Monitorowanie i recenzowanie zmian

Przeglądaj zmiany

Wartościową funkcją jest możliwość przeglądania zmian wprowadzanych przez osoby pracujące nad tekstem wątku. Za każdym razem, gdy ktoś doda, usunie lub przeniesie tekst w istniejącym wątku, zmiana ta zostanie oznaczona w Edytorze wątków w programie InDesign lub w Wątku i korekcie szpaltowej w programie InCopy. Zmiany można akceptować lub odrzucać.

W programie InDesign jest dostępny panel Przeglądaj zmiany, a w programie InCopy pasek narzędziowy Przeglądaj zmiany, który pozwala włączać i wyłączać funkcję przeglądania zmian, a także wyświetlać, ukrywać, akceptować i odrzucać zmiany wprowadzane przez poszczególne osoby.

Change tracking shown in Story Editor (InDesign)

A. Change bars B. Added text C. Deleted text D. Moved text (from) E. Moved text (to) 

Włączanie przeglądania zmian

 1. Wybierz polecenie Okno > Artykuł > Przeglądanie zmian, aby otworzyć panel Przeglądanie zmian (InDesign) lub Okno > Pasek narzędziowy przeglądanie zmian, aby otworzyć pasek narzędziowy Przeglądanie zmian (InCopy).

 2. Mając punkt wstawiania wewnątrz tekstu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby włączyć przeglądanie zmian tylko w bieżącym wątku, kliknij ikonę Włącz przeglądanie zmian w bieżącym wątku .

  • (InDesign) Aby włączyć przeglądanie zmian we wszystkich wątkach, w menu panelu Przeglądanie zmian wybierz opcję Włącz przeglądanie zmian we wszystkich wątkach.

  • (InCopy) Aby włączyć przeglądanie zmian we wszystkich otwartych wątkach dokumentu, wybierz polecenie Zmiany > Włącz przeglądanie zmian we wszystkich wątkach.

 3. Dodaj, usuń lub przenieś tekst w bieżącym wątku.

Uwaga:

Jeśli funkcja przeglądania zmian jest włączona i użytkownik pracuje w widoku Wątek lub Korekta szpaltowa, to na prawym końcu paska Wątek jest widoczna ikona przeglądania zmian .

Wyświetlanie informacji o zmianach

Kiedy jest włączona funkcja przeglądania zmian, w widoku Edytor wątków (InDesign) lub Wątek i korekta szpaltowa (InCopy) obowiązują następujące domyślne oznaczenia zmian:

Uwaga:

Sekcja Przeglądanie zmian okna dialogowego Preferencje pozwala wybrać kolor do identyfikacji zmian. Pozwala również wybrać, które zmiany (dodanie, usunięcie, przesunięcie tekstu) mają być obserwowane oraz wygląd obserwowania.

Tekst dodany

Podświetlony.

Tekst usunięty

Podświetlony i przekreślony.

Tekst przeniesiony (wycięty i wklejony)

Podświetlony i przekreślony w oryginalnym miejscu; podświetlony i obramowany w nowym miejscu.

Uwaga:

Jeśli tekst zostanie wycięty z jednego dokumentu programu i wklejony w innym dokumencie, w pierwszym dokumencie zostanie oznaczony jako tekst usunięty, a w drugim jako tekst dodany.

Tekst skopiowany

Podświetlony w nowym miejscu. Tekst oryginalny nie jest zmieniany.

Paski zmian

Pasek zmiany jest to pionowy pasek, widoczny po lewej stronie zmienionego fragmentu tekstu. Paski takie mogą być wyświetlane lub ukrywane. Ich kolor można dostosować do swoich potrzeb.

Wyświetlanie i ukrywanie zmian

Gdy zmiany są ukrywane, tekst jest wyświetlany w taki sposób, jak gdyby funkcja przeglądania zmian była wyłączona. Znaczy to, że tekst dodany jest widoczny, tekst usunięty jest niewidoczny, a tekst przeniesiony lub wklejony jest wyświetlany w nowym miejscu.

(InDesign) Kiedy przeglądanie zmian jest włączone, zmiany tekstu są śledzone, czyli rejestrowane, w dwóch widokach: Edytorze wątków i układzie dokumentu. Zmiany można oglądać tylko w Edytorze wątków, a nie w widoku układu.

(InCopy) Kiedy przeglądanie zmian jest włączone, zmiany tekstu są śledzone, czyli rejestrowane, we wszystkich trzech widokach: Korekta szpaltowa, Wątek i Układ. Zmiany te można obejrzeć tylko w widokach Korekta szpaltowa i Wątek; nie można natomiast w widoku Układ.

 1. W panelu Przeglądanie zmian (InDesign) lub pasku narzędziowym Przeglądanie zmian (InCopy) kliknij przycisk Pokaż/Ukryj zmiany .

Wyłączanie przeglądania zmian

 1. Mając punkt wstawiania wewnątrz tekstu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć przeglądanie zmian tylko w bieżącym wątku, kliknij ikonę Wyłącz przeglądanie zmian tylko w bieżącym wątku .

  • (InDesign) Aby wyłączyć przeglądanie zmian we wszystkich wątkach, z menu panelu Przeglądanie zmian wybierz polecenie Wyłącz przeglądanie zmian we wszystkich wątkach.

  • (InCopy) Aby wyłączyć przeglądanie zmian we wszystkich otwartych wątkach dokumentu, wybierz polecenie Zmiany > Wyłącz przeglądanie zmian we wszystkich wątkach.

Uwaga:

Wyłączenie przeglądania zmian sprawia, że żadne dalsze zmiany nie są śledzone. Zmiany odnotowane wcześniej pozostają bez zmian.

Przeglądanie informacji w panelu Przeglądanie zmian

 1. Wybierz polecenie Okno > Przeglądanie zmian.

 2. Kliknij punkt wstawiania wewnątrz tekstu, który był zmieniany. W panelu Przeglądanie zmian zostaną pokazane data, godzina oraz inne informacje dotyczące zmiany.

Akceptowanie i odrzucanie zmian

Po wprowadzeniu zmian w danym wątku (przez dowolną osobę) użytkownik może obejrzeć zmiany i zadecydować, które z nich mają znaleźć się w wątku. Program pozwala akceptować i odrzucać pojedyncze zmiany, fragmenty zmian lub wszystkie zmiany naraz.

Zaakceptowane zmiany stają się zwykłymi fragmentami tekstu i nie są już podświetlane. Odrzucenie zmiany jest równoznaczne z przywróceniem tekstu sprzed zmiany.

 1. W widoku Edytor wątków (InDesign) lub Widok korekty szpaltowej (InCopy) umieść punkt wstawiania na początku danego wątku.

 2. W panelu Przeglądanie zmian (InDesign) lub pasku narzędziowym Przeglądanie zmian (InCopy) kliknij przycisk Następna zmiana .

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować podświetloną zmianę i uwzględnić ją w tekście, kliknij przycisk Zaakceptuj zmianę .
  • Aby odrzucić zmianę i przywrócić oryginalny tekst, kliknij przycisk Odrzuć zmianę 
  Uwaga:

  Aby zaakceptować lub odrzucić podświetloną zmianę i przejść do następnej zmiany, kliknij z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) przycisk Akceptuj zmianę lub Odrzuć zmianę.

  • Aby cofnąć się do wcześniejszej zmiany lub pominąć zmianę i przejść do kolejnej, kliknij przycisk Poprzednia zmiana  lub Następna zmiana .

  • Aby zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany bez ich przeglądania, kliknij przycisk Zaakceptuj wszystkie zmiany w wątku  lub Odrzuć wszystkie zmiany w wątku .

  • Aby zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany w wątku lub dokumencie, albo zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany pochodzące od danej osoby, wybierz odpowiednią opcję w menu panelu Przeglądanie zmian (InDesign) lub menu Zmiany (InCopy).

Uwaga:

Jeśli zachodzi potrzeba cofnięcia operacji odrzucenia lub zaakceptowania zmiany, można użyć polecenia Edycja > Cofnij albo nacisnąć klawisze Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS).

Wybór polecenia Zaakceptuj wszystkie zmiany lub Odrzuć wszystkie zmiany stosuje się także do ukrytego tekstu warunkowego.

Ustawianie preferencji przeglądania zmian

Program pozwala ustawić wiele preferencji przeglądania zmian. Można określić kolory poszczególnych zmian oraz zdecydować. które zmiany tekstu mają być rejestrowane: dodawanie, usuwanie czy przenoszenie tekstu. Można też określić wygląd zmian poszczególnych typów i skojarzyć z poszczególnymi paskami zmian na marginesach różne zmiany.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Przeglądaj zmiany (Windows) albo InCopy > Preferencje > Przeglądaj zmiany (Mac OS).

 2. Wybierz typy zmian, które mają być rejestrowane.

 3. Dla każdego typu określ kolor tekstu, kolor tła oraz metodę znakowania.

 4. Wybierz opcję Zapobiegaj powielaniu kolorów użytkowników, aby mieć pewność, że każdemu użytkownikowi przydzielony zostanie inny kolor.

 5. Aby wyświetlić paski zmian, wybierz opcję Paski zmian. Wybierz kolor z menu Kolor paska zmian i określ, czy paski zmian mają być widoczne na lewym, czy na prawym marginesie.

 6. Zaznacz opcję Sprawdzając pisownię, uwzględnij tekst usunięty, jeśli podczas sprawdzania pisowni ma być uwzględniany tekst oznaczony do usunięcia.

 7. Kliknij OK.

Zmiana koloru i nazwy użytkownika

 1. Zamknij wszystkie otwarte wątki.
 2. Wybierz polecenie Plik > Użytkownik.
 3. Określ nazwę użytkownika i kolor, które będą używane przy przeglądaniu zmian i wprowadzaniu notatek, po czym kliknij przycisk OK.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto