Formatera text

Formatera text

Du kan använda kontrollpanelen när du vill ändra utseendet på text. När text är markerad eller insättningspunkten är placerad i text visas kontroller för tecken- eller styckeformatering på kontrollpanelen, eller en kombination av båda, beroende på bildskärmens upplösning. De här textformateringskontrollerna visas också på teckenpanelen och styckepanelen. Du kan även använda teckenpanelen och styckepanelen när du vill ändra utseendet på texten.

En videosjälvstudiekurs om teckenformatering finns på www.adobe.com/go/lrvid4275_id. En självstudiekurs (video) om styckeformatering finns på www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Använd teckenpanelen och styckepanelen om du vill ändra utseendet på text. I InDesign kan du också använda kontrollpanelen när du formaterar text. Kontrollpanelen finns inte i InCopy.

Du kan formatera text med hjälp av följande metoder:

 • Om du vill formatera tecken använder du textverktyget  för att markera tecken eller placerar markören i text, väljer ett formateringsalternativ och börjar skriva.

 • Du behöver inte markera ett helt stycke för att kunna formatera det, det räcker med att du markerar ett ord eller tecken eller att du placerar markören i stycket. Du kan också markera text i flera stycken.

 • Om du vill ange formatering för alla textramar du kommer att skapa i det aktuella dokumentet kontrollerar du först att det inte finns någon aktiv insättningspunkt och att inget är markerat. Om du vill ange standardinställningar för textformatering för alla nya dokument stänger du alla dokument innan du anger textinställningarna. Se Ange standardinställningar.

 • Markera en ram om du vill använda formateringen för all text i den. Ramen får inte ingå i en koppling.

 • Du kan använda stycke- och teckenformat till att formatera text på ett snabbt och konsekvent sätt.

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du arbetar med text kan du gå till www.adobe.com/go/vid0075.

 1. Välj textverktyget  .
 2. Välj verktyget Text  eller Lodrät text  .
 3. Placera markören i text eller markera den text du vill formatera.
 4. Klicka på ikonen för teckenformatering  eller styckeformatering  på kontrollpanelen.
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 5. Klicka på ikonen för teckenformatering  eller styckeformatering  på kontrollpanelen.
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 6. Visa stycke- eller teckenpanelen genom att välja Text > Stycke respektive Text > Tecken.
 7. Ange formateringsalternativ.

Formatprioritet i text

Du kan använda olika sätt om du vill formatera text med attribut som teckensnittsvariant och textriktning. Du kan till exempel använda kontrollpanelen, alternativ för ramstödraster, namngivna stödraster eller textformat. Om du använder fler än ett sätt och attribut hamnar i konflikt med varandra, måste InDesign välja vilka attribut som ska användas. Prioritetsordningen är följande:

 1. Åsidosättningar av teckenattribut

 2. teckenformat

 3. Åsidosättningar av styckeattribut

 4. styckeformat

 5. Attribut för CJK-stödraster (antingen från ett namngivet stödraster eller dialogrutan Alternativ för ram- och textstödraster)

 6. Programstandard (rotstyckeformat)

Om du till exempel anger en teckensnittsstorlek i dialogrutan Alternativ för ram- och textstödraster och en annan teckenstorlek i ett teckenformat, används teckenstorleken från teckenformatet. Om du inkluderar både ett styckeformat och ett namngivet stödraster i ett objektformat, har styckeformatet företräde framför det namngivna stödrastret.

Formatera ett ramstödraster

När du väljer ett ramstödraster visas alternativ för att formatera stödrastret på kontrollpanelen.

 1. Välj ett ramstödraster med hjälp av ett markeringsverktyg.
 2. Välj alternativ på kontrollpanelen.
  Control panel (when frame grid is selected)

  A. Reference point B. X Location C. Y Location D. Width E. Height F. Vertical scaling G. Horizontal scaling H. Character aki I. Line aki J. Grid format name K. Grid view L. Font size M. Frame grid characters per line N. Number of lines O. Number of columns P. Column gutter 

Kopiera textattribut (pipett)

Du kan använda pipettverktyget när du vill kopiera textattribut, till exempel tecken, stycke, fyllning och linjeinställningar och sedan tillämpa de attributen på annan text. Som standard kopieras alla textattribut när du använder pipettverktyget. I dialogrutan Inställningar för pipettverktyget kan du ange de attribut du vill kopiera med pipetten.

Pipettverktyget kan bara användas i layoutvyn.

Kopiera textattribut till text som inte är markerad

 1. Välj pipettverktyget  och klicka på texten som är formaterad med de attribut du vill kopiera. (Texten kan finnas i ett annat öppet dokument.) När pipetten vänds åt andra hållet och ser fylld ut  är textattributen kopierade. När du placerar pipetten ovanför en text visas en I-formad textmarkör intill den fyllda pipetten  .
 2. Markera den text du vill ändra med pipettverktyget.

  Den markerade texten formateras med de attribut som finns i pipetten. Om du inte ändrar verktyg kan du fortsätta använda formatering genom att markera text.

 3. Om du inte vill använda pipettverktyget längre klickar du på ett annat verktyg.
Obs!

Tryck på Alt om du vill rensa de formateringsattribut du har kopierat med hjälp av pipettverktyget. Pipettverktyget ändrar riktning och visas tomt . Det innebär att det är klart att hämta nya attribut. Klicka på ett objekt som innehåller de attribut som du vill kopiera och dra sedan de nya attributen till ett annat objekt.

The eyedropper is clicked on formatted text to copy its formatting (left), and then dragged across unformatted text (middle) to apply that formatting (right).

Om du använder pipettverktyget till att kopiera styckeformat från text i ett dokument till text i ett annat dokument och styckeformaten har samma namn men olika uppsättningar attribut formateras de attribut som skiljer sig åt som lokalt åsidosatta värden i målstyckeformatet.

Kopiera textattribut till markerad text

 1. Använd textverktyget  eller bantextverktyget  och markera den text som du vill kopiera attribut till.
 2. Klicka med pipettverktyget  på texten med de attribut du vill kopiera. (Den text du vill kopiera formateringen från måste finnas i samma InDesign-dokument som den text du vill ändra.) Pipetten ändrar riktning och ser fylld ut  . Det visar att de kopierade attributen är påfyllda. Attributen kopieras till den text du markerade i steg 1.
Type attributes copied to selected text

Ändra vilka textattribut som kopieras med hjälp av pipettverktyget

 1. Dubbelklicka på pipettverktyget i verktygslådan.
 2. Välj Teckeninställningar eller Styckeinställningar i dialogrutan Inställningar för pipettverktyget.
 3. Markera de attribut du vill kopiera med pipettverktyget och klicka sedan på OK.
Obs!

Om du bara vill kopiera eller använda styckeattribut utan att ändra inställningarna i dialogrutan Inställningar för pipettverktyget håller du ned Skift när du klickar på texten med pipettverktyget.

Använda Snabbformatera

Använd Snabbformatera för att söka efter och tillämpa format, menykommandon, skript, variabler och de flesta andra kommandon som finns i dialogrutan Kortkommandon.

 1. Markera den text eller ram du vill använda formatet, menykommandot, skriptet eller variabeln på.
 2. Välj Redigera > Snabbformatera eller tryck på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Enter (Mac OS).
 3. Börja skriva namnet på det objekt du vill använda.

  Det behöver inte matcha exakt. Skriv till exempel ru om du vill söka efter format som Rubrik 1, Rubrik 2 och Underrubrik, eller hj för kommandon på menyn Hjälp, till exempel Hjälp-menyn > Hjälp för InDesign.

  Use Quick Apply to find styles, menu commands, scripts, and variables.

  Obs!

  Du kan begränsa sökningen till en enda kategori genom att skriva ett prefix i början sökningen, till exempel m: för meny eller p: för styckeformat. Om du vill visa en lista över prefix klickar du på nedåtpilen till vänster om textrutan Snabbformatera. Du kan avmarkera de kategorier i den här listan som du inte vill visa.

 4. Markera det objekt du vill använda och gör sedan följande:
  • Om du vill använda ett format, ett menykommando eller en variabel trycker du på Enter.

  • Om du vill använda formatet och ta bort eventuella åsidosättningar trycker du på Alt+Enter.

  • Om du vill använda formatet och ta bort eventuella åsidosättningar och teckenformat trycker du på Alt+Skift+Enter.

  • Om du vill använda ett objekt utan att stänga listan Snabbformatera trycker du på Skift+Enter.

  • Om du vill stänga listan Snabbformatera utan att använda ett objekt, trycker du på Esc eller klickar någon annanstans i dokumentet.

  • Om du vill redigera ett format trycker du på Ctrl+Enter (Windows) respektive Kommando+Enter (Mac OS).

Obs!

Du kan använda högerpil och vänsterpil till att navigera i redigeringsfältet när listan Snabbformatera visas. Med uppåtpilen och nedåtpilen bläddrar du i listan med format.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?