Porovnanie dvoch verzií súboru PDF (Acrobat Pro)

Rýchlo určite zmeny porovnaním dvoch verzií súboru PDF. Aplikácia Acrobat analyzuje súbory a pripraví správu s podrobnými rozdielmi medzi danými dokumentmi.

Poznámka:

Ak máte prihlásenie na odber aplikácie Acrobat alebo aplikáciu Acrobat 2017, pozrite si časť Porovnať súbory nižšie. Ak používate staršiu verziu aplikácie Acrobat Classic len pre stolné počítače, pozrite si časť Porovnanie súborov v aplikácii Acrobat Classic.

Porovnať súbory

Dostupné vo verzii: Acrobat Continuous (odber), Acrobat 2017

S úplne novým nástrojom Porovnať súbory môžete teraz rýchlo a presne zistiť rozdiely medzi dvoma verziami súboru PDF.

 1. Vyberte položky Nástroje > Porovnať súbory.

  Vyberte súbory na porovnanie

 2. Kliknite na položku Vybrať súbor vľavo a vyberte staršiu verziu súboru, ktorý chcete porovnať. Kliknite na položku Vybrať súbor vpravo a vyberte novšiu verziu súboru, ktorý chcete porovnať.

 3. Kliknite na položku Zmeniť súbor a potom vyberte už otvorený súbor alebo požadovaný súbor vyhľadajte a vyberte. Pomocou ikony so šípkami Vymeniť medzi miniatúrami môžete zmeniť poradie starých a nových súborov.

  Vyberte súbory na porovnanie

 4. Ak chcete, aby sa ignorovali rozdiely medzi grafickými prvkami, začiarknite položku Porovnať len text.

 5. Nastavenia môžete upraviť kliknutím na ikonu nastavení v podobe ozubeného kolieska. Otvorí sa nasledujúce dialógové okno.

  Nastavenia pre funkciu Porovnať súbory

  1. Porovnanie môžete obmedziť na časť dokumentov tak, že zadáte čísla strán v poliach Starý súborNový súbor.
  2. V časti Popis dokumentu vyberte typ dokumentov, ktoré chcete porovnať.
   • Vyberte položku Automatická detekcia a nechajte rozhodnutie na aplikácii Acrobat.
   • Rozloženie správ, tabuliek, časopisov: porovnáva obsah, ako jeden súvislý text od začiatku do konca.
   • Prezentácie: Každá snímka alebo strana sa zobrazí ako mini dokument a spáruje sa s podobnými snímkami alebo stranami. Potom sa porovnajú obsahy všetkých spárovaných dokumentov. Identifikujú sa premiestnené dokumenty, napríklad snímky v prezentácii.
   • Naskenované dokumenty, kresby alebo ilustrácie: pre každú naskenovanú stranu sa vytvorí obrázok a porovnajú sa obrazové body. Skontrolujú sa všetky naskenované strany a spárujú sa strany, ktoré sú podobné. Navyše sa identifikujú strany v odlišnom poradí. Táto voľba je užitočná na porovnanie obrázkov alebo stavebných výkresov.

    Tip
    : Ak obsah vášho dokumentu môže presahovať cez strany, vyberte možnosť Rozloženie správ, tabuliek, časopisov, v opačnom prípade vyberte možnosť Prezentácie. Pri porovnávaní naskenovaných súborov vyberte možnosť Skenované dokumenty, kresby alebo ilustrácie.
    • Ak je vybratá voľba správy alebo prezentácie, voľba Porovnať iba text identifikuje iba rozdiely v texte medzi dvoma dokumentmi.
    • Ak je vybratá voľba Skenované dokumenty, text sa porovná oddelene od grafiky a potom sa výsledky skombinujú. Pri dokumentoch obsahujúcich reklamy v časopisoch s textom nad obrázkom na pozadí sa porovná preformátovaná časť v textovom režime. Obrázok sa porovná samostatne na pozadí. Odlišnosti (textu aj kresieb alebo obrázkov) sa skombinujú do jedného dokumentu s výsledkami.
  3. Položka Zobraziť v správe slúži na výber prvkov dokumentov, pre ktoré sa majú zobraziť rozdiely v správe o porovnaní.

   Poznámka: Textová voľba sa dá použiť pri každom type dokumentu. Je určená na porovnanie textu pri veľkých dokumentoch (250 alebo viac strán). Okrem toho porovná text medzi dokumentmi s kresbou na pozadí každej strany, čo spomaľuje spracúvanie.
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na položku Porovnať.

  Aplikácia Acrobat zobrazí výsledky v novom dokumente. Na prvej strane sa uvádza zrozumiteľný súhrn všetkých rozdielov medzi súbormi.

  Porovnanie výsledkov
  a – časová pečiatka porovnania, b – informácie o porovnávaných súboroch, c – celkový počet zmien, d – rozloženie zmien, e – zmeny formátovania, f – odkaz, ktorý vás presmeruje na prvú zmenu

 7. Kliknutím na tlačidlo Prejsť na prvú zmenu začnite s detailným posudzovaním jednotlivých rozdielov v súbore.

 8. Vyberte, ako chcete kontrolovať rozdiely.

  • Zobrazenie vedľa seba: Pomocou zobrazenia Vedľa seba (Ctrl+\) zobrazíte výsledky paralelne, pričom rozdiely budú označené zvýraznenými pásmami. Starý súbor sa zobrazuje vľavo a nový vpravo. Zmeny sú zvýraznené v jednotlivých pásmach spojených v rámci súborov na zaistenie jednoduchšieho prezerania. Po kliknutí na pásmo sa zobrazí kontextové okno s podrobne uvedenými všetkými zmenami v rámci pásma. Kontextové okno môžete otvoriť aj kliknutím na zvýraznený obsah.
  Zobrazenie vedľa seba

  Na zmenu alebo príslušné kontextové okno môžete kliknúť pravým tlačidlom a nastaviť príslušný stav zmeny.

  Nastavenie stavu zmeny

  • Zobrazenie jednej strany: pomocou tlačidla Starý súbor alebo Nový súbor (Ctrl + /) na paneli nástrojov zobrazíte daný jeden súbor so všetkými zvýraznenými zmenami.
  Zobrazenie jednej strany

 9. Ak chcete skontrolovať všetky zmeny:

  • Použite možnosti ponúk FiltrovaťZobraziť.

  Predvolene sú rozdiely v rámci anotácií, formátovania a pozadia vypnuté. Ak chcete, aby sa tieto zmeny v správe zobrazili, vyberte tieto možnosti v ponuke Filtrovať na paneli nástrojov. Rovnako môžete filtrovať výsledky porovnania vybratím konkrétnych typov zmien v ponuke Filtrovať. V ponuke Zobraziť môžete vybrať možnosť zobraziť alebo skryť legendy, zvýraznenie riadkov alebo výsledky.

  Možnosti ponuky Filtrovať

  Možnosti ponuky Zobraziť

  • Na prechádzanie jednotlivých zmien použite tlačidlo Predchádzajúca zmena (Ctrl + .) alebo Nasledujúca zmena (Ctrl + ,).
  Navigačné tlačidlá

  Tlačidlá Predchádzajúca zmena a Nasledujúca zmena sú k dispozícii aj v kontextovom okne s podrobnosťami zmien.

  Navigačné tlačidlá v kontextovom okne

  • Použite pravú tablu. Kliknite na trojuholník v strede pravého okna Acrobat a otvorte pravú tablu. Táto tabla obsahuje zoznam všetkých zmien viditeľných v správe Porovnanie výsledkov. Pomocou textového poľa vyhľadávania vyhľadajte akúkoľvek konkrétnu zmenu.
  Zoznam zmien zvýraznených v pravej table

 10. Uložte súbor Porovnanie výsledkov (Súbor > Uložiť). Kliknutím na tlačidlo krížika na pravej hornej strane panela s nástrojmi zatvoríte nástroje na porovnanie súborov.

Správu o porovnaní možno vytlačiť spolu so súhrnom zmien.

 • Kliknite na ikonu Tlačiť  na paneli nástrojov a potom na položku Tlačiť v dialógovom okne Tlačiť.

Porovnanie súborov v aplikácii Acrobat Classic

K dispozícii v aplikácii: Acrobat Classic (len pre stolové počítače)

Poznámka:

Ak používate verziu Acrobat Classic len pre stolové počítače, postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Ak máte prihlásenie na odber aplikácie Acrobat alebo aplikáciu Acrobat 2017, pozrite si časť Porovnávanie súborov v aplikácii Acrobat Continuous a Acrobat 2017 vyššie.

Pomocou nástroja Porovnať dokumenty môžete zistiť rozdiely medzi dvoma verziami súborov PDF. Po porovnaní dvoch súborov vygeneruje aplikácia Acrobat podrobnú správu o každej zmene vrátane písma, obrázkov a dokonca aj vrátane poradia strán.

 1. Vyberte položky Nástroje > Porovnať dokumenty.

 2. Vyberte dokumenty, ktoré chcete porovnať. Porovnanie môžete obmedziť len na časť dokumentu tak, že zadáte čísla strán do polí Prvá a Posledná strana pod každým názvom súboru.

 3. V časti Popis dokumentu vyberte typ dokumentov, ktoré chcete porovnať. Ak chcete, aby sa ignorovali
  rozdiely medzi grafickými prvkami, vyberte položku Porovnať len text. Kliknite na tlačidlo OK.

  Aplikácia Acrobat zobrazí výsledky v novom dokumente. Na prvej strane sú zhrnuté výsledky porovnania súborov.

  Zhrnutie porovnania dokumentov
  a – rozdiely medi súbormi; b – porovnávané súbory; c – hypertextový odkaz Začíname, ktorý vás prenesie na prvý rozdiel; d – presunuté alebo odstránené strany; e – legenda symbolov použitých v správe;

 4. Vyberte, ako chcete prezerať rozdiely.

  1. Použite panel Porovnať na ľavej strane (predvolená možnosť).
   • Prechádzajte cez miniatúry na paneli Porovnať. Ikona pod miniatúrou označuje rozdiel. Zelená šípka znamená presunuté alebo odstránené strany. Fialová šípka označuje zmenu na strane.
   • Vráťte sa na prvú stranu a kliknutím na položku Začíname prejdete na prvý rozdiel.
   • Zmeny sú zvýraznené na hlavnej obrazovke. Umiestnením kurzora myši na zvýraznené časti zobrazíte podrobnosti. Legenda farieb v pravej hornej časti poskytuje vysvetlivky.
  2. Použite súbežné zobrazenie dokumentov vedľa seba.
   • Na paneli Porovnať naľavo kliknite na ikonu možností a vyberte možnosť Zobraziť dokumenty
    vedľa seba
    .
   • Zmeny sú zvýraznené na hlavnej obrazovke. Umiestnením kurzora myši na zvýraznené časti zobrazíte
    podrobnosti. Legenda farieb v pravej hornej časti poskytuje vysvetlivky.
  Možnosti porovnania v aplikácii Acrobat
  Možnosti porovnávania poskytujú nástroje na prispôsobenie porovnávania dokumentov.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu