Maskowanie w aplikacji Lightroom dla systemu iOS

W wydaniu Lightroom na urządzenia mobilne z października 2021 r. (wersja 7.0) wprowadzono zorganizowany panel Maskowanie, który umożliwia bardziej precyzyjną i bardziej twórczą edycję określonych części zdjęcia.

Funkcje oparte na SI, takie jak Wybierz obiekt i Wybierz niebo, umożliwiają automatyczne wybranie obiektu lub nieba na zdjęciu w celu szybkiego dokonywania korekt tylko w tych obszarach. Ożyw swoją wyobraźnię za pomocą narzędzi maskowania, takich jak Pędzel, Gradient liniowy i Gradient radialny, Zakres kolorów, Zakres luminancji i Zakres głębi.

Od wersji 7.4 programu Lightroom na urządzenia przenośne (iOS) można odwracać maski jednym dotknięciem. Więcej informacji zawiera część Odwracanie masek.

Uwaga:

Funkcje takie jak Wybierz obiekt i Wybierz niebo w panelu Maskowanie są niedostępne w następujących urządzeniach: iPod Touch 7, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPad (5. generacji), iPad (6. generacji) oraz iPad Pro 9.7.

Tworzenie nowej maski

 1. Zaimportuj lub otwórz zdjęcie w panelu Edycja.

 2. Dotknij ikony  Maskowanie u dołu ekranu.

 3. Dotknij ikony „+”, aby wybrać opcję „Utwórz nową maskę” przy użyciu preferowanego narzędzia do maskowania (szczegółowe informacje można znaleźć w pierwszej sekcji). Zostaje utworzona domyślna Maska 1 w panelu Maski. Aby zmienić nazwę tej maski, kliknij menu z trzema kropkami i wybierz opcję Zmień nazwę

 4. Za pomocą narzędzia zaznacz obszar do edycji. Następnie użyj suwaków edycji w dolnej części ekranu, aby wprowadzić dopasowania lokalne. Więcej informacji na temat tych suwaków zawiera część Dopasowania lokalne. 

 5. Aby dodać nową maskę, kliknij opcję Utwórz nową maskę w panelu Maski i wybierz odpowiednie narzędzie. W ten sposób można stosować różne narzędzia do tego samego zdjęcia i korzystać z nich w zorganizowany sposób.

Narzędzia maskowania

Użyj następujących narzędzi w panelu Maskowanie, aby dokonać wyboru:

Pędzel

Dotknij i przeciągnij narzędzie Pędzel na obszary, które chcesz edytować. 

Pędzel w aplikacji Lightroom dla systemu iOS

Użyj odpowiednich ikon po lewej stronie ekranu, aby ustawić następujące właściwości:
 • Rozmiar — określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
 • Wtapianie — tworzy łagodne przejścia między obszarem malowania pędzlem a sąsiednimi pikselami.
 • Przepływ — kontroluje tempo nakładania dopasowania.

Aby dokonać bardziej precyzyjnego wyboru, użyj narzędzia Gumka z lewej strony ekranu w celu usunięcia obszarów zaznaczenia.

Gradient liniowy

Przeciągnij niebieski znacznik w obszarze, który chcesz edytować. Jest to przydatne przy dostosowywaniu dużej części zdjęcia w stopniowo zanikającym wzorze, który tworzy miękkie przejścia.

Gradient liniowy w panelu Maskowanie

 • Przeciągnij niebieski znacznik w środku nakładki, aby dokonać wyboru.
 • Dotknij i obróć zewnętrzną białą linię gradientu na środku, aby wyregulować nachylenie (kąt) nakładki.
 • Dotknij i przeciągnij jedną z zewnętrznych białych linii gradientu w kierunku krawędzi zdjęcia, aby rozszerzyć efekt na tym końcu widma; przeciągnij w kierunku środka zdjęcia, aby zawęzić efekt na tym końcu widma.
 • Użyj narzędzia Gumka, aby wymazać części obszaru maski.

Gradient radialny

Przeciągnij niebieski znacznik, aby wybrać obszary zdjęcia, które chcesz edytować. To narzędzie umożliwia wprowadzanie poprawek lokalnych wewnątrz lub na zewnątrz owalnego kształtu. Skorzystaj z suwaka Wtapianie, aby określić żądany poziom miękkości poprawek.

Maska gradientu radialnego

 • Aby przesunąć i umieścić nakładkę na zdjęciu, przeciągnij niebieski znacznik na środek nakładki wyboru.
 • Aby dostosować rozmiar i kształt, przeciągnij białe znaczniki.
 • Aby dostosować opcję Wtapianie w nakładce wyboru radialnego, przeciągnij element sterujący Wtapianie po lewej stronie ekranu.
 • Aby zastosować zmiany poza nakładką wyboru radialnego lub odwrócić maskę wyboru radialnego, dotknij ikony Odwróć po lewej stronie.

Zakres kolorów

To narzędzie służy do pobierania próbek kolorów w obszarze maski. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zakres kolorów w panelu Maskowanie

 • Kliknij i przeciągnij obszar wokół kolorów na zdjęciu, które chcesz dostosować. Do dokonania tego wyboru można użyć dwóch trybów.
 • Można dodać wiele próbek kolorów przy użyciu opcji Zmień kolor.
 • Wyreguluj suwak Popraw, aby zawęzić lub poszerzyć zakres wybranych kolorów.
 • Dotknij opcji Odwróć, aby odwrócić wybór.
 • Dotknij opcji Usuń, aby usunąć maskę Zakres kolorów.

Zakres luminancji

Wybierz punkt lub obszar na zdjęciu, używając tego narzędzia. Zostaną zaznaczone wszystkie obszary o wybranym zakresie jasności. W ten sposób można precyzyjnie dopasować tylko wybrane poziomy jasności na zdjęciu. Aby wybrać zakres luminancji w obrębie obszaru maski, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zakres luminancji w panelu Maskowanie

 • Określ zakres luminancji za pomocą suwaka Wybierz luminancję. Do dokonania wyboru można użyć dwóch trybów.
 • Dotknij opcji Zmień luminancję w odpowiednim elemencie sterującym po lewej stronie, aby zmienić zakres luminancji.
 • Aby odwrócić zaznaczenie, dotknij opcji Odwróć.
 • Dotknij opcji Usuń, aby usunąć maskę zakresu luminancji.

Zakres głębi 

To narzędzie jest dostępne tylko w przypadku zdjęć zawierających szczegółowe informacje o głębi.
Za pomocą tego narzędzia można zaznaczać obszary na podstawie ich odległości od aparatu. Aby wybrać dostosowywany zakres głębi, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij na zdjęciu, aby określić głębię według obszaru, lub użyj suwaka Wybierz głębię, aby dostosować głębię ręcznie
 • Dotknij opcji Zmień głębię, aby ponownie zdefiniować wybór.
 • Dotknij opcji Odwróć, aby odwrócić narzędzie.
 • Dotknij opcji Usuń, aby usunąć maskę.

Wybierz obiekt

Funkcja Wybierz obiekt automatycznie wykrywa najistotniejszy obiekt (ludzie, zwierzęta i obiekty pierwszego planu) na zdjęciu, ułatwiając bardziej precyzyjne dopasowywanie niż kiedykolwiek wcześniej. Aby wybrać obiekt na zdjęciu, wykonaj następujące czynności:

 1. Importuj lub otwórz zdjęcie, które chcesz edytować.

 2. Dotknij ikony „+” > Wybierz obiekt. Lightroom przeprowadzi analizę i automatycznie wybierze dla Ciebie najbardziej wydatny obiekt.

  Wybieranie obiektu w aplikacji Lightroom dla systemu iOS
  Automatyczne wybieranie obiektu na zdjęciu

 3. Aby skorygować maskę, kliknij przycisk Dodaj lub Odejmij.  Użyj suwaków edycji w dolnej części ekranu, aby wprowadzić dopasowania lokalne. Więcej informacji zawiera część Poprawki lokalne.

Wybierz niebo

Jeśli chcesz automatycznie wybrać niebo na zdjęciu i wprowadzić do niego określone zmiany, dotknij pozycji Wybierz niebo. Poniżej przedstawiono sposób tworzenia maski przy użyciu funkcji Wybierz niebo:

 1. Importuj lub otwórz zdjęcie, które chcesz edytować.

 2. Dotknij ikony „+” > Wybierz niebo. Lightroom automatycznie wybierze niebo na zdjęciu, a zaznaczenie będzie widoczne jako czerwona nakładka i zostanie utworzona maska.

  Wybieranie nieba w aplikacji Lightroom dla systemu iOS
  Automatyczne zaznaczanie nieba na zdjęciu.

 3. Po poprawieniu obszaru maski możesz wprowadzać selektywne korekty w celu precyzyjnej edycji zdjęcia. Więcej informacji znajduje się w części Dopasowania lokalne.

Dodawanie do maski

Po utworzeniu maski można dodać ją do narzędzi do maskowania. Aby dodać do istniejącej maski, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby dodać do już istniejącej Maski 1, dotknij ikony + i dotknij pozycji Dodaj do „Maska 1”.

 2. Wybierz jedno z narzędzi maskowania, aby dodać nową maskę.

Odejmowanie od maski

Po utworzeniu maski można od niej odjąć, korzystając z narzędzi maskowania. Aby odjąć od istniejącej maski, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby odjąć od istniejącej już maski 1, dotknij ikony -, a następnie dotknij Odejmij od „Maska 1”.

 2. Wybierz jedno z narzędzi maskowania, aby usunąć lub ponownie zdefiniować obszary maski.

Zmiana nazwy maski

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić nazwę maski w panelu Maskowanie:

 1. Naciśnij i przytrzymaj maskę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Z menu wybierz opcję Zmień nazwę. 

 3. Wprowadź nazwę maski i dotknij przycisku OK.

Odwracanie maski

Aby odwrócić maskę w programie Lightroom na urządzenia mobilne z systemem iOS, wykonaj poniższe czynności:

 1. W panelu masek naciśnij długo maskę, którą chcesz odwrócić. Dotknij w menu opcji Odwróć maskę. Wszystkie elementy maskujące w tej masce zostaną odwrócone.

 2. Można dotknąć Duplikuj i odwróć maskę, aby utworzyć odwróconą kopię w panelu masek.

Odwracanie zaznaczenia

Aby zaznaczyć na zdjęciu wszystko poza wyborem początkowym, dotknij ikony Odwróć w panelu po lewej stronie.

Edytowanie nakładki maski

Kolor nakładki maski można z łatwością edytować, wykonując następujące czynności:

 1. W panelu Maskowanie dotknij ikony z trzema kropkami w górnym prawym rogu.

 2. Zmień kolor nakładki z domyślnego czerwonego na niebieski lub zielony, dotykając żądanej opcji Kolor.

 3. Możesz również wybrać jeden z kilku trybów nakładki, takich jak Kolorowa nakładka na czerni i bieli, Zdjęcie w czerni i bieli itd., dotykając menu Tryb.

Dopasowania lokalne

Aby wprowadzić dopasowania lokalne w zdjęciu, wybierz typ dopasowania w panelu Edycja w dolnej części ekranu. 

Światło

 • Ekspozycja — ustawia ogólną jasność obrazu. Zastosowanie korekcji lokalnej Ekspozycja pozwala osiągnąć efekty podobne do tradycyjnego rozświetlania lub przyciemniania
 • Kontrast — reguluje kontrast obrazu, co wpływa głównie na średnie odcienie.
 • Podświetlenia — odzyskuje szczegóły w prześwietlonych obszarach obrazu.
 • Cienie — odzyskuje szczegóły w niedoświetlonych obszarach obrazu.
 • Biele — dopasowuje białe obszary na zdjęciu.
 • Czernie — dopasowuje czarne obszary na zdjęciu.

Kolor

 • Temperatura — dopasowuje temperaturę koloru obszaru obrazu, dzięki czemu kolor staje się cieplejszy lub chłodniejszy. Efekt temperatury filtra stopniowego pozwala ulepszać zdjęcia zrobione w warunkach mieszanego oświetlenia.
 • Tinta — kompensuje poświatę koloru zielonego lub karmazynowego.
 • Nasycenie — dostosowuje jaskrawość koloru.
 • Odcień — dopasowuje barwę na zdjęciu. Dotknij opcji Zastosuj precyzyjne poprawki, aby wprowadzić dokładne poprawki.
 • Kolor — powoduje nałożenie tinty na obszar, na który wpływa lokalna korekta. Wybierz barwę, przeciągając próbkę Kolor. Efekt Kolor zostanie zachowany po przekształceniu zdjęcia na czarno-białe.

Efekty

 • Tekstura — wygładza i uwydatnia szczegóły tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.
 • Przejrzystość — zwiększa głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu.
 • Usuwanie zamglenia — zmniejsza lub zwiększa istniejące zamglenie na zdjęciu.

Szczegół

 • Szum — redukuje szum luminancji, który może stać się widoczny po otwarciu obszarów cieni.
 • Ostrość — wzmacnia definicje krawędzi, aby uwypuklić szczegóły na zdjęciu. Wartość ujemna zmniejsza ostrość

Optyka

 • Mora — usuwa artefakty mory lub aliasowanie kolorów.
 • Usuń otoczkę — usuwa kolory otoczki wzdłuż krawędzi.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto