Naučte se upravovat barvy a tóny v nástroji Adobe Camera Raw.

Histogram a úrovně RGB

Histogram je znázornění počtu obrazových bodů pro každou úroveň jasu v obrazu. Histogram s nenulovou hodnotou pro každou úroveň jasu ukazuje, že obraz využívá plný rozsah tónů. Histogram, který nevyužívá plný tónový rozsah, odpovídá mdlému obrazu, kterému chybí kontrast. Histogram se špičkou na levé straně označuje oříznutí stínů; histogram se špičkou na pravé straně označuje oříznutí světel.

Poznámka:

Výběrem Stínů nebo Světel zobrazíte v náhledu obrazu obrazové body, které budou oříznuté. Další informace viz Náhled oříznutí světel a stínů.

Jedním z běžných úkonů při úpravách obrazu je rovnoměrnější rozdělení hodnot obrazových bodů zleva doprava v histogramu, namísto jejich shromáždění na jednom nebo druhém konci.

Histogram je tvořen třemi vrstvami barev, které představují červený, zelený a modrý barevný kanál. Bílá se zobrazí, když se všechny tři kanály překrývají; žlutá, purpurová a azurová se zobrazí, když se překrývají dva z kanálů RGB (žlutá se rovná červenému + zelenému kanálu, purpurová se rovná červenému + modrému kanálu a azurová se rovná zelenému + modrému kanálu).

Histogram se automaticky aktualizuje, když upravujete nastavení v dialogovém okně Camera Raw.

Pod histogramem se zobrazí hodnoty RGB obrazového bodu pod ukazatelem (v náhledu obrazu).

Poznámka:

Také můžete použít nástroj pro vzorkování barev  a do náhledu obrazu umístit až devět bodů vzorkování barev. Hodnoty RGB se objeví nad náhledem obrazu. Chcete-li odebrat bod vzorkování barev, klepněte na něj se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). Chcete-li odstranit všechny body vzorkování barev, klepněte na možnost Odstranit vzorkovací body.

Zobrazení hodnot RGB
V dialogovém okně Camera Raw se zobrazují hodnoty RGB obrazového bodu pod ukazatelem.

Náhled oříznutí světel a stínů

K oříznutí dojde v případě, že barevné hodnoty obrazového bodu jsou vyšší, než nejvyšší hodnota nebo nižší než nejnižší hodnota, která může být v obrazu znázorněna. Příliš jasné hodnoty se na výstupu oříznou na bílou a příliš tmavé hodnoty se na výstupu oříznou na černou. Výsledkem je ztráta detailů obrazu.

 • Chcete-li zobrazit, které obrazové body budou oříznuty, spolu se zbývajícím náhledem obrazu, vyberte volby Stíny nebo Světla u horního okraje histogramu. Nebo stiskem klávesy U zobrazte oříznutí stínů, případně stiskem O zobrazte oříznutí světel.
 • Chcete-li zobrazit pouze obrazové body, které budou oříznuty, stiskněte při tažení posuvníků Expozice, Obnovení nebo Černé klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

U posuvníků Expozice a Obnovení se obrázek zbarví černě a oříznuté oblasti vypadají bílé. U černých posuvníků se obrázek zabarví bílou barvou a oříznuté oblasti vypadají černé. Barevné oblasti označují výřez v jednom barevném kanálu (červená, zelená modrá) nebo dvou barevných kanálech (modrá, červená žlutá).

Poznámka:

V některých případech k oříznutí dochází proto, že barevný prostor, ve kterém pracujete, má příliš malý gamut. Pokud dochází k ořezávání barev, zvažte práci v barevném prostoru s větším gamutem, například ProPhoto RGB.

Ovládací prvky vyvážení bílé

Nastavení vyvážení bílé spočívá v určení, které objekty v obrazu by podle vás měly mít neutrální barvy (bílou nebo šedou) a následném nastavení barev tak, aby tyto objekty skutečně byly neutrální. Bílý nebo šedý objekt ve scéně přebírá barevný nádech okolního světla nebo blesku, který byl použit při fotografování snímku. Když použijete nástroj Vyvážení bílé  k určení objektu, který by měl být bílý nebo šedý, aplikace Camera Raw dokáže určit barvu světla, při kterém byla scéna vyfotografována, a pak automaticky přizpůsobit nastavení podle osvětlení scény.

Jako měřítko osvětlení scény se používá barevná teplota (v kelvinech). Zdroje přirozeného a žárovkového světla vydávají světlo v předvídatelném rozložení v závislosti na jejich teplotě.

Digitální fotoaparát zaznamená vyvážení bílé v okamžiku expozice jako položku metadat. Zásuvný modul Camera Raw tuto hodnotu přečte a použije ji jako počáteční nastavení při otevření souboru v dialogovém okně Camera Raw. Toto nastavení obvykle určí správnou nebo alespoň přibližně správnou barevnou teplotu. Pokud není vyvážení bílé zcela přesné, můžete je upravit.

Poznámka:

Ne každý barevný nádech je výsledkem nesprávného vyvážení bílé. Ke korekci zbývajícího barevného nádechu po nastavení vyvážení bílé použijte nástroj DNG Profile Editor. Viz Nastavení vykreslení barev pro fotoaparát v aplikaci Camera Raw.

V záložce Základní v dialogovém okně Camera Raw jsou tři ovládací prvky k odstranění barevného nádechu z obrazu:

Vyvážení bílé

Aplikace Camera Raw aplikuje nastavení pro vyvážení bílé a příslušným způsobem změní vlastnosti Teplota a Odstín v záložce Základní. Použijte tyto ovládací prvky k doladění vyvážení barev.

Jako snímek

Použije nastavení vyvážení bílé z fotoaparátu, pokud je k dispozici.

Automaticky

Vypočítá vyvážení bílé na základě obrazových dat.

Soubory Camera raw a DNG mají také nastavení k vyvážení bílé: Denní světlo, Oblačno, Stín, Halogenové světlo, Zářivka a Blesk.

Poznámka:

Pokud aplikace Camera Raw nerozpozná nastavení vyvážení bílé fotoaparátu, možnost Jako snímek je stejná jako možnost Automaticky.

Teplota

Nastaví vyvážení bílé na vlastní hodnotu barevné teploty. Snižte teplotu, chcete-li opravit snímek vyfotografovaný při světle s nižší barevnou teplotou; zásuvný modul Camera Raw změní barvy obrazu na více modré a kompenzuje tak nižší barevnou teplotu (nažloutlou) okolního světla. Naopak zvyšte teplotu, chcete-li opravit snímek vyfotografovaný při světle s vyšší barevné teploty; barvy obrazu se změní na teplejší (nažloutlé) a kompenzují tak vyšší barevnou teplotu (namodralou) okolního světla.

Poznámka:

Rozsah a jednotky ovládacích prvků Teplota a Odstín jsou při úpravě obrazu TIFF nebo JPEG různé. Například Camera Raw nabízí posuvníky nastavení skutečné teploty pro neupravené soubory od 2 000 kelvinů do 50 000 kelvinů. U souborů JPEG nebo TIFF se nástroj Camera Raw snaží přiblížit různou barevnou teplotu nebo vyvážení bílé. Protože ale původní hodnota již byla použita pro změnu dat obrazových bodů v souboru, nástroj Camera Raw neposkytne pravdivou stupnici teploty v kelvinech. V takových případech se místo teplotní stupnice používá přibližná stupnice od -100 do 100.

Korekce vyvážení bílé
Korekce vyvážení bílé

A. Posunutím posuvníku teploty doprava provedete korekci fotografie pořízené při vyšší barevné teplotě světla B. Posunutím posuvníku teploty doleva provedete korekci fotografie pořízené při nižší barevné teplotě světla C. Fotografie po nastavení barevné teploty 

Odstín

Nastaví vyvážení bílé, aby se vykompenzoval zelený nebo purpurový odstín. Snížením hodnoty odstínu přidáte do obrazu zelenou; zvýšením odstínu přidáte purpurovou.

Poznámka:

Chcete-li rychle nastavit vyvážení bílé, vyberte nástroj Vyvážení bílé a klikněte na oblast v obraze, kterou chcete nastavit jako neutrálně šedou. Vlastnosti Teplota a Odstín se automaticky nastaví tak, aby vybraná barva byla přesně neutrální (pokud je to možné). Pokud chcete klepnout na bílé, zvolte oblast světla, která obsahuje podstatné bílé detaily, a ne plochu zrcadlového světla. Pokud kliknete dvakrát na nástroj Vyvážení bílé, obnovíte možnost Vyvážení bílé na nastavení Jako snímek.

Nastavení tónů

Tónovou stupnici obrazu můžete nastavit pomocí ovládacích prvků pro tóny v záložce Základní.

Když klepnete na možnost Automaticky nahoře v sekci s ovládacími prvky tónů v záložce Základní, aplikace Camera Raw analyzuje obraz a provede automatické nastavení ovládacích prvků tónů.

Můžete také samostatně použít automatická nastavení pro jednotlivé ovládací prvky tónů. Chcete-li použít automatická nastavení pro jednotlivé ovládací prvky tónů, jako jsou např. Expozice nebo Kontrast, stiskněte klávesu Shift a poklepejte na posuvník. Chcete-li vrátit jednotlivý ovládací prvek tónu na původní hodnotu, poklepejte na posuvník tohoto prvku.

Když nastavíte tóny automaticky, aplikace Camera Raw ignoruje všechna nastavení provedená dříve v ostatních záložkách (například jemné doladění tónů v záložce Tónová křivka). Z tohoto důvodu používejte automatické nastavení tónů jako první – pokud vůbec – pro počáteční přiblížení k nejlepšímu nastavení obrazu. Pokud jste byli při fotografování velmi opatrní a úmyslně jste fotografovali s různými expozicemi, pravděpodobně nechcete o tuto práci přijít použitím automatického nastavení tónů. Na druhou stranu můžete vždy zkusit klepnout na tlačítko Automaticky a pak vrátit nastavení zpět, pokud se vám nebudou líbit.

Náhledy v aplikaci Adobe Bridge používají výchozí nastavení obrazu. Pokud chcete, aby výchozí nastavení obrazu zahrnovalo automatické nastavení tónů, vyberte možnost Aplikovat automatické nastavení tónů v části Výchozí nastavení obrazu v předvolbách nástroje Camera Raw.

Poznámka:

Pokud porovnáváte obrazy na základě jejich náhledů v aplikaci Adobe Bridge, ponechte podle výchozího nastavení předvolbu Aplikovat automatické nastavení tónů nevybranou. V opačném případě budete porovnávat obrazy, které již byly upraveny.

Při provádění úprav sledujte koncové body histogramu nebo použijte náhledy oříznutí stínů a světel.

Poznámka:

Při posouvání posuvníků s ovládacími prvky tónů podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), abyste v náhledu viděli, kde se stíny nebo světla oříznou. Posouvejte posuvník, dokud se neobjeví ořezání, a pak vraťte nastavení trochu zpátky. (Další informace viz Náhled oříznutí světel a stínů.)

 • Chcete-li ručně nastavit ovládací prvek tónů, přetáhněte posuvník, zadejte číslo do textového pole nebo v textovém poli vyberte hodnotu a pak stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů.
 • Chcete-li hodnotu obnovit na výchozí nastavení, poklepejte na posuvník.

Poznámka:

Výběr ovládacích prvků tónů uvedených na panelu Základní závisí na tom, zda pracujete s verzí zpracování VZ 2012, VZ 2010 nebo VZ 2003.

Expozice (Vše)

Úprava celkového jasu obrazu. S posuvníkem pohybujte, dokud se vám fotografie nebude líbit a obraz nebude mít požadovaný jas. Nárůstkové hodnoty Expozice odpovídají hodnotám clony ve fotoaparátu. Změna o +1,00 je stejná jako otevření clony o 1 clonové číslo. Podobně změna o -1,00 je jako přivření clony o 1 clonové číslo.

Kontrast (Vše)

Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu, ovlivňuje převážně střední tóny. Když zvýšíte kontrast, středně tmavé až tmavé oblasti obrazu se změní na tmavší a středně světlé až světlé oblasti obrazu se změní na světlejší. Snižování kontrastu má nepřímo úměrný vliv na tóny obrazu.

Světla (VZ 2012)

Slouží k úpravě jasných oblastí obrazu. Přetažením vlevo můžete světla ztmavit a opravit tak „přesvícené“ oblasti. Přetažením vpravo světla za minimálního oříznutí zesvětlíte.

Stíny (VZ 2012)

Slouží k úpravě tmavých oblastí obrazu. Přetažením doleva stíny za minimálního oříznutí ztmavíte. Přetažením vpravo můžete stíny zesvětlit a obnovit tak jejich detaily.

Bílé (VZ 2012)

Slouží k úpravě omezení bílé. Přetažením doleva snížíte oříznutí ve světlech. Přetažením vpravo oříznutí ve světlech zvýšíte. (Zvýšení ořezu může být vhodné u zrcadlových světel, jako např. na kovovém povrchu.)

Černé (VZ 2012)

Slouží k úpravě omezení černé. Přetažením doleva zvýšíte omezení černé (mapování dalších stínů na čistě černou). Přetažením vpravo omezení černé snížíte.

Černé (VZ 2010 a VZ 2003)

Umožňuje určit, které hodnoty obrazu chcete namapovat k černé. Přesunutím posuvníku doprava zvýšíte velikost oblastí, které budou černé. Někdy tak lze dosáhnout efektu zvýšeného kontrastu obrazu. Efekt je nejvýraznější ve stínech, s mnohem menšími změnami ve středních tónech a světlech.

Obnovení (VZ 2010 a VZ 2003)

Pokusí se o obnovení detailů z oblastí světel. Aplikace Camera Raw umí rekonstruovat některé detaily z oblastí, ve kterých jsou jeden nebo dva barevné kanály oříznuté na bílou.

Vyplnit světla (VZ 2010 a VZ 2003)

Pokusí se o obnovení detailů ze stínů, bez zvýšení jasu černých. Aplikace Camera Raw umí rekonstruovat některé detaily z oblastí, ve kterých jsou jeden nebo dva barevné kanály oříznuté na černou. Použití možnosti Vyplnit světla je podobné jako použití části možností pro stíny ve filtru aplikace Photoshop Stíny a světla nebo v efektu Shadow/Highlight (Stíny a světla) v nástroji After Effects.

Jas (VZ 2010 a VZ 2003)

Nastavuje světlost nebo tmavost obrazu, podobně jako volba Expozice. Ale volba Jas místo oříznutí světel nebo stínů obrazu komprimuje světla a rozšíří stíny, když posuvník posunete doprava. Nejlepší způsob použití tohoto ovládacího prvku představuje často nejdříve nastavení celkové tónové stupnice nastavením voleb Expozice, Obnovení a Černé; pak nastavení hodnoty Jas. Velká změna hodnoty Jas může ovlivnit oříznutí stínů nebo světel, takže po nastavení volby Jas může být vhodné znovu nastavit vlastnosti Expozice, Obnovení a Černé.

Další informace: Zhlédněte výuková videa Co je nového v nástroji Camera Raw od Matta Kloskowského a Proč je vhodné nastavit aplikaci Photoshop, aby otevírala soubory JPG v nástroji Adobe Camera RAW od Terryho Whita.

Doladění tónových křivek

Ovládací prvky na záložce Tónová křivka použijte k doladění obrazů po provedení základní úpravy tónů na záložce Základní. Tónová křivka vyjadřuje změny provedené ve stupnici tónů obrazu. Vodorovná osa představuje původní hodnoty tónů obrazu (vstupní hodnoty) s černou vlevo a postupně světlejšími hodnotami směrem doprava. Svislá osa představuje změněné hodnoty tónů (výstupní hodnoty) s černou dole a postupně se měnící k bílé zcela nahoře.

Pokud se bod na křivce posune nahoru, výstupní tón bude světlejší; pokud se posune dolů, výstupní tón bude tmavší. Přímá čára pod úhlem 45 stupňů označuje, že nebyly provedeny žádné změny křivky tónové odezvy: Původní vstupní hodnoty přesně odpovídají výstupním hodnotám.

Použijte tónovou křivku ve vnořené záložce Parametricky k nastavení hodnot ve specifických tónových rozsazích obrazu. Oblasti křivky, které jsou ovlivněny vlastnostmi určité oblasti (Světla, Světlé, Tmavé nebo Stíny) závisí na tom, kam nastavíte ovládací prvky rozdělení na dolním okraji grafu. Vlastnosti středních oblastí (Tmavé a Světlé) ovlivňují převážně střední oblast křivky. Vlastnosti Světla a Stíny ovlivňují převážně konce tónového rozsahu.

 1. Chcete-li nastavit tónové křivky, proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Přetáhněte posuvník Světla, Světlé, Tmavé nebo Stíny ve vnořené záložce Parametricky. Oblasti křivky, které posuvníky ovlivňují, můžete rozšířit nebo zúžit přetažením dělicího ovladače oblasti podél vodorovné osy grafu.
  • Přetáhněte bod na křivce ve vnořené záložce Bod. Při přetahování bodu se pod tónovou křivkou zobrazují tónové hodnoty Vstup a Výstup.
  • Ve vnořené záložce Bod vyberte volbu z nabídky Křivka. Vybrané nastavení se odrazí v záložce Bod, ale ne v nastaveních v záložce Parametricky. Výchozí nastavení je Střední kontrast.
  • Vyberte v panelu nástrojů nástroj Cílená úprava parametrické křivky a přetáhněte do něj obraz. Nástroj Cílená úprava parametrické křivky umožňuje nastavit Zvýraznění, Světla, Tmavá místa nebo Oblast křivky stínu na základě hodnot v místě, kde klepnete na obraz.

  Poznámka:

  Nástroj Cílená úprava nijak neovlivňuje křivky bodu.


Ovládací prvky Průzračnost, Živost a Sytost

Podle potřeby můžete nastavením ovládacích prvků Průzračnost, ŽivostSytost v záložce Základní změnit sytost všech barev. (Chcete-li nastavit sytost pro specifický rozsah barev, použijte ovladače na kartě HSL / Stupně šedi.)

Průzračnost

Dodá obrazu hloubku zvýšením místního kontrastu s největšími efekty ve středních tónech. Toto nastavení je podobné doostření s velkým poloměrem. Při použití tohoto nastavení je nejlepší obraz zvětšit na 100% nebo více. Aby byl efekt maximální, zvyšujte nastavení dokud neuvidíte světlá ohraničení u detailů obrazu a potom nastavení trochu snižte.

Živost

Upraví sytost tak, aby se výřez minimalizoval při přechodu barev k plnému nasycení. Toto nastavení změní nasycení všech barev s nízkým nasycením s menším dopadem na barvy s vyšším nasycením. Živost také zabraňuje nadměrné sytosti pleťových tónů.

Sytost

Nastavuje sytost všech barev v obraze stejně, od –100 (monochromatický obraz) do +100 (dvojnásobná sytost).

Ovládací prvky HSL / Stupně šedi

K nastavení jednotlivých barevných rozsahů můžete použít ovládací prvky v záložce HSL / Stupně šedi. Pokud například červený objekt vypadá příliš živě a rušivě, můžete snížit hodnoty Červené ve vnořené záložce Sytost.

Následující vnořené záložky obsahují ovládací prvky pro nastavení barevné složky pro specifický barevný rozsah:

Odstín

Změní barvu. Můžete například změnit modrou oblohu (a všechny ostatní modré objekty) z azurového odstínu na nachový.

Sytost

Změní živost nebo čistotu barvy. Můžete například změnit oblohu z šedé na hodně sytou modrou.

Světlost

Změní jas rozsahu barev.

Pokud vyberete možnost Převést na stupně šedi, uvidíte pouze jednu vnořenou záložku:

Míchání stupňů šedi

Použijte ovládací prvky v této záložce k určení příspěvku jednotlivých rozsahů barev při vytváření verze obrazu ve stupních šedi.

Úprava barvy nebo tónu pomocí nástroje Cílená úprava

Nástroj Cílená úprava umožňuje provádět korekce tónů a barev přímým tažením kurzoru na fotografii. Pomocí nástroje Cílená úprava lze například tažením směrem dolů v modrém nebi snížit jeho sytost nebo přetažením na červený rámeček zvýšit intenzitu odstínu.

 1. Chcete-li přizpůsobit barvy pomocí nástroje Cílená úprava , klepněte na něj v panelu nástrojů a vyberte typ úpravy, kterou chcete provést: Odstín, Sytost, Světlost nebo Míchání stupňů šedi. Poté táhněte kurzorem v obraze.

  Tažením nahoru či doprava hodnotu zvýšíte, tažením dolů či doleva hodnotu snížíte. Při tažení pomocí nástroje Cílená úprava mohou být ovlivněny posuvníky pro více než jednu barvu. Chcete-li převést obraz do stupňů šedé, použijte nástroj Cílená úprava míchání stupňů šedi.

 2. Chcete-li upravit tónovou křivku pomocí nástroje Cílená úprava, klikněte na něj v panelu nástrojů a vyberte možnost Parametrická křivka. Poté táhněte kurzorem v obraze.

  Nástroj Cílená úprava parametrické křivky umožňuje nastavit Zvýraznění, Světla, Tmavá místa nebo Oblast křivky stínu na základě hodnot v místě, kde klepnete na obraz.

  Poznámka:

  Pomocí klávesové zkratky T můžete přepnout na poslední použitý nástroj Cílená úprava.

Tónování obrazu ve stupních šedi

Ovladače v záložce Rozdělení tónů se používají k vybarvení obrazu ve stupních šedi. Můžete přidat jednu barvu v celém rozsahu tónů, například jako sépiový vzhled, nebo provést rozdělení tónů, kdy se jedna barva aplikuje na stíny a jiná na světla. Extrémní stíny a světla zůstanou černé a bílé.

Pro barevný obraz můžete také použít speciální úpravy, jako je vzhled křížového zpracování.

 1. Vyberte obraz ve stupních šedi. (Může to být obraz, který jste převedli do stupňů šedi výběrem volby Převést na stupně šedi v záložce HSL / Stupně šedi.)

 2. V záložce Rozdělení tónů nastavte vlastnosti Odstín a Sytost pro světla a stíny. Odstín nastavuje barvu tónu; Sytost nastavuje výraznost výsledku.
 3. Nastavením ovládacího prvku Vyvážení, který vyvažuje vzájemný vliv mezi ovladači SvětlaStíny. Kladné hodnoty zvyšují vliv ovládacích prvků pro Světla, záporné hodnoty zvyšují vliv ovládacích prvků pro Stíny.

Úprava obrazů HDR v nástroji Camera Raw

V nástroji Camera Raw 7.1 nebo novější můžete pracovat s obrazy s 16-, 24- a 32bitovou plovoucí čárkou, které se často označují HDR (obrazy s vysokým dynamickým rozsahem – High Dynamic Range). Aplikace Camera Raw umožňuje otevřít obrazy HDR ve formátu TIFF a DNG. Ujistěte se, že obrazy využívají verzi zpracování 2012. (Viz Verze zpracování v nástroji Camera Raw.)

K úpravě obrazů HDR můžete využívat ovládací prvky na kartě Základní. Ovládací prvek Expozice na kartě Základní nabízí při práci s obrazy HDR vyšší rozsah (+10 až -10).

Klepnutím na tlačítko Hotovo nebo Otevřít obraz po dokončení úprav obraz otevřete v aplikaci Photoshop. V závislosti na nastavení Volby pracovního postupu se obraz otevře s 16- nebo 8bitovou hloubkou.

Otevření obrazu HDR v aplikaci Camera Raw:

 1. V aplikaci Bridge vyberte obraz a poté vyberte možnost Soubor > Otevřít v Camera Raw. V doplňku mini-Bridge klepněte pravým tlačítkem na obraz (v počítači Mac Ctrl + klepnutí) a vyberte možnost Otevřít v programu > Camera Raw.

Create and edit HDR images in Photoshop and Lightroom 4.1

Create and edit HDR images in Photoshop and Lightroom 4.1
Julieanne Kost předvádí, jak lze v aplikaci Photoshop vytvořit 32bitový soubor z několika expozic a poté v aplikaci Lightroom 4.1 upravit tóny a barvy obrazu.
Julieanne Kost

Další informace o obrazech HDR naleznete v části Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem v nápovědě k aplikaci Photoshop.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online