Ändra avstånd mellan tecken i CJK-text

Justera kerning för halvbreddsmellanrum mellan latinska ord

 1. Markera ett textområde med textverktyget  och gör sedan något av följande:
  • Om du vill öka utrymmet mellan de markerade orden trycker du på Ctrl+Alt+Å (Windows) respektive Kommando+Alt+Å (Mac OS).

  • Om du vill minska utrymmet mellan de markerade orden trycker du på Alt+Ctrl+Backsteg (Windows) respektive Alt+Kommando+Delete (Mac OS).

  • Om du vill multiplicera kerningsvärdet med 5 håller du Skift nedtryckt när du trycker på tangenterna för kortkommandot.

Justera tsume för tecken i CJK-disposition

Om du använder tsume för tecken kommer utrymmet runt dem att komprimeras proportionellt. Tecknens lodräta och vågräta skalförändringar förblir dock oförändrade.

Före tsume (vänster) och efter tsume (höger)

 1. Markera den text som du vill använda tsume på.
 2. Ange procentvärdet i Tsume  på teckenpanelen eller kontrollpanelen.
Obs!

Du kan också kontrollera vilken tsume eller om spärra/knip använts för varje tecken genom att markera texten som påverkas.

Använda spärra/knip för stödraster för att justera teckenavstånd

Du kan komprimera aki mellan tecken genom att ange tsume för själva ramstödrastret och justera spärra/knip för monterad text. Det här är en sorts teckenkomprimering som använder funktionen Justera spärra/knip med CJK-stödraster som finns på menyn på teckenpanelen eller kontrollpanelen (kallas även spärra/knip för stödraster).

Vissa tecken i CJK-teckensnitt är mindre än Embox, vilket ger en stor aki mellan tecken när de placeras på ramstödrastret. Att ange tsume för själva stödrastret på det här sättet är praktiskt eftersom det möjliggör mojikumi där tecknen justeras i stödrastret. Den här inställningen kan också sparas som ett stödrasterformat.

Som standard är Character Aki inställt på ”0” i dialogrutan för ramstödrasterinställningar. I automatiserad typografi kallas denna sorts spärra/knip för ”Beta”. Om du anger ett negativt värde för mojikumi överlappar det högra stödrastret det vänstra stödrastret enligt det angivna värdet. Tecken som anges i stödrastret justeras utifrån mitten av varje stödraster så att avståndet för varje tecken komprimeras. Beroende på inställningarna för mojikumi så ändras också teckenformer som är justerade till mindre än maxbredden utifrån värdeproportionen för radavståndet för Tsume. Om mojikumi till exempel är inställt på halvbrett avstånd för yakumono (som parenteser) och du anger Character Aki i stödrastret till ‑1H, komprimeras yakumono till hälften av ‑1H, det vill säga ‑0,5H. Eftersom teckenavstånd som baseras på spärra/knip i det här stödrastret inte används för latinsk text, kommer inte teckenavstånd för latinsk text att komprimeras enligt spärra/knip. Eftersom det här värdet för spärra/knip används för själva stödrastret hanteras det dessutom som ett absolut värde. Det innebär att även om textteckenstorleken ändras så ändras inte värdet för spärra/knip.

Funktionen är aktiverad som standard. Om du vill inaktivera den här funktionen väljer du Justera spärra/knip med CJK-stödraster på menyn på teckenpanelen eller kontrollpanelen och avmarkerar rutan till vänster om objektets namn.

Justera spärra/knip med Grid Jidori

Du kan justera text för angivna stödrastertecken genom att ställa in Grid Jidori. Om du till exempel markerar 3 tecken som du angett och ställer in jidori till 5, kommer de 3 tecknen att fördelas jämnt över stödrastret för 5 teckenavstånd.

 1. Markera ett teckenintervall.
 2. I Grid Jidori  på teckenpanelen eller kontrollpanelen anger du ett värde i textrutan. Du kan också välja ett värde på snabbmenyn.
Obs!

Använd funktionen Grid Jidori i ramstödrastret. Den fungerar kanske inte som den ska i en textram.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online