Wybór i edycja tabel

Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn tabeli

Po zaznaczeniu części lub całości tekstu w komórce zaznaczenie to ma taki sam wygląd, jak zaznaczenie w tekście poza tabelą. Jeżeli jednak zaznaczenie obejmuje więcej niż jedną komórkę, to zaznaczone zostają komórki wraz z ich zawartością.

Jeżeli tabela zajmuje więcej niż jedną ramkę, to po przytrzymaniu wskaźnika myszy nad dowolnym (z wyjątkiem pierwszego) rzędem nagłówka lub stopki pojawia się ikona kłódki. Wskazuje ona, że w wierszu tym nie można zaznaczać tekstu ani komórek. Aby zaznaczyć komórki w wierszu nagłówka lub stopki przejdź na początek tabeli.

Zaznaczanie komórek

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć pojedynczą komórkę, kliknij wewnątrz komórki lub zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Komórka.

  • Aby zaznaczyć wiele komórek, przeciągnij kursorem przez krawędź komórki. Należy przy tym uważać, aby nie przeciągnąć linii kolumny lub wiersza, co spowodowałoby zmianę rozmiarów tabeli.

Uwaga:

Aby przełączyć między zaznaczaniem całego tekstu w komórce a zaznaczaniem samej komórki, naciśnij klawisz Esc.

Zaznacz całą kolumnę lub wiersz

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij wewnątrz komórki lub zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Kolumna lub Wiersz.

  • Przenieś kursor nad górną krawędź kolumny lub lewą krawędź wiersza, tak aby przyjął kształt strzałki ( lub ), a następnie kliknij, aby zaznaczyć całą kolumnę lub wiersz.

Before and after selecting Row

 1. Kliknij wewnątrz tabeli lub zaznacz tekst.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Wiersze nagłówka, Wiersze podstawowe lub Wiersze stopki.

Zaznaczanie całej tabeli

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij wewnątrz tabeli lub zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Tabela.

  • Przenieś kursor nad górny lewy róg tabeli, tak aby przyjął kształt strzałki , a następnie kliknij, aby zaznaczyć całą tabelę.

  Before and after selecting table

  • Przeciągnij narzędziem Tekst przez całą tabelę.

Uwaga:

Tabelę można zaznaczyć również w taki sam sposób, jak zakotwiczoną grafikę — umieścić punkt wstawiania bezpośrednio przed lub za tabelą, a następnie przytrzymać Shift, naciskając odpowiednio klawisz strzałki w prawo lub w lewo, aby zaznaczyć tabelę.

Wstawianie wierszy i kolumn

Możesz wstawić wiesze i kolumny stosując różne metody.

Wstawianie wiersza

 1. Umieść punkt wstawiania w wierszu nad lub pod miejscem, gdzie ma się pojawić nowy wiersz.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Wstaw > Wiersz.
 3. Podaj liczbę wierszy do wstawienia.
 4. Określ, czy nowe wiersze mają się pojawić nad czy pod rzędem bieżącym, a następnie kliknij OK.

Nowa komórka jest tak samo sformatowana, co tekst w wierszu, którego umieszczono punkt wstawiania.

Uwaga:

Nowy wiersz można utworzyć także naciskając klawisz Tab, gdy punkt wstawiania znajduje się w ostatniej komórce tabeli.

Wstaw kolumnę

 1. Umieść punkt wstawiania w kolumnie, obok której ma pojawić się nowa.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Wstaw > Kolumna.
 3. Podaj liczbę kolumn do wstawienia.
 4. Określ, czy nowe wiersze mają się pojawić nad czy pod rzędem bieżącym, a następnie kliknij OK.

Nowa komórka jest tak samo sformatowana, co tekst w kolumnie, którego umieszczono punkt wstawiania.

Wstaw wiele wiersz i kolumn

 1. Umieść punkt wstawiania w komórce i wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Ustawienia tabeli.
 2. Podaj nową liczbę wierszy i kolumn, a następnie kliknij OK.

Nowe wiersze zostaną dodane na dole tabeli; nowe kolumny zostaną dodane po prawej stronie tabeli.

Uwaga:

Liczbę wierszy i kolumn można zmienić również za pomocą panelu Tabela. Aby wyświetlić panel Tabela, wybierz polecenie Okno > Tekst i tabele > Tabela.

Wstaw wiersz lub kolumnę przez przeciąganie

Jeżeli podczas dodawania kolumn przeciągniesz na szerokość większą niż 1/2 szerokości przeciąganej kolumny, program doda nowe kolumny o tej samej szerokości, co oryginalna. Jeżeli przeciągnie się na szerokość jednej nowej kolumny, to nowo utworzona kolumna może być węższa lub szersza niż kolumna oryginalna. To samo dotyczy wierszy, o ile wysokość przeciąganego wiersza nie została ustawiona na opcję Co najmniej. W takim przypadku po przeciągnięciu w celu dodaniu jednego wiersza InDesign zmieni rozmiar tego nowego wiersza stosownie do potrzeb, w taki sposób, by mógł on pomieścić tekst.

 1. Umieść Narzędzie tekst  nad ramką kolumny lub wiersza, tak aby pokazała się ikona podwójnej strzałki ( lub  ).
 2. Wciśnij przycisk myszy i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągając w dół, aby utworzyć nowy wiersz, albo w prawo, aby utworzyć nową kolumnę. Jeżeli naciśnie się Alt lub Option przed wciśnięciem przycisku myszy, to pojawi się narzędzie Rączka — dlatego też należy pamiętać, że przeciąganie trzeba rozpocząć przed naciśnięciem Alt lub Option.
Uwaga:

Należy zauważyć, że przeciąganie w celu wstawienia wierszy lub kolumn nie działa na górnej ani lewej krawędzi tabeli. Te pola służą do zaznaczania wierszy lub kolumn.

Uwaga:

Przeciąganie w celu wstawienia wierszy lub kolumn nie działa przy górnej lub lewej krawędzi tabeli poziomych albo górnej lub prawej krawędzi tabeli pionowych. Te pola służą do zaznaczania wierszy lub kolumn.

Usuwanie wierszy, kolumn lub tabel

 • Aby usunąć wiersz, kolumnę lub tabelę, umieść punkt wstawiania w tabeli albo zaznacz tekst w tej tabeli. Następnie wybierz polecenie Tabela > Usuń > Wiersz, Kolumna lub Tabela.
 • Aby usunąć wiersze i kolumny za pomocą okna dialogowego Opcje tabeli, wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Ustawienia tabeli. Podaj nową liczbę wierszy i kolumn, a następnie kliknij OK. Wiersze usuwane są z dołu tabeli, a kolumny z prawej strony tabeli.
Uwaga:

W tabeli pionowej wiersze usuwane są od lewej strony tabeli, a kolumny z dołu tabeli.

 • Aby usunąć wiersz lub kolumnę za pomocą myszy, umieść kursor nad krawędzią dolnej lub prawej strony tabeli, tak aby pojawiła się ikona podwójnej strzałki ( lub ); wciśnij przycisk myszy, a następnie przytrzymaj Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągając w górę w celu usunięcia wierszy lub w lewo w celu usunięcia kolumn.
Uwaga:

Jeżeli naciśnie się Alt lub Option przed wciśnięciem przycisku myszy, to pojawi się narzędzie Rączka — dlatego też należy pamiętać, że przeciąganie trzeba rozpocząć przed naciśnięciem Alt lub Option.

 • Aby usunąć zawartość bez usuwania samych komórek, zaznaczy komórki zawierające tekst do usunięcia, albo wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz tekst w komórkach. Naciśnij klawisz Backspace lub Delete, albo wybierz polecenie Edycja > Wyczyść.

Zmiana wyrównywania tabeli wewnątrz ramki

Tabela przyjmuje szerokość akapitu lub komórki tabeli, w której została utworzona. Można jednak zmienić rozmiar tej ramki lub komórki, tak że tabela będzie szersza lub węższa niż ramka. W takim przypadku możliwe jest określenie sposobu wyrównywania tabeli.

 1. Umieść punkt wstawiania po lewej lub prawej stronie tabeli. Punkt wstawiania musi się znajdować w akapicie z tabelą, a nie wewnątrz tabeli. Punkt wstawiania przyjmie wysokość tabeli w ramce.
 2. Naciśnij przycisk wyrównywania (np. Wyśrodkuj) w panelu Akapit lub Sterowanie.

Poruszanie się wewnątrz tabeli

Użyj Tabulatora lub klawiszy strzałek, aby przesuwać w tabeli. Możesz również przeskoczyć do określonego wiersza; jest to szczególnie użyteczne przy długich tabelach.

Przesuń wewnątrz tabeli używając klawisza Tab

 • Naciśnij Tab, aby przejść do następnej komórki. Jeżeli naciśnie się klawisz Tab w ostatniej komórce tabeli, utworzony zostanie nowy wiersz. Informacje na temat wstawiania tabulatorów i wcięć w tabeli można znaleźć w rozdziale Formatuj tekst w tabeli.
 • Naciśnij Shift+Tab, aby przejść do poprzedniej komórki. Jeżeli naciśnie się klawisze Shift+Tab w pierwszej komórce tabeli, to punkt wstawiania przeniesie się do ostatniej komórki
Uwaga:

Pierwsza komórka, ostatnia komórka, poprzednia komórka i następna komórka różnią się w zależności od kierunku pisania wątku. W przypadku pisania poziomego pierwsza komórka znajduje się w lewym górnym rogu, ostatnia komórka w prawym dolnym rogu, poprzednia komórka jest komórką po lewej stronie (poprzednia komórka dla komórki na lewej krawędzi jest komórką najbardziej wysuniętą na prawo w wierszu powyżej), a następna komórka jest komórką po prawej stronie (następna komórka dla komórki na prawej krawędzi jest komórką najbardziej wysuniętą na lewo w wierszu poniżej). W przypadku pisania pionowego pierwsza komórka znajduje się w prawym górnym rogu, ostatnia komórka w lewym dolnym rogu, poprzednia komórka jest komórką u góry (poprzednia komórka dla komórki na górnej krawędzi jest dolną komórką w wierszu po prawej), a następna komórka jest komórką u dołu (następna komórka dla komórki na dolnej krawędzi jest górną komórką w wierszu po lewej).

Przesuń wewnątrz tabeli używając klawiszy strzałek

 1. Naciśnij klawisze strzałek, aby poruszać się wewnątrz komórek tabeli i pomiędzy nimi. Jeżeli naciśnie się klawisz strzałki w prawo, gdy punkt wstawiania znajduje się w ostatniej komórce wiersza, to zostanie on przeniesiony na początek pierwszej komórki tego samego wiersza. Podobnie, jeżeli naciśnie się klawisz strzałki w dół, gdy punkt wstawiania znajduje się na końcu ostatniej komórki w kolumnie, to zostanie on przeniesiony do pierwszej komórki w tej samej kolumnie.
 2. Jeżeli naciśnie się klawisz strzałki w dół, gdy punkt wstawiania znajduje się w ostatniej komórce wiersza w tabeli pionowej, to zostanie on przeniesiony na początek pierwszej komórki tego samego wiersza. Jeżeli naciśnie się klawisz strzałki w lewo, gdy punkt wstawiania znajduje się w ostatniej komórce kolumny w tabeli pionowej, to zostanie on przeniesiony na początek pierwszej komórki tej samej kolumny.

Przejdź do określonego wiersza w tabeli

 1. Wybierz polecenie Tabela > Przejdź do wiersza.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Podaj numer wiersza, do którego ma przeskoczyć punkt wstawiania, a następnie kliknij OK.

  • Jeżeli w bieżącej tabeli zdefiniowano wiersz nagłówka lub stopki, wybierz z menu opcję Nagłówek lub Stopka, a następnie kliknij OK.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie zawartości tabeli

Tekst zaznaczony w komórce można wycinać, kopiować i wklejać w taki sam sposób, jak w pozostałej części dokumentu. Można również wycinać, kopiować i wklejać komórki wraz z zawartością. Jeżeli podczas wklejania punkt wstawiania znajduje się w tabeli, to skopiowany zakres komórek wklejany jest jako tabela zagnieżdżona. Można także przenosić lub kopiować całą tabelę.

