Ett dokument eller program blir tillgängligt om personer med funktionshinder, såsom rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn, kan använda den. Hjälpmedelsfunktioner i Acrobat Reader och i PDF-formatet gör det lättare för personer med funktionshinder att använda PDF-filer, med eller utan skärmläsare, skärmförstorare och blindskriftsskrivare.

Att kunna göra PDF-dokumenten tillgängliga är till fördel för alla användare. Den dokumentstruktur som gör det möjligt för en skärmläsare att läsa upp ett PDF-dokument, gör det också möjligt för t.ex. en mobilenhet att flöda om dokumentet på en liten skärm. Den förinställda tabbordningen i ett tillgängligt PDF-formulär gör det också lättare för alla användare, inte bara för rörelsehindrade, att fylla i formuläret.

Ställa in hjälpmedelsfunktioner

I Acrobat Reader finns flera inställningar som gör det lättare för synskadade och rörelsehindrade personer att läsa PDF-filer. Dessa inställningar styr hur PDF-dokumenten visas på skärmen och kan läses med en skärmläsare.

De flesta inställningarna kan ställas in med hjälp av Inställningsassisten för tillgänglighet, där instruktioner visas på skärmen för hur inställningarna ska göras. Några inställningar, som påverkar tillgängligheten, är inte tillgängliga via Inställningsassisten för tillgänglighet. Detta gäller bland annat inställningar för kategorierna Läsning, Formulär och Multimedia. Du kan göra alla inställningar i dialogrutan Inställningar.

Namnen som visas för några inställningar i Inställningsassisten för tillgänglighet, är olika från namnen för samma inställningar som visas i dialogrutan Inställningar

Göra inställningar för hjälpmedelsfunktioner med Inställningsassisten för tillgänglighet

 1. Gör något av följande för att starta Inställningsassisten för tillgänglighet:

  • Välj Redigera > Tillgänglighet > Installationsassistenten.
  • (Endast Windows) Starta Acrobat Reader första gången när en skärmläsare eller skärmförstorare är i aktiverad.
 2. Välj det alternativ som passar ditt hjälpmedel och dina enheter.
  I assistenten visas endast inställningar som är relevanta för ditt hjälpmedel och din enhet utifrån det alternativ som du väljer.

 3. Följ anvisningarna på skärmen. Om du klickar på Avbryt vid något tillfälle kommer standardinställningarna i Acrobat Reader att användas för de inställningar som ställs in med assistenten (rekommenderas inte).

Ställa in tillgänglighetsinställningar i dialogrutan Inställningar

Om du vill öppna inställningsdialogrutan i Acrobat Reader väljer du Redigera > Inställningar.
Gör lämpliga inställningar för ditt hjälpmedelsprogram och din enhet på olika paneler i dialogrutan Inställningar.

Tillgänglighetsinställningar

Tillgänglighetsinställningar på panelen Tillgänglighet

 • Ersätt dokumentfärger: Välj den här inställningen om du vill välja i en lista med färgkombinationer med hög kontrast för text och bakgrund. Du kan även göra egna inställningar. 
 • Använd alltid sidlayoutstil: Motsvarar alternativet Åsidosätt sidlayoutsstil Installationsassistenten för tillgänglighet.
 • Använd alltid zoominställning: Motsvarar till alternativet Åsidosätt dokumentzoomning i den Installationsassistenten för tillgänglighet.
 • Använd dokumentstrukturen för tabbordning när ingen tabbordning har angetts: Förbättrar navigeringen i formulärfält och länkar i dokument som inte har en angiven tabbordning.
 • Visa alltid tangentbordets markeringsmarkör: Välj det här alternativet om du vill använda en skärmförstorare.Den här inställningen motsvarar alternativet Visa alltid tangentbordets markeringsmarkör i Inställningsassisten för tillgänglighet.
 • Använd alltid systemets markeringsfärg: När du väljer det här alternativet åsidosätts standardmarkeringsfärgen (blått) av en systemspecificerad färg.
 • Visaportföljer i filläge: När du markerar detta visas komponentfiler i en PDF-portfölj och filinformationen i en lista. Filläget ger en bättre läsupplevelse för personer med funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Dokument

 • Spara automatiskt dokumentändringar i en temporär fil var: När du avmarkerar alternativet inaktiveras autosparaåtgärden. Varje gång ett PDF-dokument sparas måste dokumentet laddas om i skärmläsaren eller förstoraren.Den här inställningen motsvarar alternativet Inaktivera automatisk dokumentsparning i Inställningsassisten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Formulär

 • Markeringsfärg för fält och Markeringsfärg för obligatoriska fält: Dessa inställningar anger vilka färger som används för att färgmarkera ifyllbara formulärfält.De motsvarar till alternativen Markeringsfärg för fält och Markeringsfärg för obligatoriska fält i Inställningsassisten för tillgänglighet.
 • Komplettera automatiskt: Gör så att formulärfält fylls i automatiskt i Acrobat Reader så att det krävs färre tangenttryckningar för att fylla i formuläret.Den här inställningen motsvarar inte något alternativ i Inställningsassisten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Multimedia

 • Visa underrubriker om det finns.
 • Spela upp dubbat ljud, när det är tillgängligt.
 • Visa ytterligare bildtext om det finns.
 • Visa ljudbeskrivning (eller videobeskrivningen eller den beskrivande videon) när den är tillgängligt.

De här inställningarna motsvarar inte några alternativ i Inställningsassisten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Sidvisning

 • Zooma: Ställer in skärmförstoringen för dokument och gör det lättare för synskadade att läsa flödesomformade PDF-filer.Denna inställning motsvarar till alternativet Åsidosätt dokumentzoomning i Inställningsassisten för tillgänglighet.
 • Jämn Text: Används till att kontrollera kantutjämning av text. Välj Ingen om du vill inaktivera utjämning av text och göra texten skarpare och enklare att läsa med en skärmförstorare.Denna inställning motsvarar till alternativet Inaktivera textutjämning i Inställningsassisten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Läsning

