Obrysy i wypełnienia tabel

Informacje o obrysach i wypełnieniach tabel

Obrysy i wypełnienia w tabelach można wprowadzać kilkoma metodami. Do zmiany obrysu obramowania tabeli i utworzenia przemiennych obrysów i wypełnień wierszy i kolumn służy okno dialogowe Opcje tabeli. Do zmiany obrysów i wypełnień poszczególnych komórek lub nagłówka/stopki komórek użyj okna dialogowego Opcje komórki albo posłuż się panelami Próbki, Obrys i Kolor.

Domyślnie formatowanie ustawione w oknie dialogowym Opcje tabeli przesłania wszystkie atrybuty nadane poprzednio komórkom tabeli. Jednak jeżeli zaznaczy się opcję Zachowaj formatowanie lokalne w oknie dialogowym Opcje tabeli, to obrysy i wypełnienia nadane poszczególnym komórkom nie zostaną przesłonięte.

Jeśli wielokrotnie stosujesz to samo formatowanie tabel lub komórek, utwórz i zastosuj style tabeli lub komórek.

Zmiana obramowania tabeli

Możesz zmienić obramowanie tabeli za pomocą okna dialogowego Ustawienia tabeli lub panelu Obrys.

 1. Umieść punkt wstawiania w komórce i wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Ustawienia tabeli.
 2. W sekcji Obramowanie tabeli określić pożądane ustawienia grubości, typu, koloru, tinty i odstępów. (Zobacz Opcje wypełnienia i obrysu tabeli).
 3. W sekcji Kolejność rysowania obrysu wybierz jedną z następujących opcji:

  Najlepsze połączenia

  Po wybraniu tej opcji obrysy wierszy będą się pojawiały na wierzchu w miejscach skrzyżowania obrysów w różnych kolorach. Ponadto na skrzyżowaniach obrysów takich jak np. podwójna linia, obrysy i punkty przecięcia zostaną połączone.

  Obrys wiersza na wierzchu

  Po wybraniu tej opcji obrysy wierszy pojawiają się na wierzchu.

  Obrys kolumny na wierzchu

  Po wybraniu tej opcji obrysy kolumn pojawiają się na wierzchu.

  Zgodność z programem InDesign 2.0

  Po wybraniu tej opcji obrysy wierszy pojawiają się na wierzchu. Ponadto na skrzyżowaniach obrysów takich jak podwójne linie, obrysy i punkty przecięcia są łączone tylko w miejscach, gdzie tworzą kształt T.

 4. Aby nie dopuścić do przesłonięcia formatowania obrysu poszczególnych komórek, można zaznaczyć opcję Zachowaj formatowanie lokalne.
 5. Kliknij OK.
Uwaga:

Po usunięciu z tabeli obrysu i wypełnienia można wyświetlić granice komórek, wybierając polecenie Widok > Dodatki > Pokaż krawędzie ramek.

Dodawanie obrysu i wypełnienia do komórek

Możesz dodać obrys i wypełnienie do komórki wykorzystując okienko dialogowe Opcje komórki, panel Obrys lub panel Próbki.

Dodawanie obrysu i wypełnienie stosując Opcje komórki

Zaznaczając lub odznaczając linie na polu podglądu można określać, które linie komórek otrzymują obrys lub wypełnienie. Aby zmienić wygląd wszystkich wierszy lub kolumn w tabeli, można użyć przemiennego wzoru wypełnienia lub obrysu, w którym drugi wzór ustawiony jest na 0.

 1. Stosując narzędzie Tekst  , umieść punkt wstawiania w komórce lub zaznacz zakres komórek, do których mają zostać dodane obrys i wypełnienie. Aby dodać obrys lub wypełnienie do nagłówka/stopki wiersza, zaznacz nagłówek/stopkę komórki na początku tabeli.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Opcje komórki > Obrys i wypełnienie.
 3. W obszarze podglądu prewki określ, które linie będą modyfikowane przez zmiany obrysu. Na przykład, aby dodać gruby obrys do linii zewnętrznych, ale nie do linii wewnątrz zaznaczonego zakresu komórek, kliknij linię wewnętrzną, aby usunąć z niej zaznaczenie. (Zaznaczone linie są niebieskie. Niezaznaczone linie są szare).
  W oknie podglądu można zaznaczyć linie, które mają zostać zmienione.

  Uwaga:

  Dwukrotne kliknięcie dowolnej linii zewnętrznej na obrazie podglądu powoduje zaznaczenie całego obramowania zewnętrznego, zaznaczonego bloku. Dwukrotne kliknięcie dowolnej linii wewnętrznej powoduje zaznaczenie wszystkich linii wewnętrznych. Trzykrotne kliknięcie w dowolnym miejscu obrazu podglądu powoduje zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich linii.

 4. W sekcji Obrys komórki określ pożądane ustawienia grubości, typu, koloru, tinty i odstępów. (Zobacz Opcje wypełnienia i obrysu tabeli).
 5. W sekcji Wypełnienie komórki wybierz odpowiedni kolor i tintę.
 6. Stosownie do potrzeb zaznacz opcje Nadruk obrysu i Nadruk wypełnienia, a następnie kliknij OK.

Dodawanie obrysu do komórek przy użyciu panelu Obrys

Panel obrys jest dostępny w programie InDesign, nie w programie InCopy.

 1. Zaznacz komórkę lub komórki do modyfikacji. Aby zastosować obrys do nagłówka lub stopki, zaznacz wiersz nagłówka lub stopki.
 2. Wybierz polecenie Okno > Obrys, aby wyświetlić panel Obrys.
 3. W obszarze podglądu prewki określ, które linie będą modyfikowane przez zmiany obrysu.
 4. Sprawdź, czy w panelu Narzędzia wybrany jest przycisk Obiekt . (Jeżeli naciśnięty jest przycisk Tekst , to zmiana obrysu będzie modyfikowała wygląd tekstu, a nie komórek).
 5. Określ grubość i typ obrysu.

Dodawanie wypełnienia do komórek używając panelu Próbki

 1. Zaznacz komórkę lub komórki do modyfikacji. Aby zastosować wypełnienie do nagłówka lub stopki, zaznacz wiersz nagłówka lub stopki.
 2. Wybierz polecenie Okno > Kolor > Próbki, aby wyświetlić panel Próbki.
 3. Sprawdź, czy na pasku narzędzi wybrany jest przycisk Obiekt  . (Jeżeli naciśnięty jest przycisk Tekst to zmiana koloru będzie modyfikowała wygląd tekstu, a nie komórek).
 4. Wybierz próbkę.

Dodawanie gradientu do komórek używając panelu Gradient

 1. Zaznacz komórki, które mają zostać zmienione. Aby zastosować gradient do nagłówka lub stopki, zaznacz wiersz nagłówka lub stopki.
 2. Wybierz polecenie Okno > Kolor > Gradient, aby wyświetlić panel Gradient.
 3. Kliknij Rampę gradientu, aby zastosować gradient do wybranych komórek. Stosownie do potrzeb zmodyfikować ustawienia gradientu.

Dodaj do komórki ukośne linie

 1. Stosując narzędzie Tekst  , umieść punkt wstawiania w komórce lub zaznacz zakres komórek, do których mają zostać dodane ukośne linie.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Opcje komórki > Linie ukośne.
 3. Naciśnij przycisk odpowiedniego typu linii ukośnych.
 4. W sekcji Obrys linii określ wartości opcji grubość, kolor, tekst, odstęp i tinta oraz ustawienia opcji nadruku.
 5. Z menu Rysuj wybierz polecenie Przekątna na wierzchu, aby umieścić linię ukośną nad zawartością komórki; albo polecenie Zawartość na wierzchu, aby umieścić linię ukośną pod zawartością komórki, a następnie kliknij OK.

Opcje wypełnienia i obrysu tabeli

Wybierając obrysy i wypełnienia tabeli lub komórek, użyj następujących opcji:

Grubość

Określa grubość linii dla obramowania tabeli lub komórki.

Typ

Określa styl linii, np. Gruby-Cienki.

Kolor

Określa kolor obramowania tabeli lub komórki. Do wyboru są kolory wymienione w panelu Próbki.

Tinta

Określa procent farby danego koloru, jaki ma zostać zastosowany do obrysu lub wypełnienia.

Kolor odstępu

Stosuje kolor do obszarów między kreskami lub kropkami. Jeżeli w opcji Typ wybrano ustawienie Jednolity, opcja koloru i tinty odstępów jest niedostępna.

Tinta odstępu

Stosuje tintę do obszarów między kreskami lub kropkami. Jeżeli w opcji Typ wybrano ustawienie Jednolity, opcja koloru i tinty odstępów jest niedostępna.

Nadruk

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że kolor wybrany z opadającej listy Kolor będzie nakładany na kolory drukowane przed nim, zamiast powodować ich eliminację.

Wariantowe obrysy i wypełnienia w tabeli

Zastosowanie przemiennego wypełnienia i obrysu zwiększa czytelność i poprawia wygląd tabeli. Jednak wprowadzenie przemiennego wypełnienia lub obrysu kolumn powoduje zmianę wyglądu wierszy nagłówka i stopki. Jednak wprowadzenie przemiennego wypełnienia lub obrysu kolumn powoduje zmianę wyglądu wierszy nagłówka i stopki.

Ustawienia przemiennego wypełnienia i obrysu przesłaniają formatowanie obrysu komórek, o ile nie zaznaczy się opcji Zachowaj lokalne formatowanie w oknie dialogowym Opcje tabeli.

Uwaga:

Opcji przemiennego wypełnienia i obrysu można używać także do stworzenia wzorów nieprzemiennych, np. w celu zastosowania wypełnienia do każdej komórki podstawowej w tabeli. Aby utworzyć taki efekt ustaw opcję Następne w drugim wzorze na 0.

Przed i po wprowadzeniu w tabeli przemiennych wypełnień

Dodaj do tabeli przemienne obrysy

 1. Umieść punkt wstawiania w komórce i wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Przemienne obrysy wiersza lub Przemienne obrysy kolumn.
 2. Wybierz odpowiedni typ wzoru z menu Przemienny wzorek. Aby samodzielnie określić wzór, wybierz opcję Inne; przykład wzoru to jedna kolumna z grubą czarną linią i trzy kolumny z cienkimi żółtymi liniami.
 3. W sekcji Przemienne wybierz opcje wypełnienia dla pierwszego wzoru i następnych. Na przykład, można zastosować jednolity obrys w pierwszej kolumnie i obrys linią Gruby - Cienki w następnej kolumnie, tak aby następowały jeden po drugim. Jeżeli obrys ma zostać nadany każdemu wierszowi lub kolumnie, ustaw opcję Następny na 0.
  Uwaga:

  W tabelach obejmujących kilka ramek przemienne obrysy i wypełnienia wierszy nie rozpoczynają się od nowa w kolejnych ramkach wątku. (Zobacz Dziel tabele między ramki).

 4. Zaznacz opcję Zachowaj formatowanie lokalne, jeżeli atrybuty obrysu nadane wcześniej tabeli mają pozostać nienaruszone.
 5. W polach Pomiń pierwszy i Pomiń ostatni podaj liczbę wierszy lub kolumn na początku i na końcu tabeli, w których nie mają się pojawiać atrybuty obrysu, a następnie kliknij OK.

Dodaj do tabeli przemienne wypełnienia

 1. Umieść punkt wstawiania w komórce i wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Przemienne wypełnienia.
 2. Wybierz odpowiedni typ wzoru z menu Przemienny wzorek. Aby samodzielnie określić wzór, wybierz opcję Inne (np. jeden wiersz z szarym wypełnieniem, a następne trzy wiersze z żółtym).
 3. W sekcji Przemienne wybierz opcje wypełnienia dla pierwszego wzoru i następnych. Na przykład, jeżeli z menu Przemienny wzorek wybrano pozycję Co druga kolumna, to pierwsze dwie kolumny można wypełnić szarą tintą, a kolejne dwie kolumny pozostawić niewypełnione. Jeżeli wypełnienie ma zostać nadane każdemu wierszowi, ustaw opcję Następny na 0.
 4. Zaznacz opcję Zachowaj formatowanie lokalne, jeżeli atrybuty wypełnienia nadane wcześniej tabeli mają pozostać nienaruszone.
 5. W polach Pomiń pierwszy i Pomiń ostatni podaj liczbę wierszy lub kolumn na początku i na końcu tabeli, w których nie mają się pojawiać atrybuty wypełnienia, a następnie kliknij OK.

Wyłącz przemienne obrysy i wypełnienia w tabeli

 1. Umieść punkt wstawiania w tabeli.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Przemienne obrysy wierszy, Przemienne obrysy kolumn lub Przemienne wypełnienia.
 3. Wybierz pozycję Brak z menu Przemienny wzorek, a następnie kliknij OK.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?