Du hittar en komplett lista över Adobe-produkter och perioder för teknisk support som omfattas av Adobes Support Lifecycle-policy.

Underhålls- och supportalternativ för företag

 • Huvudunderhålls- och supportprogram för företag

  Det befintliga Platinaunderhållet, Support och historiskt Standarsupport, Premiumunderhåll och Supportprogrammet omfattar maximalt fem års produktsupport (varierar per produkt, normalt från 3 till 5 år (seprodukttabellen)) fr.o.m. det allmänna tillgänglighetsdatumet för produkten som börjar med lanseringen av en ”.0” (en ”rot”-version). Support för alla bearbetningar av rotversioner — lokala versioner, mindre uppgraderingar, ytterligare operativsystem, osv. — upphör med support för rotversionen. Detta inkluderar punkt- och dubbelpunktsversioner och anslutningsprodukter.

 • Utökat underhåll och support

  Det här programalternativet ger din organisation ytterligare två år av Platinaunderhåll och supporttjänster efter det att perioden för huvudsupport upphört. Utökat underhåll och support ger din organisation den värdefulla extra tid som du kan behöva när du planerar att flytta över till Adobes senaste teknik.

 • Självbetjäningssupport

  Kunder kan använda det här alternativet för att få ytterligare ett års stöd. Online självhjälp hjälper dem att åtgärda produktfrågor.

Planera framåt: Adobe kan hjälpa din organisation att avgöra vad den behöver

Om din organisation överväger att köpa ett avtal med Platinaunderhåll och support eller vill lägga till en av de nya supportalternativen till dess aktuella supportavtal är information om produkter, tjänster och datum för support för Lifecycle inte längre bort än en tangenttryckning eller ett telefonsamtal.

 • Se tabell som visar vilka produkter som ingår och de olika supportperioderna för dem.
 • Kontakta din representant för Adobe-kontot för att få hjälp med att avgöra vilket det mest kundanpassade supportprogrammet är för just din organisation.
 • Om du inte känner till vem som är din representant för Adobe-kontot och vill prata med en representant, ringer du 888-649-2990.

1 Anmärkningar om avtalet

De alternativa programmen som finns under Adobes Support Lifecycle-policy är tillgängliga i dag, men för befintliga kunder kommer dessa att träda i kraft vid nästa förnyelse av avtalet för underhåll och support. Adobe kommer att fortsätta att kommunicera minst 12 månader i förväg innan en produkt når utgångsdatum. Under tiden kommer ditt befintliga underhålls- och supportavtal att förbli aktivt och oförändrat.

Ta kontakt med din representant för Adobe-kontot för att få information om den årliga supportavgiften. Kontinuerligt Platinaunderhåll och support finns också tillgängligt under följande förutsättningar:

Förnyelser. När du uppdaterar Platinaunderhåll och support för kommersiella Adobe-program som anges på Adobes lista för FLP-produkter (Forms Licensing Program), under förutsättning att versionen av programmet inte är utgånget, den årliga supportavgiften kommer att vara (I) för den inledande perioden, den årliga supportavgiften som fastställdes vid det första köpet, (II) för den första förnyelseperioden, om förnyat, den årliga supportavgiften som fastställdes vid första köpet höjt med tre procent (3%), (III) för den andra till och med den fjärde förnyelseperioden, om förnyat, den årliga supportavgiften för den omedelbart föregående förnyelseperioden höjt med tre procent (3%) (IV) och för den femte och efterföljande förnyelseperioden/perioderna, mindre än 20% av det vid tidpunkten aktuella listpriset för programmet eller den årliga supportavgiften för den omedelbart föregående förnyelseperioden höjt med det tillämpbara konsumentprisindexet (KPI) * för den 12-månaders period som föregår förnyelsedatumet.

Utökad support.Om programversionen som är licensierat av kunden ska uppnå hela sin livscykel som definierats i avsnitt 1 e) ovan, kan kunden välja att köpa utökad support för en maximal period på ytterligare två (2) år från utgångsdatum, förutsatt att den utökade supporten är tillgänglig för den programversionen. Information om program som har nått eller snart kommer att nå utgångsdatum och datum för utökad support för produktversionen publiceras på Adobes webbplats på www.adobe.com/support. Om kunden väljer att köpa utökad support kommer den årliga supportavgiften för det första året och/eller förnyelse (andra året) vara ytterligare 25% av den årliga supportavgiften för den aktuella förnyelseperioden som beskrivs i avsnittet b ovan.

Om utökad support förnyas, kommer förnyelseavgiften att vara den årliga supportavgiften från det föregående året höjt med det tillämpbara konsumentprisindexet (KPI)*, för den 12-månadersperiod som föregår förnyelsedatum. Skulle kunden uppgradera till nästa huvudversion av programmet (t.ex. uppgradering från 4.0 till 5.0), ska den årliga supportavgiften för den uppgraderade versionen bli mindre av tjugo procent (20%) av det vid tidpunkten aktuella listpriset på licensavgiften för en sådan uppgraderad version eller den årliga supportavgiften för den sista förnyelsen innan du förnyade under Utökad support höjt med det tillämpbara konsumentprisindexet (KPI)*, för den 12-månadersperiod som föregår förnyelsedatum.

* i USA och Mexiko publiceras KPI i United States Department of Labor (USA:s myndighet för arbete), Bureau of Labor Statistics (statistikbyrå).I Kanada publiceras KPI av Bank of Canada

Uppsägning.

 1. Adobe ska tillhandahålla de ovanstående supporttjänsterna under det här avtalet för en period på ett (1) år från supporttjänster (”startdatum”) (”första perioden”). Det här avtalet kommer att uppdateras automatiskt för efterföljande ett(1)årsperioder, om inte ena part ger den andra parten ett skriftligt besked om att inte förnya avtalet minst trettio (30) dagar innan den då gällande perioden upphör. Om ingen av parterna ger den andra parten ett sådant skriftligt besked om att inte förnya avtalet, kommer en faktura på den årliga supportavgiften (som definieras nedan) skickas till kunden av Adobe. Om det här avtalet förfaller kan kunden drabbas av extra avgifter innan supporttjänsterna har återupprättats.
 2. Supporttjänster kan avslutas av Adobe på grund av att kunden inte betalar för supporttjänster, kunden missbrukar eller använder supporttjänsterna med bedrägligt uppsåt eller för brott mot licensen eller äganderättigheterna. Om Adobe avslutar supporttjänsterna som ett resultat av ett brott mot licensen eller äganderättigheterna, ska kunden omedelbart upphöra att använda programmet, radera programmet från alla datasystem som det finns på, och skicka tillbaka till Adobe alla media som innehåller programmet liksom allt material relaterat till detta. Avsnitt 2, 5, 7 och 8 finns kvar efter utgångsdatum för det här avtalet eller avtalets upphörande. När supporttjänsterna upphör att gälla, ska kunden kunna fortsätta använda det program som erhölls under det här avtalet, i enlighet med den fortlöpande efterlevnaden av villkoren i avtalet och/eller det relevanta licensavtalet med Adobe.

2Produktanmärkning

Den nya Adobe Support Lifecycle-policyn kommer inte att tillämpas på alla Adobe-produkter. Till exempel kommer inte policyn att gälla för Adobes produkter där Adobe redan har meddelat ett datum för upphörande av Adobes Support, och i vissa fall kan Adobe bestämma att anta en alternativ tidsgräns för supporten baserat på kundens behov eller om Adobe, enligt eget gottfinnande, beslutar sig för att använda en alternativ tidsgräns för support.


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy