Adobe Camera Raw 和 Camera Raw 濾鏡之間的差異

Adobe Camera Raw 的功能比 Camera Raw 濾鏡來得多。因為 Camera Raw 濾鏡用於修改單一圖層,所以並未包括可修改文件屬性的工具或功能。這些功能包括移除「工作流程選項」和裁切工具。此外,您也無法更改 Camera Raw 偏好設定、建立快照,或另存為不同的格式。

Camera Raw 濾鏡未包括的工具: 

Adobe Camera Raw 對話框

Adobe Camera Raw 對話框: 螢光標示的選項未在 Camera Raw 濾鏡中提供

Camera Raw 濾鏡對話框

Camera Raw 濾鏡對話框

Adobe 標誌

登入您的帳戶