Odtwarzacz Fluidic w wersji do osadzenia

Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak osadzić odtwarzacz Fluidic w aplikacji niestandardowej.

Przedsiębiorstwa mogą teraz oferować uczniom opcje niestandardowe nawet poza usługą Learning Manager. Korzystając z publicznego API, można pobrać wszystkie informacje związane z elementami edukacyjnymi, rejestracją uczniów i postępem w nauce oraz wyświetlić je na swojej stronie internetowej. Co ważniejsze, można nawet osadzić odtwarzacz usługi Learning Manager w witrynie internetowej, tak aby uczeń mógł realizować zawartości bezpośrednio w tej witrynie. Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie dowolnej zawartości obsługiwanej przez usługę Learning Manager. Osadzony w witrynie internetowej odtwarzacz ma te same możliwości co w usłudze Learning Manager.

Odtwarzanie zawartości e-learningowej

Odtwarzacz Fluidic odtwarza praktycznie każdy rodzaj zawartości e-learningowej w taki sam spójny i intuicyjny sposób, niewymagający żadnych wtyczek ani pobierania. Uczeń może uruchomić zawartość i niezależnie od typu pliku, zostanie ona odtworzona.

Notatki i zakładki

Można robić notatki i umieszczać zakładki w dowolnej zawartości, niezależnie od typu pliku. Jeśli pliki lub wideo są długie, można dodać zakładki w miejscach, w których znajdują się odpowiednie, ważne informacje. Notatki i zakładki można przeszukiwać lub wysyłać pocztą elektroniczną. Kliknięcie ich spowoduje uruchomienie zawartości w odtwarzaczu Fluidic w zaznaczonym miejscu wideo, strony lub dokumentu.

Więcej informacji na temat odtwarzacza Fluidic znajduje się w artykule Odtwarzacz Fluidic.

Możliwe przykłady użycia odtwarzacza:

 • Odtwarzacza można użyć w swojej witrynie, aby wyświetlić listę kursów pracownika, a także podać łącze do uruchomienia szkolenia na tej samej stronie. Dzięki temu uczniowie mogliby realizować szkolenia w witrynie intranetowej użytkownika.
 • Jeśli użytkownik zajmuje się zawodowo szkoleniami, być może ma on witrynę, w której klienci kupują kursy. W takim przypadku można zintegrować odtwarzacz z witryną, aby klienci mogli korzystać z zawartości kupowanej w witrynie.

Osadzanie odtwarzacza w witrynie użytkownika

Stworzenie własnej aplikacji do osadzania odtwarzacza w witrynie wymaga wykonania trzech podstawowych kroków:

 1. Utwórz aplikację w aplikacji administratora ds. integracji usługi Learning Manager.
 2. Uzyskaj token dostępu.
 3. Użyj tokena dostępu, aby uzyskać zasoby z usługi Learning Manager za pomocą publicznego interfejsu API.

1. Tworzenie aplikacji w aplikacji administratora ds. integracji

Ten krok jest wymagany do utworzenia identyfikatora aplikacji/klienta i tajnego klucza aplikacji/klienta, które są używane do pobierania tokena dostępu i odświeżania tokena. Więcej informacji na temat tworzenia aplikacji znajdziesz w artykule Proces tworzenia aplikacji.

 1. Przejdź do aplikacji administratora ds. integracji i otwórz ekran Aplikacje.

 2. Wybierz opcję Rejestruj w prawym górnym rogu strony.

 3. Zostanie wyświetlone okno Zarejestruj nową aplikację. Wypełnij wymagane pola.

 4. Jeśli aplikacja niestandardowa musi być udostępniana na wielu kontach, wybierz odpowiedź Nie dla opcji Dotyczy tylko tego konta?.

 5. Aby zapisać aplikację i wygenerować identyfikator i tajny klucz aplikacji, kliknij opcję Zapisz.

2. Uzyskiwanie tokena dostępu

Ponieważ usługa Learning Manager używa standardu OAuth 2.0, token dostępu jest wymagany do pobierania zasobów przy użyciu publicznego interfejsu API. Token dostępu można pobrać, korzystając z opcji odświeżenia tokena, identyfikatora klienta lub tajnego klucza klienta.

2.1 Odświeżanie tokena

 • Uzyskanie kodu OAuth

Kod OAuth jest wymagany do uzyskania odświeżonego tokena. Usługa Learning Manager przekierowuje użytkownika na specjalny adres URL za pomocą kodu OAuth po zalogowaniu za pomocą poniższego adresu URL. (Wydzielenie kodu OAuth opisano w pliku oauthredirect.html w przykładowej aplikacji):

https://learningmanager.adobe.com/oauth/o/authorize
client_id= <application_id>
&redirect_uri=<redirect_uri>
&state=<dummy_data>
&scope=learner:read,learner:write
&response_type=CODE
&account=<account_id>
&email=<email_id>

Wartość client_id to identyfikator aplikacji uzyskany w kroku 1.
Wartość redirect_url to adres URL przekierowania ustawiony w kroku 1.
Wartość state to dowolne dane, na podstawie których musimy filtrować przekierowanie URL, aby uzyskać kod OAuth. Scope to zakres ucznia ustawiony w kroku 1.
Wartość response_type to zawsze „CODE”.
Pola account i
e-mail są opcjonalne.
* Jeśli zostaną podane identyfikator konta i adres e-mail, powyższy adres URL pozwoli użytkownikowi zalogować się na to samo konto. Ten przykład punktu końcowego został przedstawiony w pliku index.html w przykładowej aplikacji.

 • Uzyskanie odświeżonego tokena

Po otrzymaniu kodu OAuth odświeżony token można uzyskać po użyciu otrzymanego kodu OAuth, identyfikatora klienta i klucza tajnego klienta z poniższego punktu końcowego:

https://learningmanager.adobe.com/oauth/token

W odpowiedzi na żądanie typu POST użytkownik otrzyma następujące informacje:

i. refresh_token
ii. access_token
iii. user_id
iv. expires_in
v. user_role
vi. account_id

2.2. Uzyskiwanie tokena dostępu dzięki odświeżonemu tokenowi

Aby odzyskać token dostępu, należy wysłać kolejne żądanie typu POST: refresh_token, client_id i client_secret na poniższy adres URL:

https://learningmanager.adobe.com/oauth/token/refresh

W odpowiedzi na żądanie typu POST użytkownik otrzyma następujące informacje:
i. refresh_token
ii. access_token
iii. user_id
iv. expires_in
v. user_role
vi. account_id

3. Uzyskiwanie zasobów przy użyciu publicznego interfejsu API

Użyj tokena dostępu, aby uzyskać zasoby z usługi Learning Manager za pomocą publicznego interfejsu API .  Token dostępu jest wymagany do wywołania publicznego API i musi zostać dodany w nagłówku zilustrowanym w przykładowej aplikacji.

Odtwarzacz w wersji do osadzenia

W aplikacjach innych firm mogą być stosowane wbudowane odtwarzacze do obsługi zawartości elementów edukacyjnych.

Otwórz kurs w osadzonym odtwarzaczu

 1. Tworzenie możliwego do osadzenia adresu URL

Aby otworzyć kurs przy użyciu osadzanego odtwarzacza, należy utworzyć możliwy do osadzenia adres URL jak zilustrowano poniżej:

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=<v2-api course id>&access_token=<access_token>

W tym przypadku lo_id musi być zgodne z formatem identyfikatora kursu API V2.

Przykład: https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=course:123456&access_token=45b269b75ac65d6696d53617f512450f

Elementy Certifications, learningPrograms oraz jobAids mogą również zostać uruchomione w osadzonym odtwarzaczu.

Przykłady: https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=certification:12345&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=learningProgram:12345&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=jobAid:1234&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

     2. Umieść ten adres URL w atrybucie „src” ramki osadzonej.

Zamykanie wbudowanego odtwarzacza

window.addEventListener("komunikat", function closePlayer(){
  if(event.data === "status:close"){
  // obsługa zdarzenia zamknięcia
}
});

Samouczek z przykładową aplikacją

Załączony dokument PDF zawiera samouczek z przykładową aplikacją.

Pobierz

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto