Om relaterade filer

Funktionen för relaterade filer ger användare tillgång till stödjande och relaterade filer som är kopplade till den fil de arbetar med. Relaterade filer kan ha formaten CSS, SSI (Server-Side Include) och XML

Om till exempel en CSS-fil är kopplad till huvudfilen kan användaren visa och redigera CSS-filen med den här funktionen. Användaren kan även visa huvudfilen under redigeringen av den relaterade filen.

När ett dokument öppnas från den lokala sökvägen och inte läses in från testservern kan protokollrelaterade URL:er (börjar med //) och filprotokoll-URL:er (börjar med file:// eller file:///) nu lösas via http när resursen inte finns på en lokal enhet.

 1. Om resurserna inte är tillgängliga på http försöker Dreamweaver läsa in de relaterade filerna från https.
 2. Om resurserna inte heller är tillgängliga via https misslyckas Dreamweaver med att läsa in de relaterade filerna eller resurserna. Dessutom visas en inloggningsdialogruta om den nätverksserver som resurserna finns på kräver autentisering.

Relaterade filer underlättar användarnas redigeringsarbete genom att hjälpa till med följande åtgärder:

 • Användarna kan visa och komma åt de relaterade filerna samtidigt som huvudfilen visas. När en sida som har relaterade filer visas (till exempel en CSS-fil) kan du se följande:

  • Sidans utformning på den ena sidan

  • Den relaterade filen på den andra sidan

 • Fältet för relaterade filer innehåller de dokument som påverkar genereringen av den överordnade HTML-sidan. Användarna kan se HTML-källkoden, den genererade HTML-sidan och underordnade dokument på första nivån.

 • Om en relaterad fil markeras i fältet för relaterade filer kan användaren utföra följande åtgärder:

  • Visa och redigera den relaterade filen i kodvyn

  • Visa den överordnade sidan i designvyn

 • Om innehåll markeras i designvyn och ändringar görs i den relaterade filen förloras inte markeringen när användaren uppdaterar designvyn.

 • Om du ändrar koden i den relaterade filen återspeglas ändringarna i designvyn.

Om en fil inte hittas visas ett meddelande om det i ett fält högst upp i det tomma fönstret.

Följande termer används ofta i samband med relaterade filer:

Term

Beskrivning

Exempel

Dokument på högsta nivå

Alla dokument som öppnas av användaren

Överordnat dokument

Alla dokument på högsta nivån som visas i designvyn.

 • HTML – inklusive .lbi, .dwt

 • CFML

 • PHP

Underordnat dokument på högsta nivån

Alla dokument som ligger en nivå under det överordnade dokumentet. Dessa dokument påverkar genereringen av HTML-kod, med undantag för CSS. CSS-filer kan innehålla andra CSS-filer men alla avgör gemensamt sidans slutgiltiga format.

 • Skriptfil angiven med <SCRIPT src="file.js">

 • Server-Side Include

 • Extern CSS

 • Spry XML och HTML-datauppsättningar

 • Biblioteksobjekt

 • <iframe> – fjärrkälla

 • Object-tagg

Underordnat dokument på lägre nivå

Alla dokument som ligger mer än två nivåer under det överordnade dokumentet. Dessa dokument påverkar genereringen av HTML-kod.

 • PHP inom PHP

 • DTD:er

 • Mallar

Icke-relaterad fil

Alla dokument som inte påverkar genereringen av HTML-kod eller alla filer som en användare inte aktivt redigerar.

 • Bildfiler

 • Mediefiler

 • Filer som länkats externt med en <a>-tagg

Följande relaterade filer stöds:

Typ

Beskrivning

Kapslingsnivå

Skript på klient

Alla språk

1 (kapslingsskript är inte möjliga)

SSI (Server-Side Includes)

När alla följande utökningsbara villkor har värdet true:

 • Definierad servermodell

 • Definierat SSI-uttryck (dvs. mönster)

 • Definierad DW-dokumenttyp

Undantag: filuttryck för inkludering av Apache-format (<!--#include ... -->) i HTML-dokument identifieras.

1

Spry-datauppsättning

1 (kapslingsskript är inte möjliga)

CSS

 • Alla externa CSS för alla medietyper

 • DTSS

Oändligt

API:er för relaterade filer

Du kan anpassa menyn för relaterade filer för att visa följande:

 • Filnamnen för den relaterade filen

 • HTML-källkod och genererad källkod

Funktionen dreamweaver.openRelatedFile() visar den relaterade filen i kodvyn och funktionen dreamweaver.getActiveRelatedFilePath() visar sökvägen för den aktiva relaterade filen. Mer information om hur du använder dessa API:er finns i ”Funktioner för relaterade filer” i API-referens för Dreamweaver.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?