 1. Zaznacz komórki do wycięcia lub skopiowania, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wytnij lub Kopiuj.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby osadzić tabelę w tabeli, umieść punkt wstawiania w komórce, w której ma się pojawić tabela, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

  • Aby zastąpić istniejące komórki tabeli, zaznacz je — pamiętając o tym, by liczba zaznaczonych komórek w dół i w prawo była dostateczna — a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Przenoszenie lub kopiowanie tabeli

 1. Aby zaznaczyć całą tabelę, umieść punkt wstawiania w tabeli i wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Tabela.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Wytnij lub Kopiuj, przenieś punkt wstawiania w miejsce, gdzie ma się pojawić tabela, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Konwertuj tabele na tekst

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i umieść punkt wstawiania wewnątrz tabeli lub zaznacz tekst w tabeli.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Konwertuj tekst na tabelę.
 3. Wybierz pożądane znaki separatorów z menu Separator kolumn i Separator wierszy.

  Najlepsze rezultaty osiąga się wybierając różne separatory dla kolumn i wierszy, np. tabulator dla kolumn i znak końca akapitu dla wierszy.

 4. Kliknij OK.

Podczas konwertowania tabeli na tekst usuwane są linie tabeli i wstawiany jest określony, przez ciebie separator na końcu każdego wiersza i kolumny.

Łączenie tabel

Użyj polecenia Wklej, aby scalić dwie lub więcej tabel w jedną tabelę.

 1. W tabeli docelowej, wstaw co najmniej tyle pustych wierszy ile będziesz wklejał z innych tabel. (Jeśli wstawisz mniej wierszy niż skopiowanych, nie będziesz mógł wkleić).
 2. W tabeli źródłowej, zaznacz komórki do skopiowania. (Jeśli skopiujesz więcej kolumn komórek niż dostępne w tabeli docelowej, nie będziesz mógł wkleić).
 3. Zaznacz co najmniej jedną komórkę, gdzie chcesz wstawić wiersze z innej tabeli, a następnie wybierz Edycja > Wklej.
Uwaga:

Jeśli wklejone wiersze mają inne formatowanie niż reszta tabeli, zdefiniuj co najmniej jeden styl komórek, a następnie zastosuj do wklejonych komórek. Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), gdy klikasz styl komórki, aby przesłonić istniejące formatowanie.

Anne-Marie Concepcion udostępniła artykuł poświęcony łączeniu tabel Łączenie tabel.

Praca z tabelami w Edytorze wątków

Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Edytuj w edytorze wątków, tabele i ich zawartość wyświetlone zostaną w Edytorze wątków. Możliwa jest edycja tabel w Edytorze wątków.

Editing tables in Story Editor

A. Table icon B. Overset graphic 

 • Aby rozwinąć lub zwinąć tabelę w Edytorze wątków, kliknij trójkąt z lewej strony ikony tabeli na samej górze tabeli.

 • Aby określić sposób sortowania tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) ikonę tabeli i wybierz polecenie Rozmieść według wierszy lub Rozmieść według kolumn.

 • Aby modyfikować i formatować tabelę, skorzystaj z Widoku układu. W Edytorze wątków nie można zaznaczać kolumn ani wierszy.

Praca z tabelami w widoku Korekta szpaltowa lub Wątek

Podczas pracy w Widoku korekty szpaltowej lub Widoku wątku, można edytować tabele i ich zawartości.

Editing tables in Story view

 • Aby rozwinąć lub zwinąć tabelę w Widoku korekty szpaltowej lub Widoku wątku, kliknij trójkąt po lewej stronie ikony tabeli na samej górze tabeli.

 • Aby określić sposób sortowania tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) ikonę tabeli i wybierz polecenie Rozmieść według wierszy lub Rozmieść według kolumn.

 • Aby modyfikować i formatować tabelę, skorzystaj z Widoku układu. W widoku Korekta szpaltowa lub Wątek nie można zaznaczać kolumn lub rzędów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto