Porovnanie dvoch verzií súboru PDF (Acrobat Pro)

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Rýchlo určite zmeny porovnaním dvoch verzií súboru PDF. Aplikácia Acrobat analyzuje súbory a pripraví správu s podrobnými rozdielmi medzi danými dokumentmi.

Porovnať súbory

S úplne novým nástrojom Porovnať súbory môžete teraz rýchlo a presne zistiť rozdiely medzi dvoma verziami súboru PDF.

 1. Otvorte dve verzie súboru, ktoré chcete porovnať, a potom v ponuke Všetky nástroje vyberte položku Porovnať súbory.

  Porovnanie verzií súboru PDF pomocou aplikácie Adobe Acrobat

 2. Ak chcete vybrať inú verziu starého súboru alebo nového súboru, vyberte položku Zmeniť súbor a vyberte požadovanú verziu.

  Ak chcete vymeniť pozíciu starého a nového súboru, vyberte ikonu šípok na vymenenie miesta medzi miniatúrami.

 3. Ak chcete, aby sa ignorovali rozdiely medzi grafickými prvkami, označte políčko Porovnať len text.

 4. Ak chcete upraviť nastavenia porovnania, vyberte položku a potom vyberte požadované možnosti:

  • Porovnanie môžete obmedziť na časť dokumentov tak, že zadáte čísla strán v poliach Starý súborNový súbor.
  • Automatická detekcia: Aplikácia Acrobat určí typ dokumentov, ktoré porovnávate.
  • Rozloženie správ, tabuliek, časopisov: porovnáva obsah, ako jeden súvislý text od začiatku do konca.
  • Prezentácie: Každá snímka alebo strana sa zobrazí ako mini dokument a spáruje sa s podobnými snímkami alebo stranami. Potom sa porovnajú obsahy všetkých spárovaných dokumentov. Identifikujú sa premiestnené dokumenty, napríklad snímky v prezentácii.
  • Naskenované dokumenty, kresby alebo ilustrácie: pre každú naskenovanú stranu sa vytvorí obrázok a porovnajú sa obrazové body. Skontrolujú sa všetky naskenované strany a spárujú sa strany, ktoré sú podobné. Navyše sa identifikujú strany v odlišnom poradí. Táto voľba je užitočná na porovnanie obrázkov alebo stavebných výkresov.
  • Možnosti Zobraziť v správe vám umožňujú výber prvkov dokumentov, pre ktoré sa majú zobraziť rozdiely v správe o porovnaní.

  Tip: Ak obsah vášho dokumentu môže presahovať cez strany, vyberte možnosť Rozloženie správ, tabuliek, časopisov, v opačnom prípade vyberte možnosť Prezentácie. Pri porovnávaní naskenovaných súborov vyberte možnosť Skenované dokumenty, kresby alebo ilustrácie.

  Ak je vybratá voľba správ alebo prezentácie, voľbou Porovnať iba text sa identifikujú iba rozdiely v texte medzi dvoma dokumentmi.

  Ak je vybratá voľba Skenované dokumenty, text sa porovná oddelene od grafiky a potom sa výsledky skombinujú. Pri dokumentoch obsahujúcich reklamy v časopisoch s textom nad obrázkom na pozadí sa porovná preformátovaná časť v textovom režime. Obrázok sa porovná samostatne na pozadí. Odlišnosti textu, kresieb alebo obrázkov sa skombinujú do jedného dokumentu s výsledkami.

  Poznámka: Textová voľba sa dá použiť pri každom type dokumentu. Je určená na porovnanie textu pri veľkých dokumentoch (250 alebo viac strán). Okrem toho porovná text medzi dokumentmi s kresbou na pozadí každej strany, čo spomaľuje spracúvanie.

  Nastavenia pre funkciu Porovnať súbory

 5. Vyberte položku Porovnať.

  Aplikácia Acrobat zobrazí výsledky v novom dokumente. Na prvej strane sa uvádza zrozumiteľný súhrn všetkých rozdielov medzi súbormi.

  Porovnanie výsledkov
  a – časová pečiatka porovnania, b – informácie o porovnávaných súboroch, c – celkový počet zmien, d – rozloženie zmien, e – zmeny formátovania, f – odkaz, ktorý vás presmeruje na prvú zmenu

 6. Ak chcete začať podrobne prezerať každý rozdiel, vyberte položku Prejsť na prvú zmenu.

 7. Vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov kontroly zmien:

  • Zobrazenie vedľa seba: Pomocou zobrazenia Vedľa seba (Ctrl+\) zobrazíte výsledky paralelne, pričom rozdiely budú označené zvýraznenými pásmami. Starý súbor sa zobrazuje vľavo a nový vpravo. Zmeny sú zvýraznené v jednotlivých pásmach spojených v rámci súborov na zaistenie jednoduchšieho prezerania. Po kliknutí na pásmo sa zobrazí kontextové okno s podrobne uvedenými všetkými zmenami v rámci pásma. Kontextové okno môžete otvoriť aj kliknutím na zvýraznený obsah.
  Zobrazenie vedľa seba

  • Na zmenu alebo príslušné kontextové okno môžete kliknúť pravým tlačidlom a nastaviť príslušný stav zmeny.
  Nastavenie stavu zmeny

  • Zobrazenie jednej strany: Pomocou možnosti Starý súbor alebo Nový súbor môžete v rozbaľovacom zozname na paneli nástrojov zobraziť vedľa seba jednotlivé súbory so všetkými zvýraznenými zmenami.
  Zobrazenie jednej strany

 8. Ak chcete skontrolovať všetky zmeny, použite možnosti Filtrovať a Zobraziť.

  Predvolene sú rozdiely v rámci anotácií, formátovania a pozadia vypnuté. Ak chcete, aby sa tieto zmeny v správe zobrazili, vyberte tieto možnosti v ponuke Filtrovať na paneli nástrojov. Rovnako môžete filtrovať výsledky porovnania vybratím konkrétnych typov zmien v ponuke Filtrovať. V ponuke Zobraziť môžete vybrať možnosť zobraziť alebo skryť legendy, zvýraznenie riadkov alebo výsledky.

  Acrobat Reader: Filter na porovnanie súborov

  Acrobat Reader: Zobrazenie porovnania súborov

  • Ak chcete prechádzať zmenami po jednej, vyberte položku Predchádzajúca zmena alebo Nasledujúca zmena.
  • Tlačidlá Predchádzajúca zmena a Nasledujúca zmena sú k dispozícii aj v kontextovom okne s podrobnosťami zmien.
  Acrobat Reader: Porovnanie súborov

  • Ak chcete zobraziť všetky zmeny viditeľné v správe Porovnanie výsledkov, vyberte tlačidlo Poznámky v pravej navigačnej table. Táto tabla obsahuje zoznam všetkých zmien viditeľných v správe Porovnanie výsledkov. Pomocou tlačidla vyhľadávania môžete vyhľadať akúkoľvek konkrétnu zmenu.
  Zoznam zmien zvýraznených v pravej table

 9. Ak chcete uložiť súbor Porovnanie výsledkov, vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Uložiť.

  Po dokončení môžete nástroj Porovnať súbory zatvoriť.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online