Adobe Sign voor Salesforce: Geautomatiseerde workflows met Process Builder

Overzicht

De Process Builder in Salesforce is een grafische tool waarmee u door te wijzen en te klikken bepaalde handelingen kunt automatiseren die zijn gebaseerd op het activeren van gebeurtenissen in uw Salesforce-omgeving.

De processen zijn gebouwd op logica van het type 'als-dan', en bevatten één activeringsgebeurtenis, minstens één voorwaarde en minstens één handeling die in real time kan worden uitgevoerd, en/of als een geplande gebeurtenis.

Adobe Sign ondersteunt twee handelingstypen: Records bijwerken en Apex

Elk handelingstype bevat een aantal oproepbare handelingen:

 • Verzenden
 • Annuleren
 • Verwijderen
 • Herinneren
 • Bijwerken
 • Laden (sjabloon) is alleen beschikbaar bij het gebruik van het Apex-handelingstype

De Proces Builder is een zeer krachtig instrument en een volledige beschrijving van hoe deze tool werkt, valt buiten het bereik van dit document.

In dit document wordt beschreven welke handelingen beschikbaar zijn via v20 of het Adobe Sign voor Salesforce-pakket.

Voor meer (algemene) informatie over de Process Builder, raadpleegt u de documentatie of de interactieve 'trailhead' die beschikbaar zijn in Salesforce.


Processen met Records bijwerken als actietype

Deze methode gebruikt het handelingstype Record bijwerken in de Salesforce-Process Builder om het keuzelijstveld Achtergrondhandeling van de overeenkomstrecord zodanig in te stellen dat een handeling wordt aangeroepen.

Er kan een nieuw proces worden gemaakt dat wordt geactiveerd als de record wordt gewijzigd, en dat vervolgens een handeling kan aanroepen voor een verwante Adobe Sign-overeenkomst. Gebruikers kunnen bepalen wanneer de handeling wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld na welke veldupdate op het hoofdrecord) en welke gerelateerde overeenkomst(en) wordt/worden geselecteerd voor de handeling.

 

Momenteel worden de volgende acties ondersteund:

 • Verzenden
 • Annuleren
 • Verwijderen
 • Herinneren
 • Bijwerken

Zaken waarmee u rekening moet houden:

 • Elke fout die tijdens het proces wordt gedetecteerd, wordt opgeslagen in het veld Foutbericht en kan op de bijbehorende overeenkomstpagina worden bekeken
 • Geplande acties worden ondersteund
 • Adobe Sign-bibliotheekdocumenten worden ondersteund
 • Een of meer bovenliggende of onderliggende overeenkomsten kunnen worden geselecteerd
 • Tijdens het bijwerken van een overeenkomstrecord, is de gerelateerde record het object echosign_dev1
  • Het object echosign_dev1 wordt gekoppeld aan de algemene Salesforce-objecten (account, opportunity, contact, etc). Als de overeenkomsten zijn gerelateerd aan een aangepast object, is deze naam uniek voor de organisatie.

 • Acties worden geactiveerd doordat het keuzelijstveld Achtergrondactie wordt bijgewerkt op de overeenkomstrecord met de overeenkomende actiewaarde

Beperkingen:
 • De overeenkomstrecord moet al bestaan. De record kan niet worden gemaakt of geladen uit een overeenkomstsjabloon via het handelingstype 'Records bijwerken'


Processen met Apex als actietype

Deze methode gebruikt het handelingstype Apex in de Salesforce-Process Builder om een Aanroepbare methode aan te roepen die bij het beheerde pakket wordt geleverd om de bijbehorende handeling uit te voeren. 

Er kan een nieuw proces worden gemaakt dat wordt geactiveerd als de record wordt gewijzigd, en dat vervolgens een handeling kan aanroepen voor een verwante Adobe Sign-overeenkomst.

De volgende aanroepbare handelingen zijn gedefinieerd:

 • De aanroepbare handeling Laden van de overeenkomstsjabloon
  • AgreementTemplateLoadInvocableAction.load
   • Doorgeven in de sjabloon en hoofd-id's, en in elke runtimevariabele.
   • Doorgeven in een optionele parameter om te bepalen of de sjabloon asynchroon wordt gegenereerd
    • Vereist als de sjabloon een document bevat van de Adobe Sign-bibliotheek
   • De gegenereerde overeenkomstrecord-id of een foutbericht retourneren
    • De fout is niet zichtbaar voor de gebruikers die de activeringshandeling uitvoeren

Bij het aanroepen van de Load Agreement Type-klasse, kunt u vier veldopties configureren:

 • Hoofdrecord-id - De Salesforce-record-id of het object waaraan de overeenkomst moet zijn gerelateerd. 
  • Meestal ingesteld op het type Field Reference en de waarde "[Object].Id", waarbij het object de opportunity, account, enz. kan zijn
 • Overeenkomstsjabloon-id - De Salesforce-record-id van de overeenkomstsjabloon die moet worden geladen. Stel het type in op "ID" en de waarde op de record-id
 • Runtimevariabelen voor de overeenkomstsjabloon - Ontvangers en/of documenten van een variabele. 
  • Eén variabele: myRecipient=auserguy@adobe.com 
  • Twee variabelen: myRecipient=auserguy@adobe.com,myAttachment=00Pf4000002df0q
 • Asynchrone verwerking - Optioneel, geef deze alleen op indien noodzakelijk. Standaard is de waarde 'false' en wordt de sjabloon in synchrone modus uitgevoerd (dus dezelfde transactie/thread) 
  • Stel de waarde in op 'true' als uw overeenkomstsjabloon een Adobe Sign-bibliotheekdocument laadt
  • Zorg dat de waarde 'false' is als de instelling AutoSend voor de sjabloon 'true' is
  • U kunt automatisch verzenden niet combineren met Adobe Sign-bibliotheekdocumenten
  • Houd rekening met de ingebouwde Salesforce-beperkingen als het proces wordt aangeroepen vanuit een batchproces of een ander asynchroon proces

 

 • De aanroepbare handeling Overeenkomst annuleren
  • AgreementCancelInvocableAction.cancelAgreement
   • Doorgeven in de overeenkomst-id
   • Retourneer een foutbericht
 • De aanroepbare actie Overeenkomst verwijderen
  • AgreementDeleteInvocableAction.deleteAgreement
   • Doorgeven in de overeenkomst-id
   • Retourneer een foutbericht
 • De aanroepbare handeling Overeenkomst herinneren
  • AgreementRemindInvocableAction.sendReminder
   • Doorgeven in de overeenkomst-id
   • Retourneer een foutbericht
 • De aanroepbare actie Overeenkomst verzenden
  • AgreementSendInvocableAction.sendAgreement
   • Doorgeven in de overeenkomst-id
   • Retourneer een foutbericht
 • De aanroepbare actie Overeenkomst bijwerken
  • AgreementUpdateInvocableAction.updateAgreement
   • Doorgeven in de overeenkomst-id
   • Retourneer een foutbericht

Voor de handelingen Annuleren, Verwijderen, Herinneren, Verzenden en Bijwerken is alleen de Overeenkomst-id vereist van de overeenkomst waarop de handeling wordt uitgevoerd:


Zaken waarmee u rekening moet houden:

 • Geplande acties worden ondersteund
 • Overeenkomstsjablonen met automatische verzending worden ondersteund (d.w.z. genereren en verzenden)
 • Alle handelingen kunnen meerdere aanvragen in één aanroep accepteren
 • Alle uitzonderingen worden vastgelegd en opgeslagen in de resultatenrecord en als fout vastgelegd in het Apex-foutopsporingslogboek. Zo wordt voorkomen dat het proces wordt geblokkeerd.
 • De parameter voor de functie Sjabloon laden (asynchrone verwerking) bepaalt of de sjabloon in de synchrone of asynchrone modus wordt verwerkt. De aanroeper moet opgeven of de sjabloonlading in synchroon of asynchroon moet worden uitgevoerd 
  • Het standaardproces wordt uitgevoerd in de synchrone modus. De meeste processen moeten synchroon worden uitgevoerd
  • Als automatisch verzenden is ingeschakeld, moet het proces in de synchrone modus worden uitgevoerd
  • Het meest kenmerkende asynchrone proces is het laden van een Adobe Sign-bibliotheekdocument

 

Beperkingen:

 • De combinatie van sjablonen met automatisch verzenden en Adobe Sign-bibliotheekdocumenten wordt niet ondersteund vanwege een beperking in Salesforce waardoor een bepaalde thread niet een andere thread kan activeren
 • Voor alle parameters die in de aanroepbare handeling worden doorgegeven, kunnen alleen de bovenliggende velden (niet de onderliggende velden) worden verwezen. U kunt geen handelingen uitvoeren op onderliggende overeenkomsten onder een hoofdrecord
 • De geretourneerde waarden van een Apex-aanroep kunnen niet worden gebruikt in een procesbuilder. Handelingen die een waarde retourneren worden niet ondersteund (bijvoorbeeld documentgegevens ophalen of ondertekenings-URL ophalen).


Queueable-service

Er is een nieuwe servicelaag geïmplementeerd waarmee overeenkomsthandelingen kunnen worden aangeroepen via de Salesforce-queryinterface. Meer informatie over de queryinterface vindt u hier. De handelingen roepen de kernservice-API's aan die vervolgens de Adobe Sign-API aanroepen.

De volgende handelingen worden ondersteund:

 • Verzenden
 • Annuleren
 • Verwijderen
 • Herinneren
 • Bijwerken

De globale service echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService is Apex-klasse van de service die beschikt over een parameter van het type echosign_dev1.QueueableServiceParameter waarin de aanroephandeling en de overeenkomstrecord-id zijn opgenomen:

 

echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService.QueueableServiceParameter param = new echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService.QueueableServiceParameter();

param.actionType = EchoSignApiService.ACTION_TYPE.AGREEMENT_REMIND;
param.agreementId = 'a0I0S000000KwkaUAC';

ID jobID = System.enqueueJob(new echosign_dev1.AdobeSignApiQueueableService(param));

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online