Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.

Tento dokument obsahuje řešení chyb, se kterými se můžete setkat při převodu obsahu sady Digital Publishing Suite do služeb Experience Manager Mobile pomocí nástroje pro migraci.

Chybové zprávy po kliknutí na tlačítko pro migraci

Account has not been found or is not an application account (Účet nebyl nalezen nebo se nejedná o účet aplikace.)

Podrobnosti: Folia lze migrovat pouze z účtu s aplikační rolí.

Řešení: Zkontrolujte, zda je Adobe ID účtu správné a zda mu byla na klasickém řídicím panelu sady DPS přiřazena aplikační role.

Folios in this migration request overlap with a migration that is in progress (Folia v této žádosti o migraci kolidují s probíhající migrací.)

Podrobnosti: Právě probíhá jiná operace migrace, která se pokouší migrovat stejnou sadu folií.

Řešení: Počkejte na dokončení procesu migrace a zkuste to znovu.

There are too many folios in the migration request, a maximum of 25 folios are supported per request (Žádost o migraci obsahuje příliš mnoho folií. Podporováno je maximálně 25 folií v jedné žádosti.)

Podrobnosti: V jedné migraci je povoleno pouze 25 folií nebo úplná interpretace.

Řešení: Vyberte méně než 25 folií nebo vyberte úplnou interpretaci a zkuste to znovu.

You are not authorized to migrate content. Please contact your Project administrator. (Nemáte oprávnění k migraci obsahu. Obraťte se na správce projektu.)

Podrobnosti: K přidávání obsahu a spouštění migrace potřebujete příslušná oprávnění.

Řešení: Ověřte, zda máte oprávnění k přidávání obsahu.

There was an error with the migration request (Při žádosti o migraci došlo k chybě.)

Podrobnosti: Spuštění žádosti o migraci zabránila nějaká chyba.

Řešení: Opakujte akci později nebo se obraťte na tým podpory společnosti Adobe.

Chybové zprávy z protokolů migrace

Folio format for "folio name" is too old, only versions 1.7.0 and later are supported. (Formát folia pro folio „název folia“ je příliš starý, podporovány jsou pouze verze 1.7.0 a novější.)

Folio format for article "article name" in folio "folio name" is too old, only versions 1.7.0 and later are supported. (Formát folia pro článek „název článku“ ve foliu „název folia“ je příliš starý, podporovány jsou verze 1.7.0 a novější.)

Podrobnosti: Migrace podporuje pouze folia nebo články pro verzi 1.7.0 a novější.

Řešení: Převeďte folio do novějšího formátu.

Folio "folio name" is missing one of the required metadata (Product ID, Publication Date, or manifestXRef) and cannot be migrated. (Folio „název folia“ postrádá část nezbytných metadat (ID produktu, datum publikování nebo manifestXRef) a nelze je migrovat.)

Podrobnosti: Data folia jsou neúplná, chybí jeden z parametrů. Při publikování pomocí nástroje Folio Producer by k této chybě nemělo docházet. Pokud k ní dojde, obraťte se na podporu společnosti Adobe.

Řešení: Opravte chybějící data a zkuste to znovu.

There was a problem converting the folio "folio name.“ (Došlo k problému při převodu folia „název folia“.)

There was a problem converting article "article name" in folio "folio name.“ (Došlo k problému při převodu článku „název článku“ ve foliu „název folia“.)

Podrobnosti: Tato chyba většinou značí problém se službou migrace.

Řešení: Kontaktujte podporu společnosti Adobe.

Folio "folio name" is corrupt and will not be migrated. (Folio „název folia“ je poškozené a nebude migrováno.)

Article "article name" in "folio name" is corrupt and will not be migrated. (Článek „název článku“ ve foliu „název folia“ je poškozený a nebude migrován.)

Podrobnosti: Tato chyba je obvykle známkou toho, že je soubor folia poškozen. Pokud není, obraťte se na podporu k produktu Adobe DPS.

Řešení: Opravte poškozené folio a zkuste to znovu.

Folio "folio name" "landscape" orientation is not supported. (Orientace folia „název folia“ na šířku není podporována.)

Article "article name" in "folio name" "landscape" orientation is not supported. (Článek „název článku“ ve foliu „název folia“ s orientací na šířku není podporován.)

Podrobnosti: Uživatel zvolil nesprávnou orientaci migrovaných folií. Uživatelské rozhraní se nesnaží automaticky zjistit doporučenou orientaci vašich folií. Někdy to však není možné v kroku před migrací nebo v případě, že vaše provedení obsahuje folia s orientací na šířku i na výšku.

Řešení: Vyberte správnou orientaci a zkuste to znovu, případně tuto chybu ignorujte (pokud není opodstatněná).

Folio "folio name;" there was a problem communicating with the Distribution Service, the operation failed after five retries. (Folio „název folia“: Došlo k problému s komunikací s distribuční službou. Operace se ani po pěti opakováních nezdařila.)

There was a problem communicating with the Distribution Service, the operation failed after five retries. (Došlo k problému s komunikací s distribuční službou. Operace se ani po pěti opakováních nezdařila.)

Podrobnosti: Tato chybová zpráva označuje problém s komunikací s původní distribuční službou.

Řešení: Po nějaké době akci opakujte. Pokud nebude chyba odstraněna, obraťte se na podporu společnosti Adobe.

The folio "folio name" was not found on the Distribution Service. (Folio „název folia“ nebylo nalezeno v distribuční službě.)

Podrobnosti: Tato chybová zpráva označuje nesoulad v datech vracených distribuční službou.

Řešení: Opakujte akci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte podporu společnosti Adobe.

Folio "folio name;" there was a problem communicating with the server, the operation failed after five retries. (Folio „název folia“: Došlo k problému s komunikací se serverem. Operace se ani po pěti opakováních nezdařila.)

There was a problem communicating with the server, the operation failed after five retries. (Došlo k problému s komunikací se serverem. Operace se ani po pěti opakováních nezdařila.)

Podrobnosti: Tato chyba značí problém v komunikaci se službou výrobce.

Řešení: Počkejte a pak akci opakujte. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte podporu společnosti Adobe.

Internal server error while migrating folio "folio name;" contact Adobe Support. (Došlo k interní chybě serveru při migraci folia „název folia“. Kontaktujte podporu společnosti Adobe.)

Podrobnosti: Tato chyba obvykle značí vážný problém se službou migrace.

Řešení: Kontaktujte podporu společnosti Adobe.

ID generation error while migrating folio "folio;" contact Adobe Support. (Chyba generování ID při migraci folia „folio“. Kontaktujte podporu společnosti Adobe.)

Podrobnosti: Tato chyba značí, že folio nebylo možné migrovat, protože název v novém systému koliduje se stávajícím názvem.

Řešení: Kontaktujte podporu společnosti Adobe.

Article "article name" in "folio name" contains an invalid file and will not be migrated. (Článek „název článku“ ve foliu „název folia“ obsahuje neplatný soubor a nebude migrován.)

Podrobnosti: Tato chyba označuje, že název některého souboru v určeném článku není platný. Znaky „;“ a „?“ nejsou v názvech souborů podporovány.

Řešení: Aktualizujte folio a odeberte neplatné znaky.

Varovné zprávy z protokolů migrace

Folio "folio name" with ID "folio ID" is an invalid rendition for folio with ID "folio name," and will not be migrated. (Folio „název folia“ s ID „ID folia“ nepředstavuje platnou interpretaci folia s ID „název folia“ a nebude migrováno.)

Podrobnosti: Tato zpráva neuvádí skutečný problém. Váš účet obsahuje duplicitní folia pro stejné provedení. Tato folia obvykle nejsou z nástroje Folio Producer dostupná a nemůžete je odstranit. V závislosti na různých parametrech se zobrazí nebo nezobrazí v prohlížečích. Pokud duplicitní folia nepředstavují problém, zkontrolujte, zda je migrované folio úplné a správné a tuto chybu ignorujte. 

Řešení: Pokud dojde k migraci chybného folia, požádejte pracovníky podpory k produktu Adobe DPS, aby neplatná folia ze starého účtu DPS odebrali, a proveďte migraci znovu.

There are "201" articles in folio "folio name," the maximum number of migrated articles is "200" in pre-release; created collection is incomplete. (Ve foliu „název folia“ se nachází 201 článků. Maximální počet migrovaných článků činí ve verzi pre-release 200. Vytvořená kolekce je neúplná.)

Podrobnosti: Toto omezení je dočasné a bude brzy odstraněno. 

Řešení: Neexistuje žádné alternativní řešení.

Informační zprávy z protokolů migrace

Collection "collection name" was created from folio "folio name“ (Kolekce „název kolekce“ byla vytvořena z folia „název folia“.)

Podrobnosti: Tato zpráva představuje poznámku, která propojuje stará folia s kolekcemi (jedná se o odkaz na kolekci ve službách AEM Mobile).