Политика за поддръжка през жизнения цикъл на продуктите

Вижте пълен списък на корпоративните продукти на Adobe и периодите за техническа поддръжка, обхванати от Политиката за поддръжка през жизнения цикъл на продуктите.

Опции за корпоративно обслужване и поддръжка

 • Програми за основно корпоративно обслужване и поддръжка

  Съществуващите програми за обслужване и поддръжка Maintenance and Support, Platinum Support, Premium Maintenance and Support предоставят максимално пет години (в зависимост от продукта, обичайно е от 3 до 5 години (вижте продуктовата матрица) поддръжка на продукта от датата на пускане на продукта на пазара, започвайки от изданието на версия „.0“ на продукта („основно издание“). Поддръжката за всички производни версии – локализирани версии, версии с незначителни надграждания, други операционни системи и т.н. – на дадено основно издание се прекратява с поддръжката за основното издание. Това включва версии с една и две разделителни точки и свързващи продукти.

 • Разширено обслужване и поддръжка

  Тази опция на програмата дава на Вашата организация допълнителни две години услуги по обслужване и поддръжка (Platinum Maintenance and Support) след края на периода на основна поддръжка. Разширеното обслужване и поддръжка (Extended Maintenance and Support) предоставя на Вашата организация много полезно допълнително време, което е възможно да Ви е необходимо за планиране на Вашата миграция към най-новата технология на Adobe.

 • Самообслужване и поддръжка на по-стари версии

  Клиентите могат да използват тази опция, за да получат една допълнителна година помощ. Онлайн самообслужването ще им съдейства относно въпроси, свързани с продуктите.

Планирайте напред: Adobe може да помогне на вашата организация да определи от какво се нуждае тя

Ако Вашата организация обмисля закупуване на договор за обслужване и поддръжка или желае да добави някоя от новите опции за поддръжка към настоящото си споразумение за поддръжка, можете да получите информация за продуктите, услугите и периодите на поддръжка през жизнения цикъл на продуктите само с едно натискане на клавиш на клавиатурата или телефонно обаждане.

 • Разгледайте матрицата, която показва кои продукти са обхванати и различните периоди на поддръжка за тях.
 • Обърнете се към представителя за Вашия акаунт в Adobe, за да Ви помогне да определите най-подходящата клиентска програма за поддръжка за нуждите на Вашата организация.
 • Ако не знаете кой е представителят за вашия акаунт в Adobe и желаете да говорите с някой, се обадете на тел. 888-649-2990.

1Бележка за договора

Допълнителните програми, обявени в Политиката за поддръжка на Adobe, в момента се предлагат, но за съществуващите клиенти ще влязат в сила в момента на следващото подновяване на договора за обслужване и поддръжка. Adobe ще продължи да ви изпраща съобщения минимум 12 месеца предварително, когато даден продукт достига края на периода на поддръжка за жизнения си цикъл. Междувременно вашият(те) съществуващ(и) договор(и) за обслужване и поддръжка ще продължат да бъдат в сила и непроменени.

Обърнете се към представителя за Вашия акаунт в Adobe за подробна информация относно годишната такса за поддръжка. Можете да се възползвате и от текущата програма за обслужване и поддръжка (Platinum Maintenance and Support) при следните условия:

Подновявания. Когато подновявате програма за обслужване и поддръжка за някой от предлаганите в търговската мрежа софтуерни продукти на Adobe, изброени в продуктовия списък на Adobe, при условие че версията на софтуера не е изтекла, годишната такса за поддръжка ще бъде: (i) за първоначалния период ще бъде приложима годишната такса за поддръжка, както е била определена при първоначалната покупка, (ii) за първия период на подновяване, ако се поднови, годишната такса за поддръжка, определена при първоначалната покупка, се увеличава с три процента (3%), (iii) за втория до четвъртия период на подновяване, ако се поднови, годишната такса за поддръжка за непосредствено предшестващия период на подновяване се увеличава с три процента (3%), (iv) и за петия и следващите периоди на подновяване – по-малката сума от 20% от действащата към момента цена по ценова листа за софтуера или годишната такса за поддръжка за непосредствено предхождащия период на подновяване, увеличена с действащия Индекс на потребителските цени (ИПЦ)* за 12-месечния период, предшестващ датата на подновяване.

Разширена поддръжка. Ако версията на програма, лицензирана от клиент, предстои да достигне датата на изтичане на валидността на лиценза, както е посочено в раздел 1 е) по-горе, клиентът може да избере да закупи разширена поддръжка за максимален период от следващи две (2) години от датата на изтичане на валидността на лиценза, при условие че разширената поддръжка се предлага за тази версия на програмата. Информация относно програмите, които са или скоро ще достигнат датата на изтичане на валидността на лиценза, и датите на наличност на разширената поддръжка по версии на продуктите са публикувани на уеб сайта на Adobe www.adobe.com/bg/support. Ако клиент избере да закупи разширена поддръжка, годишната такса за поддръжка за първата година и/или подновяването (втората година) ще бъде допълнителни 25% от годишната такса за поддръжка за текущия срок на подновяване.

Ако се поднови разширена поддръжка, таксата за подновяване би била годишната такса за поддръжка, платена за предходната година, увеличена с действащия Индекс на потребителските цени (ИПЦ)* за 12-месечния период, предшестващ датата на подновяване. Ако клиент актуализира до следващата главна версия на софтуера (напр. актуализиране от 4.0 до 5.0), годишната такса за поддръжка за актуализираната версия ще бъде по-малката сума от двадесет процента (20%) от действащата към момента цена по ценова листа на лицензната такса за тази актуализирана версия или годишната такса за поддръжка за последното подновяване преди подновяването при условията на разширена поддръжка, увеличена с действащия Индекс на потребителските цени (ИПЦ)* за 12-месечния период, предшестващ датата на подновяване.

* за САЩ и Мексико ИПЦ е този, който е публикуван от Министерството на труда и Бюрото по статистика на труда на САЩ.  За Канада ИПЦ е този, който е публикуван от Банката на Канада

Прекратяване.

 1. Adobe ще предостави горните услуги по поддръжка по настоящия Договор за период от една (1) година от услугите по поддръжка („Дата на влизане в сила“) („Първоначален период“). Настоящият Договор автоматично ще се поднови за следващите периоди от една (1) година, освен ако една от страните не изпрати на другата писмено уведомление най-малко тридесет (30) дни преди края на течащия в момента срок за своето желание да не се подновява. Ако нито една от страните не изпрати на другата такова писмено уведомление за неподновяване, Adobe ще изпрати на клиента фактура за годишната такса за поддръжка (както е определено по-долу). Ако този договор изтече, на клиента може да бъдат начислени допълнителни такси преди възстановяване на услугите по поддръжки по въпросния договор.
 2. Услугите по поддръжка могат да бъдат прекратени от Adobe поради: незаплащане от страна на клиента за услугите по поддръжка; злоупотреба или неправомерно използване на услугите за поддръжка от клиента; или нарушаване на лицензионните права или правата на собственост. Ако Adobe прекрати услугите за поддръжка в резултат от нарушаване на лицензионните права или правата на собственост, клиентът трябва незабавно да прекрати употребата на софтуера, да изтрие софтуера от всички компютърни системи, на които той е инсталиран, и да върне на Adobe всички носители, съдържащи софтуера, както и свързани с него материали. Раздели 2, 5, 7 и 8 остават в сила и след изтичане или прекратяване на този договор. Когато срокът на действие на услугите за поддръжка изтече, клиентът ще има право да продължи използването на софтуера, който е получил съгласно този договор, при продължително съблюдаване на условията на настоящия договор и/или съответното лицензно споразумение с Adobe.

2Бележка за продукта

Новата Политика за поддръжка на Adobe не се прилага за всички продукти на Adobe. Например политиката не се прилага за продукти на Adobe, за които Adobe вече е съобщил дата за край на поддръжката от Adobe, и в някои случаи Adobe може да определи да приложи временна алтернативна поддръжка в зависимост от потребностите на клиента или за които Adobe взема решение по свое усмотрение да приложи временна алтернативна поддръжка.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт