Support Lifecycle-policy

Du hittar en komplett lista över Adobe-produkter och perioder för teknisk support som omfattas av Adobes Support Lifecycle-policy.

Underhålls- och supportalternativ för företag

 • Kärnunderhålls- och supportprogram för företag

  De befintliga programmen för underhåll och support och äldre Platinasupport, Premiumunderhåll och Supportprogram omfattar maximalt fem års produktsupport (varierar per produkt, normalt från 3 till 5 år (se produkttabellen)) från och med det allmänna tillgänglighetsdatumet för produkten som börjar med lanseringen av en ”.0”-produktversion (en ”rotversion”). Support för alla bearbetningar av rotversioner. Lokala versioner, mindre uppgraderingar, andra operativsystem och så vidare. — upphör med support för rotversionen. Detta inkluderar punkt- och dubbelpunktsversioner och anslutningsprodukter.

 • Utökat underhåll och support

  Programalternativet ger organisationen två extra år av underhålls- och supporttjänster efter det att perioden för kärnsupporten upphört. Utökat underhåll och support ger organisationen den värdefulla extra tid som du kan behöva när du planerar att flytta över till Adobes senaste teknik.

 • Äldre självbetjäningssupport

  Kunder kan använda det här alternativet för att få ett extra års stöd. Online självhjälp hjälper dem att åtgärda produktfrågor.

Planera framåt: Adobe kan hjälpa din organisation att avgöra vad den behöver

Om din organisation överväger att köpa ett avtal med underhåll och support eller vill lägga till ett av de nya supportalternativen till det aktuella supportavtalet är information om produkter, tjänster och utgångsdatum för support inte längre bort än en tangenttryckning eller ett telefonsamtal.

 • Se tabell som visar vilka produkter som ingår och de olika supportperioderna för dem.
 • Kontakta din representant för Adobe-kontot för att få hjälp med att avgöra vilket som är det mest kundanpassade supportprogrammet för just din organisation.
 • Ring 888-649-2990 om du inte känner till vem som är din representant för Adobe-kontot och vill prata med en representant.

1Anmärkningar om avtalet

De alternativa programmen som finns under Adobes supportpolicy är tillgängliga i dag, men för befintliga kunder kommer dessa att träda i kraft vid nästa förnyelse av avtalet för underhåll och support. Adobe kommer att fortsätta att kommunicera minst 12 månader i förväg innan en produkt når utgångsdatum. Under tiden kommer ditt befintliga underhålls- och supportavtal att förbli aktivt och oförändrat.

Jobba ihop med representanten för Adobe-kontot för att få information om den årliga supportavgiften. Kontinuerligt underhåll och support finns också tillgängligt under följande förutsättningar:

Förnyelser. När du förnyar underhåll och support för kommersiella Adobe-program som anges på Adobes lista över produkter, under förutsättning att versionen av programmet inte är utgången, kommer den årliga supportavgiften att vara (I) för den inledande perioden, den årliga supportavgift som fastställdes vid det första köpet, (II) för den första förnyelseperioden, om den förnyas, den årliga supportavgift som fastställdes vid första köpet med tre procents (3 %) ökning, (III) för den andra till och med den fjärde förnyelseperioden, om den förnyas, den årliga supportavgiften för den omedelbart föregående förnyelseperioden med tre procents (3 %) ökning, (IV) och för den femte och efterföljande förnyelseperioden/-perioderna, mindre än 20 % av det vid tidpunkten aktuella listpriset för programmet eller den årliga supportavgiften för den omedelbart föregående förnyelseperioden med en ökning av det tillämpbara konsumentprisindexet (KPI) * för den 12-månadersperiod som föregår förnyelsedatumet.

Utökad support. Om programversionen som är licensierat av kunden ska uppnå hela sin livscykel som definierats i avsnitt 1 e) ovan, kan kunden välja att köpa utökad support för en maximal period på ytterligare två (2) år från utgångsdatum, förutsatt att den utökade supporten är tillgänglig för den programversionen. Information om program som har nått eller snart kommer att nå utgångsdatum och datum för utökad support för produktversionen publiceras på Adobes webbplats på www.adobe.com/support. Om kunden väljer att köpa utökad support kommer den årliga supportavgiften för det första året och/eller förnyelse (andra året) vara ytterligare 25 % av den årliga supportavgiften för den aktuella förnyelseperioden.

Om utökad support förnyas, kommer förnyelseavgiften att vara den årliga supportavgiften från det föregående året höjt med det tillämpbara konsumentprisindexet (KPI)*, för den 12-månadersperiod som föregår förnyelsedatum. Skulle kunden uppgradera till nästa huvudversion av programmet (t.ex. uppgradering från 4.0 till 5.0), ska den årliga supportavgiften för den uppgraderade versionen bli mindre av tjugo procent (20 %) av det vid tidpunkten aktuella listpriset på licensavgiften för en sådan uppgraderad version eller den årliga supportavgiften för den sista förnyelsen innan du förnyade under Utökad support höjt med det tillämpbara konsumentprisindexet (KPI)*, för den 12-månadersperiod som föregår förnyelsedatum.

* i USA och Mexiko publiceras KPI i United States Department of Labor (USA:s myndighet för arbete), Bureau of Labor Statistics (statistikbyrå). I Kanada publiceras KPI av Bank of Canada

Uppsägning.

 1. Adobe ska tillhandahålla de ovanstående supporttjänsterna under det här avtalet för en period på ett (1) år från supporttjänster (”startdatum”) (”första perioden”). Det här avtalet kommer att uppdateras automatiskt för efterföljande ett(1)årsperioder, om inte ena part ger den andra parten ett skriftligt besked om att inte förnya avtalet minst trettio (30) dagar innan den då gällande perioden upphör. Om ingen av parterna ger den andra parten ett sådant skriftligt besked om att inte förnya avtalet, kommer en faktura på den årliga supportavgiften (som definieras nedan) skickas till kunden av Adobe. Om avtalet förfaller kan kunden drabbas av extra avgifter innan supporttjänsterna har återupprättats.
 2. Supporttjänster kan avslutas av Adobe på grund av att kunden inte betalar för supporttjänster, kunden missbrukar eller använder supporttjänsterna med bedrägligt uppsåt eller för brott mot licensen eller äganderättigheterna. Om Adobe avslutar supporttjänsterna som ett resultat av ett brott mot licensen eller äganderättigheterna, ska kunden omedelbart upphöra att använda programmet, radera programmet från alla datasystem som det finns på, och skicka tillbaka till Adobe alla media som innehåller programmet liksom allt material relaterat till detta. Avsnitt 2, 5, 7 och 8 finns kvar efter utgångsdatum för det här avtalet eller avtalets upphörande. När supporttjänsterna upphör att gälla, ska kunden kunna fortsätta använda det program som erhölls under det här avtalet, i enlighet med den fortlöpande efterlevnaden av villkoren i avtalet och/eller det relevanta licensavtalet med Adobe.

2Produktanmärkning

Den nya Adobe Support-policyn kommer inte att tillämpas på alla Adobe-produkter. Till exempel kommer inte policyn att gälla för Adobe-produkter där Adobe redan har meddelat ett datum för upphörande av Adobes Support, och i vissa fall kan Adobe bestämma att anta en alternativ tidsgräns för supporten baserat på kundens behov eller om Adobe, enligt eget gottfinnande, beslutar sig för att använda en alternativ tidsgräns för support.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online