Lägga till text

Lägga till text

Du kan lägga till text genom att skriva, klistra in eller importera text från en annan fil. Du använder vanliga ordbehandlingstekniker när du arbetar med text i InCopy. Välj textverktyget  i verktygslådan och använd sedan någon av de tekniker som beskrivs nedan. Dessa tekniker fungerar på samma sätt i text-, artikel- och layoutvyerna, oavsett om innehållet är länkat till Adobe InDesign® eller inte.

Tangenttryckning

Klicka där du vill lägga till text och börja skriv.

Markera

Dra, dubbelklicka eller trippelklicka när du vill markera enskilda tecken, ord, rader eller stycken (beroende på vilka inställningar du har gjort i Inställningar). Du kan klicka någonstans i innehållet och välja Redigera > Markera allt.

Klistra in

Kopiera eller klipp ut text, klicka på platsen där du vill klistra in texten och välj Redigera > Klistra in. Om du vill ta bort formateringen i den inklistrade texten, väljer du Redigera > Klistra in utan formatering. Om du vill lägga till eller ta bort avstånd, markerar du Justera radavstånd automatiskt när ord klipps ut och klistras in, under Text i dialogrutan Inställningar.

Du kan också använda Redigera > Klistra in utan stödrasterformat för att klistra in text i ett ramstödraster så att den inklistrade texten behåller inställningarna för teckensnitt, teckenstorlek och teckenavstånd i den kopierade texten.

Ta bort

Markera texten du vill ta bort och välj Redigera > Radera.

Du kan också importera text direkt från ett annat textdokument.

Importera filer

Du kan importera text från andra InCopy-artiklar, Microsoft® Word, Microsoft Excel och andra program som kan exportera text till RTF- eller textformat. Alla filformat som kan importeras visas i dialogrutan Montera i InCopy (i listrutan Filformat för Windows®, i den högra listrutan för Mac OS).

Formatering och format i dokument

Du kan importera filer med eller utan formatering. Om du importerar filer med formatering importeras de flesta attribut för tecken- och styckeformat från textfiler i InCopy. Däremot ignoreras mycket av sidlayoutinformationen, t.ex. sidbrytning, marginaler och spalter (som du kan ange i InDesign). Vanligtvis importeras all formateringsinformation som finns i ordbehandlingsprogrammet, förutom funktioner som inte finns i InCopy.

Om InCopy har ett importfilter för ett program, kan du ange vilka format som ska importeras och vilken formatering som ska användas om det skulle uppstå en namnkonflikt.

Obs!

InDesign styr formaten i länkade InCopy-artiklar. När du monterar en InCopy-artikel i InDesign, åsidosätts eventuella importerade format i InCopy-dokument i InDesign om formatnamnen krockar.

Spara filer för import

Om du kan spara filer i mer än ett format i ordbehandlingsprogrammet, kan du pröva att använda det format som behåller mest formatering, antingen programmets eget format eller ett utbytesformat som RTF.

Du kan importera filer som har skapats i de senaste versionerna av Microsoft Word. Om du monterar en fil från ett annat ordbehandlingsprogram eller från Word 95 (Windows) eller tidigare, t.ex. Word 6, öppnar du filen i originalprogrammet och sparar den i ett kompatibelt Word-format eller i RTF-format, som bevarar de flesta formateringsinställningarna.

Montera (importera) text

För stora textmängder är kommandot Montera det bästa sättet att importera innehållet. I InCopy finns funktioner för en mängd olika filformat för ordbehandling, kalkylblad och text. I vilken grad den ursprungliga formateringen behålls beror på vilket importfilter du har valt för filformatet och vilka alternativ du väljer när du monterar filen. Du kan också öppna Word-, text- och RTF-filer direkt i InCopy.

 1. Använd textverktyget  och klicka där du vill att texten ska visas.
 2. Välj Arkiv > Montera.
 3. I dialogrutan Montera markerar du Visa importalternativ om du vill att en dialogruta med importalternativ för den typ av fil du monterar ska visas.
 4. Markera textfilen som du vill montera och klicka på Öppna. (Om du Skift-klickar på Öppna, visas dialogrutan Importalternativ, även om du inte har markerat alternativet Visa importalternativ.)
 5. Gör något av följande:
  • Om en dialogruta med importalternativ för den typ av fil du monterar visas, väljer du alternativ och klickar på OK.

  • Om dokumentet du importerar innehåller teckensnitt som inte finns i systemet, visas en dialogruta med information om vilka teckensnitt som kommer att bytas ut. Om du vill ange andra teckensnitt klickar du på Sök efter teckensnitt och väljer alternativ.

Obs!

Om den text som du importerar innehåller rosa, grön eller annan färg på framhävning, har du troligen aktiverat något av alternativen för dispositionsinställningar. Vid Disposition i dialogrutan Inställningar kan du kontrollera vilka alternativ som är markerade under Framhävning. Om den inklistrade texten t.ex. har formaterats med teckensnitt som inte finns i InCopy, markeras texten i rosa.

Importalternativ

När du importerar Word-filer, Excel-filer och formaterade textfiler, kan du ange hur filerna ska importeras.

Importalternativ för Microsoft Word och RTF

Om du markerar Visa importalternativ när du monterar en Word-fil eller en RTF-fil kan du välja mellan följande alternativ:

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen importeras som en del av artikeltexten. Posterna importeras endast som text.

Indextext

Index importeras som en del av artikeltexten. Posterna importeras endast som text.

Fotnoter

Word-fotnoter importeras. Fotnoter och referenser bevaras, men numreringen för dem ändras baserat på fotnotsinställningarna för dokumentet. Om fotnoterna från Word inte importeras korrekt kan du testa med att spara Word-dokumentet i RTF-format och sedan importera RTF-filen.

Slutkommentarer

Slutkommentarer importeras som en del av texten i slutet av artikeln.

Använda typografiska citattecken

Se till att importerad text innehåller typografiska citattecken (”) och apostrofer (’) i stället för raka citattecken (") och apostrofer (').

Ta bort format och formatering från text och tabeller

Ta bort formatering, t.ex. teckensnitt, teckenfärg och teckenformat, från den importerade texten, inklusive text i tabeller. Om du väljer det här alternativet importeras inte styckeformat och textbundna bilder.

Bevara lokala åsidosättningar

Om du tar bort format och formatering från text och tabeller kan du bevara teckenformatering, till exempel fet och kursiv text, som har använts på delar av stycken genom att välja det här alternativet. Om du vill ta bort all formatering väljer du inte det här alternativet.

Konvertera tabeller till

Om du tar bort format och formatering från text och tabeller kan du konvertera tabeller till oformaterade tabeller eller till formaterad tabbavgränsad text.

Om du vill importera oformaterad text och formaterade tabeller importerar du texten utan formatering och klistrar sedan in tabellerna från Word i InCopy.

Bevara format och formatering från text och tabeller

Formateringen för Word-dokumentet bevaras i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Du kan använda de andra alternativen i avsnittet Formatering till att ange hur format och formatering ska bevaras.

Manuella sidbrytningar

Anger hur sidbrytningar från Word-filen formateras i InDesign eller InCopy. Välj Bevara sidbrytningar om du vill använda samma sidbrytningar som används i Word eller välj Konvertera till spaltbrytningar eller Inga brytningar.

Importera textbundna bilder

Textbundna bilder i Word-dokumentet bevaras i InCopy.

Importera format som inte används

Om du väljer det här alternativet importeras alla format från Word-dokumentet, även de du inte har använt på text.

Konvertera punkter och nummer till text

Punkter och nummer importeras som faktiska tecken, vilket bevarar styckets utseende. Numrerade listor uppdateras dock inte automatiskt om listan ändras.

Spåra ändringar

Om du väljer det här alternativet visas Word-dokumentets Spåra ändringar-markeringar i InCopy-dokumentet. I InDesign visar du ändringsspårning i textbehandlaren.

Importera format automatiskt

Formaten i Word-dokumentet importeras till InDesign- eller InCopy-dokumentet. Om en gul varningstriangel visas bredvid Formatnamnskonflikter betyder det att det finns ett eller flera stycke- eller teckenformat i Word-dokumentet som har samma namn som ett InCopy-format.

Om du vill ange hur de här formatnamnskonflikterna ska lösas väljer du ett alternativ på menyerna Styckeformatkonflikter och Teckenformatkonflikter. Om du väljer Använd InCopy-formatdefinition kommer den importerade texten att formateras med InCopy-formatet. Om du väljer Omdefiniera InCopy-format kommer den importerade texten, och befintlig InCopy-text som du har formaterat med det formatet, att formateras med Word-formatet. Om du väljer Ändra namn automatiskt kommer namnen på de Word-format du importerar att ändras automatiskt. Exempel: Formatet Underrubrik finns i både Word och InCopy. Om du väljer alternativet Ändra namn automatiskt kommer namnet på det importerade Word-formatet att ändras till Underrubrik_wrd_1.

Obs!

I InCopy konverteras stycke- och teckenformat men inte format för punktlistor och numrerade listor.  

Anpassa formatimport

Om du väljer det här alternativet kan du använda dialogrutan Koppla format till att välja vilka InCopy-format som ska användas för de olika Word-formaten i det dokument du vill importera.

Spara förinställning

Spara de aktuella Word-importalternativen. Ange importalternativen, klicka på Spara förinställning, ange namnet på förinställningen och klicka sedan på OK. Nästa gång du importerar ett Word-format kan du välja den förinställning du skapade på menyn Förinställning. Om du vill använda den valda förinställning som standard när du importerar Word-dokument klickar du på Ange som standard.

Importalternativ för textfiler

Du kan välja följande alternativ om du markerar Visa importalternativ när du monterar en textfil:

Teckenuppsättning

Anger vilken teckenuppsättning, t.ex. ANSI, Unicode UTF8 eller Windows CE, som användes för att skapa textfilen. Som standard används den teckenuppsättning som överensstämmer med standardspråket och plattformen för InDesign eller InCopy.

Anger vilken teckenuppsättning, t.ex. ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS eller Chinese Big 5, som användes för att skapa textfilen. Som standard används den teckenuppsättning som överensstämmer med standardspråket och plattformen för InDesign eller InCopy.

Plattform

Visar om filen skapades i Windows eller Mac OS.

Lexikon

Anger vilket lexikon som ska användas för den importerade texten.

Extra radbrytningar

Anger hur extra radbrytningar för stycken importeras. Välj Ta bort från slutet av varje rad eller Ta bort mellan stycken.

Ersätt

Ersätter det angivna antalet blanksteg med en tabb.

Använda typografiska citattecken

Se till att importerad text innehåller typografiska citattecken (”) och apostrofer (’) i stället för raka citattecken (") och apostrofer (').

Importalternativ för Microsoft Excel

Du kan välja något av följande när du importerar en Excel-fil:

Blad

Anger vilket arbetsblad du vill importera.

Visa

Anger om lagrade anpassade eller personliga vyer ska importeras eller ignoreras.

Cellintervall

Anger cellintervall där ett kolon (:) bestämmer intervallet (t.ex. A1:G15). Om cellerna i arbetsbladet har namn visas namnen i menyn Cellintervall.

Importera dolda celler som inte sparats i vyn

Innefattar alla celler som anges som dolda i Excel-kalkylbladet.

Tabell

Ange hur informationen i kalkylarket ska visas i dokumentet.

Formaterad tabell

InCopy försöker bevara den formatering som användes i Excel, även om textformateringen i varje cell inte bevaras. Om kalkylarket är länkat i stället för inbäddat kommer eventuell formatering i InCopy att åsidosättas om du uppdaterar tabellen.

Oformaterad tabell

Tabellen importeras från kalkylbladet utan formatering. Om du väljer det här alternativet kan du använda ett tabellformat för den importerade tabellen. Om du formaterar text med stycke- och teckenformat behålls formateringen även om du uppdaterar länken till kalkylbladet.

Oformaterad tabbavgränsad text

Tabellen importeras som tabbavgränsad text, som du sedan kan konvertera till en tabell i InDesign eller InCopy.

Formaterad en gång

I InDesign behålls samma formatering som den som används i Excel vid importen. Om kalkylbladet är länkat och inte inbäddat, uppdateras inte den länkade tabellen med formatändringar som gjorts i kalkylbladet när du uppdaterar länken. Alternativet är inte tillgängligt i InCopy.

Tabellformat

Det tabellformat du anger på det importerade dokumentet tillämpas. Det här alternativet visas endast om du har markerat alternativet Oformaterad tabell.

Justering av celler

Anger justeringen av celler för det importerade dokumentet.

Inkludera textbundna bilder

Textbundna bilder i Excel-dokumentet bevaras i InCopy.

Antal decimaler att inkludera

Anger antal decimaler för kalkylarkstal.

Använda typografiska citattecken

Se till att importerad text innehåller typografiska citattecken (”) och apostrofer (’) i stället för raka citattecken (") och apostrofer (').

Importalternativ för formaterad text

Du kan importera (och exportera) textfiler som kan hantera InCopy-formateringsfunktioner genom att använda formaterad text. Formaterade textfiler är textfiler som innehåller information om den formatering du vill att InCopy ska använda. Formaterad text som formaterats på rätt sätt kan användas för att ge en beskrivning av nästan vad som helst som kan finnas i en InCopy-artikel, inklusive alla styckeattribut, teckenattribut och specialtecken.

Information om formaterad text finns i PDF-filen Tagged Text på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_se.

Följande alternativ är tillgängliga när du importerar en fil med formatinformation och markerar Visa importalternativ i dialogrutan Montera.

Använda typografiska citattecken

Se till att importerad text innehåller typografiska citattecken (”) och apostrofer (’) i stället för raka citattecken (") och apostrofer (').

Ta bort textformatering

Ta bort formatering, t.ex. teckensnitt, teckenfärg och teckenformat, från den importerade texten.

Lös textformatskonflikter med hjälp av

Anger vilket tecken eller styckeformat som ska användas när en konflikt uppstår mellan formatet i filen med formatinformation och formatet i InDesign-dokumentet. Markera Dokumentdefinitioner så används den redan befintliga definitionen för det formatet i InDesign-dokumentet. Markera Definitioner i den formaterade textfilen så används formatet som angetts i filen med formatinformation.

Visa lista med formatproblem före montering

Visar en lista med okänd formatering. Om en lista visas kan du välja att avbryta eller fortsätta med importen. Om du fortsätter kan filen se annorlunda ut än vad du väntat dig.

Importera Buzzword-dokument

Buzzword är en webbaserad textredigerare där användaren kan skapa och lagra textfiler på en webbserver. I InCopy CS5 kan du importera och exportera text från Buzzword-dokument.

När du importerar ett Buzzword-dokument skapas en URL-baserad länk till Buzzword-dokumentet på servern. När Buzzword-dokumentet uppdateras utanför InCopy, kan du använda länkpanelen för att uppdatera den importerade versionen i InCopy. När du gör detta tas emellertid alla ändringar av Buzzword-texten bort som du har gjort i InCopy.

Obs!

Programmet Acrobat.com Buzzword finns bara på engelska, franska och tyska.

 1. Välj Arkiv > Montera från Buzzword.

 2. Om du ännu inte har loggat in på CS Live klickar du på Logga in, anger din e-postadress och ditt lösenord och klickar sedan på Logga in.

  När du har loggat in innehåller dialogrutan Montera Buzzword-dokument en lista med Buzzword-dokument som du kan importera.

 3. Välj ett eller flera dokument som du vill importera, eller klistra in URL:en från Buzzword-dokumentet i fältet Klistra in URL.

 4. Utför någon av följande åtgärder och klicka sedan på OK.

  Visa importalternativ

  Om du väljer det här alternativet visas dialogrutan Alternativ för Buzzword-import innan du monterar filen.

  Ersätt markerat objekt

  Välj det här alternativet om du vill byta ut det markerade objektet i dokumentet.

  Länka till dokument

  Välj det här alternativet om du vill skapa en länk mellan Buzzword-dokumentet och den monterade texten. Om du skapar en länk och uppdaterar Buzzword-dokumentet, anger länkpanelen att filen har ändrats. Om du uppdaterar länken uppdateras texten i InCopy. De formateringsändringar som du har gjort i InCopy försvinner emellertid.

  Använd stödrasterformat

  Formatera om den importerade texten enligt attribut för stödraster.

 5. Om du markerar Visa importalternativ ska du ange inställningar i dialogrutan Alternativ för Buzzword-import.

  Den här dialogrutan innehåller de flesta av alternativen som finns i dialogrutan Alternativ för RTF-import. Se Importalternativ för Microsoft Word och RTF. Buzzword har för närvarande ingen formatfunktion, så inga av formatalternativen går att använda.

 6. Klicka eller dra med monteringsmarkören för att skapa en textram.

Skriva asiatisk text med hjälp av den textbundna inmatningsmetoden

 1. Välj Redigera > Inställningar > Avancerad text (Windows) respektive InCopy > Inställningar > Avancerad text (Mac OS).
 2. Välj Använd textbundna indata för icke-latinsk text och klicka på OK.

Om du vill lägga till 2- eller 4-bytetecken använder du operativsystemets inmatningsmetod. Den här metoden är särskilt användbar för inmatning av asiatiska tecken.

Du kan använda ett särskilt indataprogram för att mata in asiatisk text direkt i textramar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online