Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z oprogramowaniem MATLAB były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje dawniej ograniczone do programu Photoshop Extended działają obecnie w wersji Photoshop CC. Program Photoshop CC nie jest dostępny osobno w wersji Extended.

Informacje o współpracy między programami Photoshop i MATLAB

MATLAB jest to wysokiego poziomu język komputerowy do przetwarzania danych technicznych, a jednocześnie interaktywne środowisko komputerowe umożliwiające tworzenie algorytmów, wizualizację danych, analizę danych i wykonywanie obliczeń. Program Photoshop umożliwia wyświetlanie wyników przetwarzania obrazów w programie MATLAB i łączenie poleceń tego programu z funkcjami edycji obrazów dostępnymi w programie Photoshop.

Użytkownik, który pracuje w środowisku MATLAB, może połączyć się z programem Photoshop i używać wiersza poleceń programu MATLAB do uaktywniania określonych operacji programu Photoshop. Z kolei ktoś, kto używa programu Photoshop, może uruchamiać algorytmy napisane w języku MATLAB i wyświetlać ich wyniki w programie Photoshop.

Uwaga:

Komunikację między programami Photoshop i MATLAB zapewniają interfejs JavaScript (w programie Photoshop) oraz interfejs biblioteki środowiska MATLAB.

Konfigurowanie programów Photoshop i MATLAB

Zainstaluj na komputerze programy Photoshop i MATLAB. Po zainstalowaniu programów Photoshop i MATLAB sprawdź, czy współpracują one ze sobą.

Instalowanie właściwego kompilatora w 64-bitowych systemach operacyjnych

Aby używać interfejsu programu Photoshop w systemie 64-bitowym, należy zainstalować kompilator języka C:

 • W systemie Windows należy zainstalować oprogramowanie Microsoft Developer Studio.

 • W systemie Mac OS należy zainstalować oprogramowanie Xcode.

Więcej informacji zawiera plik ReadMe dotyczący współpracy programów MATLAB i Photoshop dostępny w folderze aplikacji Photoshop.

Uwaga:

W systemie Windows należy używać 64-bitowej wersji programu Photoshop z 64-bitową wersją programu MATLAB i 32-bitowej wersji programu Photoshop z 32-bitową wersją programu MATLAB.

Sprawdzanie integracji ze środowiskiem MATLAB

 1. Uruchom program Photoshop, a następnie uruchom program MATLAB.

 2. W programie MATLAB dodaj ścieżkę Photoshop/MATLAB, łącznie z podfolderami.
 3. W wierszu poleceń programu MATLAB otwórz folder MATLAB, odszukaj i otwórz folder Tests, a następnie wpisz polecenie testall.
 4. Obydwa programy, Photoshop i MATLAB, uaktywniają szereg testów sprawdzających ich wzajemną współpracę. Po zakończeniu testów jest wyświetlany raport.

(Opcjonalnie) Ustaw dostęp do programu Photoshop z programu MATLAB

Można skonfigurować ścieżkę do programu Photoshop, która zapewni bezpośredni dostęp do poleceń programu Photoshop ze środowiska MATLAB.

 1. W programie MATLAB wybierz polecenie File (Plik) > Set Path (Ustaw ścieżkę).
 2. Kliknij przycisk Add Folder (Dodaj folder) i wybierz folder programu MATLAB, w którym zainstalowano program Photoshop

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), a następnie kliknij przycisk Close (Zamknij).
 4. W menu programu MATLAB wybierz polecenie File (Plik) > Preferences (Preferencje).
 5. W oknie dialogowym Preferences (Preferencje) kliknij drzewo General (Ogólne, w lewym górnym rogu).
 6. Kliknij przycisk Update Toolbox Path Cache (Zaktualizuj pamięć podręczną ścieżki przybornika).
 7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij przycisk OK.

Łączenie lub rozłączanie się z programem Photoshop w programie MATLAB

 1. W programie MATLAB wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wywołać program Photoshop lub połączyć się z nim, wpisz polecenie pslaunch, a następnie naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  • Aby rozłączyć się z programem Photoshop i zamknąć go, wpisz polecenie psquit, a następnie naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Korzystanie z pomocy programu MATLAB

System pomocy programu MATLAB zawiera opisy przykładowych procedur, które angażują programy MATLAB i Photoshop.

 1. Wybierz polecenie Help (Pomoc) > Full Product Family Help (Pomoc całej rodziny produktów).

  Zostanie wyświetlony przybornik programu Photoshop z różnymi podmenu, między innymi z podmenu Przykłady. Jeśli przybornik programu Photoshop nie pojawi się, spróbuj wykonać następujące czynności.

 2. Kliknij przycisk Start.
 3. Wybierz polecenie Desktop Tools (Narzędzia komputerowe) > View Source Files (Wyświetl pliki źródłowe).
 4. Kliknij przycisk Refresh Start (Odśwież procedurę startową), następnie przycisk Close (Zamknij), po czym ponów próbę otwarcia menu Help (Pomoc).

Polecenia programu MATLAB

W wierszu poleceń programu MATLAB można wpisywać polecenia, które pozwalają, przede wszystkim, łączyć się i rozłączać z programem Photoshop, a ponadto wykonywać określone operacje na pikselach, których wyniki stają się widoczne bezpośrednio w dokumentach programu Photoshop.

Lista wszystkich poleceń programu MATLAB dotyczących programu Photoshop znajduje się w pliku psfunctionscat.html, który jest dostępny w folderze MATLAB w katalogu instalacyjnym programu Photoshop. Aby wyświetlić dokładny opis danego polecenia, łącznie z opisem jego składni, argumentów i przykładami zastosowań, należy wpisać w wierszu polecenia programu MATLAB help (nazwa polecenia).

Uwaga:

Wszystkie polecenia programu MATLAB są obsługiwane w języku japońskim. W japońskich wersjach systemu Windows XP jest dostępny japońskojęzyczny interfejs użytkownika programu MATLAB. W japońskich wersjach systemu Mac OS jest dostępny tylko angielskojęzyczny interfejs programu MATLAB. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od firmy The MathWorks, Inc.

Tworzenie dokumentu w programie MATLAB

 1. W programie MATLAB wprowadź polecenie psnewdoc.
 2. Aby określić atrybuty nowego dokumentu, wprowadź jedno z następujących poleceń:
  • Aby utworzyć dokument przy użyciu wartości domyślnych, wprowadź polecenie psnewdoc(). Informacje o wartościach domyślnych podano niżej.

  • Aby utworzyć nowy dokument o konkretnej szerokości i wysokości, wprowadź polecenie psnewdoc(W,H). Wartości W i H są odczytywane w bieżących jednostkach, które można ustawić w oknie dialogowym Preferencje programu Photoshop za pomocą opcji Jednostki i miarki. Pozostałe atrybuty dokumentu przyjmują wartości domyślne.

  Uwaga:

  Aby pominąć argumenty wejściowe, wprowadź ciąg znaków “undefined”. Domyślny rozmiar nowego dokumentu to 504 x 360 pikseli.  

  • Aby utworzyć nowy dokument i określić atrybuty, wprowadź polecenie psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P). Informacje o atrybutach nowego dokumentu podano niżej.

  Poniżej przedstawiono przykład kodu tworzącego dokument i określającego jego atrybuty w programie MATLAB:

  psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')

Atrybuty nowego dokumentu i ich wartości domyślne

Wprowadzenie polecenia psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) powoduje utworzenie dokumentu o podanych niżej wartościach atrybutów:

W

Określa szerokość dokumentu w bieżącej jednostce, którą ustawia się w programie Photoshop, w oknie dialogowym Preferencje, za pomocą opcji Jednostki i miarki. Domyślna szerokość to 504 piksele.

H

Określa wysokość dokumentu w bieżącej jednostce, którą ustawia się w programie Photoshop, w oknie dialogowym Preferencje, za pomocą opcji Jednostki i miarki. Wysokość domyślna to 360.

R

Określa rozdzielczość. Wartość domyślna to 72 ppi.

N

Określa nazwę dokumentu. Nazwa domyślna to Untitled‑X, gdzie X oznacza indeks bieżącego dokumentu.

M

Określa tryb kolorów: RGB, CMYK, Lab, Bitmapa lub Skala szarości. Tryb domyślny to RGB.

F

Określa tło nowego dokumentu: Białe, Kolor tła lub Przezroczyste. Domyślne ustawienie tła to White (Białe).

A

Określa proporcje pikseli. Wartość domyślna to 1,0 (piksele kwadratowe).

B

Określa głębię bitową: 1, 8, 16 lub 32. Wartość domyślna to 8.

P

Określa profil kolorów. Profilem domyślnym jest robocza przestrzeń kolorów dla danego trybu kolorów. Do ustawiania przestrzeni roboczych służy okno dialogowe Ustawienia kolorów w programie Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online