Tillgänglighetsfunktioner

Ett dokument eller program är tillgängligt om personer med funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn, kan använda det. Hjälpmedelsfunktionerna i Acrobat Reader och PDF-filformatet gör att personer med funktionshinder kan använda PDF-filer, med eller utan skärmläsare, förstorare och blindskriftsskrivare.

Det tenderar att vara till fördel för alla användare att göra PDF-filer tillgängliga. Dokumentstrukturen som gör det möjligt för en skärmläsare att läsa upp en PDF-fil gör det också möjligt för en mobilenhet att flöda om och visa dokumentet på en liten skärm. På samma sätt är det enkelt för alla användare, inte bara för rörelsehindrade, att fylla i formuläret med den förinställda tabbordningen i ett tillgängligt PDF-formulär.

Ange tillgänglighetspreferenser

Acrobat Reader har flera preferenser som gör det lättare för synskadade och rörelsehindrade att läsa PDF-filer. Dessa inställningar styr hur PDF-filer visas på skärmen och läses av en skärmläsare.

De flesta tillgänglighetspreferenser är tillgängliga via Inställningsassistenten för tillgänglighet, som tillhandahåller instruktioner på skärmen för hur du ställer in preferenserna. Vissa preferenser som påverkar tillgängligheten är inte tillgängliga via Inställningsassistenten för tillgänglighet, inklusive inställningar i kategorierna Läsning, Formulär och Multimedia. Du kan ange alla preferenser i dialogrutan Preferenser.

Namnen som visas för vissa inställningar i Inställningsassistenten för tillgänglighet skiljer sig från namnen för samma preferenser som visas i dialogrutan Preferenser

Ange tillgänglighetspreferenser med Inställningsassistenten för tillgänglighet

 1. Starta Inställningsassistenten för tillgänglighet genom att göra något av följande:

  • Välj RedigeraTillgänglighetInställningsassistenten.
  • (Endast Windows) Starta Acrobat Reader första gången medan en skärmläsare eller skärmförstorare körs.
 2. Välj det alternativ som passar dina hjälpmedelsrogram och -enheter.
  Assistenten visar bara preferenser som är lämpliga för dina hjälpmedelsprogram och -enheter, beroende på vilket alternativ du väljer.

 3. Följ anvisningarna på skärmen. Om du klickar på Avbryt vid något tillfälle använder Acrobat Reader standardinställningar för de preferenser som ställs in med assistenten (rekommenderas inte).

Ange tillgänglighetspreferenser i dialogrutan Preferenser

Om du vill öppna dialogrutan Preferenser i Acrobat Reader, väljer du Redigera > Preferenser. Ange lämpliga preferenser för dina hjälpmedelsprogram och -enheter på olika paneler i dialogrutan Preferenser.

Tillgänglighetspreferenser på panelen Tillgänglighet

Tillgänglighetspreferenser

 • Ersätt dokumentfärger: Välj den här preferensen om du vill välja från en lista med kontrasterande färgkombinationer för text och bakgrund. Du kan också skapa egna färgkombinationer.
Ersätta dokumentfärger

 • Använd alltid sidlayoutstil: Motsvarar alternativet Åsidosätt sidlayoutstil i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Använd alltid zoominställning: Motsvarar alternativet Åsidosätt dokumentzoomning i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Använd dokumentstruktur för tabbordning när ingen tabbordning har angetts: Förbättrar navigeringen i formulärfält och länkar i dokument där ingen tabbordning har angetts.
 • Visa alltid tangentbordets markeringsmarkör: Välj det här alternativet om du använder en skärmförstorare. Den här preferensen motsvarar Visa alltid tangentbordets markeringsmarkör i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Använd alltid systemmarkeringsfärg: När det här alternativet är markerat åsidosätts standardmarkeringsfärgen (blå) av en systemspecificerad färg.
 • Visa Portfolio i filläge: När du väljer det här alternativet visas PDF Portfolio-komponentfiler och filinformation i en lista. Filläget ger en bättre läsupplevelse för personer med funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Dokument

 • Spara automatiskt dokumentändringar i en temporär fil var: Om du avmarkerar den här preferensen inaktiveras åtgärden för att spara automatiskt. Varje gång en PDF-fil sparas måste skärmläsaren eller förstoraren läsa in dokumentet på nytt. Den här preferensen motsvarar alternativet Inaktivera automatisk dokumentsparning i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
Tillgänglighetsinställningar på panelen Dokument

Tillgänglighetsinställningar på panelen Formulär

 • Markeringsfärg för fält och Markeringsfärg för obligatoriska fält: Dessa preferenser anger vilka färger som ska användas för att markera ifyllbara formulärfält. De motsvarar alternativen Markeringsfärg för fält och Markeringsfärg för obligatoriska fält i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Komplettera automatiskt: Gör att Acrobat Reader automatiskt kan fylla i vissa poster i formulärfält så att det krävs färre tangenttryckningar för att fylla i formulärfält. Den här preferensen motsvarar inte något alternativ i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
Tillgänglighetsinställningar på panelen Formulär

Tillgänglighetsinställningar på panelen Multimedia

 • Visa underrubriker om det finns.
 • Spela upp dubbat ljud när det är tillgängligt.
 • Visa ytterligare bildtexter om det finns.
 • Visa ljudbeskrivning (eller videobeskrivning eller beskrivande video) om det är tillgängligt.

De här preferenserna motsvarar inte några alternativ i Inställningsassistenten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Multimedia

Tillgänglighetsinställningar på panelen Sidvisning

 • Zooma: Anger skärmförstoringen för dokument och gör det lättare för synskadade att läsa flödesomformade PDF-filer. Den här preferensen motsvarar alternativet Åsidosätt dokumentzoom i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Utjämnad text: Styr kantutjämning av text. Om du vill inaktivera utjämning av text och göra texten skarpare och lättare att läsa med en skärmförstorare väljer du Ingen. Den här preferensen motsvarar alternativet Inaktivera textutjämning i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
Tillgänglighetsinställningar på panelen Sidvisning

Tillgänglighetsinställningar på panelen Läsning

Tillgänglighetsinställningar på panelen Läsning

 • Läsordning: Anger läsordningen för dokument. Preferenserna för läsordning visas även i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Använd läsordning från dokument (rekommenderas): Tolkar läsordningen i otaggade dokument med hjälp av en avancerad metod för strukturanalys.
 • Läsordning från vänster till höger, uppifrån och ned: Levererar texten enligt dess placering på sidan, läser från vänster till höger och sedan uppifrån och ned. Den här metoden är snabbare än Använd läsordning från dokument. Den här metoden analyserar endast text. formulärfält ignoreras och tabeller känns inte igen som sådana.
 • Använd läsordning i Raw-utskriftsström: Levererar text i den ordning den spelades in i utskriftsströmmen. Den här metoden är snabbare än Använd läsordning från dokument. Den här metoden analyserar endast text. formulärfält ignoreras och tabeller känns inte igen som sådana.
 • Åsidosätt läsordningen i taggade dokument: Använder läsordningen som anges i Läspreferenser i stället för den som anges i dokumentets taggstruktur. Använd bara den här preferensen när du stöter på problem i dåligt taggade PDF-filer. Den här preferensen motsvarar alternativet Åsidosätt läsordningen i taggade dokument i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Sida mot dokument: Den här preferensen avgör hur mycket av ett dokument som levereras till en skärmläsare åt gången.  Om en PDF-fil inte är taggad analyserar Reader dokumentet och försöker tolka dess struktur och läsordning. Den här processen kan ta lång tid för ett långt dokument. Ställ in Reader så att endast den sida som är synlig levereras, så att endast en liten del av dokumentet analyseras åt gången. Detta beror på dokumentets storlek och komplexitet och på skärmläsarens funktioner. När Reader skickar information till en skärmläsare, en skärmförstorare eller något annat hjälpmedelsprogram, läser det in information i en minnesbuffert som är direkt tillgänglig för hjälpmedelsprogrammet. Mängden information som skickas till minnesbufferten kan påverka hur lång tid det tar för Reader att utföra åtgärder som att öppna dokumentet, gå till nästa sida, byta vy och utföra kommandon.
  • Läs bara de sidor som är synliga just nu: Det här alternativet är bäst när du använder en skärmförstorare. Prestandan förbättras genom att programmet slipper bearbeta delar av dokumentet som inte är synliga. När Reader endast skickar de sidor i en PDF-fil som är synliga för tillfället till minnesbufferten, har hjälpmedelstekniken bara tillgång till dessa sidor. Det kan inte gå till en annan sida förrän nästa sida är synlig och Reader har skickat sidinformationen till minnesbufferten. Om det här alternativet är markerat måste du därför använda navigeringsfunktionerna i Reader för att navigera från sida till sida i dokumentet. Ställ in alternativet Standardsidlayout i preferenserna på En sida om du väljer att låta Reader skicka endast de sidor som är synliga för tillfället till hjälpmedelstekniken. Eftersom Reader skickar sidinformation om alla synliga sidor, får hjälpmedelstekniken information om sidor som bara är delvis synliga (till exempel längst ned på en sida eller längst upp på nästa) och de sidor som är synliga. Om du använder en annan sidvisningsinställning än En sida, t.ex. Kontinuerlig, och sedan visar nästa sida, spårar inte tekniken vilken del av en tidigare sida som den redan har läst upp korrekt. Instruktioner om hur du ställer in standardsidlayouten till En sida finns i Inställningar för att visa PDF-filer. Det här alternativet motsvarar alternativet Läs bara de sidor som är synliga just nu i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
  • Läs hela dokumentet: Det här alternativet kan vara bäst om du använder en skärmläsare som har egna navigerings- och sökverktyg och som du är mer bekant med än verktygen i Acrobat.
  • Läs bara de sidor som är synliga just nu i stora dokument: Det här alternativet är markerat som standard och är bäst om du använder en skärmläsare med långa eller komplexa PDF-filer. Med den kan Acrobat leverera ett helt litet dokument, men återgå till att skicka sida för sida för stora dokument. Den här preferensen motsvarar För stora dokument, läs bara de sidor som är synliga just nu i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Bekräfta innan dokument taggas: När det här alternativet är markerat kan användaren bekräfta de alternativ som ska användas innan Acrobat förbereder ett otaggat dokument för läsning. Taggar kan vara tidskrävande, särskilt för större dokument. Den här preferensen motsvarar alternativet Bekräfta före dokumenttaggning i Inställningsassistenten för tillgänglighet.
 • Alternativ för uppläsning: Ange inställningar för volym, hastighet och tonläge för rösten som används för uppläsning. Du kan välja att använda standardrösten eller någon av de röster som tillhandahålls av operativsystemet. Du kan också använda upp- och nedpilarna för att läsa textblock. Dessa preferenser har inte motsvarande alternativ i Inställningsassistenten för tillgänglighet.

Tangentbordsgenvägar för musåtgärder

Acrobat Reader DC och Acrobat DC har samma kortkommandon. Om du vill visa DC hela listan läser du Kortkommandon i hjälpen för Acrobat DC.

Använda en skärmläsare eller skärmförstorare

Använd installationsassistenten för tillgänglighet för att ställa in Acrobat Reader DC för antingen en skärmförstorare eller en skärmläsare.

 • Välj Redigera > Tillgänglighet > Installationsassistenten och välj sedan önskade alternativ på respektive skärm i Installationsassistenten.

Använda verktyget Läsa upp högt

Uppläsningsfunktionen är ett TTS-verktyg (Text-to-Speech) som är inbyggt i Acrobat Reader DC. Uppläsningsfunktionen läser upp texten i en PDF-fil, inklusive texten i kommentarer och alternativa textbeskrivningar för bilder och ifyllbara fält. I taggade PDF-filer läses innehållet upp i den ordning det visas i dokumentets logiska strukturträd. I otaggade dokument härleds läsordningen om inte en läsordning har angetts i Läspreferenser.

Uppläsningsfunktionen använder de röster som finns installerade på datorn. Om du har SAPI 4- eller SAPI 5-röster installerade från text-till-tal- eller språkprogram kan du välja att de ska läsa dina PDF-filer. 

Om du vill använda uppläsningsfunktionen måste du ha Acrobat Reader DC och en Text-to-Speech-motor installerad på datorn. Acrobat Reader måste ha en röst vald som du har installerat. Dokumentet måste också vara tillgängligt, annars läses det inte alls eller så läses det i fel ordning.

Så här verifierar du dina inställningar i Acrobat Reader:

 1. Gå till dialogrutan Preferenser för Acrobat Reader genom att välja Redigera Preferenser.

 2. Välj Läser i den vänstra panelen.

 3. Avmarkera Använd standardröst i den högra panelen och välj en röst i listrutan som du har verifierat installerad på datorn.

 4. Klicka på OK.

Obs!

Uppläsningsfunktionen är inte en skärmläsare och den stöds inte av vissa operativsystem.

Aktivera eller inaktivera uppläsningsfunktionen

Aktivera uppläsningsfunktionen om du vill använda den. Du kan inaktivera uppläsningsfunktionen om du vill frigöra systemresurser och förbättra prestanda för andra åtgärder.

Gör något av följande:

 • Välj Visa > Uppläsning > Aktivera uppläsning.
 • Välj Visa > Uppläsning > Inaktivera uppläsning.

Läs upp PDF-formulärfält

 1. Välj Läs Formulärfält i avsnittet Läs Uppläsning Alternativ i panelen Läsning i dialogrutan Preferenser.
 2. Tryck på tabb i PDF-formuläret för att markera det första formulärfältet.
 3. Gör önskade inmatningar och val och tryck sedan på tabb för att gå till nästa fält. Upprepa det här steget tills formuläret har fyllts i. Acrobat läser status för markerade kryssrutor och alternativknappar.
  Obs!

  Läs Uppläsning upprepar inte dina tangenttryckningar. Om du vill höra vad du har skrivit använder du en skärmläsare.

Omforma textflödet i en PDF-fil

Du kan omforma flödet i en PDF-fil så att den tillfälligt visas som en enda kolumn som har samma bredd som dokumentrutan. Det gör det enklare att läsa dokumentet på en mobil enhet eller förstorat på en standardskärm, utan att behöva bläddra vågrätt för att läsa texten.

 • Om du vill flöda om text väljer du Visa > Zooma > Omforma flöde.

Vanligtvis visas bara läsbar text i omformningsvyn. Text som inte omformas är formulär, kommentarer, fält för digitala signaturer och sidartefakter, t.ex. sidnummer, sidhuvuden och sidfötter. Sidor som innehåller både läsbar text och formulär eller fält för digitala signaturer flödas inte om. Lodrät text flödas om till vågrät.

Obs!

Du kan inte spara, redigera eller skriva ut ett dokument när det är i flödesomformningsvyn.

Om tillgänglighetsverktyg för operativsystem

Tillgänglighetsverktyg i Windows OS

Operativsystemen Windows 10, Windows 8 och Windows 7 har inbyggda verktyg som ger ökad eller alternerande åtkomst till information på en datorskärm. Berättaren är en grundläggande version av en skärmläsare. Förstoringsglaset är ett verktyg för skärmförstoring.

Komma igång med Skärmläsaren i Windows 10.

Ställa in talalternativ i Windows 7.

Mer information om hur du anger inställningar för text till tal i Windows-operativsystem finns på Microsofts webbplats för tillgänglighet.

Tillgänglighetsverktyg i macOS

De senaste macOS-versionerna har inbyggda verktyg som ger ökad eller alternerande åtkomst till information på datorskärmen. Mer information om tillgänglighetsverktygen i macOS finns i användarhandboken för macOS.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto