Justera text

Justera och marginaljustera text

Text kan justeras antingen mot en eller mot båda kanterna (eller indragen) av en textram. Text som är fäst vid båda kanterna kallas för marginaljusterad. Du kan välja att marginaljustera all text utom den sista raden i ett stycke (marginaljustera vänster eller höger), eller så kan du marginaljustera också den sista raden (marginaljustera). Om det bara finns några få tecken på sista raden kanske du vill använda ett särskilt tecken som markerar slutet på en artikel och skapa ett justeringsmellanrum.

Justify Left (left) and Justify All (right)

Obs!

Om du marginaljusterar alla textrader i ett stycke och använder Styckedisposition, flyttas text mellan raderna för att stycket ska få en enhetlig texttäthet och se bra ut. Du kan finjustera avstånden i marginaljusterad text.

När du anger mitten eller justera för text i ett ramstödraster kommer texten inte längre att justeras exakt mot stödrastret. Du kan även ange styckejustering för alla stycken i ramstödrastret.

 1. Markera text.
 2. Klicka på någon av justeringsknapparna (Vänsterjustera, Centrera, Högerjustera, Vänster, Centrera, Höger och Marginaljustera) på styckepanelen eller kontrollpanelen.
 3. (Valfritt) Klicka på Justera mot rygg eller Justera från rygg.

  Om du använder Justera mot rygg på ett stycke kommer texten på den vänstra sidan att högerjusteras, men om den flödas (eller om ramen den finns i flyttas) till en högersida kommer den att vänsterjusteras. Om du använder Justera från rygg på ett stycke kommer texten på vänstersidor att vänsterjusteras och texten på högersidor att högerjusteras.

  I lodräta ramar har justering mot eller bort från ryggen ingen effekt, eftersom textjusteringen är parallell med ryggens riktning.

Obs!

Om du vill att den vänstra delen av en textrad ska vara vänsterjusterad och den högra delen ska vara högerjusterad, placerar du insättningspunkten därifrån du vill högerjustera texten, trycker på Tabb och högerjusterar sedan resten av raden.

Fästa stycken vid baslinjestödraster

När du formaterar stycken i en vanlig textram kan det vara praktiskt att justera stycken mot baslinjestödrastret. Text i ett ramstödraster är som standard justerad mot Embox Center, men du kan ändra stödrasterjusteringen för enskilda stycken så att de justeras mot den latinska baslinjen, ramstödrastrets Embox eller ramstödrastrets ICF.

Baslinjestödrastret motsvarar brödtextens radavstånd i ett dokument. Du kan använda värdet för radavståndet när du placerar element på en sida för att försäkra dig om att texten i olika spalter och på olika sidor alltid linjerar. Om brödtexten i ett dokument till exempel har radavståndet 12 punkter kan du ge rubriken radavståndet 18 punkter och lägga till ett mellanrum på 6 punkter före de stycken som följer efter rubriker.

Grid alignment

A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF 

Förutom att du kan ange justering av stödraster så kan du också ange om du vill justera bara den första raden i ett stycke mot stödrastret eller inte. Om det finns tecken som har olika storlekar på samma rad, kan du också ange hur du vill justera de små tecknen mot de större. Mer information finns i Justera text i olika storlekar.

Obs!

Om texten har samma storlek som standardinställningarna för ramstödraster kommer textpositionen inte att ändras även om du ändrar justeringen av stödrastret. Om du använder ett annat teckensnitt eller en annan storlek än standardraminställningarna för text i ett ramstödraster, påverkas justeringen av stödrastret.

Du kan ändra inställningarna för baslinjestödrastret under Stödraster i inställningarna.

Om du vill visa baslinjestödrastret väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa baslinjestödraster. Baslinjestödraster visas i samma riktning som textorienteringen i textramen.

Obs!

Baslinjestödrastret visas endast om zoomnivån för dokumentet är större än gränsvärdesinställningen för vyn som du anger i inställningarna för stödraster. Det kan bli nödvändigt att zooma in vyn.

Justera stycken mot baslinjestödrastret

 1. Markera text.
 2. Välj Justering av stödraster > Latinsk baslinje på menyn på panelen Stycke.

Fästa bara den första raden mot baslinjens stödraster

 1. Markera de stycken du vill justera.
 2. Välj Justera endast första raden mot stödraster på menyn Stycke eller på kontrollpanelens meny.
 3. Klicka på Fäst mot baslinjestödraster  på styckepanelen eller kontrollpanelen.
 4. Välj ett annat alternativ än Ingen från Justering av stödraster på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.

Om radavståndet har ett värde som är högre än baslinjestödrastret sker automatisk gyoudori och raden fästs mot nästa rad i stödrastret. Om radavståndet till exempel är 16 punkter och baslinjestödrastret är 14 punkter, kommer texten att fästas mot stödlinjen på varannan rad.

Om du vill justera text i mitten av ett baslinjestödraster, ovanför eller under den verkliga texten, eller ovanför eller nedanför den vanliga utskriftsytan, väljer du ett annat alternativ än Ingen på menyn Justering av stödraster.

Fästa stycken vid baslinjestödraster

Baslinjestödrastret motsvarar brödtextens radavstånd i ett dokument. Du kan använda värdet för radavståndet när du placerar element på en sida för att försäkra dig om att texten i olika spalter och på olika sidor alltid linjerar. Om brödtexten i ett dokument till exempel har radavståndet 12 punkter kan du ge rubriken radavståndet 18 punkter och lägga till ett mellanrum på 6 punkter före de stycken som följer efter rubriker.

Med ett baslinjestödraster kan du försäkra dig om en enhetlig placering av textelement på en sida. Du kan ställa in styckets radavstånd så att baslinjerna stämmer överens med sidans underliggande stödraster. Det är praktiskt att göra om du vill att texter i olika spalter eller i närliggande textramar ska ha linjerande baslinjer. Du kan ändra inställningarna för baslinjestödrastret under Stödraster i inställningarna.

Du kan också endast enbart den första raden i stycket mot baslinjens stödraster, så att resten av raderna följer de angivna radavståndsvärdena.

Om du vill visa baslinjestödrastret väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa baslinjestödraster.

Obs!

Baslinjestödrastret visas endast om zoomnivån för dokumentet är större än gränsvärdesinställningen för vyn som du anger i inställningarna för stödraster. Det kan bli nödvändigt att zooma in vyn.

Justera stycken mot baslinjestödrastret

 1. Markera text.
 2. Klicka på Fäst mot baslinjestödraster  på styckepanelen eller kontrollpanelen.
Obs!

Du kan försäkra dig om att en texts radavstånd inte ändras genom att ställa in baslinjestödrastrets radavstånd till samma värde som textens radavstånd, eller ett värde som är en multipel av det.

Fästa bara den första raden mot baslinjens stödraster

 1. Markera de stycken du vill justera.
 2. Välj Justera endast första raden mot stödraster på menyn Stycke eller på kontrollpanelens meny.
 3. Klicka på Fäst mot baslinjestödraster  på styckepanelen eller kontrollpanelen.

Skapa balanserad rubriktext

Du kan balansera ojämnt justerad text över flera rader. Den här funktionen är särskilt användbar för rubriker som sträcker sig över flera rader, textcitat och centrerade stycken.

Before and after applying Balance Ragged Lines to the title

 1. Klicka i det stycke du vill balansera.
 2. Välj Balansera ojämna rader på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.

Funktionen fungerar bara när Styckedisposition är valt.

Den här funktionen är bara tillgänglig när Justering är inställd på Vänsterjustera/Överkant, Centrera eller Högerjustera/Underkant och Styckedisposition har använts.

Ange gyoudori

Gyoudori justerar ett visst antal rader i mitten av ett stycke. Du kan använda gyoudori för att markera enkelradsstycken, till exempel rubriker och titlar. Om det finns mer än en rad i stycket kan du välja Paragraph Gyoudori (Gyoudori för stycke)) så att hela stycket sträcker sig över antalet rader.

Gyoudori set to 2 (left) and gyoudori set to 3 (right)

 1. Ange antalet rader du vill centrera via Gyoudori   på styckepanelen eller kontrollpanelen.
 2. Välj Paragraph Gyoudori (Gyoudori för stycke) på styckepanelens eller kontrollpanelens meny om du vill centrera hela stycket över det angivna antalet rader.
Obs!

Gyoudori är som standard inställt på baslinjerastrets värde i textramar.

Ange Paragraph Gyoudori (Gyoudori för stycke)

När du använder gyoudori i ett stycke med mer än en rad, kan du genom att välja Paragraph Gyoudori (Gyoudori för stycke) tillåta att hela stycket sträcker sig över det angivna antalet gyoudori-rader, ofta 2 rader i stycket på 3 stödlinjer. Om det här alternativet inte är valt sträcker sig varje rad i stycket över det angivna antalet gyoudori-rader, t.ex. 2 rader i stycket på 6 stödlinjer.

Setting line deletion to 2 (left) and 3 (right)

 1. Markera det stycke som du vill använda Paragraph Gyoudori i.
 2. Välj Paragraph Gyoudori (Stycke för gyoudori) på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.
 3. Justera radavståndet i gyoudori-stycket så att det passar din layout.

När Paragraph Gyoudori används för att centrera stycket mot ett antal stödlinjer, definieras värdet för varje rad av radavståndets värde, inte av stödrastrets aki. Du kan behöva justera radavståndet för varje rad för att få mellanrum mellan dem om standardvärdet 100 % och automatiskt radavstånd används för ramstödrastrets text.

Skapa stycken som förenar eller delar kolumner

Du kan ange att ett stycke ska sträcka sig över flera kolumner i en textram om du vill skapa en spaltöverspännande effekt. Du kan välja om ett stycke ska spänna över alla spalter eller ett angivet antal spalter. Om du anger att ett stycke ska sträcka sig över flera spalter, avpassas texten före det stycket i textramar med flera spalter.

Du kan också dela upp ett stycke i flera kolumner inom samma textram.

En självstudiekurs (video) om hur du skapar stycken som sträcker sig över eller som delar upp spalter finns på www.adobe.com/go/lrvid5151_id_se och http://tv.adobe.com/go/4952/.

Paragraph spanning and splitting multiple columns

A. Heading that spans columns B. Split column 

Spänna ett stycke över kolumner

 1. Placera insättningspunkten i stycket.

  Du kan också göra så att den här egenskapen ingår i ett styckeformat, till exempel som ett rubrikformat.

 2. Välj Spänn över spalter på menyn i kontrollpanelen eller på menyn i en styckepanel.

 3. Välj Spänn över spalter på Styckelayout-menyn.

 4. Välj i Spänn över-menyn det antal kolumner som stycket ska spännas över. Välj Alla om stycket ska spännas över samtliga kolumner.

 5. Om du vill infoga utrymme före eller efter stycket anger du värden i Avstånd före och Avstånd efter. Klicka sedan på OK.

Dela upp ett stycke i kolumner

 1. Placera insättningspunkten i stycket.

  Du kan också göra så att den här egenskapen ingår i ett styckeformat, till exempel som ett rubrikformat.

 2. Välj Spänn över spalter på menyn i kontrollpanelen eller på menyn i en styckepanel.

 3. Välj Dela upp spalt på Styckelayout-menyn.

 4. Ange följande alternativ och klicka sedan på OK:

  Underspalter

  Ange det antal kolumner som stycket ska delas upp i.

  Avstånd före delning/Avstånd efter delning

  Infoga avstånd före eller efter det delade stycket.

  Inre spaltmellanrum

  Bestäm avståndet mellan de delade styckena.

  Yttre spaltmellanrum

  Bestäm avståndet mellan ytterkanten av de delade styckena och marginalerna.

Justera eller marginaljustera text lodrätt i en textram

Du kan justera och fördela textrader i en ram längs en lodrät axel och på så sätt se till att texten i ramar och spalter linjerar.

Om du använder ramjustering kan du justera text lodrätt (vågrätt om du använder lodrät text) i en textram som har ramen som bas.

Du kan justera ramens text mot överkanten eller underkanten, eller centrera den, genom att använda värdena för varje styckes radavstånd och styckemellanrum. Du kan också marginaljustera texten lodrätt så att raderna fördelas jämnt oavsett deras radavstånd och styckemellanrum.

Vertical justification—Bottom (left) and Justify (right)

Top of horizontal frame (upper left), center alignment (upper right), bottom (lower left), and justified (lower right)

Den lodräta textjusteringen beräknas utifrån varje enskild textrads baslinjeplacering i ramen. Tänk på följande när du justerar text lodrätt:

 • Justera överkant/Högerjustera definieras som baslinje för den första raden i text som är justerad mot överkanten. Värdet påverkas av alternativet Förskjutning av första baslinje i dialogrutan Alternativ för textramar. Justera underkant/Vänsterjustera definieras som baslinje för den sista raden i text som är justerad mot underkanten.

 • När funktionen Justering av stödraster används på stycken som är justerade i över-/underkant, vänster-/högerjusterade eller centrerade, justeras alla rader längs baslinjestödrastret. När du använder alternativet för marginaljustering justeras bara de första och de sista raderna till baslinjestödrastret.

 • Om du ändrar värdena för en textrams justering i över- eller underkant i dialogrutan Alternativ för textramar ändrar du placeringen av den första eller sista baslinjen.

 • Ramens överkant definieras som baslinje för den första raden i text som är justerad mot överkanten. Värdet påverkas av alternativet Förskjutning av första baslinje i dialogrutan Alternativ för textramar.

 • Ramens underkant definieras som baslinje för den sista raden i text som är justerad mot underkanten. Fotnotstext marginaljusteras inte.

 • När funktionen Fäst mot baslinjestödraster används på stycken som är justerade i över/underkant eller centrerade, justeras alla rader längs baslinjestödrastret. När du använder alternativet för marginaljustering justeras bara de första och de sista raderna till baslinjestödrastret.

 • Om du ändrar värdena för en textrams justering i över- eller underkant i dialogrutan Alternativ för textramar ändrar du placeringen av den första eller sista baslinjen.

 1. Gör något av följande:
  • Markera en textram med markeringsverktyget.

  • Använd textverktyget  och klicka i en textram.

 2. Välj Objekt > Alternativ för textramar.
 3. Välj Överkant/Right, Centrera, Underkant/Left eller Marginaljustera i avsnittet Lodrät justering i dialogrutan Alternativ för textramar.
 4. I avsnittet Lodrät justering i dialogrutan Alternativ för textramar väljer du ett av följande alternativ på menyn Justering:
  • Välj Överkant om texten ska justeras lodrätt nedåt från ramens överkant. (Det är standardinställningen.)

  • Välj Centrera om texten textraderna i ramen ska centreras.

  • Välj Underkant om texten ska justeras lodrätt uppåt från ramens underkant.

  • Välj Marginaljustera om textraderna ska fördelas jämnt lodrätt mellan ramens över- och underkanter.

 5. Om du väljer marginaljustering och vill förhindra att värdet för radavstånd blir oproportionellt större än värdet för styckemellanrum anger du ett värde för Största mellanrum mellan stycken. Avståndet mellan stycken ökar upp till det värde du angett. Om texten ändå inte fyller ramen justerar du radavståndet tills ramen är fylld. Värdet som begränsar styckemellanrummet används tillsammans med värdena för Avstånd före och Avstånd efter som har angetts på styckepanelen.
  Paragraph spacing limit set to zero (left) and 1 pica (right)

  Obs!

  Var försiktig när du marginaljusterar textramar med flera spalter i lodrät riktning. Om den sista spalten endast innehåller några få rader kan för mycket tomt utrymme visas mellan raderna.

 6. Klicka på OK.
Obs!

Ett smidigt sätt att ändra begränsningen för styckemellanrum är att välja Förhandsvisa och sedan klicka på uppåt- och nedåtpilarna intill värdet Största mellanrum mellan stycken, tills styckemellanrummet är i balans med radavståndet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?