 • Läsordning: Anger läsordningen för dokument.Den här inställningen finns också i Inställningsassisten för tillgänglighet.
 • Använd läsordning från dokumentet (rekommenderas): Tolkar läsordningen i otaggade dokument med hjälp av en avancerad metod för strukturanalys.
 • Läs från vänster till höger, uppifrån och ned: Visar texten utifrån dess placering på sidan, från vänster till höger och sedan uppifrån och ned. Den här metoden är snabbare än Använd läsordning från dokumentet. Den här metoden analyserar bara text. Formulärfält ignoreras och tabeller kan inte tolkas.
 • Använd läsordning i utskriftsström: Läser text i den ordning som definierades i utskriftsströmmen. Den här metoden är snabbare än Använd läsordning från dokumentet. Den här metoden analyserar bara text. Formulärfält ignoreras och tabeller kan inte tolkas.
 • Åsidosätt läsordningen i taggade dokument: Använder läsordningen som anges i läsinställningarna i stället för den som anges i dokumentets taggstruktur. Använd den här inställningen bara när du får problem i dåligt taggade PDF-filer.Den här inställningen motsvarar till alternativet Åsidosätt läsordningen i taggade dokument i Inställningsassisten för tillgänglighet.
 • Sida/dokument: Den här inställningen avgör hur mycket av ett dokument som skickas till skärmen varje gången.Om en PDF-fil inte är taggad analysera dokumentet i Reader och dessutom görs försök att tolka dess struktur och läsordning. Den här processen kan ta lång tid för stora dokument. Ställ in Reader så att endast den sidan som visas för tillfället skickas. Detta gör att bara en liten del av dokumentet analyseras åt gången. Detta tillvägagångssätt varierar beroende på hur stort och komplicerat dokumentet är, och på hur skärmläsaren fungerar. När information skickas från Reader till en skärmläsare, skärmförstorare eller annat hjälpmedel, laddas informationen in i en minnesbuffert som är direkt tillgänglig för hjälpmedlet. Mängden information som skickas till minnesbufferten kan påverka hur lång tid det tar i Reader att utföra åtgärder, som exempelvis att öppna dokument, gå till nästa sida, byta vy och utföra kommandon.
 • Läs bara de sidor som är synliga just nu: Det här alternativet passar bäst för skärmförstorare. Det förbättrar prestandan eftersom delar av dokumentet som inte är synliga inte behöver bearbetas programmet. När endast de sidor i ett PDF-dokument som är synliga för tillfället skickas från Reader till minnesbufferten, får hjälpmedlet bara tillgång till just dessa sidor. En annan sida kan inte användas förrän nästa sida är synlig och sidinformationen skickats från Reader till minnesbufferten. Om du därför väljer det här alternativet, måste du använda navigeringsfunktionerna i Reader för att gå från sida till sida i dokumentet. Välj En sida i alternativet Sidlayout om du vill att endast den för närvarande synliga sidan ska skickas från Reader till hjälpmedlet. Eftersom sidinformation om alla synliga sidor skickas från Reader, får hjälpmedlet även information om sidor som endast är delvis synliga (t.ex. den understa delen av en sida eller den översta delen av nästa) och de sidor som är synliga. Om du använder en annan sidvisningsinställning än Ensida, t.ex. Löpande, och du sedan visar nästa sida, kan det hända att hjälpmedlet inte kan hålla reda på vilken del av en föregående sida som redan har lästs upp. Mer information om hur du ställer in En sida som sidlayout finns i Inställningar för PDF-visning.Det här alternativet motsvarar alternativet Läs bara de sidor som är synliga just nu i Inställningsassisten för tillgänglighet.
 • Läs hela dokumentet: Det här alternativet kan vara bäst om du använder en skärmläsare som har egna verktyg för navigering och sökning som du känner till bättre än verktygen i Acrobat.
 • Läs bara de sidor som är synliga just nu i stora dokument: Det här alternativet är valt som standard och passar bäst om du använder en skärmläsare för långa eller komplext uppbyggda PDF-dokument. Det gör att ett helt litet kan dokument skickas från Acrobat, men återgå till sida-för-sida för stora dokument.Den här inställningen motsvarar alternativet Läs bara de sidor som är synliga just nu i stora dokument i Inställningsassisten för tillgänglighet.
 • Bekräfta innan dokument taggas: Om det här alternativet är markerat kan användaren bekräfta de alternativ som ska användas innan ett otaggat dokument förbereds för läsning i Acrobat. Taggning kan vara tidskrävande, särskilt för större dokument.Den här inställningen motsvarar alternativet Bekräfta innan dokument taggas i Inställningsassisten för tillgänglighet.
 • Alternativ för uppläsning: Ange inställningar för kontrollvolym, hastighet och rösttonläge som användes för uppläsning. Du kan välja att använda standardröstläge eller någon av de röster som tillhandahålls via operativsystemet. Du kan också använda upp- och nedpilarna för att läsa textblock.Dessa inställning motsvarar inte några alternativ i Inställningsassisten för tillgänglighet.

Kortkommandon för musåtgärder

Acrobat Reader DC och Acrobat DC använder samma tangentbordsgenvägar. Gå till Kortkommandon i hjälpen för Acrobat DC när du vill se hela listan.

Använda en skärmläsare eller skärmförstorare

Använd Installationsassistenten för tillgänglighet för att anpassa Acrobat Reader DC för skärmläsare eller skärmförstorare.

 • Välj Redigera > Tillgänglighet > Installationsassistenten och markera sedan önskade alternativ på respektive skärmbild i installationsassistenten.

Använda uppläsningsverktyget för text till tal

Uppläsningsverktyget för text till tal är inbyggt i Acrobat Reader DC. Uppläsningsverktyget för text till tal används för att läsa upp texten i ett PDF-dokument, inklusive texten i kommentarer och alternativa textbeskrivningar för bilder och ifyllbara fält. I taggade PDF-dokument läses innehållet upp i den ordning det förekommer i dokumentets logiska strukturträd. I dokument som inte har taggats används läsordningen från dokumentet, om inte en läsordning har angetts på läsinställningarna.

