Zarovnání textu

Text může být zarovnaný k jednomu nebo k oběma okrajům (nebo vsazením) textového rámečku. Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zvolit zarovnání celého textu odstavce kromě posledního řádku (Do bloku, doleva nebo Do bloku, doprava) nebo můžete zarovnat text odstavce včetně posledního řádku (Do bloku všechny řádky). Když máte na posledním řádku pouze několik znaků, můžete použít speciální znak pro zakončení článku a vytvořit zarovnávací mezeru.

op_14
Justify Left (left) and Justify All (right)

Poznámka:

Když zarovnáte do bloku všechny řádky textu a používáte volbu Odstavcová sazba Adobe, InDesign posune text tak, aby odstavec měl pravidelnou hustotu textu a byl vizuálně v pořádku. Můžete doladit mezery v textu zarovnaném do bloku.

Když zarovnáte text do bloku či na střed v mřížce rámečku, nebude text již zarovnán přesně podle mřížky. Pro všechny odstavce v mřížce rámečku můžete také určit zarovnání odstavce.

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na jedno z tlačítek zarovnání (Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Do bloku doleva, Do bloku na střed, Do bloku doprava a Do bloku všechny řádky).
 3. (Volitelně) klikněte na Zarovnat směrem ke hřbetu nebo Zarovnat směrem od hřbetu.

  Když na odstavec aplikujete volbu Zarovnat směrem ke hřbetu, text na levé stránce se zarovná doprava, ale když stejný text přeteče (nebo se jeho rámeček přemístí) na pravou stránku, zarovná se doleva. Podobně když na odstavec aplikujete volbu Zarovnat směrem od hřbetu, text na levé stránce se zarovná doleva, ale text na pravé stránce se zarovná doprava.

  Ve vertikálních rámečcích nemá zarovnání ke hřbetu nebo od hřbetu žádný efekt, protože zarovnání textu je rovnoběžné se směrem hřbetu.

Poznámka:

Pokud chcete, aby byla levá strana řádku textu zarovnaná doleva a pravá strana zarovnaná doprava, umístěte textový kurzor tam, odkud chcete zarovnat text doprava, stiskněte tabulátor a pak zarovnejte zbytek řádku doprava.

Zarovnání odstavců na mřížku účaří

Při formátování odstavců v prostém textovém rámečku můžete použít zarovnání odstavců na mřížku účaří. Ve výchozím nastavení je mřížka rámečku zarovnaná na střed rámečku em, nicméně zarovnání mřížky jednotlivých odstavců lze také změnit tak, aby byla zarovnaná na účaří latinky, mřížku rámečku em nebo mřížku rámečku ICF.

Mřížka účaří odpovídá prokladu hlavního textu v dokumentu. Pro všechny prvky stránky můžete použít násobky hodnoty tohoto prokladu, aby byl text v sousedních sloupcích a stránkách vždy zarovnaný. Pokud má například hlavní text dokumentu proklad 12 bodů, můžete vytvořit nadpis s prokladem 18 bodů a vložit 6 bodů mezery před odstavce, které následují za tímto nadpisem.

op_14J
Grid alignment

A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF 

Kromě zadání zarovnání mřížky můžete také určit, jestli se má provést zarovnání k mřížce pouze prvního řádku odstavce. Pokud se ve stejném řádku nacházejí znaky o různých velikostech, můžete určit, jak se zarovnají malé znaky vzhledem k větším znakům. Další informace naleznete v části Zarovnání textu různých velikostí.

Poznámka:

Pokud má text stejnou velikost jako jsou výchozí nastavení mřížky rámečku, nedojde ke změně umístění textu, a to ani když změníte zarovnání na mřížku. Změna zarovnání na mřížku se projeví v případě, když použijete písmo nebo velikost odlišné od výchozích nastavení rámečku pro text v mřížce rámečku.

Nastavení mřížky účaří můžete změnit v sekci Mřížka dialogového okna Předvolby.

