Jednoducho vypĺňajte, podpisujte a rýchlo odosielajte formuláre z vašej pracovnej plochy, prehliadača alebo tabletu.

Interaktívny alebo vyplniteľný formulár obsahuje, ktoré môžete vybrať alebo vyplniť. Pri takýchto formulároch nástroj Vyplniť a podpísať zobrazuje len možnosť Podpísať. Ďalšie informácie o vypĺňaní interaktívnych formulárov nájdete v článku Vypĺňanie interaktívnych formulárov.

Plochý formulár neobsahuje interaktívne polia. Môže to byť papierový formulár alebo súbor PDF, ktoré neboli optimalizované na vypĺňanie formulárov. Nástroj Fill & Sign automaticky rozpoznáva polia formulára, napríklad textové polia, hrebeňové polia, zaškrtávacie políčka a prepínacie tlačidlá. Pomocou nástroja Fill & Sign môžete navyše manuálne pridávať text a iné symboly kdekoľvek v rámci formulára.

Formulár je možné podpísať klávesovým alebo ručným napísaním podpisu alebo pomocou obrázka. Odosielajte vyplnené formuláre ostatným a bezpečne si ich ukladajte v aplikácii Adobe Document Cloud.

Poznámka:

V tomto dokumente sú uvedené pokyny na elektronické vypĺňanie a podpisovanie formulárov z pracovnej plochy pomocou aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader. V časti Súvisiace odkazy v spodnej časti tejto stránky nájdete pokyny na vykonanie toho istého postupu pomocou prehliadača alebo aplikácie na tablete.

Vyplnenie formulára PDF

 1. Otvorte formulár PDF v aplikácii Acrobat alebo Reader.

 2. Kliknite na globálnu ikonu podpisu na paneli s nástrojmi. Prípadne môžete vybrať položky Nástroje > Vyplniť a podpísať alebo vyberte položku Vyplniť a podpísať na pravej table.

  Globálny nástroj podpisu

   Nástroj Vyplniť a podpísať sa otvorí s panelom s nástrojmi v hornej časti.

  Panel s nástrojmi Vyplniť a podpísať
  Panel s nástrojmi Vyplniť a podpísať
 3. Polia formulára sa rozpoznávajú automaticky. Umiestnením kurzora na pole zobrazíte modré pole. Kliknutím na ľubovoľné miesto v modrom poli sa kurzor automaticky umiestni na správne miesto. Vyplňte pole zadaním textu. 

  Umiestnením kurzora na pole zobrazíte rozpoznané pole formulára
  Umiestnením kurzora zobrazíte rozpoznané textové pole
  Automaticky rozpoznané začiarkavacie políčko
  Automaticky rozpoznané začiarkavacie políčko

  Ak sa modré pole nezobrazí po umiestnení kurzora, môžete ho manuálne vyplniť alebo zadať text. Kliknite na položku Pridaťtext napanel nástrojov. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete pridať text, a začnite písať.

  Vyplnenie alebo pridanie textu

  Pomocou panela s nástrojmi poľa vykonajte príslušné zmeny:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť poľa, použite tlačidlo na zväčšenie alebo zmenšenie písma na paneli s nástrojmi – prvé dve tlačidlá zľava.
  • Ak chcete pole premiestniť, posúvajte kurzor bližšie k okraju poľa, až kým sa nezobrazí tiahlo, potom pole podržte a premiestnite podľa potreby.
  • Ak chcete odstrániť pole alebo napísaný text, kliknite na tlačidlo koša.
  • Ak chcete previesť normálne textové pole na hrebeňové pole alebo naopak, kliknite na tlačidlo hrebeňa – druhé tlačidlo sprava.
  • Ak chcete používať anotácie alebo symboly, kliknite na ponuku možností  a vyberte anotácie.

  Hrebeňové polia sa používajú na vypĺňanie alebo pridávanie textu do súvislých okien v riadku. Hrebeňové pole rovnomerne rozloží používateľom zadaný text po celej šírke textového poľa, ako je to zobrazené nižšie.

  Hrebeňové pole a normálne textové pole

  Ak sa počas písania nezmestia znaky do každého okna, upravte šírku medzier tiahlom v mieste, kde je v obrázku vyššie zobrazené miesto na zmenu veľkosti.

 4. Pridávanie anotácií alebo symbolov: nástroje na anotáciu sú zobrazené na paneli s nástrojmi – krížik, značka začiarknutia, kruh, čiara a bodka. Nástroje na anotáciu môžete použiť na vyplnenie začiarkavacích políčok a výberových tlačidiel a kruh môžete použiť na zakrúžkovanie textu a čiaru na vyčiarknutie textu.

  Nástroje na anotáciu

  Na paneli s nástrojmi kliknite na anotáciu a vyberte ju, potom kliknite na formulár, kam ju chcete umiestniť. (Každým kliknutím umiestnite vybranú anotáciu na príslušné miesto na formulári.)

  Poznámka:

  Ak zmeníte veľkosť prvej umiestňovanej anotácie, aby sa prispôsobila veľkosti začiarkavacieho políčka alebo výberového tlačidla v dokumente, ďalšie anotácie, ktoré budete pridávať, budú mať rovnakú veľkosť a budú zodpovedať zvyšným štvorcovým/kruhovým políčkam.

Podpis alebo pridanie iniciál na formulár

Ak chcete podpísať formulár PDF, môžete napísať, nakresliť alebo vložiť obrázok s ručným podpisom alebo iniciálami.

Postup na podpísanie dokumentu PDF

 1. Otvorte dokument alebo formulár PDF, ktorý chcete podpísať.

 2. Kliknite na globálnu ikonu podpisu na paneli s nástrojmi. Prípadne vyberte možnosti Nástroje > Fill & Sign.

  Globálny nástroj podpisu
 3. Ak chcete pridať text, ako je napr. meno, spoločnosť, titul alebo dátum, presuňte myšou vaše uložené osobné údaje z pravej tably do poľa formulára.

  Prípadne môžete požiť voľbu Pridať text na paneli s nástrojmi. Kliknite na miesto v dokumente, na ktoré chcete pridať text, a začnite písať. Pomocou panela s nástrojmi poľa vykonajte príslušné zmeny.

 4. Kliknite na ikonu Podpísať na paneli s nástrojmi a potom si vyberte, či chcete pridať podpis alebo len iniciály.

  Pridávanie podpisu alebo iniciál

  Ak ste už podpisy alebo iniciály pridávali, zobrazujú sa ako voľby, z ktorých si môžete vybrať.

 5. Ak ste už podpis alebo iniciály pridávali, jednoducho ich vyberte z možností Podpísať a následne kliknite na miesto v dokumente PDF, na ktoré chcete podpis pridať. Prejdite na ďalší krok.

  Ak dokument podpisujete prvýkrát, zobrazí sa panel podpisu alebo iniciál. Dole je zobrazený príklad panela podpisu.

  Zadanie podpisu pomocou klávesnice, jeho nakreslenie alebo importovanie súboru s podpisom
  Podpis môžete zadať pomocou klávesnice, nakresliť ho alebo importovať súbor s podpisom. Pridané podpisy a iniciály sa uložia na použitie v budúcnosti.
  • Písmená: Napíšte svoje meno do poľa. Môžete si vybrať z malej ponuky štýlov podpisov. Kliknutím na položku Zmeniť štýl zobrazíte iný štýl.
  • Obrázok: Prehľadajte dostupné obrázky a vyberte ten, ktorý bude predstavovať váš podpis.
  • Kresba: Nakreslite váš podpis do poľa.
  • Uložiť podpis: Ak začiarknete toto políčko a ste prihlásení do aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat, pridaný podpis sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud na opätovné použitie.

  Kliknite na položku Aplikovať a potom kliknite na miesto v dokumente PDF, kam chcete vložiť podpis alebo iniciály.

 6. Ak chcete umiestnený podpis alebo iniciálu presunúť, kliknutím na pole ho zvýraznite a následne použite klávesy so šípkami. Ak chcete zmeniť veľkosť poľa alebo ho odstrániť, použite voľby na paneli s nástrojmi poľa.

Poznámka:

Ak chcete ako podpis použiť obrázok:

 • Podpíšte sa čiernou farbou na čistý, prázdny list bieleho papiera. Podpis umiestnite do stredu, aby ste neodfotografovali alebo nenaskenovali okraje papiera.
 • Podpis odfotografujte alebo naskenujte. Ak podpis fotografujete, dbajte, aby bola strana osvetlená a na podpis nedopadali žiadne tiene.
 • Fotografiu alebo naskenovaný súbor preneste do počítača. Aplikácia Acrobat/Reader akceptuje súbory JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázok nie je nutné orezať. Ak je fotografia alebo naskenovaný obrázok dostatočne jasný, aplikácia Acrobat/Reader importuje iba podpis.

Odoslať formulár

Po dokončení formulára môžete súbor PDF zdieľať s ostatnými používateľmi. Ak chcete formulár zdieľať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V paneli s nástrojmi Vyplniť a podpísať kliknite na položku Odoslať kópiu a potom na položku Vytvoriť prepojenie. Vytvorí sa prepojenie.

  Vytvorenie prepojenia pomocou služby Adobe Sign
 2. Kliknite na položku Kopírovať prepojenie a zdieľajte ho s ostatnými používateľmi prostredníctvom e-mailu. Ktokoľvek s prístupom k prepojeniu si môže súbor pozrieť, ale nemôže ho upravovať.

  Kopírovať prepojenie

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online