Arbeta med Photoshop PSD-filer i Animate

Arbeta med Photoshop och Animate

Du kan använda Adobe® Photoshop® och Adobe® Animate® tillsammans för att skapa visuella webbaserade program, animeringar eller interaktiva meddelandeelement. I Photoshop kan du skapa stillbilder och grafik vilket ger dig bra kreativ kontroll. I Animate kan du slå samma dessa stillbilder och använda dem i interaktivt internetinnehåll.

Med hjälp av rit- och markeringsverktygen i Photoshop får du bättre kreativ kontroll än med verktygen i Animate. Använd Photoshop om du ska skapa komplexa visuella bilder eller retuschera fotografier som ska användas i interaktiva presentationer. Importera sedan bilderna till Animate.

Importera stillbilder till Animate

Med Animate kan du importera stillbilder i många format, men oftast använder du det ursprungliga Photoshop PSD-formatet när du importerar stillbilder från Photoshop till Animate.

Om du importerar en PSD-fil kan många attribut som används i Photoshop bevaras. Det finns även alternativ för behållning av bildens visuella återgivning och för att ytterligare ändra bilden. När du importerar en PSD-fil till Animate kan du välja om du vill ha Photoshop-lager som Animate-lager eller som individuella nyckelbildrutor.

(Endast CS6 och tidigare versioner) Utbyte av QuickTime-filmer

Du kan byta ut QuickTime-videofiler mellan Photoshop och Animate. Du kan till exempel rendera en QuickTime-film direkt från Photoshop, importera den till Animate och konvertera den till en FLV-fil (Animate-video) som kan spelas upp i Flash Player.

Om du använder Photoshop för att ändra på videomaterial kan du måla ickedestruktivt i bildrutorna. När du sparar en Photoshop-fil med ett videolager sparar du redigeringarna som du gjort i videolagret, inte redigeringarna som du gjort i själva materialet.

 Om du vill importera en QuickTime-videofil från Photoshop till Animate använder du dialogrutan Importera video (Arkiv > Importera video). När du använder Photoshop PSD-importfunktionen för att importera en video importeras bara den första bilden i en videofil.

Du kan även exportera Animate-dokument som QuickTime-video och importera dem till Photoshop där du kan måla ickeförstörande i videobildrutorna. Du kan till exempel skapa en animerad sekvens i Animate, exportera Animate-dokumentet som en QuickTime-video och sedan importera videon till Photoshop.

Färg

I Animate används färger internt utifrån färgprofilerna RGB (röd, grön, blå) eller NMI (färgton, färgmättnad, ljusstyrka). Även om det går att konvertera CMYK-bilder till RGB i Animate bör du skapa Photoshop-grafik i RGB. Konvertera bilden till RGB i Photoshop innan du importerar CMYK-grafik från Photoshop till Animate.

Om import av Photoshop PSD-filer

I Animate kan du importera Photoshop PSD-filer och bevara det mesta av dina grafikdata. Med PSD-importeraren kan du kontrollera hur Photoshop-grafik importeras till Animate, så att du kan ange hur specifika objekt ska importeras i en PSD-fil, samt ange att PSD-filen ska konverteras till ett Animate-filmklipp.

PSD-importeraren i Animate utför följande åtgärder:

 • PSD-filer som importerats till Animate behåller färgåtergivningen från Photoshop.

 • Bevarar redigering av gemensamma blandningslägen för Animate och Photoshop.

 • Smarta objekt i PSD-filen rastreras och importeras till Animate som bitmappar. Objektgenomskinligheten bevaras.

 • Konverterar PSD-fillagren till enskilda Animate-lager eller -nyckelbildrutor eller importerar PSD-filerna som en enskild bitmappsbild, i sådan fall förenklas (rastreras) filen i Animate.

 • Med dra- och släpp-funktionen från Photoshop till Animate anropas PSD-filimporteraren och du kan välja hur du vill importera Photoshop-grafik.

Videofilmer och självstudiekurser

Designa webbsidor med Photoshop och Flash (CS3) (6:01)  visa hur du arbetar med Photoshop och Animate.