Chcete-li zobrazit mřížku účaří, zvolte Zobrazení > Mřížka a vodítka > Zobrazovat mřížku účaří. Mřížka účaří se zobrazí ve stejném směru jako je směr psaní textového rámečku.

Poznámka:

Mřížka účaří je viditelná pouze v případě, že je zvětšení dokumentu větší, než je nastavený práh zobrazení v předvolbách mřížky. Aby byla mřížku účaří viditelná, možná budete muset zobrazení zvětšit.

Zarovnání odstavců na mřížku účaří

 1. Vyberte text.
 2. V nabídce panelu Odstavec vyberte možnost Zarovnání na mřížku > Účaří latinky.

Zarovnání pouze prvního řádku na mřížku účaří

 1. Vyberte odstavce, které chcete zarovnat.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte možnost Zarovnat na mřížku pouze první řádek.
 3. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na možnost Zarovnat na mřížku účaří .
 4. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu vyberte v části Zarovnání na mřížku jinou možnost než Žádné.

Když je proklad nastaven na hodnotu větší, než je mřížka účaří, dojde k automatickému gyoudori, tj. k přichycení řádku k dalšímu řádku v mřížce. Pokud je například proklad 16 bodů a mřížka účaří 14 bodů, přichytí se text k řádku mřížky každý druhý řádek.

Chcete-li zarovnat text ke středu mřížky účaří, nad nebo pod virtuální hlavní text nebo nad či pod průměrný tiskový povrch, vyberte v nabídce Zarovnání na mřížku jinou možnost než Žádné.

Zarovnání odstavců na mřížku účaří

Mřížka účaří odpovídá prokladu hlavního textu v dokumentu. Pro všechny prvky stránky můžete použít násobky hodnoty tohoto prokladu, aby byl text v sousedních sloupcích a stránkách vždy zarovnaný. Pokud má například hlavní text dokumentu proklad 12 bodů, můžete vytvořit nadpis s prokladem 18 bodů a vložit 6 bodů mezery před odstavce, které následují za tímto nadpisem.

Použití mřížky účaří zajišťuje jednotné umístění prvků textu na stránce. Chcete-li, aby byla účaří zarovnaná na mřížku stránky, můžete nastavit proklad pro odstavec. To je užitečné, chcete-li zarovnat účaří textu ve více sloupcích nebo v sousedních textových rámečcích. Nastavení mřížky účaří můžete změnit v sekci Mřížka dialogového okna Předvolby.

Můžete také na mřížku účaří zarovnat pouze první řádek odstavce, a ostatní řádky nechat nastavené podle zadaných hodnot prokladu.

Chcete-li zobrazit mřížku účaří, zvolte Zobrazení > Mřížka a vodítka > Zobrazovat mřížku účaří.

Poznámka:

Mřížka účaří je viditelná pouze v případě, že je zvětšení dokumentu větší, než je nastavený práh zobrazení v předvolbách mřížky. Aby byla mřížku účaří viditelná, možná budete muset zobrazení zvětšit.

Zarovnání odstavců na mřížku účaří

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na Zarovnat na mřížku účaří .

Poznámka:

Chcete-li zajistit, aby se proklad textu nezměnil, nastavte proklad mřížky účaří na stejnou hodnotu jako proklad textu nebo na jeho násobek.

Zarovnání pouze prvního řádku na mřížku účaří

 1. Vyberte odstavce, které chcete zarovnat.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Zarovnat na mřížku pouze první řádek.
 3. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na Zarovnat na mřížku účaří .

Vytvoření souměrného textu titulku

Můžete vyvážit víceřádkový text, nezarovnaný do bloku. Tato funkce je užitečná pro víceřádkové titulky, zvýrazněné citáty a vystředěné odstavce.

op_14a
Before and after applying Balance Ragged Lines to the title
 1. Klikněte do odstavce, který chcete vyvážit.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Vyvážit nezarovnané řádky.

