Redigera och importera SWF-fil | Animate

Animate kan importera SWF-filformat. SWF är däremot en renderad fil och många datatyper i SWF kan inte importeras på nytt till Animate.

SWF-format

SWF-format är ett specifikt komprimerat format som utformats för små filstorlekar och skalbarhet. Ett antal objekt i ditt ursprungliga Animate-format komprimeras till data som Animate inte kan importera på nytt så att filstorleken kan bibehållas.

Om du har valt Skydda från import vid generering av SWF-format kommer Animate inte att importera filen på nytt. En feldialog visas om du försöker importera en skyddad SWF.

Vi rekommenderar att du sparar dokumentet i vanligt Animate FLA-format innan du exporterar filen till Flash Player SWF-format eller något annat filformat. På så sätt kan du öppna och redigera din originalfil vid ett senare tillfälle.

Öppna och importera

Öppna en SWF (Fil > Öppna) öppnar filmen i läget Testa film.

Import av SWF (Fil > Import) ger följande resultat:

  • Ljud importeras inte.
  • Grafiska symboler som innehåller animering importeras med varje nyckelbildruta från animeringen i en ny nyckelbildruta. Innehållet från varje bildruta i den ursprungliga animeringen konverteras till en ny grafisk symbol – en för varje bildruta i originalsymbolen.
  • Samtliga lager går förlorade. Vid importen läggs nyckelbildrutor till i lagren som var aktiva när Fil > Import markerades. Den ursprungliga lagerstrukturen och lagernamnen bibehålls inte.
  • Tidslinjer för filmklipp importeras inte. Enskilda element från den första bildrutan av filmklippets tidslinje importeras men konverteras till grafiska symboler. Filmklippets alla övriga bildrutor går förlorade.
  • Knappar bearbetas på liknande sätt som filmklipp. Grafiken i nyckelbildrutan Upp konverteras till grafiska symboler. Allt annat går förlorat.
  • Övergångar importeras inte.
  • Rörelsebanor importeras inte. Däremot importeras bilderna från varje övergångsbildruta av en rörelsebana som separata bilder i individuella nyckelbildrutor.
  • Importerade bitmappar som används i filmen importeras men de ursprungliga biblioteksnamnen bibehålls inte. De byter namn till Bitmapp 1 och Bitmapp 2 och så vidare.

Ytterligare information

Tillgängliga verktyg från tredje part gör det möjligt för användare att till en viss grad redigera renderade SWF-filer, samt att ta bort skyddande taggar om ett jobb går förlorat för en upphovsman och SWF-filen behöver importeras på nytt. Dessa verktyg har inte tillverkats av Adobe och har inga garantier. De anges endast så att användaren kan återupprätta sitt arbete (risken för felaktig användning kvarstår).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto