Ladiaci nástroj JavaScript aplikácie Acrobat

Ladiaci nástroj JavaScript aplikácie Acrobat umožňuje pomocou dialógového okna ladiaceho nástroja kontrolovať kód po jednotlivých riadkoch, nastavovať body prerušenia a kontrolovať premenné.

Ak chcete aktivovať ladiaci nástroj JavaScript, prejdite na voľbu Úpravy > Predvoľby > JavaScript a potom vyberte voľbu Aktivovať ladiaci nástroj JavaScript po reštartovaní aplikácie Acrobat.

Ak chcete spustiť ladiaci nástroj, vyberte voľbu Nástroje > JavaScript > Ladiaci nástroj.

Správa JavaScriptu dokumentu

Pomocou dialógového okna JavaScript dokumentu môžete pridávať, upravovať alebo odstraňovať skripty v aktuálnom dokumente.

Dialógové okno otvoríte výberom voľby Nástroje > JavaScript > JavaScript dokumentu.

Editor JavaScriptu

Na vytváranie a úpravy skriptom môžete použiť funkciu Editor JavaScriptu.

Dialógové okno otvoríte výberom voľby Nástroje > JavaScript > Všetky JavaScripty.

Akcie s dokumentom a JavaScript

Ku konkrétnej akcii s dokumentom môžete pripojiť konkrétny JavaScript. Pri spustení tejto akcie sa vykoná daný skript.

Ak chcete otvoriť dialógové okno Akcie s dokumentom, vyberte voľbu Nástroje > JavaScript > Akcie s dokumentom.

Vyberte príslušnú akciu a kliknutím na voľbu Upraviť pridajte skript k akcii.

Prispôsobovanie dokumentov PDF pomocou JavaScriptu

Jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov na prispôsobenie súborov PDF je pomocou JavaScriptu. Na základe JavaScriptu verzie 1.5 normy ISO-16262 (predtým ECMAScript) môžete pomocou JavaScriptu v softvéri Adobe Acrobat implementovať objekty, metódy a vlastnosti umožňujúce manipulovať so súbormi PDF, vytvárať databázové súbory PDF, upravovať vzhľad súborov PDF a ešte oveľa viac. Môžete zviazať kód JavaScriptu v aplikácii Acrobat s konkrétnym dokumentom PDF, stranou, poľom alebo tlačidlom v rámci daného dokumentu, poľa alebo tlačidla v súbore PDF a dokonca aj s akciou používateľa.

JavaScript je dôležitý pri formulároch XML. JavaScript umožňuje automatizovanú prácu s formulármi, komunikáciu s webom a databázou, pridávanie poznámok a možnosti používateľského rozhrania. Súbory PDF vytvorené pomocou aplikácie Acrobat a nástrojov Adobe LiveCycle umožňujú extrahovanie vo formáte XML do vlastných schém. Aplikácie písané v jazyku Java a iných jazykoch jednoducho integrujú aplikáciu Acrobat s webovými službami pomocou protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol).

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Vývoj aplikácií Acrobat pomocou JavaScriptu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online