Tekstcompositie

Tekstcompositie uitvoeren

De vormgeving van tekst op een pagina wordt bepaald door een ingewikkelde interactie van processen die compositie wordt genoemd. Nadat u opties voor woordspatiëring, letterspatiëring, glyph-schaling en woordafbreking hebt geselecteerd, wordt de samenstelling van tekst in InCopy optimaal op deze parameters afgestemd.

InCopy bevat twee compositiemethoden: Adobe Composer alinea (de standaardmethode) en Adobe Composer enkele regel. Beide methoden zijn beschikbaar in het menu van het regelpaneel. In het menu van het deelvenster Alinea, in het dialoogvenster Uitvulling en in het menu van het regelpaneel kunt u aangeven welke methode u wilt gebruiken.

InCopy biedt ondersteuning voor vier methoden die zijn ontwikkeld voor typografie: Adobe Composer enkele regel Japans, Adobe Composer alinea Japans, Adobe Composer alinea en Adobe Composer enkele regel. Elke Composer evalueert mogelijke afbrekingen voor Japanse en Romeinse tekst en kiest de afbrekingen die het beste aansluiten bij de opties voor woordafbreking en uitvulling die voor een bepaalde alinea zijn opgegeven. Adobe Composer alinea Japans is standaard geselecteerd. Voor meer informatie over deze opties raadpleegt u de Help bij InCopy.

In InDesign Magazine Mind the Gaps vindt u een artikel over het oplossen van compositieproblemen.

Compositiemethoden

InCopy biedt u twee compositiemethoden: Adobe Composer alinea (de standaardmethode) en Adobe Composer enkele regel. Bij beide methoden worden eventuele afbrekingen geëvalueerd en wordt de compositie gemaakt die het beste aansluit bij de opties voor woordafbreking en uitvulling die u voor een bepaalde alinea hebt opgegeven.

Adobe Composer alinea

Voor een gehele alinea worden alle mogelijke afbrekingen overwogen, waarna eerdere regels in de alinea kunnen worden geoptimaliseerd en zo onaantrekkelijke afbrekingen verderop worden voorkomen. Compositie op basis van alinea's resulteert in gelijkmatige spatiëring en minder afbreekstreepjes.

Composer alinea voert de compositie uit door mogelijke afbrekingen te overwegen, te evalueren en te classificeren op basis van onder meer gelijkmatige letterspatiëring, woordspatiëring en woordafbreking.

Opmerking:

In het dialoogvenster Woordafbreking kunt u de relatie bepalen tussen een betere spatiëring en minder afbreekstreepjes. (Zie Tekst afbreken.)

Adobe Composer enkele regel

Deze methode biedt een traditionele benadering door de tekst regel voor regel samen te stellen. Deze optie is nuttig als u compositiewijzigingen in latere bewerkingsfasen wilt beperken.

Een compositiemethode voor een alinea kiezen

 1. Ga als volgt te werk:

  • Kies Adobe Composer alinea (de standaardoptie) of Adobe Composer enkele regel in het menu van het deelvenster Alinea.

  • Kies Uitvulling in het menu van het deelvenster Alinea of van het regelpaneel en kies vervolgens een optie in het menu Composer.

Opmerking:

Er kunnen extra plug-ins voor de compositie-engine van derden beschikbaar zijn in combinatie met interfaces waarmee u de parameters van de engine kunt aanpassen.

Compositievoorkeuren instellen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Compositie (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Compositie (Mac OS).

 2. Als u compositieproblemen op het scherm wilt markeren, selecteert u Overtredingen bijeenhouden en Overtredingen van afbreken en uitvullen.

 3. Als u tekst wilt uitvullen die doorloopt rondom een object, selecteert u Tekst naast een object uitvullen.

 4. Bepaal bij Mojikumi-compatibiliteitsmodi of u Nieuwe verticale schaling gebruiken of Op CID gebaseerde Mojikumi wilt selecteren.

 5. Klik op OK.

Woordafbreking

De instellingen die u voor woordafbreking en uitvulling kiest, beïnvloeden de horizontale afstand van regels en het esthetische aspect van tekst op de pagina's. De opties voor woordafbreking bepalen of woorden kunnen worden afgebroken en zo ja, op welk punt.

Uitvulling wordt bestuurd door de gekozen uitlijningsoptie, de opgegeven woord- en letterspatiëring en het al dan niet gebruiken van glyph-schaling. U kunt ook losse woorden uitvullen in smalle kolommen met geheel uitgevulde tekst.

In Mind the Gaps vindt u een artikel van Eda Warren over het voorkomen van compositieproblemen.

Afbreking handmatig aanpassen

U kunt woorden handmatig of automatisch afbreken, maar ook een combinatie van beide methoden gebruiken. De veiligste werkwijze bij handmatige woordafbreking is het invoegen van een zacht afbreekstreepje, dat pas zichtbaar is als het woord wordt afgebroken aan het einde van een regel. Als u een zacht afbreekstreepje aan het begin van een woord plaatst, wordt dat woord niet afgebroken.

 1. Klik met de tool Tekst  op de plaats waar u het afbreekstreepje wilt invoegen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Tekst > Speciaal teken invoegen > Afbreekstreepjes en streepjes > Zacht afbreekstreepje.

  • Druk op Ctrl+Shift+- (Windows) of Command+Shift+- (Mac OS) om een zacht afbreekstreepje in te voegen.

Opmerking:

Als u een zacht afbreekstreepje invoert in een woord, is het niet zeker dat het woord wordt afgebroken. De uiteindelijke afbreking hangt af van andere instellingen voor woordafbreking en compositie. Door een zacht afbreekstreepje in een woord in te voeren, wordt dat woord echter altijd bij het zachte afbreekstreepje afgebroken.

Woordafbreking automatisch aanpassen

Woordafbreking is gebaseerd op woordenlijsten die in een afzonderlijk gebruikerswoordenboek of in het document zelf zijn opgeslagen. U krijgt een consistente woordafbreking door een bepaalde woordenlijst op te geven, wat vooral van belang is als u het document laat verwerken door een servicebureau of als u deel uitmaakt van een werkgroep.

 1. Als u automatische woordafbreking voor een alinea wilt in- of uitschakelen, selecteert of deselecteert u de optie Woordafbreking in het deelvenster Alinea of in het regelpaneel. (U kunt deze optie ook in een alineastijl opnemen.)

  Als u de optie voor automatische woordafbreking gebruikt, kunt u de instellingen aanpassen om de tekst mooier uit te vullen of minder afbreekstreepjes te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat woorden met hoofdletters en het laatste woord in een alinea worden afgebroken.

Opties voor automatische woordafbreking voor een alinea instellen

 1. Klik in de alinea of selecteer de alinea's waarvoor de opties moeten gelden.
 2. Kies Woordafbreking in het menu van het deelvenster Alinea.
 3. Selecteer de optie Woordafbreking.
 4. Wijzig indien nodig de volgende instellingen en klik vervolgens op OK:

  Woorden met ten minste _ letters

  Hiermee geeft u het minimumaantal tekens voor afgebroken woorden op.

  Na eerste _ letters/Voor laatste _ letters

  Hiermee geeft u het minimumaantal tekens op dat aan het begin of eind van een woord met een leesteken kan worden afgebroken. Als u bijvoorbeeld in beide gevallen 3 opgeeft, wordt arrestante afgebroken als arres‑ tante en niet als ar‑ restante of arrestan‑ te.

  Limiet afbreekstreepjes

  Hiermee geeft u het maximum aantal afbrekingen op die kunnen voorkomen op achtereenvolgende regels. Als u nul opgeeft, geldt er geen beperking voor het aantal afbreekstreepjes.

  Zone voor woordafbreking

  Geef het aantal spaties op dat aan het einde van een regel met niet-uitgevulde tekst mag staan voordat woorden worden afgebroken. Deze optie is alleen van kracht als u de Composer enkele regel voor niet-uitgevulde tekst gebruikt.

  Betere spatiëring/Minder afbreekstreepjes

  U kunt het evenwicht tussen deze twee instellingen aanpassen met de schuifregelaar onder aan het venster.

  Woorden met hoofdletters afbreken

  Als u woorden met hoofdletters niet wilt afbreken, schakelt u deze optie uit.

  Laatste woord afbreken

  Als u het laatste woord in een alinea niet wilt afbreken, schakelt u deze optie uit.

  Woorden afbreken in kolommen

  Als u woorden niet zo wilt afbreken, dat de woorden worden opgesplitst tussen twee kolommen, kaders of pagina's, schakelt u deze optie uit.

Ongewenste woordafbrekingen voorkomen

Met vaste afbreekstreepjes voorkomt u dat woorden worden afgebroken. Dit is nuttig bij onder meer eigennamen en woorden waarvan de losse lettergrepen de vormgeving niet ten goede komen. Met vaste afbreekstreepjes kunt u ook meerdere woorden bijeenhouden, zoals een reeks initialen en een achternaam (P. T. Barnum).

Afbreking in tekst voorkomen

 1. Selecteer de tekst die u op dezelfde regel wilt houden.
 2. Kies Niet afbreken in het menu van het deelvenster Teken of in het menu van het regelpaneel.
Opmerking:

U kunt woordafbreking ook voorkomen door een zacht afbreekstreepje aan het begin van het woord te plaatsen. Druk op Ctrl+Shift+- (Windows) of Command+Shift+- (Mac OS) om een zacht afbreekstreepje in te voegen.

Een vast afbreekstreepje maken

 1. Klik met de tool Tekst  op de plaats waar u het afbreekstreepje wilt invoegen.
 2. Kies Tekst > Speciaal teken invoegen > Afbreekstreepjes en streepjes >Vast afbreekstreepje.

Een vaste spatie maken

 1. Klik met de tool Tekst  op de plaats waar u de spatie wilt invoegen.
 2. Kies Tekst > Spatie(s) invoegen > Vaste spatie (of een ander spatieteken).

De breedte van de vaste spatie is afhankelijk van de tekengrootte en van de instellingen voor uitvulling en spatiëring. De breedte van het teken Niet-afbrekende spatie (vaste breedte) blijft gelijk, ongeacht de context.

Instellingen voor uitvulling wijzigen

Gebruik het deelvenster Uitvulling om woordspatiëring, letterspatiëring en glyph-schaling tot in detail in te stellen. Het aanpassen van de spatiëring is vooral handig voor uitgevulde tekst, maar u kunt ook de spatiëring van niet-uitgevulde tekst aanpassen.

Opmerking:

Woordspatiëring, tekenspatiëring en glyph-schaling voor instellingen voor uitvulling worden genegeerd voor CJK-tekst. Als u tekenspatiëring voor CJK-tekst wilt instellen, gebruikt u het dialoogvenster Mojikumi.

Woord- en letterspatiëring in uitgevulde tekst aanpassen

 1. Plaats de cursor in de alinea die u wilt wijzigen of selecteer een tekstobject of kader om alle alinea's te wijzigen.
 2. Kies Uitvulling in het menu van het deelvenster Alinea.
 3. Voer waarden in voor Woordspatiëring, Letterspatiëring en Ruimte tussen glyphs. Het bereik van aanvaardbare spatiëring dat u met de waarden van Minimum en Maximum definieert, geldt alleen voor uitgevulde alinea's. Met Gewenst geeft u de gewenste spatiëring voor uitgevulde en niet-uitgevulde alinea's op:

  Woordspatiëring

  De ruimte tussen woorden die het resultaat is van het indrukken van de spatiebalk. Voor Woordspatiëring kunt u waarden opgeven van 0% tot 1000%. Bij 100% wordt er geen extra ruimte tussen woorden toegevoegd.

  Letterspatiëring

  De afstand tussen letters, met inbegrip van de tekstspatiëring of tekenspatiëring. Voor letterspatiëring kunt u waarden opgeven van –100% tot 500%. Bij 0% wordt geen ruimte tussen letters toegevoegd. Bij 100% wordt een volledige spatiebreedte tussen letters toegevoegd.

  Glyph-schaling

  De breedte van tekens (elk lettertypeteken is een glyph). De waarden voor glyph-schaling kunnen variëren van 50% tot 200%.

  Opmerking:

  Spatiëringsopties worden altijd toegepast op een hele alinea. Gebruik de optie Tekstspatiëring als u de spatiëring van enkele tekens wilt aanpassen, maar niet de spatiëring van de hele alinea.

 4. Stel de optie Uitvullen enkel woord in om op te geven hoe u alinea's met één woord wilt uitvullen.

  In smalle kolommen kan het gebeuren dat er op één regel slechts één woord staat. Als de alinea volledig moet worden uitgevuld, is het mogelijk dat dit ene woord teveel wordt uitgerekt. In plaats van volledige uitvulling voor dergelijke woorden te handhaven, kunt u ze centreren of op de linker- of rechtermarge uitlijnen.

Glyph-schaling in uitgevulde tekst instellen

 1. Klik om een invoegpositie in een alinea te plaatsen of selecteer de alinea's waarvoor de opties moeten gelden.
 2. Kies Uitvulling in het menu van het deelvenster Alinea.
 3. Typ waarden voor Glyph-schaling Minimaal, Optimaal en Maximaal. Klik op OK.
Before (top) and after (bottom) glyph scaling in justified text

Opmerking:

Met glyph-schaling kunt u een gelijkmatigere uitlijning realiseren. Bij afwijking van meer dan 3% van de standaardwaarde van 100% kan echter vervorming van lettervormen optreden. Voor het schalen van glyphs kunt u het beste waarden zonder grote verschillen opgeven, bijvoorbeeld 97-100-103, tenzij u een speciaal effect beoogt.

Een uitlijnspatie in uitgevulde tekst gebruiken

Met een uitlijnspatie voegt u een variabele hoeveelheid ruimte toe aan de laatste regel van een volledig uitgevulde alinea (tussen het laatste woord en een einde-artikel-teken in een decoratief lettertype). Binnen niet-uitgevulde tekst ziet een uitlijnspatie er als een gewone spatie uit. In uitgevulde tekst wordt deze spatie zo breed gemaakt als alle beschikbare extra ruimte op de laatste regel. Een uitlijnspatie kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop een gehele alinea door Adobe Composer alinea wordt opgemaakt.

Before and after adding a flush space character

 1. Klik met de tool Tekst  pal voor het teken dat het einde van het artikel aangeeft.
 2. Kies Tekst > Spatie(s) invoegen > Uitlijnspatie.
Opmerking:

Het effect van een uitlijnspatie wordt pas zichtbaar nadat u de optie Alle regels uitvullen hebt toegepast op de alinea.

Te losse of te compacte regels markeren

Omdat de compositie van een tekstregel behalve woord- en letterspatiëring nog meer aspecten omvat, zoals voorkeuren voor woordafbreking, kunnen uw instellingen voor woord- en letterspatiëring niet altijd worden toegepast. Compositieproblemen in tekstregels kunnen echter geel worden gemarkeerd. De donkerste van de drie geeltinten wijst op de ernstigste problemen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Compositie (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Compositie (Mac OS).
 2. Selecteer Overtredingen van afbreken en uitvullen en klik op OK.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account