Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF

Poznámka:

Spoločnosť Adobe testuje v aplikácii Acrobat novú funkciu Vypĺňanie & podpisovanie. Ak sa po aktualizácii aplikácie Acrobat na najnovšiu verziu jednotlivé kroky a používateľské rozhranie uvedené v tomto dokumente nezhodujú s vašou verziou aplikácie, prezrite si položky Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF | Nová funkcia.

Použite nástroj Fill & Sign a ľahko elektronicky vyplňte, podpíšte a odošlite vaše formuláre alebo dokumenty. Tento dokument vysvetľuje postup vypĺňania, podpisovania a odosielania formulárov z počítača pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader.

Ako vyplniť formulár PDF

 1. Otvorte dokument PDF alebo formulár pomocou programu Acrobat alebo Acrobat Reader.

 2. Kliknite na možnosť Vyplniť a podpísať na pravej table alebo na ikonu Podpísať v paneli nástrojov.

  Nástroj Vyplniť a podpísať

 3. Kliknite na položku Vyplniť a podpísať. Konkrétne nástroje a možnosti sa zobrazia na paneli s nástrojmi. Použite ich na vyplnenie vášho formulára.

  Panel s nástrojmi Vyplniť a podpísať

  A. Anotácie na vyplnenie formulára B. Vybrať farbu C. Podpísať formulár D. Vyžiadať podpisy 

 4. Prejdite myšou na plochu formulára a ak sa vám zobrazí modrý rámček, pokračujte týmto krokom (v opačnom prípade prejdite na ďalší krok):

  • Pokiaľ bude modrý rámček prekrývať pole formulára, znamená to, že formulár je možné vyplniť alebo že je interaktívny - obsahuje polia, ktoré môžete vybrať alebo vyplniť. Kliknutím na ľubovoľné miesto v modrom rámčeku sa kurzor automaticky umiestni na správne miesto. Vyplňte pole zadaním textu.
  • V prípade začiarkavacieho políčka alebo prepínacieho tlačidla kliknite na pole a vyberte možnosť.
  Umiestnením kurzora na pole zobrazíte rozpoznané pole formulára.
  Umiestnením kurzora zobrazíte rozpoznané textové pole

  Automaticky rozpoznané začiarkavacie políčko
  Automaticky rozpoznané začiarkavacie políčko

 5. Prejdite myšou na plochu formulára a pokiaľ sa vám nezobrazí modrý rámček, znamená to, že ide o plochý formulár. Môžete vyplniť alebo pridať text manuálne.

  • Kliknite na položku Pridať text na paneli nástrojov. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete pridať text, a začnite písať.
  Vyplnenie alebo pridanie textu

  • Pomocou panela s nástrojmi poľa vykonajte príslušné zmeny:
   • Ak chcete zmeniť veľkosť poľa, použite tlačidlo na zväčšenie alebo zmenšenie písma na paneli s nástrojmi – prvé dve tlačidlá zľava.
   • Ak chcete pole premiestniť, posúvajte kurzor bližšie k okraju poľa, až kým sa nezobrazí tiahlo, potom pole podržte a premiestnite podľa potreby.
   • Ak chcete odstrániť pole alebo napísaný text, kliknite na tlačidlo koša.
   • Ak chcete previesť normálne textové pole na hrebeňové pole alebo naopak, kliknite na tlačidlo hrebeňa – druhé tlačidlo sprava.
   • Ak chcete používať anotácie alebo symboly, kliknite na ponuku možností  a vyberte anotácie.
  • Hrebeňové polia sa používajú na vypĺňanie alebo pridávanie textu do súvislých okien v riadku. Hrebeňové pole rovnomerne rozloží používateľom zadaný text po celej šírke textového poľa, ako je to zobrazené nižšie. Ak sa počas písania nezmestia znaky do každého okna, upravte šírku medzier tiahlom v mieste, kde je v obrázku vyššie zobrazené miesto na zmenu veľkosti.
  Hrebeňové pole a normálne textové pole

  • Ak chcete vyplniť začiarkavacie políčka a prepínacie tlačidlá, použite znak krížika, znak zaškrtnutia a bodku. Ak chcete text zakrúžkovať, použite krúžok a ak chcete text prečiarknuť, použite čiaru. Na paneli s nástrojmi kliknite na anotáciu a vyberte ju, potom kliknite na formulár, kam ju chcete umiestniť. (Každým kliknutím umiestnite vybranú anotáciu na príslušné miesto na formulári.)
  Nástroje na anotáciu

  Poznámka:

  Ak zmeníte veľkosť prvej umiestňovanej anotácie, aby sa prispôsobila veľkosti začiarkavacieho políčka alebo výberového tlačidla v dokumente, ďalšie anotácie, ktoré budete pridávať, budú mať rovnakú veľkosť a budú zodpovedať zvyšným štvorcovým/kruhovým políčkam.

Ako podpísať formulár alebo vložiť iniciálu do vášho formulára

Ak chcete podpísať formulár PDF, môžete napísať, nakresliť alebo vložiť obrázok s ručným podpisom alebo iniciálami.

 1. Otvorte dokument PDF alebo formulár v programe Acrobat alebo Reader a kliknite na Vyplniť a podpísať na pravej tabuli.

 2. Kliknite na ikonu Podpísať na paneli s nástrojmi Vyplniť a podpísať a potom si vyberte, či chcete pridať podpis alebo len iniciály.

  Pridávanie podpisu alebo iniciál

  Ak ste už podpisy alebo iniciály pridávali, zobrazujú sa ako voľby, z ktorých si môžete vybrať.

 3. Ak ste už podpis alebo iniciály pridávali, jednoducho ich vyberte z možností Podpísať a následne kliknite na miesto v dokumente PDF, na ktoré chcete podpis pridať. Prejdite na ďalší krok.

  Ak dokument podpisujete prvýkrát, zobrazí sa panel podpisu alebo iniciál. Dole je zobrazený príklad panela podpisu.

  Zadanie podpisu pomocou klávesnice, jeho nakreslenie alebo importovanie súboru s podpisom
  Podpis môžete zadať pomocou klávesnice, nakresliť ho alebo importovať súbor s podpisom. Pridané podpisy a iniciály sa uložia na použitie v budúcnosti.

  • Písmená: Napíšte svoje meno do poľa. Môžete si vybrať z malej ponuky štýlov podpisov. Kliknutím na položku Zmeniť štýl zobrazíte iný štýl.
  • Kresba: Nakreslite váš podpis do poľa.
  • Obrázok: Prehľadajte dostupné obrázky a vyberte ten, ktorý bude predstavovať váš podpis.
  • Uložiť podpis: Ak začiarknete toto políčko a ste prihlásení do aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat, pridaný podpis sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud na opätovné použitie.

  Kliknite na položku Aplikovať a potom kliknite na miesto v dokumente PDF, kam chcete vložiť podpis alebo iniciály.

 4. Ak chcete umiestnený podpis alebo iniciálu presunúť, kliknutím na pole ho zvýraznite a následne použite klávesy so šípkami. Ak chcete zmeniť veľkosť poľa alebo ho odstrániť, použite voľby na paneli s nástrojmi poľa.

Poznámka:

Ak chcete ako podpis použiť obrázok:

 • Podpíšte sa čiernou farbou na čistý, prázdny list bieleho papiera. Podpis umiestnite do stredu, aby ste neodfotografovali alebo nenaskenovali okraje papiera.
 • Podpis odfotografujte alebo naskenujte. Ak podpis fotografujete, dbajte, aby bola strana osvetlená a na podpis nedopadali žiadne tiene.
 • Fotografiu alebo naskenovaný súbor preneste do počítača. Aplikácia Acrobat/Reader akceptuje súbory JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázok nie je nutné orezať. Ak je fotografia alebo naskenovaný obrázok dostatočne jasný, aplikácia Acrobat/Reader importuje iba podpis.

Ako odoslať váš formulár ostatným používateľom

Po vyplnení svojho formulára ho môžete zdieľať s ostatnými.

 1. Otvorte dokument PDF alebo formulár v programe Acrobat alebo Reader a kliknite na Vyplniť a podpísať na pravej tabuli.

 2. V paneli s nástrojmi Vyplniť a podpísať kliknite na tlačidlo Vyžiadať podpisy.

  Kliknite na položku Ďalej na paneli s nástrojmi Vyplniť a podpísať

 3. Odošlite formulár pomocou ktoréhokoľvek z týchto spôsobov:

Možnosť odoslať prepojenie na neupraviteľnú kópiu vyplneného a podpísaného formulára. Kópia je certifikovaná službou Adobe Acrobat Sign. Príjemcovia nebudú môcť jednoducho upravovať kópiu. Akoukoľvek úpravou sa zruší platnosť certifikácie.

 1. Kliknite na položku Získať prepojenie, a potom kliknite na položku Vytvoriť prepojenie.

  Vytvorenie prepojenia na súbor na zdieľanie s ostatnými

 2. Ktokoľvek s prístupom k prepojeniu si môže dokument zobraziť, ale nemôže ho upravovať. Prepojenie môžete zdieľať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknite na položku Kopírovať prepojenie a zdieľajte ho s ostatnými používateľmi prostredníctvom e-mailu.
  • Kliknite na položku Priložiť k e-mailu. Zobrazuje sa predvolená e-mailová adresa. Riadok predmetu je názov vyplneného formulára a základný text e-mailu obsahuje prepojenie na vyplnený formulár. Podľa potreby upravte predmet a základný text e-mailu. Pridajte e-mail príjemcov do poľa Komu a kliknite na položku Odoslať.
  Skopírovať prepojenie alebo ho odoslať v prílohe e-mailu

Odoslať kópiu len na čítanie dokončeného dokumentu e-mailom. Príjemcovia si môžu zobraziť súbor, ale nemôžu ho upravovať.

 1. Kliknite na položku Odoslať kópiu.

  Možnosť odoslania kópie vyplneného a podpísaného formulára

 2. Zadajte e-mailovú adresu všetkých osôb, ktoré majú súbor dostať. E-mailové adresy môžete vybrať aj pomocou prepojenia Adresár.

 3. Polia Predmet a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte požadované údaje. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

 1. Kliknite na položku Vyžiadať podpisy a potom kliknite na položku Začíname.

  Odoslať dokument na získanie podpisov od ostatných používateľov

 2. Zobrazí sa okno služby Acrobat Sign. Polia Názov a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte požadované informácie a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • (Voliteľné) Kliknite na položku Ďalšie možnosti, ak si chcete pozrieť rozšírené možnosti vrátane overenia totožnosti podpisujúceho, pripomenutí a ďalšie.
  • Ak chcete pridať polia formulára a určiť miesto podpisu, kliknite na tlačidlo Určiť miesto na podpis.

  Zadajte informácie na základe výzvy. Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielanie súbor na podpis.

  Pridať podpisujúcich

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu