Standardkortkommandon

I Adobe® InCopy® finns kortkommandon som du kan använda för att snabbt arbeta i dokument. Många kortkommandon visas bredvid kommandonamnen på menyerna. Du kan använda de förvalda kortkommandona i InCopy, en kortkommandouppsättning från Microsoft® Word eller en uppsättning kortkommandon som du själv skapar.

Obs!

Du kan ta fram en lista över aktuella kortkommandon genom att välja Visa uppsättning i dialogrutan Kortkommandon. Det här är särskilt användbart om du vill skriva ut en lista över de kortkommandon som du själv skapat.

Tangenter för att välja verktyg

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows®

Mac OS®

Växla mellan text- och anteckningsverktyget

Skift+Esc

Skift+Esc

Växla tillfälligt från text- till anteckningsverktyget

Alt+Skift

Alt+Skift

Växla tillfälligt till handverktyget (layoutvyn)

Alt+Blanksteg

Alt+Blanksteg

Växla tillfälligt till zoomverktyget (layoutvyn)

Ctrl+Blanksteg

Kommando+Blanksteg

Växla tillfälligt till verktyget Zooma in (layoutvyn)

Ctrl+Blanksteg

Kommando+Blanksteg

Växla tillfälligt till verktyget Zooma ut (layoutvyn)

Ctrl+Alt+Blanksteg

Kommando+Alt+Blanksteg

Tangenter för navigering i dokument

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Gå till första/sista sidan (layoutvyn)

Ctrl+Skift+Page Up/Page Down

Kommando+Skift+Page Up/Page Down

Gå till föregående/nästa sida (layoutvyn)

Skift+Page Up/Page Down

Skift+Page Up/Page Down

Flytta ett tecken åt höger/vänster

Högerpil/vänsterpil

Högerpil/vänsterpil

Flytta en rad uppåt/nedåt

Uppåtpil/nedåtpil

Uppåtpil/nedåtpil

Flytta ett ord åt höger/vänster

Ctrl+högerpil/vänsterpil

Kommando+Högerpil/vänsterpil

Gå till början av mening framåt/bakåt (text- och artikelvy)

Ctrl+]/[

Kommando+]/[

Gå till början/slutet av en rad

Home/End

Home/End

Gå till föregående/nästa stycke

Ctrl+Uppåtpil/nedåtpil

Kommando+Uppåtpil/nedåtpil

Gå till nästa artikel (textvyn)

Ctrl+Alt+]

Kommando+Alt+]

Gå till föregående artikel (textvyn)

Ctrl+Alt+[

Kommando+Alt+[

Gå till början/slutet av artikel

Ctrl+Home/End

Kommando+Home/ End

Markera ett tecken åt höger/vänster

Skift+högerpil/vänsterpil

Skift+högerpil/vänsterpil

Markera ett ord åt höger/vänster

Ctrl+Skift+högerpil/vänsterpil

Kommando+Skift+högerpil/vänsterpil

Markera till början/slutet av raden

Skift+Home/End

Skift+Home/End

Markera det aktuella stycket (text- och artikelvy)

Ctrl+Skift+P

Kommando+Skift+P

Markera mening framåt/bakåt (text- och artikelvy)

Ctrl+Alt+Skift+högerpil/vänsterpil

Kommando+Alt+Skift +högerpil/vänsterpil

Markera en rad ovanför/nedanför

Skift+uppåtpil/nedåtpil

Skift+uppåtpil/nedåtpil

Markera ett stycke före/efter

Ctrl+Skift+uppåtpil/nedåtpil

Kommando+Skift+uppåtpil/nedåtpil

Markera till början/slutet av artikeln

Ctrl+Skift+Home/End

Kommando+Skift+Home/End

Ta bort ordet före insättningspunkten (text- och artikelvy)

Ctrl+Backsteg eller Delete

Kommando+Delete eller Del (numeriska tangentbordet)

Ta bort den aktuella meningen (text- och artikelvy)

Ctrl+Skift+Backsteg eller Delete

Kommando+Skift+Delete

Ta bort aktuellt stycke (text- och artikelvy)

Ctrl+Alt+Skift+Delete

Kommando+Alt+Skift +Del (numeriska tangentbordet)

Disponera om alla artiklar

Ctrl+Alt+/

Kommando+Alt+/

Växla aktuell och föregående vy

Ctrl+Alt+2

Kommando+Alt+2

Gå till nästa fönster

Ctrl+F6

Kommando+F6

Gå till föregående fönster

Ctrl+Skift+F6

Kommando+Skift+F6

Bläddra uppåt/nedåt en skärm

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Gå till första/sista uppslag

Alt+Skift+Page Up/Page Down

Alt+Skift+Page Up/Page Down

Gå till föregående/nästa uppslag

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Kommando+Alt+Page Up/Page Down

Anpassa markering till fönster

Ctrl+Alt+=

Kommando+Alt+=

Zooma till 50 %/ 200 %/400 %

Ctrl+5/2/4

Kommando+5/2/4

Visa zoomprocentfältet

Ctrl+Alt+5

Kommando+Alt+5

Tangenter för att flytta och omforma bilder

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Öka/minska storlek/skalförändra med 1 %

Ctrl+. [punkt] eller, [komma]

Kommando+. [punkt] eller, [komma]

Öka/minska storlek/skalförändra med 5 %

Ctrl+Alt+. [punkt] eller , [komma]

Kommando+Alt+. [punkt] eller , [komma]

Flytta markeringen*

Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Flytta markering en tiondel*

Ctrl+Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Kommando+Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Flytta markeringen tio gånger*

Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Skift+vänsterpil, högerpil, uppåtpil eller nedåtpil

*Mängden anges i Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) respektive Adobe InCopy > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS).

Tangenter för text

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Aktiverar placeringsverktyget i text

Esc

Esc

Normal teckenbredd

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Normal teckenhöjd

Ctrl+Alt+Skift+X

Kommando+Alt+Skift+X

Öka/minska punktstorleken

Ctrl+Skift+>/<

Kommando+Skift+>/<

Öka/minska punktstorleken fem gånger

Ctrl+Alt+Skift+>/<

Kommando+Alt+Skift+ >/<

Öka/minska radavståndet (vågrät text)

Alt+Uppåtpil/Nedåtpil

Alt+Uppåtpil/Nedåtpil

Öka/minska radavståndet (lodrät text)

Alt+högerpil/vänsterpil

Alt+högerpil/vänsterpil

Öka/minska radavståndet fem gånger (vågrät text)

Ctrl+Alt+Uppåtpil/Nedåtpil

Kommando+Alt+Uppåtpil/Nedåtpil

Öka/minska radavståndet fem gånger (lodrät text)

Ctrl+Alt+högerpil/vänsterpil

Kommando+Alt+högerpil/vänsterpil

Automatiskt radavstånd

Ctrl+Alt+Skift+A

Kommando+Alt+Skift+ A

Öka/minska kerning och spärra/knip

Alt+högerpil/vänsterpil

Alt+högerpil/vänsterpil

Öka/minska kerning och spärra/knip fem gånger

Ctrl+Alt+högerpil/vänsterpil

Kommando+Alt+högerpil/vänsterpil

Ta bort alla inställningar för manuell kerning (återställ spärra/knip till 0)

Ctrl + Alt + Q

Kommando + Alternativ + Q

Öka/minska avstånd för baslinje (vågrät text)

Alt+Skift+uppåtpil/nedåtpil

Alt+Skift+uppåtpil/nedåtpil

Öka/minska baslinjeförskjutning (lodrät text)

Alt+Skift+högerpil/vänsterpil

Option+Skift+högerpil/vänsterpil

Öka/minska avstånd för baslinje fem gånger (vågrät text)

Ctrl+Alt+Skift+Uppåtpil/Nedåtpil

Kommando+Alt+Skift+Uppåtpil/Nedåtpil

Öka/minska kerning och spärra/knip för ordmellanrum

Ctrl+Alt+\ eller Backsteg

Kommando+Alt+\ eller Delete

Öka/minska kerning och spärra/knip för ordmellanrum fem gånger

Ctrl+Alt+Skift+\ eller Backsteg

Kommando+Alt+Skift +\ eller Delete

Justera text vänster/centrera/höger

Ctrl+Skift+L/C/R

Kommando+Skift+L/C/R

Marginaljustera med sista raden vänsterjusterad

Ctrl + Skift + J

Kommando + Skift + J

Marginaljustera alla rader

Ctrl+Skift+F

Kommando+Skift+F

Infoga en högerindragstabb

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Uppdatera listan med saknade teckensnitt

Ctrl+Alt+Skift+/

Kommando+Alt+Skift+/

Växla mellan inställningar för typografiska citattecken

Ctrl+Alt+Skift+'

Kommando+Alt+Skift+'

Expandera/komprimera alla anteckningar förutom den aktuella anteckningen

Alt+klicka på expanderat/komprimerat anteckningsbokstöd

Alt+klicka på expanderat/komprimerat anteckningsbokstöd

Tangenter för arbete med text

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Öppna dialogrutan Justera

Ctrl+Alt+Skift+J

Kommando+Alt+Skift+J

Öppna dialogrutan Alternativ för radbyten

Ctrl + Alt + K

Kommando + Alternativ + K

Öppna dialogrutan Styckelinjer

Ctrl+Alt+J

Kommando+Alt+J

Definiera om teckenformat

Ctrl+Alt+Skift+C

Kommando+Alt+Skift+C

Öppna dialogrutan Anfanger och kapslade format

Ctrl+Alt+R

Kommando + Alternativ + R

Definiera om styckeformat

Ctrl+Alt+Skift+R

Kommando+Alt+Skift+R

Växla endast versaler (på/av)

Ctrl+Skift+K

Kommando+Skift+K

Växla kapitäler (av/på)

Ctrl+Alt+L

Kommando+Alt+H

E/T

Upphöjda

Ctrl+Skift+=

E/T

Kommando+Skift+=

Nedsänkta

Ctrl+Alt+Skift+=

Kommando+Alt+Skift+=

Understrukna

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Genomstrykning

Ctrl+Skift+/

Ctrl+Kommando+Skift+/

Fet

Ctrl+B, Ctrl+Skift+B

Kommando+B, Kommando+Skift+B

Kursiv

Ctrl+Skift+I

Kommando+Skift+I

Normal

Ctrl+Skift+Y

Kommando+Skift+Y

Aktivera/avaktivera justering mot stödraster)

Ctrl+Alt+Skift+G

Kommando+Alt+Skift+G

Växla automatisk avstavning (på/av)

Ctrl+Alt+Skift+H

Kommando+Alt+Skift+H

Tangenter för sökning och ersättning av text

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Infoga markerad text i rutan Sök efter

Ctrl+F1

Kommando+F1

Infoga markerad text i rutan Sök efter och sök efter nästa

Skift+F1

Skift+F1

Ersätt markerad text med texten i Ersätt med

Ctrl+F3

Kommando+F3

Ersätt markerad text med texten i Ersätt med och sök efter nästa

Skift+F3

Skift+F3

Infoga markerad text i rutan Ersätt

Ctrl+F2

Kommando+F2

Tangenter för tabeller

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Radera cell

Backsteg eller Delete

Ta bort

Flytta till nästa cell

Tabb, vänsterpil eller högerpil

Tabb, Vänsterpil eller Högerpil

Flytta till föregående cell

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Flytta uppåt/nedåt bland tabellceller

Uppåtpil/nedåtpil

Uppåtpil/nedåtpil

Flytta till första/sista cellen i kolumnen

Alt+Page Up/Page Down

Alt+Page Up/Page Down

Flytta till första/sista cellen i raden

Alt+Home/End

Alt+Home/End

Flytta till första/sista raden i ramen

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Markera celler ovanför/nedanför

Skift+uppåtpil/nedåtpil

Skift+uppåtpil/nedåtpil

Markera celler till höger/vänster

Skift+högerpil/vänsterpil

Skift+högerpil/vänsterpil

Börja raden i nästa kolumn

Enter (numeriska tangentbordet)

Enter (numeriska tangentbordet)

Börja raden i nästa ram

Skift+Enter (numeriska tangentbordet)

Skift+Enter (numeriska tangentbordet)

Tangenter för textpaneler och dialogrutor

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Öppna dialogrutan Justera

Alt+Ctrl+Skift+J

Alt+Kommando+Skift+J

Öppna dialogrutan Styckelinjer

Alt+Ctrl+J

Alt+Kommando+J

Öppna dialogrutan Alternativ för radbyten

Alt+Ctrl+K

Alt+Kommando+K

Aktivera teckenpanelen

Ctrl+T

Kommando+T

Aktivera styckepanelen

Ctrl+Alt+T

Kommando+Alt+T

Tangenter för tecken- och styckeformat

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Anpassa teckenformatsdefinition till text

Markera text och tryck på Skift+Alt+Ctrl+C

Markera text och tryck på Skift+Alt+Kommando+C

Anpassa styckeformatsdefinition till text

Markera text och tryck på Skift+Alt+Ctrl+R

Markera text och tryck på Skift+Alt+Kommando+R

Ändra alternativ utan att tillämpa format

Skift+Alt+Ctrl-dubbelklicka på format

Skift+Alt+Kommando-dubbelklicka på format

Ta bort format och lokal formatering

Alt-klicka på styckeformatets namn

Alt-klicka på styckeformatets namn

Ta bort åsidosättningar för styckeformat

Alt+Skift-klicka på styckeformatets namn

Alt+Skift-klicka på styckeformatets namn

Visa/dölja styckeformatpanelen och teckenformatpanelen

F11, Skift+F11

Kommando+F11, Kommando+Skift+F11

Tangenter för synonymordboken

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Läs in ord

Ctrl+Skift+5

Kommando+Skift+5

Sök efter ord

Ctrl+Skift+6

Kommando+Skift+6

Ändra ord

Ctrl+Skift+7

Kommando+Skift+7

Tangenter för XML

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Expandera/komprimera element

Högerpil/vänsterpil

Högerpil/vänsterpil

Expandera/komprimera element och underordnade element

Alt+högerpil/vänsterpil

Alt+högerpil/vänsterpil

Utöka XML-markering uppåt/nedåt

Skift+uppåtpil/nedåtpil

Skift+uppåtpil/nedåtpil

Flytta XML-markering uppåt/nedåt

Uppåtpil/nedåtpil

Uppåtpil/nedåtpil

Rulla strukturpanelen uppåt/nedåt en skärm

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Markera första/sista XML-nod

Home/End

Home/End

Utvidga markering till första/sista XML-nod

Skift+Home/End

Skift+Home/End

Gå till föregående/nästa valideringsfel

Ctrl+Vänsterpil/Högerpil

Kommando+Vänsterpil/Högerpil

Lägg till märkord till textramar och tabeller automatiskt

Ctrl+Alt+Skift+F7

Kommando+Alt+Skift+F7

Andra praktiska kortkommandon

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Stäng aktuellt dokument

Ctrl+Skift+W

Kommando+Skift+W

Stäng alla dokument

Ctrl+Alt+Skift+W

Kommando+Alt+Skift+W

Spara alla dokument

Ctrl+Alt+Skift+S

Kommando+Alt+Skift+S

Expandera alla artiklar

Ctrl+Alt+Z

Kommando+Alt+Z

Komprimera alla artiklar

Ctrl+Alt+Skift+Z

Kommando+Alt+Skift+Z

Visa/dölj alla verktygsfält och paneler

Ctrl+Alt+Tabb

Kommando+Tabb (i konflikt med Mac OS)

Nytt standarddokument

Ctrl+Alt+N

Kommando+Alt+N

Visa länkpanelen

Ctrl+Skift+D

Kommando+Skift+D

Aktivera det senast använda fältet i panelen

Ctrl+Alt+` [grav accent]

Kommando+Alternativ+` [grav accent]

Uppdatera informationen från början till pekaren

Ctrl+Alt+Skift+6

Kommando+Alt+Skift+6

Uppdatera informationen för textpassningsstatus

Ctrl+Alt+Skift+8

Kommando+Alt+Skift+8

Uppdatera informationen från pekaren till slutet

Ctrl+Alt+Skift+7

Kommando+Alt+Skift+7

Uppdatera informationen för markeringen

Ctrl+Alt+Skift+5

Kommando+Alt+Skift+5

Uppdatera informationen för hela artikeln

Ctrl+Alt+Skift+4

Kommando+Alt+Skift+4

Uppdatera nu

Skift+F5

Skift+F5

Växla enheter

Ctrl+Alt+Skift+U

Kommando+Alt+Skift+U

Nytt textmakro

Ctrl+Alt+F8

Kommando+Alternativ+F8

Redigera textmakro

Ctrl+Alt+Skift+F8

Kommando+Alt+Skift+F8

Infoga makrotext

Alt+Skift+F8

Alt+Skift+F8

Tangenter för att lösa konflikter mellan Mac OS X 10.3x och 10.4

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Mac OS

Öppna dialogrutan Inställningar

Kommando+K

Öppna styckeformatpanelen

Kommando+F11

Öppna teckenformatpanelen

Kommando+Skift+F11

Öppna textmakropanelen

Ctrl+Kommando+Skift+F10

Öppna färgrutepanelen

F5

Visa/dölj verktygslåda

Ctrl+Kommando+F12

Minimera programfönstret

Kommando+M

Dölj programmet

Kommando+H

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?