Publiczny format archiwizacji danych Raw zdjęć cyfrowych

Formaty plików Raw są popularne w obiegach pracy związanych z fotografią cyfrową, ponieważ oferują lepszą kontrolę nad procesem twórczym. W kamerach stosuje się jednak różnorodne formaty Raw, a ich specyfikacje nie są dostępne publicznie. Oznacza to, że nie każde oprogramowanie może odczytać każdy plik Raw. Taka sytuacja powoduje, że używanie plików Raw do archiwizacji jest ryzykowne, a współużytkowanie ich w złożonych obiegach pracy może nastręczać problemów.

DNG_logo_blue

Format archiwizacji Digital Negative (DNG) jest dostępny publicznie i obsługuje pliki Raw generowane przez wiele aparatów cyfrowych. Rozwiązuje to problem z brakiem otwartego standardu plików Raw obejmującego poszczególne modele aparatów i gwarantuje fotografom łatwy dostęp do ich plików.


Obsługę formatu DNG oferują setki producentów oprogramowania, między innymi firmy Apple i Google. Uznani producenci aparatów, między innymi firmy Leica, Casio, Ricoh, Samsung i Pentax, wprowadzili aparaty z bezpośrednią obsługą formatu DNG. Więcej Informacji można znaleźć w artykule Camera Raw.

Oprócz specyfikacji formatu DNG firma Adobe udostępnia darmowy program Adobe DNG Converter (Windows | Mac OS), który szybko przekształca pliki Raw pochodzące z wielu popularnych obecnie aparatów. Programiści i producenci mogą pobrać kompletną specyfikację formatu DNG (PDF, 742 KB). Następujące programy obsługują standard DNG: Photoshop od wersji CS do wersji Photoshop, Photoshop Elements od wersji 3 do 12, Lightroom (wszystkie wersje).

Przejdź do:

Najważniejsze zalety

Dla fotografów:

  • Format DNG zwiększa niezawodność archiwizacji danych, ponieważ gwarantuje, że oprogramowanie służące do przetwarzania obrazów cyfrowych będzie mogło łatwiej otwierać pliki Raw w przyszłości.
  • Korzystanie z jednego programu do przetwarzania plików Raw pozwala uzyskać efektywny obieg pracy z plikami Raw pochodzącymi z wielu modeli aparatów różnych producentów.
  • Dokumenty dotyczące specyfikacji są dostępne publicznie, dzięki czemu może być ona łatwo stosowana przez producentów aparatów i aktualizowana w przypadku zmian technologicznych.

Dla producentów sprzętu i oprogramowania:

  • Format DNG eliminuje potencjalne trudności przy wprowadzaniu nowych aparatów, ponieważ pliki Raw pochodzące z nowych modeli mogą być natychmiast obsługiwane przez program Photoshop i inne aplikacje.
  • Dzięki standardowi DNG można zaoszczędzić czas podczas opracowywania nowych produktów, gdyż pozwala on pominąć tworzenie nowych formatów plików i uprościć testowanie aparatów.
  • Wspólny format zapewnia lepszą kontrolę nad jakością konwersji oferowanej przez aplikacje innych firm.
  • Specyfikacja uwzględnia możliwość dodawania prywatnych metadanych do plików DNG, co pozwala je różnicować.

Zasoby

Zestaw SDK profilów (kwiecień 2018 r.)

Zestaw SDK profilów zawiera zasoby umożliwiające tworzenie profilów rozszerzonych, które wprowadzono w oprogramowaniu Lightroom Classic CC 7.3, Lightroom CC 1.3 i Camera Raw 10.3.

Plik do pobrania (ZIP, 68 MB)

Specyfikacja DNG 1.5.0.0 (maj 2019)

W dostępnej do pobrania specyfikacji opisano publiczny format przechowywania plików Raw z aparatów, który może być stosowany przez wielu producentów sprzętu i oprogramowania.

Dodatkowe informacje (PDF, 742 KB)

Zestaw SDK formatu DNG

Zestaw SDK formatu DNG udostępnia opcje obsługi odczytu i zapisu plików DNG, a także konwersji danych DNG na format łatwy do wyświetlania i przetwarzania przez aplikacje do obróbki obrazów. Dzięki zestawowi SDK można dodać podstawową obsługę formatu DNG do istniejących aplikacji korzystających z obrazów i umożliwiających ich opracowywanie. Umożliwia on również dodawanie obsługi formatu DNG do aparatów.Pobierz: macOS, Windows

DNG Profile Editor (wrzesień 2012 r.)

Aplikacja DNG Profile Editor jest bezpłatnym narzędziem do tworzenia i edytowania profilów aparatów.

Więcej informacji (PDF, 3,93 MB)
Pobierz:macOSWindows

Specyfikacja interfejsu wiersza poleceń DNG

(dotyczy programu Adobe DNG Converter 5.4 lub nowszego)

Więcej informacji (PDF; 71 KB)

Adobe Lens Profile Creator

Adobe® Lens Profile Creator to bezpłatny program narzędziowy, za pomocą którego można łatwo tworzyć profile obiektywów przeznaczone do produktów z rodziny Photoshop, takich jak program Photoshop , wtyczka Camera Raw i oprogramowanie Lightroom. Profil obiektywu opisuje rodzaje aberracji optycznych występujących w określonym obiektywie oraz sposób korekcji zniekształceń zdjęć zrobionych przy użyciu tego samego obiektywu. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika (PDF; 1,64 MB).Pobierz: macOS, Windows

Adobe Lens Profile Downloader

Uwaga:

1 stycznia 2018 przestaliśmy rozwijać narzędzie Adobe i udostępniać je do pobrania. Zespół programistów firmy Adobe w każdej wersji dodaje nowe profile obiektywów. Tutaj można zgłosić potrzebę obsługi danego obiektywu.

Podświetlenia

Adobe Photoshop Lightroom

Program Adobe Photoshop Lightroom to niezbędny element każdego obiegu pracy związanego z fotografią cyfrową. Umożliwia on szybkie importowanie, przetwarzanie, porządkowanie i przedstawianie zdjęć — od jednego ujęcia do całych sesji. Światowej klasy narzędzia do korekcji, zaawansowane funkcje porządkowania i elastyczne opcje wydruku przyspieszają pracę. Dzięki programowi Lightroom można spędzać mniej czasu przed komputerem, a więcej z aparatem w ręku.

Kompleksowe rozwiązanie do obsługi fotografii

Obrazy można edytować, prezentować i porządkować w programie Lightroom, przełączając się do programu Photoshop w celu edytowania na poziomie pikseli i tworzenia kompozycji. Stosowane razem programy Lightroom i Photoshop oferują kompletne rozwiązanie do obsługi fotografii cyfrowej.

Pliki do pobrania

Program Adobe DNG Converter to darmowe narzędzie umożliwiające konwertowanie plików z ponad 600 aparatów na format DNG. Pozwala on na łatwe konwertowanie plików Raw specyficznych dla danego aparatu do bardziej uniwersalnego formatu plików DNG.

Adobe DNG Converter dla systemu Mac OS
Adobe DNG Converter dla systemu Windows

Licencja patentowa dotycząca specyfikacji formatu DNG

Licencja patentowa dotycząca specyfikacji formatu Digital Negative (DNG)

Firma Adobe jest wydawcą specyfikacji formatu Digital Negative (DNG) opisującej format plików obrazów przeznaczony do przechowywania informacji plików Raw z aparatów, które są używane w wielu urządzeniach i programach. Firma Adobe udostępnia specyfikację formatu DNG do użytku publicznego w celu zachęcenia do implementowania obsługi tego formatu plików w sposób zgodny z jego strukturą. Niniejszy dokument jest licencją patentową udzielaną przez firmę Adobe osobom fizycznym i prawnym, które chcą tworzyć, wprowadzać na rynek lub rozpowszechniać sprzęt i oprogramowanie umożliwiające odczyt i zapis plików obrazów zgodnych ze specyfikacją DNG.

Udzielenie praw

Pod warunkiem przestrzegania poniższych warunków i wyłącznie w celu umożliwienia odczytu i zapisu plików i obrazów zgodnych ze specyfikacją DNG firma Adobe udziela wszystkim osobom fizycznym i prawnym ogólnoświatowego, bezpłatnego, niemożliwego do przeniesienia i niewyłącznego prawa do tworzenia, zlecania tworzenia, używania, sprzedawania, importowania i rozpowszechniania implementacji zgodnych z zastrzeżeniami zasadniczymi.

„Zgodna implementacja” oznacza część oprogramowania lub sprzętu umożliwiającą odczyt lub zapis plików komputerowych zgodnych ze specyfikacją formatu DNG.

„Specyfikacja DNG” oznacza dowolną wersję specyfikacji formatu Adobe Digital Negative (DNG) udostępnioną do użytku publicznego przez firmę Adobe (na przykład wersję 1.0.0.0 wprowadzoną we wrześniu 2004).

„Zastrzeżenie zasadnicze” oznacza zastrzeżenie patentowe określające, że firma Adobe ma prawo do wydawania bezpłatnej licencji, która jest nieuchronnie naruszana przez implementację specyfikacji DNG. Zastrzeżenie jest nieuchronnie naruszane przez specyfikację DNG tylko wtedy, gdy nie ma możliwości uniknięcia naruszenia podczas stosowania tej specyfikacji z powodu braku technicznych możliwości osiągnięcia zgodności bez takiego naruszenia. Zastrzeżenie zasadnicze nie dotyczy zastrzeżenia naruszanego przez implementację: a) technologii aktywacyjnej, która może być niezbędna do tworzenia lub używania produktu (lub części produktu) zgodnego ze specyfikacją DNG, ale która sama nie jest zgodna ze specyfikacją DNG (na przykład technologii kompilatora lub podstawowej technologii systemu operacyjnego); b) technologii opracowanej oddzielnie, którą jedynie dołączono do specyfikacji DNG; c) formatów plików innych niż format DNG.

Unieważnienie

Firma Adobe może unieważnić udzielenie powyższych praw dowolnemu licencjobiorcy, jeśli dany licencjobiorca lub jego podmiot stowarzyszony podejmie działania patentowe przeciwko firmie Adobe lub jej podmiotom stowarzyszonym dotyczące odczytu lub zapisu plików zgodnych ze specyfikacją DNG.

Każda zgodna implementacja rozpowszechniana zgodnie z tą licencją musi zawierać następującą notę przedstawioną w widocznym miejscu kodu źródłowego i dokumentacji. „Ten produkt zawiera technologię DNG na licencji firmy Adobe.”

Brak gwarancji

Niniejsze prawa są udzielane w stanie „tak jak jest” — bez żadnych gwarancji, w tym również gwarancji dotyczących tytułu własności oraz nienaruszania praw osób trzecich. Żadne z informacji zawartych w niniejszej licencji nie powinny być interpretowane jako: a) wymaganie utrzymywania jakiegokolwiek patentu; b) składanie oświadczeń lub udzielanie gwarancji dotyczących poprawności lub zakresu jakiegokolwiek patentu; c) składanie oświadczeń lub udzielanie gwarancji stwierdzających, że dany produkt lub dana usługa nie narusza żadnego patentu; d) zgoda na podjęcie działań prawnych przeciwko podmiotowi naruszającemu dany patent; e) nadanie praw lub licencji dotyczących zastrzeżenia patentu innego niż zastrzeżenia zasadnicze.

Zastrzeżenie praw

Wszystkie prawa, których nie udzielono jawnie w niniejszej licencji, są zastrzeżone.