EPUB-verbeteringen in InDesign CC

Toewijzing van stijl aan klassenaam

Bij het genereren van een klassenaam op basis van een stijlnaam genereert InDesign nu een volledig gekwalificeerde klassenaam: <stijlgroepnaam>_<stijlnaam>.

Eigendom van stijlklasse - afhandeling van CSS-klassenaamconflicten

Als u twee stijlen aan dezelfde klassenaam toewijst, resulteert dit in een conflict wanneer u besluit de CSS voor het gekoppelde document te genereren. InDesign geeft nu tijdens het exporteren een waarschuwing en toont een bericht over het conflict.

Conflict bij CSS-naam

Opmaak opschonen voor geordende/genummerde lijsten

De gegenereerde opmaak voor de opties Toewijzen aan ongeordende lijsten en Toewijzen aan geordende lijsten onder de opties eBook exporteren > Algemeen > Tekst bevat nu geen extra klassen meer. InDesign voegt niet langer tekens in en zorgt ook niet voor overbruggingen, maar laat de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de lijsten over aan de browser of het apparaat.

Verbeterde heuristiek voor het bepalen van de structuur van lijsten met opsommingstekens en nummering

De heuristiek voor het bepalen van de structuur van opsommingstekens of nummering is aanzienlijk verbeterd: de semantische structuur van de lijst met opsommingstekens en nummers wordt gedetecteerd en op de juiste manier uitgedrukt in HTML.

Voor opsommingstekens:

  • InDesign behandelt twee alinea's die BEIDE dezelfde kenmerken hebben voor opsommingstekens, inclusief het kenmerk voor links inspringen, als onderdeel van dezelfde lijst.
  • Een alinea die geen opsommingstekens heeft, maar die volgt op een alinea die wel opsommingstekens heeft en die dezelfde linkerinspringing heeft, wordt nu beschouwd als een \"geneste alinea\" en daarmee als onderdeel van de lijst.

Voor nummers:

  • Omdat ontwerpers het kenmerk kunnen instellen voor de Lijst waarvan het kenmerk deel uitmaakt, heeft deze instelling de hoogste prioriteit ten opzichte van het kenmerk voor links inspringen of andere kenmerken van genummerde lijsten.
  • Hoewel InDesign het instellen van het waardekenmerk voor het label ondersteunt, is het niet mogelijk om in HTML een genummerde lijst te maken die de grenzen van een tabel of artikel overschrijdt.

Exporteer de inhoud naar EPUB 3.0 voor de juiste nummering.

Statische geordende lijst verwijderd uit EPUB-export

Omdat InDesign nu een correcte (gestripte) opmaak biedt voor lijsten waarin de waarden van de beginnummers worden gerespecteerd, is de optie Statische geordende lijst verwijderd uit het dialoogvenster EPUB-export.

Verbeterde HTML-opmaak en CSS voor de lijstexportoptie Omzetten in tekst

De HTML-opmaak en CSS van de exportoptie Omzetten in tekst is verbeterd. InDesign voegt nu de benodigde opsommingstekens of nummers in en overschrijft de stijl, zodat de lijstoptie er vrijwel net zo blijft uitzien als in InDesign.

Metagegevens versiestring

Het versienummer is toegevoegd aan de generatormetagegevens:

<meta name=\”generator\” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Verbeterde naamgevingsregels voor CSS-klassen zodat hun namen passen bij hun doel

InDesign genereert diverse extra klassen voor het verbeteren van de visuele getrouwheid en de conceptuele toewijzing tussen InDesign en EPUB.

De klassen hebben nu andere namen gekregen die passen bij het doel van de klassen en die hun doel verduidelijken.

Gegenereerd voorvoegsel voor een CSS-klasse Beschrijving
CharOverride-# Toewijzing van de door de gebruiker toegepaste tekenkenmerkoverschrijving aan CSS-eigenschappen
ParaOverride Toewijzing van de door de gebruiker toegepaste alineakenmerkoverschrijving aan CSS-eigenschappen
TableOverride-#
Toewijzing van de door de gebruiker toegepaste tabelkenmerkoverschrijving aan CSS-eigenschappen
CellOverride-#
Toewijzing van de door de gebruiker toegepaste celkenmerkoverschrijving aan CSS-eigenschappen
ObjectOverride-#
Toewijzing van de door de gebruiker toegepaste objectkenmerkoverschrijving (PageItem) aan CSS-eigenschappen
_idGenParaOverride-#
Afhandeling van de overname van CSS-eigenschappen (zoals links inspringen)
_idGenCharOverride-# Afhandeling van de overname van CSS-eigenschappen (zoals puntgrootte)
_idGenDropcap-# Zorgen dat de initiaal er meer uitziet als id
_idGenBNMarker-# Zorgen dat de opsommingstekens en nummering er meer uitzien als id
_idGenRuby-# De Ruby-CSS wijzigen
_idGenStoryDirection Ondersteuning voor de richting van een artikel
_idGenTableRowColumn Ondersteuning voor afwisselende tabellijnen en -vullingen
_idGenPageitem-# De breedte en hoogte van het PageItem/Object overdragen

CSS gegenereerd voor Japans ruby-label

InDesign genereert nu een afzonderlijke CSS-regel die alleen de aan ruby gerelateerde kenmerken bevat.

Ondersteuning voor scripts voor het exporteren van EPUB-boeken

De ondersteuning voor scripts was niet beschikbaar in CS6, maar is nu wel beschikbaar.

Nieuw dialoogvenster met waarschuwings- of foutberichten tijdens exporteren

Het nieuwe dialoogvenster maakt het gemakkelijker om meerdere waarschuwings- of foutberichten te lezen die betrekking hebben op de exportbewerking.

Verbeterde toewijzing van opsommingstekens aan de eigenschap voor het type lijststijl

Als er een Unicode-waarde wordt aangetroffen die niet in de onderstaande tabel wordt vermeld, wordt deze waarde niet in de CSS gespecificeerd en wordt de standaardinstelling van het apparaat of de browser gebruikt (gewoonlijk “disc”).

Id Unicode-waarde

CSS-eigenschap

0 x 2022 (opsommingsteken)

“disc”

0 x 25 CB (witte cirkel)

“circle”

0 x 25 A0 (zwart vierkant)

“square”

De verschillende typen lijsten met nummering van InDesign worden nu toegewezen aan de CSS-eigenschappen, die in de onderstaande tabel worden vermeld.

ITextAttrNumberingStyle

CSS-eigenschap

1,2,3,4

“decimal”

01,02,03,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

I, II, III,

“upper-­‐roman”

i, ii, iii,

“lower-­‐roman”

A,B,C,D

“upper-­‐alpha”

a,b,c,d

“lower-­‐alpha”

001,002,003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

0001,0002,0003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

Toewijzing van de eigenschap Afbreken vóór

Het kenmerk Optie voor behouden ''Begin alinea' 'wordt nu op de juiste wijze toegewezen aan een geldige CSS-eigenschap. Elke andere waarde voor dit kenmerk dan de waarde kStartAnywhere wordt toegewezen aan pagebreak-before:always.

Afbrekingstekens worden op dit moment nog steeds niet ondersteund.

Toegang tot apparaatlettertypen van de iBooks-lezer

De iBooks-lezer ondersteunt een groot aantal apparaatlettertypen (http://iosfonts.com/) en deze lettertypen worden niet standaard ingeschakeld wanneer ernaar wordt verwezen via @font-face, tenzij het speciale XML-optiebestand META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml aan het pakket wordt toegevoegd.

Het optiebestand wordt nu toegevoegd aan zowel het EPUB2.0- als het EPUB3.0-pakket.

Het insluiten van lettertypen op de iBooks-lezer wordt nu ondersteund

EPUBCheck is zodanig gewijzigd dat ingesloten lettertypen nu worden geaccepteerd als acceptabele lettertypen voor de iBooks-lezer.

De optie EPUB 3.0 met layout is uit het venster EPUB-export verwijderd

Omdat de DPS Reader heeft besloten deze indeling niet te ondersteunen, hebben we de optie 'EPUB 3.0 met layout' uit het dialoogvenster EPUB-export verwijderd.

Bij het toewijzen van alinea's blijven kenmerken gekoppeld aan CSS-alinea-eigenschappen

Alineakenmerk

CSS-eigenschap

Bij vorige houden

page-break-before:avoid

Alle regels bijeenhouden

orphans: 99

Eerste N behouden

orphans: #

Laatste N behouden

window: #

Bij volgende N houden

page-break-after:avoid

Bij een vorige wijziging is Begin alinea toegewezen aan de CSS-eigenschap page-break-before:avoid. Omdat dit kenmerk en Bij vorige houden dezelfde toegewezen eigenschap delen, krijgt het kenmerk Begin alinea de prioriteit bij conflicten, zoals dat ook gebeurt in InDesign.

Opmerking:

Bij het toewijzen van het kenmerk Bij volgende N houden, worden alle andere waarden dan de waarde één genegeerd. Bovendien worden afbrekingstekens (naar volgende N) op dit moment niet ondersteund.

Ondersteuning voor meerdere CSS-klassenamen in de velden 'Stijl naar label/klasse' van alinea-, teken- en objectstijlen

Meerdere klassenamen moeten van elkaar worden gescheiden door een of meer spaties en de eerste klassenaam wordt gebruikt om de CSS te genereren voor de stijl als de optie CSS maken is ingeschakeld voor deze stijl.

Een alineastijl die bijvoorbeeld het volgende vermeldt:

Class: InDesign is het beste

resulteert in:

<p class=”InDesign is het beste”>foo</p>

p.InDesign {…}

Het doel van deze functie is om ontwerpers in staat te stellen CSS-eigenschappen te overschrijven of uit te breiden via het mechanisme voor een extra CSS-bestand op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster EPUB-export.

Er wordt geen extra controle uitgevoerd op de opgegeven waarden en tijdens het exportproces worden de waarden eenvoudig door InDesign meegenomen voor opmaakdoeleinden en verder genegeerd.

Lege <p>- en <li>-bereiken zijn verwijderd

Lege alinea's in InDesign zijn niet leeg, maar bevatten een harde return en zijn samengesteld met verticale hoogte.

In HTML wijst InDesign, waar dat nodig is, alinea's toe aan <p>- en <li>-labels en de harde return maakt geen deel uit van de toewijzing die kan leiden tot lege labels.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?