I uppläsningsverktyget används de tillgängliga rösterna som är installerade på ditt system. Om du har SAPI 4- eller SAPI 5-röster installerade från text-till-tal- eller språkprogram, kan du välja att dem för att läsa upp dina PDF-dokument. 

Om du vill använda uppläsningsfunktionen måste du ha Acrobat Reader DC och en motor för text till tal installerat på datorn. I Acrobat Reader måste en röst som du har installerad vara markerad. Dessutom måste dokumentet vara tillgängligt, i annat fall kanske det inte läses upp alls eller i fel ordning.

Så här bekräftar du dina inställningar i Acrobat Reader:

 1. Gå till dialogrutan Inställningar i Acrobat Reader genom att välja RedigeraInställningar.

 2. Välj Läsning i den vänstra rutan.

 3. I den högra rutan avmarkerar du Använd standardröst och väljer sedan i listrutan en röst som du har installerad på datorn.

 4. Klicka på OK.

Obs!

Uppläsningsverktyget är inte en skärmläsare, och några operativsystem har inte stöd för den.

Aktivera eller inaktivera uppläsningsverktyget

Aktivera uppläsningsverktyget för att använda det. Du kan inaktivera uppläsningsverktyget för att frigöra systemresurser och för att förbättra prestandan av andra åtgärder.

Gör något av följande:

 • Välj Visa > Läsa upp högt > Aktivera uppläsning.
 • Välj Visa > Läser upp högt > Inaktivera uppläsning.

Läsa upp PDF-formulärfält högt

 1. Markera kryssrutan Läs formulärfält i avsnittet Alternativ för uppläsning på panelen Läser i dialogrutan Inställningar.
 2. Tryck på Tabb i PDF-formuläret för att markera det första formulärfältet.
 3. Skriv text och välj alternativ efter behov och tryck sedan på Tabb för att gå till nästa fält. Upprepa det här steget tills formuläret är ifyllt. Acrobat läser statusen på markerade kryssrutor och alternativknappar.

  Obs!

  Uppläsningsverktyget upprepar inte dina tangenttryckningar. Om du vill höra vad du skriver ska du använda en skärmläsare.

Omforma textflödet i en PDF-fil

Omforma flödet för ett PDF-dokument och presentera det tillfälligt som en enda kolumn som har samma bredd som dokumentrutan. Den omformade vyn kan göra dokumentet enklare att läsa på en mobil enhet eller i förstoring på en vanlig bildskärm så att du inte behöver rulla horisontellt för att läsa texten.

 • När du vill omforma textflödet väljer du Visa > Zooma > Omforma flöde.

Vanligtvis visas endast läsbar text i flödesomformningsvyn. Text som inte kan omformas är formulär, kommentarer, fält för digitala signaturer och sidartefakter, till exempel sidnummer, sidhuvudet och sidfötter. På sidor som innehåller både läsbar text och fält för formulär eller digitala signaturer kan flödet inte omformas. Lodrät text omformas vågrätt.

Obs!

Du kan inte spara, redigera eller skriva ut ett dokument när det visas i vyn Omforma flöde.

Om tillgänglighetsverktyg i operativsystem

Om tillgänglighetsverktyg i Windows OS

Operativsystemet Windows 10, Windows 8 och Windows 7 har inbyggda verktyg som ger ökad eller alternerande åtkomst till information på datorskärmen. Skärmläsaren är enkel version av en skärmläsare. Skärmförstoraren är ett verktyg för skärmförstoring.

Kom igång med Skärmläsaren i Windows 10.

Ange talalternativ i Windows 7.

Mer information om inställningar för text-till-tal-inställningar i operativsystemenet Windows finns på Microsofts webbplats för hjälpmedel.

 

 

Tillgänglighetsverktyg i Macintosh

I Mac OS X finns inbyggda verktyg som ger ökad eller alternerande åtkomst till information på datorskärmen.
Mer information om tillgänglighetsverktygen i operativsystemet Mac OS X finns på tillgänglighetwebbplatsen för Apple® Inc.