Skala och cachelagra symboler

Skala innehåll på scenen

Du kan skala objekt på scen på följande sätt:

 • Skala enskilda symbolinstanser med verktyget Omforma fritt, panelen Egenskaper eller panelen Omforma.

 • Skala enskilda symbolinstanser med niosegmentsskalning och de verktyg och paneler som listas här ovan.

 • Skalar allt innehåll på scenen när storleken på scenen ändras.

Skala en enskild symbolinstans

 1. Markera symbolinstansen på scenen.

 2. Gör något av följande:

  • Välj verktyget Omforma fritt på panelen Verktyg och dra hörnen eller kanterna på instansen för att ändra storleken.

  • Öppna panelen Egenskaper (Fönster > Egenskaper) och ändra höjd- och breddegenskaperna för instansen.

  • Öppna panelen Omforma (Fönster > Omforma) och ändra skalbredds- och skalhöjdsegenskaperna för instansen.

Skala allt innehåll när storleken på scenen ändras

 1. Välj Ändra > Dokument.

 2. Ange ett nytt värde för Höjd och Bredd för dokumentet i dialogrutan Dokumentinställningar. Detta är scenstorleken.

 3. Markera alternativet Skala innehåll med scenen. Klicka på OK.

  Skalan tillämpas på allt innehåll i alla bildrutor.

Självstudiekurser och videofilmer

Skalning med nio segment och filmklippssymboler

Med hjälp av skalning med 9 segment kan du ange hur skalningen ska tillämpas på specifika delar i ett filmklipp. Med hjälp av skalning med 9 segment kan du säkerställa att filmklippet ser korrekt ut när det skalas. Med normal skalning skalas alla delar av ett filmklipp lika mycket i Animate, både vågrätt och lodrätt. För många filmklipp innebär den här typen av skalning att klippets grafik ser konstig ut, särskilt i hörnen och kanterna av rektangulära filmklipp. Det gäller särskilt när filmklipp används som gränssnittselement, t.ex. knappar.

Filmklippet delas visuellt i nio delar med ett rutnätsliknande överlägg och så skalas varje del för sig. För att behålla den visuella integriteten i ett filmklipp skalas inte hörn även om resten av bilden skalas (till skillnad mot när den sträcks ut) större eller mindre, efter behov.

När en filmklippssymbol har skalats med nio segment visas den med stödlinjerna på bibliotekspanelen. Om Aktivera direktförhandsgranskning är aktiverad (Kontroll > Aktivera direktförhandsgranskning) när du skalar delar av filmklippet på Scenen, visas skalningen i nio segment på Scenen.

Obs! Inställningen Direktförhandsvisning kan inte användas med ett ActionScript 3.0-dokument.

 

 Det går inte att tillämpa skalning i nio segment på grafik- eller knappsymboler. Bitmappar inuti filmklipp som är aktiverade för skalning i nio segment skalas normalt, utan förvrängning i nio segment, men övrigt filmklippsinnehåll skalas enligt stödlinjerna i nio segment.

 Skalning med nio segment kallas ibland även ”scale 9”.

Ett filmklipp som är aktiverat för skalning i nio segment kan innehålla kapslade objekt, men bara vissa typer av objekt inuti filmklippet skalas korrekt enligt de nio segmenten. Om du vill göra ett filmklipp med interna objekt som också följer skalningen i nio segment när filmklippet skalas, måste de kapslade objekten vara former, ritobjekt, grupper eller grafiksymboler.

En symbol för aktiverad niosegmentsskalning på bibliotekspanelen och skalad på scenen

Redigera filmklippssymboler med skalning med nio segment

Som standard placeras segmentstödlinjer vid 25 % (eller en fjärdedel) av symbolens bredd och höjd från symbolens kant. I symbolredigeringsläge visas segmentstödlinjerna som prickade linjer över symbolen. Segmentstödlinjerna går inte av när du drar dem över klippbordet. Stödlinjerna visas inte när symbolen är på scenen.

Det går inte att redigera symboler för aktiverad niosegmentsskalning när de är på plats på scen. De måste redigeras i symbolredigeringsläge.

