Regelafstand

Over regelafstand

In dit onderwerp wordt besproken hoe regelafstand wordt geïmplementeerd in Romeinse compositie. Zie Regelafstand in Aziatische tekst voor informatie over regelafstand in CJK-tekst.

De verticale ruimte tussen regels tekst wordt de regelafstand genoemd. De regelafstand wordt gemeten vanaf de basislijn van een regel tekst tot de basislijn van de regel erboven. De basislijn is de onzichtbare lijn waarop de meeste letters (de letters zonder staart) worden geplaatst.

Met de standaardoptie voor automatische regelafstand wordt de regelafstand ingesteld op 120% van de tekstgrootte (dus bijvoorbeeld 12‑punts regelafstand voor 10‑punts tekst). Als de automatische regelafstand is geactiveerd, wordt de bijbehorende waarde in InCopy tussen haakjes weergegeven in het menu Regelafstand van het deelvenster Teken.

Leading

A. Leading B. Text height C. Larger text size of one word increases leading for that one line. 

Regelafstand in Aziatische tekst

De basispositie voor regelafstand kan worden ingesteld via de instelling Leading Basis Position in het menu van het deelvenster Alinea. Met de standaardinstelling (Embox Top/Right) wordt de regelafstand van de tekst gemeten vanaf de bovenkant van het em-vak van de desbetreffende tekst tot aan de bovenkant van het em-vak van de volgende regel. Door de regel te selecteren en de waarde voor regelafstand te verhogen met behulp van de instelling Embox top/Right, wordt de ruimte tussen de geselecteerde regel en de volgende regel vergroot, omdat de richting van de regelafstand wordt gemeten op basis van de afstand tussen de huidige regel en de volgende regel. Alle andere instellingen voor Leading Basis Position meten de regelafstand van de huidige regel tot de vorige regel, zodat het wijzigen van de regelafstand met gebruik van deze instellingen ertoe leidt dat de regel aki boven de huidige regel wordt vergroot.

Leading includes the height of the embox and the line aki spacing.

Stel de regelafstand in via Regelafstand in het deelvenster Teken of het regelpaneel. Deze optie is standaard ingesteld op Automatisch. Als automatische regelafstand is ingesteld, wordt de waarde voor regelafstand tussen haakjes weergegeven bij Regelafstand in het deelvenster Teken. Deze automatische waarde varieert per tekstkader en tekst in kaderrasters. Automatische regelafstand kan worden ingesteld via het menu-item Uitvulling in het deelvenster Alinea. De standaardinstelling voor de automatische regelafstand voor tekst in tekstkaders in InCopy is 175% van de ingestelde tekengrootte. Voor tekst in kaderrasters is de standaardinstelling 100%, zodat de tekstregels in het raster kunnen worden uitgebreid.

Wanneer de rasteruitlijning is ingesteld op Geen, stelt u de regelafstand van tekst in het tekstkader in met de waarde Regelafstand in het deelvenster Teken. Wanneer de rasteruitlijning op een andere waarde dan Geen is ingesteld, wordt de regelafstand toegepast op basis van de instellingen voor het basislijnraster.

Opmerking:

Wanneer u tekst die in het kaderraster is geplaatst, kopieert en in een tekstkader plakt, blijven de kenmerken van het kaderraster ongewijzigd, zodat Automatisch bij Regelafstand wordt ingesteld op 100%. Als u de regelspatiëring te krap vindt, stelt u een waarde in voor Regelafstand in plaats van de automatische instellingen te gebruiken.

Als u de regelafstand voor tekst in kaderrasters wilt instellen, gebruikt u Tussenruimte regels in het dialoogvenster Instellingen kaderraster in plaats van de waarde voor regelafstand. De regelafstand voor tekst in het kaderraster is de som van de waarde bij Tussenruimte regels en de rastergrootte (tekengrootte). Met andere woorden: als de rastergrootte 13Q is en de ruimte tussen regels 10H, wordt de werkelijke waarde voor regelafstand 23H.

Houd er rekening mee dat de standaardrasteruitvulling voor tekst die in het kaderraster is geplaatst, is ingesteld op In midden In dit geval wordt de waarde tussen het middelpunt van het raster en het middelpunt van het volgende raster gebruikt als de waarde voor Regelafstand. Wanneer de rasteruitvulling is ingesteld op Geen, wordt regelafstand toegepast vanaf de locatie die is opgegeven in het raster. Wanneer de rasteruitvulling is ingesteld op Geen, wordt de regelafstand toegepast op basis van de waarde die is ingesteld voor Regelafstand in het deelvenster Teken.