Kompatibilitet mellan Animate och Photoshop

Vissa synliga attribut kan varken importeras på rätt sätt eller redigeras i Animate-redigeringsmiljö efter att de har importerats. I PSD-importeraren finns flera alternativ som du kan använda för att importera och placera grafik för att bäst behålla dess visuella utseende och redigerbarhet. Vissa synliga attribut kan dock inte bevaras. Använd följande riktlinjer om du vill förbättra utseendet på PSD-filer som importeras till Animate:

 • Animate har bara stöd för RGB-färgområdet och inte för CMYK-färgområdet, som är vanligt vid utskrift. I Animate kan CMYK-bilder konverteras till RGB. Färgerna bevaras dock bättre om du konverterar CMYK-färgerna till RGB i Photoshop.

 • I Animate kan du importera följande Photoshop-blandningslägen och behålla redigerbarheten: Normal, Mörkare, Multiplicera, Ljusare, Raster, Skarpt ljus, Differens och Övertäckning.

  Om du använder ett blandningsläge som det inte finns stöd för i Animate kan du rastrera lagret så att utseendet bevaras, eller ta bort blandningsläget från lagret.

 • Det går inte att importera smarta Photoshop-objekt som redigerbara objekt i Animate. För att de visuella attributen för smarta objekt ska bevaras rastreras och importeras de till Animate som bitmappar.

 • Det går bara att importera den första bilden för Photoshop-videolager i Animate.

 • Bild- och fyllningslager rastreras alltid när de importeras till Animate.

 • PNG-objekt i Photoshop konverteras till JPG-filer när de importeras till Animate. Genomskinligheten i det ursprungliga PNG-objektet bevaras i JPG-filen.

 • Det är bättre att ändra skala på bitmappsbilder i Photoshop än i Animate. Om du vet att du tänker ändra skala på en bitmapp som kommer från Photoshop till Animate, ska du göra detta i Photoshop innan du importerar bitmappen till Animate.

 • När du importerar objekt som innehåller genomskinliga områden som förenklade bitmappar, visas alla objekt på lagren bakom den genomskinliga delen av objektet genom det genomskinliga området, förutsatt att objekten bakom objektet som innehåller genomskinlighet också importeras. Om du vill förhindra att detta sker importerar du det genomskinliga objektet som en förenklad bitmapp.

  Om du vill importera flera lager och behålla genomskinlighetetn utan att ha några synliga rester av lagren bakom genomskinligheten, importerar du PSD-filen med alternativet Bitmappsbild med redigerbara lagerstilar. Då kapslas de importerade objekten in som ett filmklipp och använder filmklippets genomskinlighet. Detta är särskilt användbart om du behöver animera de olika lagren i Animate.

Importera Photoshop PSD-filer

PSD-formatet är standardfilformatet i Photoshop. I Animate kan du importera PSD-filer direkt och bevara många Photoshop-funktioner. Bildkvaliteten och redigerbarheten för PSD-filen behålls i Animate. Du kan även förenkla PSD-filer när du importerar dem genom att skapa en enda bitmappsbildfil som behåller bildens visuella effekter men tar bort ursprunglig hierarkisk lagerinformation för PSD-filformatet.

En videokurs om hur du utformar webbsidor i Photoshop och Animate finns på www.adobe.com/go/vid0201_se.

 1. Välj Arkiv > Importera till scen > Importera till bibliotek.
 2. Navigera till den Adobe Photoshop PSD-fil som du vill importera, markera den och klicka på OK.
 3. (Valfritt) Välj lager, grupper och enskilda objekt i dialogrutan för PSD-import och välj hur varje objekt ska importeras.

 4. Välj olika avancerade importalternativ och publiceringsinställningar för PSD-filen.

 5. Ange följande alternativ på skärmen Importera:

  • Välj Photoshop-lagerkomposition: Du kan välja en speciell lagerkomposition som du vill importera med PSD-filen.
  • Importera som bitmappsbild med redigerbara lagerstilar: Skapar ett filmklipp med en bitmapp inuti. Blandningslägen, filter och opacitet som stöds behålls. Blandningslägen som inte kan återges i Animate tas bort. Objektet måste konverteras till ett filmklipp.
  • Importera som förenklad bitmappsbild: Texten rastreras till en bitmapp för att utseendet på textlagret ska bevaras i Photoshop.
  • Skapa filmklipp: Anger att bildlagren ska konverteras till filmklipp när de importeras till Animate. Det här alternativet kan ändras lager för lager i dialogrutan för PSD-import om du inte vill att alla bildlager ska konverteras till filmklipp.
  • Förekomstnamn: Anger namnet på den importerade förekomsten.
  • Registrering: Gör att du kan ställa in registreringspunkten för filmklippet.
  • Komprimering: Du kan välja antingen förstörande eller icke-förstörande komprimeringsformat.
  • Förstörande (JPEG): Komprimerar bilden i JPEG-format. Om du vill använda den standardkomprimeringskvalitet som anges för den importerade bilden väljer du Använd publiceringsinställning. För att ange en ny kvalitetskomprimeringsinställning markerar du alternativet Anpassat och anger ett värde mellan 1 och 100 i textrutan Kvalitet. (En högre inställning bevarar bildens utseende men ger en större filstorlek.)
  • Icke-förstörande (PNG/GIF): Komprimerar bilden med icke-förstörande komprimering och inga data tas bort från bilden.
  • Kvalitet:
   • Använd publiceringsinställning: Om du vill använda den komprimeringskvalitet som anges som standard för den importerade bilden väljer du Använd publiceringsinställning.
   • Anpassad: För att ange en ny inställning för komprimeringskvalitet markerar du alternativet Anpassad och anger ett värde mellan 1 och 100 i textfältet Kvalitet.
  • Beräkna bitmappsstorlek: Om du vill beräkna storleken på alla bitmappar som ska importeras markerar du alla lager och klickar på Beräkna bitmappsstorlek.
  • Konvertera lager till:
   • Animate-lager: Alla markerade lager i listan över valda Photoshop-lager placeras på egna lager. Varje lager märks med namnet på lagret i Photoshop-filen. Lagren i Photoshop är objekt på enskilda lager. Objekten har namnet på lagret i Photoshop när de placeras på bibliotekspanelen.
   • Ett Animate-lager: Alla Photoshop-lager placeras på ett Animate-lager.
   • Nyckelbildrutor: Alla markerade lager i listan över valda Photoshop-lager placeras i enskilda nyckelbildrutor på ett nytt lager. Det nya lagret namnges efter Photoshop-filen (till exempel myfile.psd). Lagren i Photoshop är objekt på enskilda nyckelbildrutor. Objekten har namnet på lagret i Photoshop när de placeras på bibliotekspanelen.
  • Importera som en enda bitmappsbild: Komprimerar objekt med flera lager till en enda bitmappsbild.
  • Placera objekt på ursprungspositionen: Innehållet i PSD-filen behåller med exakt samma position som det hade i Photoshop. Om ett objekt till exempel placerades på X = 100 Y = 50 i Photoshop får det samma koordinater på Animate-scenen. (visas inte i alternativet Importera till biblioteket).
  • Använd samma scenstorlek som storleken på Photoshop-arbetsytan (546x513): Scenstorleken i Animate ändras till samma storlek som den i Photoshop-dokumentet (eller det aktiva beskärningsområdet) som användes för att skapa PSD-filen. Det här alternativet är inte valt som standard. (visas inte i alternativet Importera till biblioteket).

  Välj Importera när du vill importera filerna, Avbryt om du vill avbryta processen eller Dölj avancerade alternativ om du vill visa de grundläggande alternativen.

  Grundläggande PSD-alternativ: Bibliotek

 6. I de grundläggande alternativen kan du välja alternativ bland Lagerkonvertering, Textkonvertering och Konvertera lager.

  • Välj Photoshop-lagerkomposition: Gör att du kan välja en speciell lagerkomposition du vill importera PSD-filen med. Om du ändrar lagerkompositionen i de grundläggande alternativen uppdateras trädlayouten i de avancerade alternativen baserat på den valda lagerkompositionen.
  • Behåll redigerbara banor och effekter: Skapar en redigerbar vektorform med en bitmappsbild inuti vektorn. Blandningslägen, filter och opacitet som stöds behålls.
  • Enskild förenklad bild: Rastrerar formen till en bitmapp för att utseendet på formlagret i Photoshop ska bevaras.
  • Redigerbar text: Skapar ett redigerbart textobjekt från texten i det valda Photoshop-lagret. Textens utseende kan bli lite sämre för att det ska gå att redigera texten.
  • Vektorkonturer: Konverterar text till vektorbanor för att bevara textens visuella utseende.
  • Förenklad bitmappsbild: Rastrerar texten till en bitmapp för att utseendet på textlagret i Photoshop ska bevaras. Rastrerad text går inte längre att redigera.
  • Animate-lager: Markerade lager i listan över valda Photoshop-lager placeras på egna lager. Varje lager märks med namnet på lagret i Photoshop-filen.
  • Ett Animate-lager: Alla Photoshop-lager placeras på ett Animate-lager.
  • Nyckelbildrutor: Alla markerade lager i listan Välj Photoshop-lager placeras i enskilda nyckelbildrutor på ett nytt lager. Välj Importera för att importera filerna, Avbryt om du vill avbryta processen eller Visa avancerade alternativ om du vill visa de avancerade alternativen.
 7. Klicka på OK.

Importera PSD-filer till Animate-biblioteket

Att importera en PSD-fil till biblioteket liknar att importera till scenen. Om du importerar en PSD-fil till biblioteket använder rotmappen namnet på PSD-filen. När PSD-filen har importerats till biblioteket kan du ändra namnet på rotmappen eller flytta bort lagren från mappen.

 I biblioteket ordnas innehållet i den importerade PSD-filen i alfabetisk ordning. Den hierarkiska grupp- och mappstrukturen är fortfarande densamma men biblioteket ordnar om dem i alfabetisk ordning.

Ett filmklipp skapas som rymmer hela innehållet i PSD-filen som har importerats till dess tidslinje, som om innehållet importerades till scenen. Nästa alla filmklipp har en tillhörande bitmapp eller annan resurs. För att minska risken för missförstånd och namnkonflikter sparas dessa resurser i en resursmapp i samma mapp som filmklippet.

 När du importerar till biblioteket importeras PSD-filens innehåll till filmklippets tidslinje, inte till huvudtidslinjen i Animate.

 

Importalternativ i Photoshop

Om du importerar en Photoshop PSD-fil som innehåller flera lager kan du ange följande alternativ:

Lagerkomposition

Om Photoshop-filen innehåller lagerkompositioner kan du ange vilken version av bilden som ska importeras. En lagerkomposition är en ögonblicksbild av ett läge på lagerpaletten i Photoshop. Lagerkompositioner registrerar tre typer av lageralternativ. Alla importeras till Animate:

 • Lagersynlighet: om ett lager visas eller döljs.

 • Lagerplacering i dokumentet.

 • Lagerutseende: om en lagerstil används i lagret och lagrets blandningsläge.

Om det inte finns några lagerkompositioner visas inte den här popup-menyn. I Animate finns stöd för alla aspekter av lagerkompositionens återgivning, inklusive synlighet, placering och lagerstil.

 

Importera textobjekt

Textobjekt är textlager i PhotoShop. Välj hur du vill importera texten till Animate.

Redigerbar text

Skapar ett redigerbart textobjekt från texten i det valda Photoshop-lagret. Textens utseende kan bli lite sämre för att det ska gå att redigera texten. Om du importerar texten som ett filmklipp innehåller filmklippet ett redigerbart textobjekt.

Obs!Om du importerar redigerbar text till biblioteket måste det vara inuti ett filmklipp. Endast filmklipp, bitmappar och grafiska symboler kan sparas i biblioteket. Om redigerbar text markeras som alternativ för ett textlager som importeras till biblioteket importeras det automatiskt som en grafisk symbol.

Vektorkonturer

Konverterar text till vektorbanor för att bevara det som visas visuellt av texten. Själva texten går inte längre att redigera, men opacitet och kompatibelt blandningsläge går fortfarande att redigera. Om det här alternativet är markerat måste objektet konverteras till ett filmklipp.

 (Endast Windows 8) Om en PSD-fil som innehåller text importeras med alternativet Vektorkontur markerat kan du inte redigera vektorobjektets ankarpunkter. Detta beteende har observerats med PSD-filer som skapats med teckensnitt som inte finns i Windows 8.

Förenklad bitmappsbild

Rastrerar texten till en bitmapp för att utseendet på textlagret i Photoshop ska bevaras. Rastrerad text går inte längre att redigera.

 Om du importerar en text i en bana måste du importera den som en förenklad bitmappsbild för att objektets visuella återgivning ska bevaras.

 

Importera formobjekt

Ett formlagerobjekt är ett objekt som från början var ett formlager i Photoshop eller ett bildlager med en vektorurklippsmask på det.

Redigerbara banor och lagerstilar

Skapar en redigerbar vektorform med en bitmappsbild inuti vektorn. Blandningslägen, filter och opacitet som stöds behålls. Blandningslägen som inte stöds och som inte kan reproduceras i Animate tas bort. Objektet måste konverteras till ett filmklipp.

Förenklad bitmappsbild

Rastrerar formen till en bitmapp för att utseendet på formlagret i Photoshop ska bevaras. En rastrerad bild går inte längre att redigera.

Importera bild- eller fyllningslager

Om bild- eller fyllningslagret associeras med en vektormask behandlas det som ett formlagerobjekt.

Bitmappsbild med redigerbara lagerstilar

Skapar ett filmklipp med en bitmapp inuti. Blandningslägen, filter och opacitet som stöds behålls. Blandningslägen som inte stöds och som inte kan reproduceras i Animate tas bort. Objektet måste konverteras till ett filmklipp.

Förenklad bitmappsbild

Rastrerar bilden till en bitmapp för att utseendet på bilden eller fyllningslagret i Photoshop ska bevaras.

(Endast CS6 och tidigare versioner) Importera sammanfogade bitmappsobjekt och objekt i en sammanfogad bitmapp

En sammanfogad bitmapp är ett objekt som innehåller mer än ett Photoshop-lager som är förenklat (eller sammanfogat) i en enda bitmapp när det importeras till Animate. Objekt i en sammanfogad bitmapp representerar lager i Photoshop. Om du vill skapa en sammanfogad bitmapp markerar du två eller flera lager och klickar på knappen Sammanfoga lager.

(Endast CS6 och tidigare versioner) Importera flera objekt av olika typer

Om du importerar flera objekt av olika typer kan du bara importera de markerade objekten med de importalternativ de har gemensamt i Animate, till exempel Skapa filmklipp och Registrering.

Importera flera objekt av samma typ

Om du importerar flera objekt av samma typ är de importalternativ som visas samma som om ett enskilt objekt av den typen väljs. Om objektet inte har samma attribut aktiveras ett obestämt läge för de importalternativ som visas och resultatet kanske inte blir som du har förväntat dig.

(Endast CS6 och tidigare versioner) Importera en gruppmapp

När du importerar en gruppmapp kan du importera den som ett filmklipp, eller placera varje lager i gruppen på sitt eget lager eller sin egen nyckelbildruta på tidslinjen.

Om du markerar Importera som filmklipp placeras varje lager i gruppmappen på ett lager i ett filmklipp, vilket sedan placeras på sitt eget lager eller i sin egen nyckelbildruta på tidslinjen. Filmklippet använder samma namn som gruppmappen hade i Photoshop, och om du importerar filmklippet till ett Animate-lager använder lagret samma namn.

Om du inte placerar gruppen i ett filmklipp konverteras varje lager till den typ som den för tillfället är inställd på, och varje lager i gruppen importeras till sitt eget Animate-lager. Animate-lagren namnges för de enskilda lagren i PSD-filen.

(Endast CS6 och tidigare versioner) Importera och sammanfoga lager

Med PSD-importeraren kan du slå samman två eller flera lager till en sammanfogad bitmapp som importeras som en enda bitmapp i stället för som enskilda objekt.

De lager som du markerar för att skapa den sammanfogade bitmappen måste vara ett kontinuerligt intervall av två eller flera lager på samma nivå. Du kan till exempel inte markera ett lager inuti en grupp, och ett lager utanför den gruppen, och slå samman dem. Istället måste du markera hela gruppen och det separata lagret.

Ange publiceringsalternativ

Med publiceringsinställningarna i PSD-importeraren kan du ange den komprimeringsgrad och dokumentkvalitet som ska användas i bilden när Animate-dokumentet publiceras som en SWF-fil. Dessa inställningar aktiveras endast när du publicerar dokumentet som en SWF-fil och påverkar inte bilden när du importerar den till scenen eller biblioteket i Animate.

Komprimering

Här kan du välja antingen förstörande eller icke-förstörande komprimeringsformat:

Förstörande

Förstörande (JPEG) komprimerar bilden i JPEG-format. Om du vill använda den standardkomprimeringskvalitet som anges för den importerade bilden väljer du Använd publiceringsinställning. För att ange en ny kvalitetskomprimeringsinställning markerar du alternativet Anpassat och anger ett värde mellan 1 och 100 i textrutan Kvalitet. (En högre inställning bevarar bildens utseende men ger en större filstorlek.)

Icke-förstörande

Icke-förstörande (PNG/GIF) komprimerar bilden med icke-förstörande komprimering och inga data tas bort från bilden.

 Använd förstörande komprimering för bilder med komplexa färger och tonvariationer, som fotografier eller bilder med övertoningsfyllningar. Använd icke-förstörande komprimering för bilder med enkla former och få färger.

Beräkna bitmappsstorlek

Fastställer antalet bitmappar som skapas för ett visst lager baserat på de importval du gör, och den komprimerade storleken i kilobyte för bitmapparna på lagret. Om du till exempel markerar ett lager med en skugga och en oskärpa, och behåller lagerstilar, anges i Beräkna bitmappsstorlek att resultatet från importen blir tre bitmappar, en för varje filtereffekt och en annan för själva bilden. Om du vill beräkna storleken på alla bitmappar som ska importeras markerar du alla lager och klickar på Beräkna bitmappsstorlek.

(Endast CS6 och tidigare versioner) Importinställningar för Photoshop-filer

I dialogrutan Inställningar i Animate kan du ange importinställningar för Photoshop PSD-filer. De inställningar som du anger för importering av PSD-filer påverkar de alternativ för Photoshop-lagertyper i dialogrutan för PSD-import som är ifyllda från början.

 Om du vill åsidosätta inställningarna som anges för olika lagertyper objekt för objekt använder du dialogrutan för PSD-import. Markera lagret om du vill ändra importalternativ för och ange de nödvändiga alternativen.

Inställningar för import av bildlager

Dessa alternativ anger hur importalternativen för bildlager ska ställas in från början. Du kan importera följande typer av bildlager:

Bitmappsbilder med redigerbara lagerstilar

Skapar ett filmklipp med en kapslad bitmapp inuti. Om du anger det här alternativet behålls de blandningslägen och den opacitet som stöds, men andra visuella attribut som inte kan reproduceras i Animate tas bort. Om det här alternativet är markerat måste objektet konverteras till ett filmklipp.

Förenklade bitmappsbilder

Rastrerar text till en förenklad bitmappsbild för att bevara samma utseende som textlagret hade i Photoshop.

Skapa filmklipp

Anger att bildlagren ska konverteras till filmklipp när de importeras till Animate. Det här alternativet kan ändras lager för lager i dialogrutan för PSD-import om du inte vill att alla bildlager ska konverteras till filmklipp.

Importinställningar för textlager

Dessa alternativ anger hur importalternativen för textlager ska ställas in från början.

Redigerbar text

Skapar ett redigerbart textobjekt från texten i Photoshop-textlagret. Textens utseende kan förloras för att det ska gå att redigera texten. Om det här alternativet är markerat måste objektet konverteras till ett filmklipp.

Vektorkonturer

Vektoriserar texten till banor. Textens utseende kan ändras, men visuella attribut behålls. Om det här alternativet är markerat måste objektet konverteras till ett filmklipp.

Förenklade bitmappsbilder

Rastrerar texten för att bevara samma utseende som textlagret hade i Photoshop.

Skapa filmklipp

Anger att textlagret automatiskt ska konverteras till ett filmklipp när det importeras till Animate. Det här alternativet kan ändras objekt för objekt i dialogrutan för PSD-import om du inte vill att alla textlager ska konverteras till filmklipp. Det här alternativet är nödvändigt när antingen Redigerbar text eller Vektorkonturer väljs.

Importinställningar för figurlager

Dessa alternativ anger hur importalternativen för formlager ska ställas in från början.

Redigerbara banor och lagerstilar

Med det här alternativet kan du skapa en redigerbar vektorform med en bitmappsbild inuti vektorformen. Blandningslägen och opacitet som stöds behålls med det här alternativet, men andra visuella attribut som inte kan reproduceras i Animate tas bort. Om det här alternativet är markerat konverteras objektet till ett filmklipp.

Förenklade bitmappsbilder

Med det här alternativet kan du rastrera formen och behålla exakt samma utseende som formlagret hade i Photoshop.

Skapa filmklipp

Med det här alternativet anges formlagren som ska konverteras till ett filmklipp när de importeras till Animate. Det här alternativet kan ändras objekt för objekt om du inte vill att några formlager ska konverteras till filmklipp. Det här alternativet är inaktiverat om kryssrutan Behåll redigerbara banor och lagerstilar är markerat.

Importinställningar för lagergrupp

Dessa alternativ anger hur alternativen för lagergrupper ska ställas in från början.

Skapa filmklipp

Anger att alla grupper ska konverteras till ett filmklipp när de importeras till Animate. Det här alternativet kan ändras objekt för objekt om du inte vill att några lagergrupper ska vara filmklipp.

Importinställningar för sammanfogad bitmappsbild

Detta alternativ anger hur importalternativen för sammanfogade bitmappar ska ställas in från början.

Skapa filmklipp

Med det här alternativet anges de sammanfogade bitmappar som ska konverteras till ett filmklipp när de importeras till Animate. Det här alternativet kan ändras objekt för objekt om du inte vill att några sammanfogade bitmappar ska konverteras till filmklipp. Det här alternativet är inaktiverat om kryssrutan Behåll redigerbara banor och lagerstilar är markerat.

Importinställningar för filmklippsregistrering

Anger en global registreringspunkt för filmer som skapas. Den här inställningen används för registreringspunkten för alla objekttyper. Det här alternativet kan ändras objekt för objekt i dialogrutan för PSD-import. Det här är den ursprungliga inställningen för alla objekttyper.

Publiceringsinställningar för importerade bilder

I publiceringsinställningarna för FLA-filen kan du ange den komprimeringsgrad och dokumentkvalitet som ska användas för bilder när Animate-dokumentet publiceras som en SWF-fil. Dessa inställningar aktiveras endast när du publicerar dokumentet som en SWF-fil och påverkar inte bilden när du importerar den till scenen eller biblioteket i Animate.

Komprimering

Här kan du välja antingen förstörande eller icke-förstörande komprimeringsformat:

Förstörande

Förstörande (JPEG) komprimerar bilden i JPEG-format. Om du vill använda den standardkomprimeringskvalitet som anges för den importerade bilden väljer du Använd publiceringsinställning. För att ange en ny kvalitetskomprimeringsinställning markerar du alternativet Anpassat och anger ett värde mellan 1 och 100 i textrutan Kvalitet. (En högre inställning bevarar bildens utseende men ger en större filstorlek.)

Icke-förstörande

Icke-förstörande (PNG/GIF) komprimerar bilden med icke-förstörande komprimering och inga data tas bort från bilden.

 Använd förstörande komprimering för bilder med komplexa färger och tonvariationer, som fotografier eller bilder med övertoningsfyllningar. Använd icke-förstörande komprimering för bilder med enkla former och få färger.

Kvalitet

Gör att du kan ange en kvalitetsnivå för komprimeringen.

Använd publiceringsinställning

Den aktuella JPEG-kvalitetsinställningen från publiceringsinställningarna tillämpas.

Anpassat

Gör att du kan ange en viss kvalitetsinställning separat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?