Dokument lub aplikacja ma funkcje dostępności, jeśli mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne, na przykład niesprawne ruchowo, niewidome lub niedowidzące. Funkcje dostępności w programie Acrobat Reader oraz zawarte w formacie PDF umożliwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z plików PDF przy użyciu czytników ekranu, programów powiększających obraz na ekranie i drukarek brajlowskich, jak również bez użycia takich narzędzi.

Zwiększenie dostępności plików PDF jest korzystne dla wszystkich użytkowników. Na przykład struktura dokumentu umożliwiająca odczytywanie pliku PDF na głos przy użyciu czytnika ekranu pozwala także na zmienianie formatowania tekstu dokumentu i wyświetlanie go na małym ekranie urządzenia przenośnego. Na podobnej zasadzie działa predefiniowana kolejność dostępu do pól dostępnego formularza PDF, która ułatwi wypełnianie formularzy nie tylko osobom niepełnosprawnym fizycznie, ale także wszystkim pozostałym.

Określanie preferencji dostępności

Program Acrobat Reader zapewnia kilka ustawień zwiększających dostępność plików PDF dla osób niedowidzących i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Te preferencje sterują sposobem wyświetlania plików PDF na ekranie oraz ich odczytywania przez czytniki ekranu.

Większość preferencji dostępności oraz instrukcji dotyczących ich ustawiania można znaleźć w narzędziu Asystent konfiguracji dostępności. Niektóre preferencje wpływające na dostępność, w tym preferencje należące do kategorii Odczyt, Formularze i Multimedia, nie są zawarte w oknie Asystent konfiguracji dostępności. Wszystkie preferencje można określać w oknie dialogowym Preferencje.

Nazwy wyświetlane dla niektórych preferencji w oknie Asystent konfiguracji dostępności różnią się od nazw tych samych preferencji wyświetlanych w oknie Preferencje.

Określanie preferencji dostępności za pomocą Asystenta konfiguracji dostępności

 1. Uruchom funkcję Asystent ustawiania dostępności, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Edycja > Dostępność > Asystent konfiguracji.
  • (Tylko w systemie Windows) Uruchom program Acrobat Reader po raz pierwszy po wcześniejszym uruchomieniu czytnika ekranu lub oprogramowania powiększającego.
 2. Wybierz opcję odpowiednią dla danego oprogramowania i urządzeń.
  Asystent przedstawia tylko te preferencje, które są odpowiednie dla danego oprogramowania lub urządzeń, zgodnie z wybraną opcją.

 3. Wykonaj instrukcje ekranowe. Kliknięcie przycisku Anuluj w jakimkolwiek momencie spowoduje zastosowanie przez program Acrobat Reader ustawień domyślnych (niezalecane).

Określanie preferencji dostępności w oknie dialogowym Preferencje

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego preferencji w programie Acrobat Reader, wybierz polecenie Edycja > Preferencje.
Określ opcje odpowiednie dla oprogramowania wspomagającego lub urządzeń w poszczególnych panelach okna dialogowego Preferencje.

Preferencje dostępności

Preferencje dostępności w panelu Dostępność

 • Zastąp kolory dokumentu: wybierz tę opcję, aby móc określać kontrastową kombinację koloru tekstu i tła; możesz wybrać ją z listy lub utworzyć samodzielnie.
 • Zawsze używaj stylu układu strony: dotyczy opcji Nadpisz styl układu strony dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.
 • Zawsze używaj ustawienia powiększenia: dotyczy opcji Nadpisz powiększenie dokumentu, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.
 • Użyj struktury dokumentu dla porządku zakładek, jeśli nie jest on jasno określony: ułatwia nawigację po polach formularza oraz łączach w dokumentach bez określonej kolejności tabulatorów.
 • Zawsze wyświetlaj kursor wyboru: zaznacz tę opcję, jeśli używane jest oprogramowanie powiększające. Ta preferencja dotyczy opcji Zawsze wyświetlaj kursor wyboru dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.
 • Zawsze używaj systemowego koloru zaznaczenia: po zaznaczeniu tej opcji domyślny kolor zaznaczenia (niebieski) jest zastępowany kolorem określonym w systemie.
 • Pokazuj portfolio w trybie plików: zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie szczegółowej listy plików składowych portfolio PDF. Tryb plików ułatwia czytanie osobom niepełnosprawnym — na przykład osobom niepełnosprawnym ruchowo, niewidomym lub niedowidzącym.

