Dodawanie tekstu do obrazu w programie Photoshop Elements

Do obrazu można dodawać tekst i kształty, stosując różne kolory, style i efekty. Do tworzenia i edycji tekstu można użyć narzędzi Tekst poziomy i Tekst pionowy. Użytkownik może tworzyć pojedyncze wiersze lub całe akapity tekstu.

Informacje o tekście

Do tworzenia i edycji tekstu można użyć narzędzi Tekst poziomy () i Tekst pionowy (). Nowy tekst jest wprowadzany na nowej warstwie tekstowej. Możliwe jest tworzenie pojedynczych wierszy tekstu lub całych akapitów. Każdy wprowadzany wiersz tekstu jest niezależny — podczas edycji jego długość rośnie lub maleje, ale tekst nie jest zawijany do następnego wiersza. Aby utworzyć nowy wiersz, należy nacisnąć klawisz Enter. Tekst w akapicie jest zawijany wewnątrz granic akapitu określonych przez użytkownika.

Informacje o tekście
Tekst w jednym wierszu (u góry obrazu) i w akapicie (u dołu obrazu).

Uwaga:

Aby utworzyć zaznaczenie w kształcie tekstu, można użyć narzędzi maski tekstu (aby zmienić bieżące narzędzie, należy kliknąć narzędzie Tekst z wciśniętym klawiszem Alt/Option). Umożliwia to tworzenie różnych efektów i wycinanek z tekstu.

Kliknięcie obrazu narzędziem tekstowym powoduje przełączenie tego narzędzia do trybu edycji, umożliwiając wprowadzanie i edycję tekstu. Przed wykonaniem innych operacji (np. wyborem poleceń z menu) należy zatwierdzić zmiany w tekście. Kiedy na pasku opcji są widoczne przyciski Zatwierdź  i Anuluj , narzędzie Tekst pracuje w trybie edycji.

Uwaga:

Dodanie tekstu do obrazu w trybie koloru indeksowanego powoduje, że program Photoshop Elements nie tworzy nowej warstwy tekstowej. Wprowadzany tekst jest wyświetlany w postaci tekstu zamaskowanego.

Dodawanie tekstu

 1. Na pasku wybierz narzędzie Tekst poziomy  lub Tekst pionowy .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć pojedynczy wiersz tekstu, kliknij obraz w celu ustawienia punktu wstawiania tekstu.

  • Aby utworzyć akapit, przeciągnij i utwórz prostokąt, który stanie się nowym polem tekstowym.

  Mała linia przechodząca przez belkę dwuteową wyznacza położenie linii bazowej tekstu. Dla tekstu poziomego linia bazowa wyznacza dolny punkt oparcia tekstu. Dla tekstu pionowego linia bazowa wyznacza środkową oś znaków tekstowych.

 3. (Opcjonalnie) Na pasku opcji narzędzi wybierz opcje tekstu: styl, rozmiar i kolor.

 4. Wpisz dowolne znaki. Jeśli nie zostało utworzone pole tekstowe, naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy wiersz.

  Tekst wyświetla się na własnej warstwie. Aby wyświetlić warstwy w trybie Ekspert, naciśnij klawisz F11.

 5. Zatwierdź warstwę tekstową, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Zatwierdź .

  • Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze numerycznej.

  • Kliknij wewnątrz obrazu, poza polem tekstowym.

  • Wybierz inne narzędzie z przybornika.

Opcje narzędzia Tekst

Na pasku opcji ustaw następujące opcje narzędzia Tekst:

Rodzina czcionek

Stosuje rodzinę czcionek do nowego lub już istniejącego tekstu.

Styl czcionki

Stosuje takie style czcionki jak pogrubienie do nowego lub już istniejącego tekstu.

Rozmiar czcionki

Stosuje rozmiar czcionki do nowego lub już istniejącego tekstu.

Menu kolor

Stosuje kolor na nowym lub zaznaczonym tekście.

Menu interlinia 

Określa odstęp między wierszami nowego lub zaznaczonego tekstu.

Sztuczne pogrubienie 

Stosuje styl pogrubienia do nowego lub już istniejącego tekstu. Należy użyć tej opcji, jeśli używana czcionka nie ma prawdziwego stylu pogrubionego, który można wybrać z menu Styl czcionki.

Sztuczna kursywa 

Stosuje styl kursywy do nowego lub już istniejącego tekstu. Należy użyć tej opcji, jeśli używana czcionka nie ma prawdziwego stylu kursywy lub stylu pochyłego, który można wybrać z menu Styl czcionki.

Podkreślenie 

Stosuje podkreślenie do nowego tekstu lub zaznaczonego istniejącego tekstu.

Przekreślenie 

Dodaje linię przechodzącą przez nowy tekst lub zaznaczony istniejący tekst.

Wyrównaj tekst

Określa wyrównanie tekstu. Jeśli tekst ma orientację poziomą, można go wyrównać do lewej lub do prawej bądź wyśrodkować. W przypadku tekstu o orientacji poziomej dostępne opcje to: u góry, pośrodku, na dole.

Przełącz orientację tekstu 

Zmienia tekst pionowy na poziomy i na odwrót.

Wypaczanie tekstu 

Wypacza tekst na wybranej warstwie.

Wygładzanie 

Stosuje wygładzanie, aby tekst miał równiejsze krawędzie.

Stosowanie wygładzania
Stosowanie wygładzania

A. Wygładzanie wyłączone B. Wygładzanie włączone 

Korzystanie z narzędzia Tekst na kształcie

Tekst można dodawać na kształtach dostępnych za pośrednictwem narzędzia Tekst na kształcie.

 1. Wybierz narzędzie Tekst na kształcie . Aby szybko zmienić aktywne narzędzie tekstu, naciśnij klawisz Option i kliknij bieżące narzędzie.

  Narzędzie Tekst na kształcie
  Narzędzie Tekst na kształcie

 2. Wybierz ten z dostępnych kształtów, do którego chcesz dodać tekst. Przeciągnij kursor po obrazie, aby utworzyć kształt.

 3. W celu dodania tekstu do obrazu umieść wskaźnik myszy na ścieżce tak, aby ikona kursora zmieniła się na wskazującą tryb tekstowy. Kliknij punkt, aby dodać tekst.

  Zmodyfikuj tekst w taki sam sposób, jak podczas pracy ze zwykłym tekstem.

  Klikanie i wprowadzanie tekstu
  Kliknij i wprowadź tekst.

 4. Po dodaniu tekstu kliknij polecenie Zatwierdź . W przypadku niektórych kształtów tekst należy wpisać wewnątrz kształtu. Tekst można przesuwać w obrębie ścieżki, a także przenosić do wewnątrz/na zewnątrz, przytrzymując klawisz Cmd i klikając oraz przeciągając. (Tekst jest wyświetlany w małej strzałce). Kursor można przeciągnąć do obszaru zaznaczenia. Ścieżka tekstu może wchodzić do tego obszaru i wychodzić z niego.

Korzystanie z narzędzia Tekst na ścieżce

Tekst można dodać na konturze ścieżki utworzonej przez zaznaczenie. Po zatwierdzeniu zaznaczenia zostanie ono przekonwertowane na ścieżkę, na której będzie można wpisać tekst.

 1. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce . Aby szybko zmienić aktywne narzędzie tekstu, naciśnij klawisz Option i kliknij bieżące narzędzie.

Narzędzie Tekst na ścieżce
Narzędzie Tekst na ścieżce

2. Umieść kursor na obiekcie na obrazie i przeciągnij kursor, aż uzyskasz odpowiednie zaznaczenie. Rozmiar zaznaczenia można dopasować za pomocą suwaka Przesunięcie.

Tworzenie zaznaczenia
Utwórz zaznaczenie.

Po zatwierdzeniu zaznaczenia zostanie ono przekonwertowane na ścieżkę.

3. W celu dodania tekstu do obrazu umieść wskaźnik myszy na ścieżce tak, aby ikona kursora zmieniła się na wskazującą tryb tekstowy. Kliknij punkt, aby dodać tekst.

Dodawanie tekstu
Dodaj tekst.

Po dodaniu tekstu można modyfikować go tak samo jak zwykły tekst.

4. Po dodaniu tekstu kliknij Zatwierdź . Aby zacząć od nowa, kliknij anuluj.

Korzystanie z narzędzia Tekst na ścieżce własnej

Tekst można dodać na samodzielnie narysowanej ścieżce.

 1. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce własnej . Aby szybko zmienić aktywne narzędzie tekstu, naciśnij klawisz Option i kliknij bieżące narzędzie.

  Narzędzie Tekst na ścieżce własnej
  Narzędzie Tekst na ścieżce własnej

 2. Narysuj ścieżkę na obrazie. Ścieżkę można zatwierdzić, a także anulować (aby narysować ją ponownie) za pomocą przycisków na pasku opcji.

 3. Aby poprawić ścieżkę lub narysować ją ponownie, kliknij Zmień na pasku opcji narzędzi. Na ścieżce zostaną wyświetlone węzły, za pomocą których można ją zmodyfikować.

 4. Po utworzeniu ścieżki kliknij w dowolnym miejscu ścieżki, aby dodać tekst. Zmodyfikuj tekst tak samo jak podczas pracy ze zwykłym tekstem.

  Dodawanie tekstu
  Dodaj tekst.

 5. Po dodaniu tekstu kliknij polecenie Zatwierdź .

Tworzenie i używanie tekstu zamaskowanego

Narzędzia Pozioma maska tekstowa i Pionowa maska tekstowa tworzą zaznaczenie w kształcie tekstu. Wycinanie tekstu z obrazu w celu ukazania tła lub wklejanie zaznaczonego tekstu do nowego obrazu to ciekawa zabawa. Eksperymentując z różnymi opcjami, można nadawać osobisty charakter swoim obrazom i kompozycjom.

Narzędzie Pozioma maska tekstowa użyte do utworzenia wypełnionego zaznaczenia
Narzędzie Pozioma maska tekstowa użyte do utworzenia wypełnionego zaznaczenia.

 1. W trybie Ekspert wybierz warstwę, na której ma się pojawić zaznaczenie. Aby uzyskać lepsze rezultaty, w warstwie tekstowej nie należy tworzyć krawędzi zaznaczenia tekstowego.
 2. Zaznacz narzędzie Pozioma maska tekstowa  lub narzędzie Pionowa maska tekstowa .
 3. Zaznacz dodatkowe opcje tekstowe (Zobacz Opcje narzędzia Tekst) i wprowadź tekst.

Krawędź zaznaczenia tekstowego pojawi się na obrazie na aktywnej warstwie.