Skapa fotnoter

Fotnoter består av två länkade delar: fotnotsreferensnumret som visas i texten och fotnotstexten som visas längst ned i spalter. Du kan skapa fotnoter eller importera dem från Microsoft Word- eller RTF-dokument. Fotnoter numreras automatiskt när du lägger till dem till dokument. Numreringen startas om för varje ny artikel. Du kan ange inställningar för nummerformat, utseende och layout för fotnoter. Det går inte att lägga till fotnoter till fotnotstext.

Fotnotstextens bredd baseras på bredden på spalten som innehåller fotnotsreferensmarkören. Fotnoter kan inte användas för att anpassa bredden för spalter i en textram.

 1. Placera markören där du vill lägga till fotnotsreferensnumret.
 2. Välj Text > Infoga fotnot.
 3. Skriv fotnotstexten.
iu_22
Fotnot som har lagts till i dokument

A. Referensnummer B. Fotnotstext 

När du skriver i layoutvy utökas fotnotsområdet men storleken på textramen ändras inte. Fotnotsområdet utökas uppåt tills det kommer till raden med fotnotsreferensen. Om det gör det delas fotnoten upp och en del visas på nästa sida (om det är möjligt). Om det inte går att dela fotnoten eller få plats med mer text i fotnotsområdet kommer den rad som innehåller fotnotsreferensen att flyttas till nästa sida. Om inte det går visas en övertextikon. I så fall bör du ändra textens formatering.

Obs!

När insättningspunkten är i en fotnot, kan du välja Text > Gå till fotnotsreferens, om du vill gå tillbaka till texten. Om du ofta använder det här alternativet kan du skapa ett kortkommando för det.

Ändra fotnotsnumrering och -layout

Om du ändrar fotnotsnumrering eller -layout påverkar det både befintliga och nya fotnoter.

Obs!

Ändra endast fotnotsnumrering och layoutalternativ i InCopy för fristående dokument. InDesign-dokumentets fotnotsinställning åsidosätter alla ändringar som du gör i en länkad (hanterad) fil i InCopy.

 1. Välj Text > Fotnotsalternativ för dokument.
 2. Om du vill ange alternativ för numrering och formatering av referensnummer och fotnotstext klickar du på fliken Nummer och format.
 3. Om du vill ange alternativ för utseendet på fotnotsområdet på sidan klickar du på fliken Layout.
 4. Klicka på OK.

Alternativ för fotnotsnumrering och -formatering

Följande alternativ visas i avsnittet Nummer och format i dialogrutan Fotnotsalternativ:

Nummerformat

Ange nummerformat för fotnotsreferensnummer.

Börja vid

Ange det nummer du vill använda för den första fotnoten i artikeln. Samma nummer används för alla artiklar i dokumentet. Om du har flera dokument i en bok med löpande sidnummer kan du starta fotnotsnumreringen i varje kapitel beroende på det sista fotnotsnumret i det föregående kapitlet.

Alternativet Börja vid är särskilt användbart för dokument i en bok. Fotnotsnumreringen fortsätter inte för alla dokument i boken.

Starta om numreringen vid ny

Om du vill att numreringen ska starta om i dokumentet väljer du det här alternativet och anger sedan var fotnotsnumreringen ska startas om genom att välja Sida, Uppslag eller Avsnitt. En del nummerformat, som asterisker (*), fungerar bäst när du återställer dem för varje sida.

Visa prefix/suffix i

Ange om du vill att prefix eller suffix ska visas i fotnotsreferensen, fotnotstexten eller båda. Prefix visas före numret (till exempel [1) och suffix visas efter numret (till exempel 1]). Det här alternativet är användbart om du vill placera fotnoter inom vissa tecken, till exempel [1]. Ange ett eller flera tecken och välj sedan ett alternativ för Prefix, Suffix eller båda. En meny öppnas när du klickar på symbolerna bredvid prefix- och suffix-kontrollerna för att markera specialtecken.

Obs!

Om fotnotsreferensen ligger för nära texten kan du förbättra utseendet genom att lägga till ett eller flera blankstegstecken. Det går också att använda ett teckenformat på referensnumret.

Placera

Med hjälp av det här alternativet anger du utseendet på fotnotsreferensnumret. Som standard är det upphöjt. Om du vill använda ett teckenformat (t.ex. ett teckenformat med OpenType-inställningar för upphöjd text) väljer du Använd normal och anger sedan teckenformatet.

Du använder det här alternativet för att ange utseendet på fotnotsreferensnumret. Ruby är valt som standard. Det är praktiskt att välja Använd normal om du vill använda ett teckenformat för att formatera referensnumrets placering.

Teckenformat

Du kan använda ett teckenformat till att formatera fotnotsreferensnumret, t.ex. om du vill använda ett teckenformat med upphöjd baslinje i stället för upphöjd text. De teckenformat som är tillgängliga på teckenformatpanelen visas på menyn.

Styckeformat

Du kan välja ett styckeformat för fotnotstext för alla fotnoter i ett dokument. De styckeformat som är tillgängliga på styckeformatpanelen visas på menyn. Som standard används formatet [Allmänt stycke]. Formatet [Allmänt stycke] har eventuellt inte samma utseende som standardteckensnittsinställningarna för dokumentet.

Avgränsare

Med hjälp av det här alternativen anger du vilken avgränsare som ska visas mellan fotnotsnumret och början av fotnotstexten. Om du vill ändra avgränsare markerar eller tar du bort den befintliga avgränsaren och väljer sedan en ny. Du kan använda flera tecken. Om du till använda tecken för tomt utrymme anger du motsvarande metatecken, ^m motsvarar t.ex. ett fyrkantsblanksteg.

Alternativ för fotnotslayout

Följande alternativ visas i avsnittet Layout i dialogrutan Fotnotsalternativ:

Låt fotnoter omfatta flera spalter

Det här alternativet gör att alla fotnoter i dokumentet spänner över spalterna.

Minsta avstånd före första fotnot

Med hjälp av det här alternativet anger du det minsta avståndet mellan underkanten på spalten och den första fotnotsraden. Det går inte att ange negativa värden. Eventuella värden för Avstånd före för fotnotsstycket ignoreras.

Avstånd mellan fotnoter

Med hjälp av det här alternativet anger du avståndet mellan det sista stycken i en fotnot och det första stycket i nästa fotnot i en spalt. Det går inte att ange negativa värden. Eventuella värden för Avstånd före/Avstånd efter för fotnotsstycket används endast om det finns flera stycken i fotnoten.

Första baslinjens förskjutning

Med hjälp av det här alternativet anger du avståndet mellan början av fotnotsområdet (där fotnotsavgränsaren visas som standard) och den första raden med fotnotstext.

Sista artikelns fotnoter i slutet av texten

Med hjälp av det här alternativet kan du ange att fotnoterna för den sista artikeln ska visas under texten i den sista ramen i artikeln. Om du inte väljer det här alternativet kommer eventuella fotnoter för den sista ramen i artikeln att visas längst ned i spalten.

Tillåt delade fotnoter

Med hjälp av det här alternativet kan du anger att fotnoter ska delas i flera spalter när det största tillgängliga utrymmet för fotnoten i spalt överskrids. Om du inte tillåter delade fotnoter kommer den rad som innehåller fotnotsreferensnumret att flyttas till nästa spalt eller så kommer texten att bli övertext.

Obs!

Även om du har aktiverat Tillåt delade fotnoter kan du förhindra att en viss fotnot delas genom att placera markören i fotnotstexten, välja Alternativ för radbyten på styckepanelens meny och sedan välja alternativen Håll ihop stycke och Alla rader i stycket. Om det finns flera stycken i fotnoten använder du alternativet Håll ihop ned nästa "X" rader för det första stycket i fotnotstexten. Du kan välja Text > Infoga brytningstecken > Spaltbrytning om du vill ange var fotnoten ska delas.

iu_23
Fotnot delad över spalter

Styckelinje före stycke

Ange platsen och utseendet för fotnotens avgränsningslinje, som visas ovanför fotnotstexten. En avgränsningslinje visas ovanför all fotnotstext som fortsätter i separata ramar. De alternativ du anger används antingen för den första fotnoten i spalten eller för fotnoter som fortsätter, beroende på vad du har valt på menyn. De här alternativen motsvarar de som visas när du anger styckelinjer. Om du vill ta bort fotnotens avgränsningslinje avmarkerar du Använd linjer.

Arbeta med fotnotstext

Observera följande när du redigerar fotnotstext:

 • När insättningspunkten är i fotnotstext och du väljer Redigera > Markera allt, markeras all fotnotstext för den fotnoten, men ingen annan fotnot eller text.

 • Du kan använda piltangenterna till att förflytta dig mellan fotnoterna.

 • Fotnotsnumreringen fortsätter inte för alla dokument i boken. Om du inte vill att numreringen ska börja om för varje dokument i boken, måste du ändra Börja vid-värdet manuellt i varje dokument när all redigering har slutförts.

 • Du kan expandera eller komprimera fotnotsikoner i Textbehandlaren genom att klicka på fotnotsymbolerna. Du kan expandera eller komprimera alla fotnoter genom att välja Visa >Textbehandlaren > Expandera alla fotnoter eller Komprimera alla fotnoter.

 • I text- eller artikelvy kan du expandera och komprimera fotnoter genom att klicka på fotnotsikonen. Du kan expandera eller komprimera alla fotnoter genom att högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) och välja Expandera alla fotnoter eller Komprimera alla fotnoter.

 • Du kan använda tecken- och styckeformatering på fotnotstext. Du kan använda det för att ändra utseendet på fotnotsreferensnummer, men du bör använda dialogrutan Fotnotsalternativ för dokument i stället.

 • Om du klipper ut eller kopierar text som innehåller ett fotnotsreferensnummer läggs även fotnotstexten till i Urklipp. Om du kopierar texten till ett annat dokument kommer samma numrerings- och layoututseende som används i det nya dokumentet att användas för fotnoterna i den text du kopierade.

 • Om du råkar ta bort fotnotsnumret i början av en fotnotstext kan du få tillbaka det genom att placera markören i början av fotnotstexten, högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) och välja Infoga specialtecken > Märken > Fotnotsnummer.

 • Fotnotstext påverkas inte av figursättning.

 • Om du rensar åsidosättningar och teckenformat du har använt på ett stycke med ett fotnotsreferensmärke, förloras de attribut du har angett för fotnotsreferensnumret i dialogrutan Fotnotsalternativ.

Låt fotnoter omfatta flera spalter

Om du vill låta alla fotnoter i ditt dokument omfatta flera spalter:

 1. Välj Text > Fotnotsalternativ för dokument.

 2. Välj fliken Layout.

 3. Markera Låt fotnoter omfatta flera spalter.

 4. Klicka på OK.

Fotnotsalternativ
Låt alla fotnoter omfatta flera spalter

Ta bort fotnoter

 1. Om du vill ta bort en fotnot markerar du fotnotsreferensnumret i text och trycker sedan på Backsteg eller Delete. Om du endast tar bort fotnotstexten kommer inte fotnotsreferensnumret eller -strukturen att tas bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy