Administratorzy konta i grupy w usłudze Adobe Sign mogą opcjonalnie ukryć imię, nazwisko oraz datę w polu podpisu, a także skrócić wiersz pod podpisem, aby dopasować długość tekstu.

Środowisko

Interfejs sieciowy Adobe Sign

Rozwiązania

  1. Zaloguj się do konta Adobe Sign jako administrator.

  2. Wybierz kolejno Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu.

  3. W razie potrzeby skonfiguruj opcje Użyj prawidłowo sformatowanych podpisów i inicjałów:

    Opcje prawidłowego sformatowania

Jeśli opcja Prawidłowo sformatowane podpisy jest wyłączona, podpis jest renderowany jako wprowadzony bez linii, a także imienia, nazwiska i daty:

Widok z wyłączonymi obiema opcjami

Jeśli opcja Prawidłowo sformatowane podpisy jest włączona, podpis jest renderowany w formie niebieskiej linii, a także imienia, nazwiska oraz daty.

Jeśli opcja Dostosuj dynamicznie linię pod podpisem jest wyłączona, niebieska linia obejmuje całą szerokość pola podpisu w dokumencie końcowym:

Widok z włączoną tylko opcją Prawidłowo sformatowane podpisy

Uwaga:

Niebieska linia oraz imię, nazwisko i data są włączane razem.

Nie można włączyć/wyłączyć pojedynczych elementów (np. nie można wyłączyć jedynie wartości imienia/nazwiska).

Jeśli opcja Prawidłowo sformatowane podpisy jest włączona, podpis jest renderowany w formie niebieskiej linii, a także imienia, nazwiska oraz daty.

Gdy opcja Dostosuj dynamicznie linię pod podpisem jest włączona, niebieska linia dostosowuje się do krótszej wartości (na podstawie długości podpisu) w końcowym dokumencie:

Widok z włączonymi obiema opcjami

Uwaga:

W widoku pola sygnatariusza niebieska linia obejmuje całe pole. Dostosowanie do wiersza następuje po sfinalizowaniu podpisu i zastosowaniu go do pliku PDF.

Uwaga:

Funkcja prawidłowego sformatowania dotyczy tylko podpisów pisanych lub rysowanych.

Jeśli sygnatariusz zdecyduje się przesłać zamiast tego podpis w formie obrazu , niebieska linia i tekst nie zostaną zastosowane.

Administratorzy mogą włączać lub wyłączać metody dostępne dla odbiorców podczas stosowania podpisu w zestawie ustawień: Zezwalaj odbiorcom na podpisywanie i umieszczanie inicjałów przez: