Posługiwanie się notatkami redaktorskimi

Informacje o notatkach redaktorskich

Notatki redaktorskie są to krótkie komentarze lub adnotacje do tekstu. W widokach Korekta szpaltowa i Wątek wszystkie notatki są wyświetlane razem z tekstem; treść notatki jest zawarta między znacznikami . W widoku Układ poszczególne notatki są identyfikowane przez zakotwiczenia . Treść notatki jest wyświetlana w panelu Notatki i może mieć kolor skojarzony z konkretnym użytkownikiem.

Znaczniki notatki w widoku Korekta szpaltowa (po lewej) i zakotwiczenie notatki w widoku Układ (po prawej)

Omówienie panelu Notatki

W panelu Notatki są dostępne następujące informacje: nazwisko autora notatki, data i godzina ostatniej modyfikacji notatki, etykieta wątku, numer strony, numer notatki, liczba znaków i słów oraz treść notatki.

Notatki, panel

A. Kolor użytkownika B. Pokaż/Ukryj notatki C. Przejdź do zakotwiczenia notatki D. Przejdź do poprzedniej notatki E. Przejdź do następnej notatki F. Nowa notatka G. Usuń notatkę 

Uwaga:

Niezależnie od używanego widoku panel Notatki ma taki sam wygląd.

Otwieranie panelu Notatki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Okno > Notatki.

  • W widoku Układ wybierz polecenie Notatki > Nowa notatka.

Korzystanie z trybu Notatki

Zależnie od położenia punktu wstawiania oraz od rodzaju zaznaczonego tekstu w trybie Notatki można dodawać, dzielić i usuwać notatki.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nową notatkę, umieść punkt wstawiania w tekście.

  • Aby przekonwertować tekst na notatkę, zaznacz tekst.

  • Aby podzielić notatkę, umieść punkt wstawiania wewnątrz niej.

  • Aby przekonwertować notatkę na tekst, zaznacz znaczniki jej końców (w widoku Korekta szpaltowa lub Wątek).

  • Aby przenieść punkt wstawiania poza notatkę, umieść go na początku lub na końcu notatki.

 2. Wybierz polecenie Notatki > Tryb Notatki.

Dodawanie notatki

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Używając narzędzia Tekst , kliknij w miejscu przewidzianym na notatkę i wybierz polecenie Notatki > Nowa notatka.

  • Używając narzędzia Notatka , kliknij w miejscu przewidzianym na notatkę.

  Próba dodania notatki w widoku Układ powoduje otwarcie panelu Notatki (o ile nie jest już otwarty).

 2. W widoku Korekta szpaltowa lub Wątek wpisz notatkę między znacznikami. W widoku Układ wpisz notatkę w panelu Notatki.

Program pozwala dodać dowolną liczbę notatek, w dowolnych miejscach. Notatek nie wolno jednak dodawać wewnątrz innych notatek.

Notatkę można dodać także w trybie Notatki.

Konwersja tekstu na notatkę

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać przeniesiony do nowej notatki.
 2. Wybierz polecenie Notatki > Konwertuj na notatkę.

Zostanie utworzona nowa notatka. Zaznaczony tekst zostanie usunięty z głównego tekstu wątku i wstawiony w nowej notatce. Nowe zakotwiczenie lub znacznik zostanie umieszczone w miejscu wycięcia zaznaczonego tekstu.

Jeśli notatki zostaną dodane do połączonego wątku programu InCopy, będą obecne również w wątku programu InDesign i będzie je można edytować w programie InDesign.

Tekst można przekonwertować na notatkę także w trybie Notatki.

Uwaga:

Program pozwala też zdefiniować skróty klawiaturowe umożliwiające szybką konwersję słów, wierszy, akapitów i wątków na notatki. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe, a następnie przejdź do obszaru produktu i wybierz opcję Menu Notatki. Dodaj skrót do polecenia, a następnie kliknij przycisk OK.

Konwersja notatek na tekst

 1. Otwórz panel Notatki.
 2. Zaznacz w panelu Notatki tekst, który chcesz dodać do dokumentu. Ewentualnie, w widoku Korekta szpaltowa, zaznacz tekst wewnątrz notatki.
 3. Wybierz polecenie Notatki > Konwertuj na tekst.

Notatki można przekonwertować na tekst także w trybie Notatki.

Uwaga:

Jeśli podczas konwertowania notatki na tekst zostanie zaznaczony tylko fragment notatki, oryginalna notatka zostanie podzielona na dwie nowe notatki, a tekst uzyskany w wyniku konwersji zostanie umieszczony między tymi notatkami.

Gdy użytkownik przechodzi od jednej notatki do drugiej, aktywny punkt wstawiania jest przenoszony z zakotwiczenia bieżącej notatki do zakotwiczenia notatki poprzedniej lub następnej. W widoku Układ można kliknąć przycisk Przejdź do zakotwiczenia notatki  i obejrzeć w ten sposób zakotwiczenie skojarzone z notatką wyświetlaną w panelu Notatki.

 1. Kliknij gdziekolwiek w obrębie wątku.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Notatki > Poprzednia notatka lub Notatki > Następna notatka.

  • Przejdź do menu panelu Notatki i wybierz polecenie Poprzednia notatka lub Następna notatka.

  • Kliknij przycisk Przejdź do poprzedniej notatki  lub Przejdź do następnej notatki  w panelu Notatki.

Uwaga:

W widokach Korekta szpaltowa i Wątek można wyszukiwać notatki za pomocą polecenia Znajdź/Zmień. W sekcji Notatki okna dialogowego Preferencje jest dostępne ustawienie pozwalające uwzględniać notatki przy przeszukiwaniu dokumentu za pomocą polecenia Znajdź/Zmień.

Podział notatki

 1. W panelu Notatki lub wewnątrz samej notatki ustaw punkt wstawiania w miejscu planowanego podziału notatki.

  Notatki nie można podzielić, jeśli punkt wstawiania znajduje się na początku lub na końcu notatki, a także wtedy, gdy notatka jest pusta.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Notatki > Podziel notatkę.

  • Wybierz polecenie Podziel notatkę z menu panelu Notatki. Aktywny punkt wstawiania tekstu zostanie umieszczony między dwoma nowymi notatkami.

Notatkę można podzielić także w trybie Notatki.

Rozwijanie i zwijanie notatek

Treść rozwiniętej notatki jest wyświetlana między znacznikami. Gdy użytkownik dodaje do notatki nowy tekst, znaczniki ograniczające notatkę są rozsuwane. Zwinięcie znaczników powoduje ukrycie treści notatki.

 1. Wybierz narzędzie Tekst  , po czym kliknij znacznik początkowy notatki  lub znacznik końcowy notatki  .
 2. Jeśli punkt wstawiania znajduje się w kontenerze notatki, wybierz polecenie Notatki > Zwiń notatkę.

Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie notatki w aktywnym wątku, wybierz polecenie Notatki > Rozwiń/Zwiń notatki w wątku.

Zaznaczanie i otwieranie notatki w widoku Układ

Położenie notatki w widoku Układ jest wskazywane przez zakotwiczenie . W panelu Notatki jest widoczna treść notatki oraz pewne informacje o notatce.

 1. Wybierz narzędzie Tekst  lub narzędzie Notatka  .
 2. Przesuwaj kursor nad zakotwiczeniem notatki, dotąd aż kursor zmieni kształt na ikonę wskazującego palca.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij zakotwiczenie notatki.

  • Wybierz polecenie Notatki > Poprzednia notatka lub Notatki > Następna notatka.

Edycja notatki

 • W widoku Korekta szpaltowa lub Wątek wybierz narzędzie Tekst , a następnie kliknij pomiędzy znacznikami wybranej notatki i wprowadź zmiany.
 • W widoku Układ wybierz narzędzie Tekst , kliknij zakotwiczenie notatki, tak aby otworzyć ją w panelu Notatki, a następnie wprowadź zmiany.

Sprawdzanie pisowni oraz wyszukiwanie i zmiana tekstu w notatkach

 1. Zaznacz zakładkę widoku Korekta szpaltowa lub Wątek.
 2. Rozwiń notatki, które będą przeszukiwane lub sprawdzane pod kątem pisowni. Wybierz polecenie Notatki > Rozwiń/Zwiń notatki w wątku, aby rozwinąć wszystkie notatki.
 3. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Sprawdź pisownię lub Edycja > Znajdź/Zastąp.
Uwaga:

Jeśli przy sprawdzaniu pisowni lub wyszukiwaniu tekstu wybrano opcję Zmień wszystko, to w widokach Korekta szpaltowa i Wątek jest pomijany tekst w zwiniętych notatkach, natomiast w widoku Układ wszystkie znalezione wystąpienia tekstu są zastępowane.

Przenoszenie i powielanie notatek

Notatki można przenosić i powielać.

Przenoszenie i powielanie notatek w widokach Korekta szpaltowa i Wątek.

 1. Zaznacz notatkę, klikając jej znacznik początkowy lub końcowy z wciśniętymi klawiszami Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS).
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij zaznaczoną notatkę, aby ją przenieść.

  • Przeciągnij zaznaczoną notatkę z wciśniętym klawiszem Shift, aby ją powielić.

Powielanie zakotwiczenia notatki w widoku Układ

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz narzędzie Tekst , przeciągnij kursorem przez zakotwiczenie notatki, po czym wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. Wklej notatkę w innym miejscu.

  • Wybierz narzędzie Notatka lub narzędzie Tekst, wciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, przeciągnij zakotwiczenie w wybrane miejsce w tekście.

Usuwanie notatek

 • Aby usunąć pojedynczą notatkę, kliknij jej znacznik początkowy lub końcowy z wciśniętymi klawiszami Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Notatki > Usuń notatkę.
 • Aby usunąć wszystkie notatki w aktywnym wątku, wybierz polecenie Notatki > Usuń notatki z wątku.
 • Aby usunąć wszystkie notatki w dokumencie, wybierz polecenie Notatki > Usuń wszystkie notatki.

Drukowanie i eksportowanie notatek

Drukując dokument programu InCopy, można wydrukować razem z nim wszystkie dołączone do niego notatki. Program InCopy pozwala też eksportować notatki jako adnotacje PDF. Notatki w tabelach nie są jednak eksportowane jako adnotacje PDF.

Określanie preferencji notatek

Za pomocą odpowiednich preferencji można określić kolor zakotwiczeń notatek, ich znaczników oraz tła. Kolor ten będzie obowiązywał w widokach Korekta szpaltowa i Wątek. Ponadto można zdecydować, czy notatka będzie wyświetlana jako wskazówka, a także czy treści notatek mają być uwzględniane przy sprawdzaniu pisowni i przeszukiwaniu.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Notatki (Windows) lub InCopy > Preferencje > Notatki (Mac OS).
 2. Z menu Kolor notatki wybierz kolor zakotwiczeń i znaczników notatek. Wybierz opcję [Kolor użytkownika], aby obowiązywał kolor określony w oknie dialogowym Użytkownik. Opcja jest szczególnie użyteczna, jeśli nad plikiem pracuje więcej niż jedna osoba.
 3. Zaznacz opcję Pokaż podpowiedzi notatki, aby po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad zakotwiczeniem notatki (w widoku Układ) lub znacznikiem notatki (w widoku Korekta szpaltowa lub Wątek) była wyświetlana podpowiedź, np. fragment notatki lub informacje o notatce.
 4. Określ, czy w przypadku stosowania poleceń Znajdź/Zmień i Sprawdź pisownię mają być uwzględniane treści wstawionych notatek (tylko w widokach Korekta szpaltowa i Wątek).
  Uwaga:

  W widoku Układ nie jest możliwe, bez względu na ustawienia preferencji, przeszukiwanie zawartości notatek za pomocą poleceń Znajdź/Zmień i Sprawdź pisownię. Niemniej, polecenie Zmień wszystko może być stosowane.

 5. Określ kolor tła wstawionych notatek, wybierając opcję [Brak] lub [Kolor notatki] (kolor wybrany w kroku 2).
 6. Kliknij OK.

Aby wyświetlić lub ukryć notatki, wybierz polecenie Widok > Pokaż notatki lub Ukryj notatki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online