Regelafstand in een kaderraster is een complexe aangelegenheid. Voor geplaatste tekst verandert de werkelijke waarde voor regelafstand afhankelijk van de tekengrootte, de waarde voor regelafstand en ook de Gyoudori-instellingen in het deelvenster Alinea. Let op het volgende:

 • Als u de tekengrootte voor het kaderraster niet wijzigt, maar de tekengrootte of de waarde voor regelafstand van de geplaatste tekst kleiner maakt dan de rastergrootte in het deelvenster Teken, wordt de tekst op het raster uitgelijnd volgens de instellingen voor rasteruitvulling.

 • Als u de tekengrootte (rastergrootte) voor een kaderraster ongewijzigd laat, maar het deelvenster Teken gebruikt om de tekengrootte van de geplaatste tekst groter te maken dan de rastergrootte + tussenruimte regels, wordt gyoudori automatisch gedefinieerd en u kunt op het raster uitlijnen in stappen van 0,5 regels, dus 1,5, 2, 2,5, 3 enz. als Gyoudori op Automatisch is ingesteld. Als Gyoudori op een andere instelling dan Automatisch is ingesteld, wordt de tekst volgens de desbetreffende instelling uitgelijnd op het raster. Voor een grote tekengrootte zullen de tekens elkaar dan overlappen.

 • Als u de tekengrootte (rastergrootte) van het kaderraster ongewijzigd laat, maar het deelvenster Teken gebruikt om de gyoudori van geplaatste tekst in te stellen op een waarde die groter is dan rastergrootte + tussenruimte regels, wordt de regelafstand toegepast op de volgende regel als de regelafstand op Automatisch is ingesteld. Als de kaderrastergrootte bijvoorbeeld 13Q is en de ruimte tussen regels op 10H is ingesteld, wordt om de regel tekst geplaatst wanneer de regelafstand op 24H is ingesteld. Als de waarde is ingesteld op 47H, wordt er op elke derde regel tekst geplaatst. Voor elke andere regelafstandinstelling dan Automatisch, wordt de waarde die is ingesteld bij Regelafstand genegeerd.

De regelafstand wijzigen

Standaard is regelafstand een tekenkenmerk, wat betekent dat u binnen dezelfde alinea meerdere waarden voor regelafstand kunt toepassen. De grootste waarde voor regelafstand binnen een regel tekst bepaalt de regelafstand voor die regel. Via de voorkeurenopties kunt u echter een regelafstand op een volledige alinea toepassen in plaats van op de bijbehorende tekst. Deze instelling heeft geen gevolgen voor de regelafstand in bestaande kaders.

De regelafstand van geselecteerde tekst wijzigen

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Kies de gewenste regelafstand in het menu Regelafstand  in het regelpaneel of het deelvenster Teken.

  • Kies de gewenste regelafstand in het menu Regelafstand  in het regelpaneel of het deelvenster Teken.

  • Selecteer de huidige regelafstand en typ een andere waarde.

  • Wijzig tijdens het maken van een alineastijl de regelafstand in het deelvenster Standaardtekenopmaak.

Als InCopy de gewijzigde regelafstand negeert, is Verticaal uitvullen of Uitlijnen op basislijnraster mogelijk geselecteerd. Kies Object > Opties tekstkader, stel Verticaal uitvullen in op Boven en selecteer Niet uitlijnen op basislijnraster in het deelvenster Alinea, het regelpaneel of de alineastijl.

Opmerking:

Ook kunt u de verticale ruimte aanpassen door tekst op het basislijnraster uit te lijnen. Wanneer het basislijnraster is ingesteld, heeft de waarde voor het basislijnraster voorrang op de waarde voor de regelafstand.

Het standaardpercentage voor de regelafstand wijzigen

 1. Selecteer de alinea's die u wilt wijzigen.
 2. Kies Uitvulling in het menu van het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel.
 3. Kies Romeinse uitvulling in het menu van het deelvenster Alinea.
 4. Geef een nieuw percentage op voor automatische regelafstand. De minimumwaarde is 0% en de maximumwaarde is 500%.
Opmerking:

Met de optie Automatisch in het pop-upmenu Regelafstand in het menu van het regelpaneel wordt de waarde voor de automatische regelafstand in het dialoogvenster Uitvulling ingesteld als een verhouding (%) van de tekengrootte. De standaardwaarde is 175% voor tekstkaders en 100% voor kaderrasters.

Regelafstanden toepassen op hele alinea's

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).
 2. Selecteer Regelafstand op gehele alinea's toepassen en klik op OK.
Opmerking:

Als u een regelafstand via een tekenstijl toepast op tekst, geldt de regelafstand alleen voor de tekst waarop de stijl is toegepast en niet voor de gehele alinea, ongeacht de vraag of u de optie Regelafstand op gehele alinea's toepassen hebt geselecteerd.

De regelhoogte aanpassen op basis van de tekenverhouding

Door de tekstrichting in een kaderraster in de tegenovergestelde richting te wijzigen (voor horizontale tekst, is dat verticaal en voor verticale tekst is dat horizontaal), wordt de regelhoogte standaard gewijzigd, ongeacht de rastergrootte. Als voor 13Q-tekens die in een horizontaal Q13-tekstkaderraster zijn geplaatst bijvoorbeeld de verticale verhouding van het teken wordt ingesteld op 200%, wordt de regelhoogte verdubbeld tot 26Q, ongeacht de rastergrootte. Als deze functie is uitgeschakeld, is de regelhoogte gelijk aan de tekenhoogte en wordt alleen de tekenverhouding gewijzigd.

 1. Selecteer de tekst waarvan u de regelhoogte wilt wijzigen op basis van de tekenverhouding.
 2. Selecteer in het menu van het deelvenster Teken of van het regelpaneel de optie Adjust Line Height With Character Scale.

  De regelhoogte wordt aangepast. Dit is een tekenkenmerk dat wordt ingesteld voor elk teken, maar de regelhoogte wordt toegepast op een hele regel die de set tekens bevat.

Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u de tekst waarvoor de functie is ingeschakeld. Selecteer vervolgens Adjust Line Height With Character Scale opnieuw in het menu van de deelvenster Teken of van het regelpaneel en schakel deze instelling uit.

De basispositie voor regelafstand toepassen

Als u de rasteruitlijning instelt op Geen, wordt de regelafstand standaard toegepast vanaf de boven- of rechterrand van het em-vak van de huidige regel tot aan de boven- of rechterrand van het em-vak van de volgende regel. Wanneer de waarde voor regelafstand wordt verhoogd, wordt de nieuwe waarde toegepast op alle geselecteerde regels.

 1. Selecteer de tekst en stel Rasteruitlijning in op Geen in het menu van het deelvenster Alinea of van het regelpaneel.
 2. Geef de regelafstand op in het deelvenster Teken. Geef een andere waarde dan Automatisch op en selecteer Statische waarde voor regelafstand.
 3. Selecteer de gewenste basis voor de regelafstand bij Leading Basis Position in het menu van het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel.

Gebruik Embox Center voor gelijkmatige regelafstand, ongeacht de tekengrootte. De regelafstand wordt dan ingesteld vanaf het midden van de regel.

Opmerking:

Als u kaderrasters wilt uitlijnen op de tussenruimte tussen rasterlijnen voor regels met verschillende tekengrootten, stelt u de rasteruitlijning in op In midden en stelt u voor Gyoudori een andere instelling dan Automatisch in in het deelvenster Alinea.

Opties voor Leading Basis Position

Selecteer bij Leading Basis Position in het menu van het deelvenster Alinea of in het menu van het regelpaneel een van de volgende opties voor de basis van de regelafstand.

Embox Top/Right

De regelafstand is gebaseerd op de bovenzijde van het em-vak voor horizontale tekst of op de rechterrand van het em-vak voor verticale tekst. De regelafstand wordt gemeten vanaf de boven- of rechterrand van de huidige regel tot aan de boven- of rechterrand van de volgende regel. Dit zijn de standaardinstellingen.

Embox Center

De regelafstand wordt gemeten vanaf het midden van de huidige regel tot het midden van de volgende regel. Als er verschillende tekengrootten voorkomen in dezelfde alinea, is de ruimte tussen de em-vakranden van elke regel niet even groot. Wanneer Embox Center is geselecteerd, kunt u door een vaste regelafstand voor tekst met verschillende tekengrootten in te stellen, de regelafstand voor de omringende regels uitlijnen omdat de regelafstand wordt gedefinieerd op basis van het midden van het huidige em-vak.

Roman Baseline

De regelafstand is gebaseerd op de Romeinse basislijn. De regelafstand wordt gemeten vanaf de basislijn van de huidige regel tot aan de basislijn van de vorige regel. Deze methode voor regelafstand is gelijk aan de methode die wordt gebruikt in de Romeinse composer. De Romeinse basislijn is voor elk lettertype verschillend. De tekenpositie kan zelfs binnen dezelfde tekengrootte verschillen als de lettertypen niet hetzelfde zijn.

Embox Bottom/Left

De regelafstand is gebaseerd op de onderzijde van het em-vak voor horizontale tekst of op de linkerrand van het em-vak voor verticale tekst. De regelafstand wordt gemeten vanaf de linker- of onderrand van de huidige regel tot aan de linker- of onderrand van de vorige regel.

Opmerking:

Hetzelfde item is aanwezig voor Rasteruitlijning in zowel het menu van het deelvenster Alinea als in het menu van het regelpaneel. Deze items fungeren als basis voor uitlijnen op het raster, maar niet als basis voor de regelafstand. U dient dit verschil te begrijpen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account