Preferencje dostępności w panelu Dokumenty

 • Automatycznie zapisuj zmiany w dokumencie do pliku tymczasowego co: odznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie opcji automatycznego zapisywania dokumentu. Przy każdej operacji zapisu zarówno czytnik ekranu, jak i oprogramowanie powiększające musi ponownie wczytać dokument. Preferencja dotyczy opcji Wyłącz auto-zapis dokumentu dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Preferencje dostępności w panelu Formularze

 • Kolor podświetlania pól i kolor podświetlania pól wymaganych: te preferencje określają kolory podświetlania pól formularzy do uzupełnienia. Dotyczą opcji Kolor podświetlania pól i Kolor podświetlania pól wymaganych dostępnych w Asystencie konfiguracji dostępności.
 • Auto-wypełnianie: umożliwia programowi Acrobat Reader automatyczne proponowanie uzupełnienia niektórych pól tak, aby zmniejszyć liczbę wprowadzanych znaków. Ta preferencja nie dotyczy żadnej opcji dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Preferencje dostępności w panelu Multimedia

 • Pokaż napisy, jeśli są dostępne.
 • Odtwórz plik dźwiękowy z dubbingiem, jeśli jest dostępny.
 • Pokaż dodatkowe podpisy, jeśli są dostępne.
 • Pokaż opis pliku dźwiękowego (opis wideo lub wideo opisowe), jeśli jest dostępny.

Te preferencje nie dotyczą żadnej opcji dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Preferencje dostępności w panelu Wyświetlanie strony

 • Powiększenie: określa stopień powiększenia tekstu dokumentu, ułatwiając czytanie ponownie wlanego tekstu osobom niedowidzącym. Ta preferencja dotyczy opcji Nadpisz powiększenie dokumentu dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.
 • Wygładź tekst: kontroluje wygładzanie tekstu. Aby wyłączyć wygładzanie tekstu (dzięki czemu wygląda lepiej po zastosowaniu oprogramowania powiększającego), wybierz opcję Brak. Ta preferencja dotyczy opcji Wyłącz wygładzanie tekstu, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Preferencje dostępności w panelu Czytanie

 • Kolejność odczytu: określa kolejność czytania dokumentów. Preferencje kolejności odczytu są też wyświetlane w Asystencie konfiguracji dostępności.
 • Kolejność odczytu wnioskuj z dokumentu (zalecane): interpretuje kolejność odczytu nieoznakowanego dokumentu za pomocą zaawansowanej metody analizy układu dokumentu.
 • Kolejność odczytu od lewej do prawej, od góry do dołu: powoduje przyjęcie kolejności czytania odpowiadającej dokładnie rozmieszczeniu tekstu na stronie. Metoda ta jest szybsza od metody przyjętej w opcji Kolejność odczytu wnioskuj z dokumentu. Opcja ta dotyczy tylko tekstu; nie ma wpływu na pola formularzy i tabele.
 • Kolejność odczytu wg kolejności drukowania: dostarcza tekst w kolejności zgodnej z zapisem przed wydrukiem. Metoda ta jest szybsza od metody przyjętej w opcji Kolejność odczytu wnioskuj z dokumentu. Opcja ta dotyczy tylko tekstu; nie ma wpływu na pola formularzy i tabele.
 • Nadpisz kolejność odczytu w oznaczonych dokumentach: używa kolejności odczytu określonej w preferencjach czytania, a nie tej, która wynika z układu znaczników dokumentu. Ta opcja jest przeznaczona tylko w przypadku wystąpienia problemów ze źle oznakowanymi dokumentami PDF. Ta preferencja odnosi się do opcji Nadpisz kolejność odczytu w oznaczonych dokumentach dostępnej w narzędziu Asystent konfiguracji dostępności.
 • Strona a dokument: ta preferencja określa ilość dokumentu dostarczaną jednorazowo do czytnika ekranu.  Jeśli dokument PDF nie jest oznaczony, program Acrobat może go przeanalizować i spróbować ustalić jego strukturę oraz kolejność odczytu. W przypadku dużego dokumentu proces ten może zająć dużo czasu. Skonfiguruj program Reader, aby przekazywał tylko aktualnie widoczną stronę, analizując jednorazowo tylko mały fragment dokumentu. Stosowanie tej opcji jest uzależnione od rozmiaru i stopnia złożoności dokumentu oraz od funkcji czytnika ekranu. Jeśli program Reader przekazuje informacje do czytnika ekranu, oprogramowania powiększającego lub innego oprogramowania asystenckiego, to jednocześnie wczytuje informacje do bufora pamięci dostępnego bezpośrednio w danym oprogramowaniu asystenckim. Ilość informacji przekazywanych do bufora pamięci może wpłynąć na czas potrzebny programowi Reader do wykonania takich zadań jak otwarcie dokumentu, przejście na następną stronę, zmiana widoku oraz wykonywanie poleceń.
 • Odczytaj tylko widoczne strony: tę opcję najlepiej zaznaczyć, jeśli jest używane oprogramowanie powiększające. Opcja podnosi jakość wykonywanego polecenia poprzez ograniczenie jego stosowania tylko do widocznej części dokumentu. Po wysłaniu przez program Reader tylko widocznych stron dokumentu PDF do bufora pamięci określona technologia pomocnicza ma dostęp tylko do tych stron. Przejście do innej strony jest niemożliwe, aż do wyświetlenia jej i wysłania przez program Reader do bufora pamięci. Z tego względu po zaznaczeniu tej opcji strony należy przełączać za pomocą elementów nawigacyjnych programu Reader. Należy wybrać w preferencjach dla opcji Domyślny układ stron wartość Pojedyncza strona, jeśli program Reader ma wysyłać tylko aktualnie widoczne strony do produktów technologii pomocniczych. Ponieważ program Reader wysyła informacje dotyczące wszystkich widocznych stron, technologia pomocnicza otrzymuje informacje dotyczące zarówno stron widocznych w całości, jak i stron, które są widoczne tylko częściowo (np. dolna część jednej strony i górna część następnej). Wybranie innej opcji wyświetlania stron niż Pojedynczastrona (np. Ciągły) spowoduje błędy śledzenia przeczytanego tekstu w oprogramowaniu dodatkowym. Informacje dotyczące ustawienia domyślnego układu stron na Pojedyncza strona znajdują się na stronie w części Preferencje dotyczące wyświetlania dokumentów PDF. Opcja odnosi się do opcji Odczytaj tylko widoczne strony dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.
 • Odczytaj cały dokument: ta opcja może być najlepszym rozwiązaniem dla czytników ekranu z własnym systemem nawigacji i narzędziami wyszukiwania, które są znane użytkownikowi lepiej niż narzędzia w programie Acrobat.
 • W dużych dokumentach odczytaj tylko widoczne strony: ta opcja jest zaznaczana domyślnie i jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku czytników ekranu stosowanych do długich lub złożonych dokumentów PDF. Opcja umożliwia programowi Acrobat dostarczenie całego małego dokumentu oraz przełączenie na tryb Strona po stronie w przypadku dużych dokumentów. Ta preferencja odnosi się do opcji W dużych dokumentach odczytaj tylko widoczne strony dostępnej w narzędziu Asystent konfiguracji dostępności.
 • Potwierdź przed oznaczeniem dokumentów: gdy opcja jest zaznaczona, użytkownik może potwierdzić opcje dostępności jeszcze przed przygotowaniem nieoznakowanego dokumentu do odczytu przez program Acrobat. Znakowanie to procedura czasochłonna, zwłaszcza w przypadku obszernych dokumentów. Preferencja dotyczy opcji Potwierdź przed oznaczeniem dokumentów dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.
 • Opcje odczytywania na głos: określenie tej preferencji umożliwia kontrolowanie głośności, szybkości i wysokości głosu używanego przez opcję Czytaj na głos. Do wyboru jest także głos domyślny i głosy dostępne w danym systemie operacyjnym. Do odczytywania bloków tekstu można także używać klawiszy strzałek w górę i w dół. Te preferencje nie mają swoich odpowiedników w Asystencie konfiguracji dostępności.

Klawiaturowe skróty operacji wykonywanych myszą

Programy Acrobat Reader DC i Acrobat DC korzystają z tego samego zestawu skrótów klawiaturowych. Pełną listę można znaleźć w sekcji Skróty klawiaturowe w Pomocy programu Acrobat DC.

Korzystanie z programów do odczytywania lub powiększania zawartości ekranu

Aby skonfigurować program Acrobat Reader DC do korzystania z czytnika ekranu lub oprogramowania powiększającego, należy skorzystać z narzędzia Asystent konfiguracji dostępności.

 • Wybierz polecenie Edycja > Dostępność > Asystent ustawiania, a następnie wybierz żądane opcje na każdym z ekranów asystenta.

Używanie narzędzia Odczytywanie na głos bazującego na procesie syntezy mowy (ang. Text-to-Speech)

Odczytywanie na głos to narzędzie bazujące na procesie syntezy mowy (ang. Text-to-Speech, TTS). Jest ono częścią programu Acrobat Reader DC. Za pomocą funkcji Czytaj na głos można uruchomić głośny odczyt tekstu pliku PDF wraz z komentarzami oraz tekstami zastępczymi obrazów i wypełnianych pól. W przypadku dokumentów oznakowanych tekst jest odczytywany w kolejności wynikającej ze struktury dokumentu. W przypadku dokumentów nieoznakowanych kolejność czytania określa albo użytkownik, albo sam program (zależy to od preferencji czytania).

Polecenie Czytaj na głos używa głosów zainstalowanych w danym systemie. Jeśli w systemie są dostępne głosy SAPI 4 lub SAPI 5 (instalowane razem z aplikacjami do konwersji tekstu na mowę oraz językowymi), można ich użyć do czytania treści dokumentów PDF. 

Aby skorzystać z narzędzia Czytaj na głos, potrzebny jest program Acrobat Reader DC oraz mechanizm syntezy mowy zainstalowany w systemie. W programie Acrobat Reader należy wybrać zainstalowany głos. Konieczne jest też włączenie dostępu do dokumentu. W przeciwnym razie narzędzie odczyta tekst w nieodpowiedniej kolejności lub nie odczyta go wcale.

Aby zweryfikować ustawienia w programie Acrobat Reader:

 1. Przejdź do okna dialogowego Preferencje programu Acrobat Reader, wybierając opcje Edycja Preferencje.

 2. W lewym panelu zaznacz opcję Czytanie.

 3. W prawym panelu odznacz opcję Używaj domyślnego głosu i wybierz z rozwijanej listy głos zainstalowany na komputerze.

 4. Kliknij OK.

Uwaga:

Funkcja Czytaj na głos nie jest czytnikiem ekranu i nie jest obsługiwana przez niektóre systemy operacyjne.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Czytaj na głos

Włącz funkcję Czytaj na głos, aby z niej skorzystać. Wyłączenie opcji Czytaj na głos uwalnia zasoby systemu i podnosi wydajność innych operacji.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Widok > Czytaj na głos > Włącz czytanie na głos.
 • Wybierz polecenie Widok > Czytaj na głos > Wyłącz czytanie na głos.

Odczytywanie na głos pól formularzy PDF

 1. W panelu Czytanie, w oknie Preferencje, zaznacz opcję Czytaj pola formularzy, umieszczoną w panelu Opcje czytania na głos.
 2. W formularzu PDF wciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć pierwsze pole formularza.
 3. W trakcie operacji można dowolnie wypełniać pole i tworzyć zaznaczenie, potem wcisnąć klawisz Tab, przenieść kursor do następnego pola i powtarzać te czynności, aż do wypełniania całego formularza. Program Acrobat odczytuje stan zaznaczonych pól wyboru oraz przycisków opcji.

  Uwaga:

  Funkcja Czytaj na głos nie wymawia nazw naciskanych klawiszy. Aby słyszeć wpisywany tekst, należy użyć czytnika ekranu.

Ponowne wlewanie tekstu w dokumencie PDF

Możesz ponownie wlać tekst w pliku PDF, aby tymczasowo przedstawić go w formie pojedynczej kolumny o szerokości panelu dokumentu. Widok z ponownie wlanym tekstem ułatwia czytanie dokumentu na urządzeniu mobilnym lub w powiększeniu na zwykłym ekranie bez potrzeby przewijania tekstu w poziomie.

 • Aby wlać tekst ponownie, wybierz polecenie Widok > Powiększanie > Wlej tekst ponownie.

Zwykle w widoku ponownego wlania tekstu widoczny jest tylko tekst do czytania. Tekstu nie da się wlać ponownie w formularzach, komentarzach, polach zawierających podpis elektroniczny oraz tzw. „artefaktach” na stronie, takich jak numery stron, nagłówki i stopki. Na stronach zawierających zarówno tekst do odczytu, jak i pola formularza lub podpisu elektronicznego nie można zastosować funkcji ponownego wlewania tekstu. Teksty pionowe są zawijane w poziomie.

Uwaga:

Dokument w widoku ponownego wlania tekstu nie może być zapisywany, edytowany ani drukowany.

Informacje o narzędziach dostępności systemu operacyjnego

Narzędzia dostępności w systemie operacyjnym Windows

Systemy operacyjne Windows 10, Windows 8 i Windows 7 są wyposażone w narzędzia rozszerzonego lub alternatywnego dostępu do informacji widocznych na ekranie. Narrator jest wstępną formą czytnika ekranu. Lupka jest narzędziem do powiększania widoku ekranu.

Pierwsze kroki z narratorem w systemie Windows 10.

Konfiguracja opcji mowy w systemie Windows 7.

Więcej informacji na temat ustawień konwersji tekstu na mowę w systemach operacyjnych Windows można znaleźć na witrynie internetowej firmy Microsoft dotyczącej dostępności.

 

 

Narzędzia dostępności w systemach Macintosh

System operacyjny Mac OS X jest wyposażony w narzędzia rozszerzonego lub alternatywnego dostępu do informacji widocznych na ekranie.
Więcej informacji na temat narzędzi dostępności w systemie operacyjnym Mac OS X można znaleźć w witrynie internetowej firmy Apple® Inc. dotyczącej dostępności.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online