Obs! Instanser som gjorts från en niosegmentsaktiverad filmklippssymbol kan omformas, men bör inte redigeras. Redigering av sådana instanser ger oberäkneliga resultat.

Aktivera skalning med nio segment för en befintlig filmklippssymbol

 1. Välj Fönster > Bibliotek med källdokumentet öppet.
 2. Markera symbol för filmklipp, knapp eller grafik på panelen Bibliotek.
 3. Markera Egenskaper på bibliotekspanelmenyn.
 4. Välj Aktivera stödlinjer för skalning med nio segment

Redigera en niosegmentsaktiverad filmklippssymbol

 1. Gå in i symbolredigeringsläge på något av följande sätt:
  • Markera en instans av symbolen på scenen, högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) och välj Redigera.

  • Välj ljud på bibliotekspanelen, högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) och välj Redigera.

  • Dubbelklicka på symbolen på bibliotekspanelen.

 2. Dra och släpp en stödlinje om du vill flytta den horisontellt eller vertikalt. Stödlinjens nya position uppdateras i symbolens biblioteksförhandsgranskning.

Förbättra återgivning med bitmappscaching

Du kan optimera uppspelningsprestandan genom att ange att en statisk filmklipps- (till exempel en bakgrundsbild) eller knappsymbol ska cachas som en bitmapp vid körning. Standard är att Flash Player ritar om varje vektorobjekt på scenen i varje bildruta. Att cachelagra ett filmklipp eller en knappsymbol som en bitmapp innebär att objekten inte behöver ritas om varje gång i Flash Player eftersom bilden är en bitmapp och platsen på scenen inte förändras. Detta innebär avsevärda prestandaförbättringar under uppspelningen.

När du till exempel skapar en animering med en komplex bakgrund, kan du skapa ett filmklipp med alla objekten som finns i bakgrunden. Välj sedan Cachelagra som bitmapp i egenskapskontrollen för bakgrundsfilmklippet. Under uppspelningen kommer bakgrunden att återges som en bitmapp som lagras med aktuellt skärmdjup. I Flash Player ritas bitmappen snabbt upp på scenen en gång, vilket innebär att animeringen spelas upp snabbare och bättre.

Utan bitmappscache kan animeringen spelas upp för långsamt.

Med bitmappscache kan du använda ett filmklipp och frysa det på plats automatiskt. Om ett område ändras uppdateras bitmappscachen med vektordata. Den här processen minskar antalet gånger som Flash Player måste rita upp objektet och ger jämnare, snabbare uppspelningsprestanda.

Använd endast bitmappscache vid körning av statiska, komplexa filmklipp där placeringen, men inte innehållet, ändras för varje bildruta i en animering. Uppspelnings- eller körningsprestandan blir bara märkbart bättre med bitmappscache vid körning om filmklippet har komplext innehåll. Bitmappscache vid körning med enkla filmklipp förbättrar inte prestanda.

Guy Watson har skrivit en initierad artikel i Animate Developer Center om hur du använder bitmappscaching med namnet Använda bitmappscaching i Animate.

 Du kan bara använda alternativet Använd bitmappscache vid körning för filmklipps- och knappsymboler.

Under följande omständigheter använder ett filmklipp inte en bitmapp (även om Använd bitmappscache vid körning har markerats) utan återger istället filmklipps- eller knappsymbolen med vektordata:

 • Bitmappen är för stor (större än 2 880 pixlar åt något håll).

 • Flash Player kan inte allokera minne för bitmappen (leder till fel på grund av minnesbrist).

Ange bitmappscachning för en symbolinstans

 1. Markera filmklipps- eller knappsymbolen på scenen.
 2. Välj Cachelagra som bitmapp i egenskapsinspektören eller välj Cachelagra som bitmapp på menyn Återgivning.

Ange en bakgrundsfärg för en cachelagrad symbolinstans

När bitmapps-cachning är aktiverad för en symbolinstans kan du välja en ogenomskinlig bakgrundsfärg för instansen. Standard är att bakgrunden är genomskinlig.

 1. Markera instansen på scenen.

 2. I avsnittet Visa på panelen Egenskaper väljer du ogenomskinlig på menyn Bitmappbakgrund.

 3. Välj en bakgrundsfärg i färgväljaren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?