Tato funkce se uplatní pouze v případě, že je vybraná Odstavcová sazba Adobe.

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zarovnání nastaveno na Zarovnat vlevo/nahoru, Zarovnat na střed nebo Zarovnat vpravo/dolů a když byla použita funkce Adobe Paragraph Composer.

Nastavení gyoudori

Gyoudori zarovná zadaný počet řádků na střed odstavce. Gyoudori můžete použít ke zvýraznění jednořádkových odstavců, například záhlaví nebo nadpisů. Pokud odstavec obsahuje více řádků, můžete vybráním možnosti Gyoudori odstavce zajistit, že se celý odstavec roztáhne na daný počet řádků.

op_15J
Gyoudori set to 2 (left) and gyoudori set to 3 (right)
 1. V části Gyoudori   na panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu zadejte počet řádků, které chcete zarovnat na střed.
 2. Chcete-li zarovnat celý odstavec na určitém počtu řádků, vyberte v nabídce panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu možnost Gyoudori odstavce.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení textových rámečků je gyoudori nastaveno na hodnotu mřížky účaří.

Nastavení gyoudori odstavce

Když použijete gyoudori na odstavec o více než jednom řádku, umožňuje možnost Gyoudori odstavce roztažení celého odstavce na zadaný počet řádků gyoudori, často 2 řádky odstavce na 3 řádky mřížky. Pokud tato možnost vybraná není, roztáhne se každý řádek odstavce na zadaný počet řádků gyoudori, například 2 řádky odstavce na 6 řádků mřížky.

op_31J
Setting line deletion to 2 (left) and 3 (right)
 1. Vyberte odstavec, na který chcete aplikovat gyoudori odstavce.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte možnost Gyoudori odstavce.
 3. Upravte proklad odstavce gyoudori tak, aby odpovídal potřebám rozvržení.

Při použití funkce Gyoudori odstavce k vystředění odstavce na určitém počtu řádků mřížky se budou rozestupy jednotlivých řádků řídit velikostí prokladu, nikoli aki mřížky. V případě použití výchozí hodnoty 100% automatického prokladu pro text mřížky rámečku může být nutné upravit proklad každého řádku a zvětšit tak jejich rozestupy.

Vytváření odstavců roztažených přes několik sloupců nebo rozdělení sloupců

Odstavec lze roztáhnout přes několik sloupců v textovém rámečku a vytvořit obkročný efekt. Můžete zvolit, zda bude odstavec roztažený přes všechny sloupce nebo před určitý počet sloupců. Když je odstavec nastaven tak, aby se roztáhl přes textový rámeček s několika sloupci, bude text před roztaženým odstavcem ve výsledku vyvážený.

Odstavec v témže textovém rámečku můžete rozdělit na několik sloupců.

Výukový videokurz o vytváření odstavců přes více sloupců nebo rozdělených do více sloupců najdete na stránce www.adobe.com/go/lrvid5151_id_cz nebo http://tv.adobe.com/go/4952/.

nf_span_split_columns
Paragraph spanning and splitting multiple columns

A. Heading that spans columns B. Split column 

Roztažení odstavce přes více sloupců

 1. Umístěte kurzor do odstavce.

  Můžete také tuto funkci přidat do stylu odstavce, například jako sty záhlaví.

 2. V nabídce ovládacího panelu nebo v nabídce panelu Odstavec vyberte Přes více sloupců.

 3. V nabídce Rozvržení odstavce vyberte možnost Přes více sloupců.

 4. V nabídce Roztáhnout vyberte počet sloupců, přes které chcete odstavec roztáhnout. Chcete-li odstavec roztáhnout přes všechny sloupce, vyberte možnost Vše.

 5. Chcete-li přidat mezeru před nebo za roztáhnutý odstavec, zadejte hodnoty Mezera před roztáhnutím nebo Mezera po roztáhnutí a klikněte na tlačítko OK.

Rozdělení odstavce do sloupců

 1. Umístěte kurzor do odstavce.

  Můžete také tuto funkci přidat do stylu odstavce, například jako sty záhlaví.

 2. V nabídce ovládacího panelu nebo v nabídce panelu Odstavec vyberte Přes více sloupců.

 3. V nabídce Rozvržení odstavce vyberte možnost Rozdělit sloupce.

 4. Určete následující volby a pak klikněte na OK:

  Podsloupce

  Vyberte počet sloupců, do kterých chcete odstavec rozdělit.

  Mezera před rozdělením / Mezera po rozdělení

  Přidejte mezeru před nebo za rozdělený odstavec.

  Mezera uvnitř

  Určete mezeru mezi rozdělenými odstavci.

  Mezera vně

  Určete mezeru mezi vnější stranou rozdělených odstavců a okraji.

Svislé zarovnání textu uvnitř textového rámečku

Řádky textu v rámečku můžete zarovnat nebo rozmístit podél jeho svislé osy, abyste zachovali jednotné svislé umístění textu v rámečcích a v jejich sloupcích.

Pomocí zarovnání rámečků můžete zarovnat text svisle (vodorovně při použití svislého textu) v prostém textovém rámečku s rámečkem sloužícím jako základna.

Text můžete zarovnat nahoru, na střed nebo k dolnímu okraji rámečku pomocí nastavení prokladu a mezer odstavce. Text můžete také zarovnat svisle do bloku, čímž se řádky rovnoměrně rozmístí bez ohledu na jejich nastavení prokladu a mezer odstavce.

op_15
Vertical justification—Bottom (left) and Justify (right)
op_16J
Top of horizontal frame (upper left), center alignment (upper right), bottom (lower left), and justified (lower right)

Svislé zarovnání textu se počítá z umístění účaří každého řádku textu v rámečku. Když upravujete svislé zarovnání, pamatujte si následující pravidla:

 • Zarovnání nahoru/vpravo je definováno jako účaří prvního řádku textu zarovnaného nahoru. Tuto hodnotu ovlivňuje volba Odsazení prvního účaří v dialogovém okně Volby textového rámečku. Zarovnání dolů/vlevo je definováno jako účaří posledního řádku textu zarovnaného dolů.

 • Když se aplikuje volba Zarovnání na mřížku pro odstavce se zarovnáním nahoru/vpravo, na střed nebo dolů/vlevo, všechny řádky se zarovnají na mřížku účaří. S volbou Do bloku se na mřížku účaří zarovná pouze první a poslední řádek.

 • Pokud upravíte hodnoty Horní nebo Dolní vsazení textového rámečku v dialogovém okně Volby textového rámečku, změníte tím i umístění prvního nebo posledního účaří.

 • Horní okraj rámečku je definován jako účaří prvního řádku textu zarovnaného nahoru. Tuto hodnotu ovlivňuje volba Odsazení prvního účaří v dialogovém okně Volby textového rámečku.

 • Dolní okraj rámečku je definován jako účaří posledního řádku textu zarovnaného dolů. Text poznámky pod čarou se nezarovná.

 • Když se aplikuje volba Zarovnat na mřížku účaří pro odstavce se zarovnáním nahoru, na střed nebo dolů, všechny řádky se zarovnají na mřížku účaří. S volbou Do bloku se na mřížku účaří zarovná pouze první a poslední řádek.

 • Pokud upravíte hodnoty Horní nebo Dolní vsazení textového rámečku v dialogovém okně Volby textového rámečku, změníte tím i umístění prvního nebo posledního účaří.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Nástrojem pro výběr vyberte textový rámeček.

  • Textovým nástrojem klikněte do textového rámečku.

 2. Zvolte Objekt > Volby textového rámečku.
 3. V části Svislé zarovnání dialogového okna Volby textového rámečku vyberte možnost Nahoru/vpravo, Na střed, Dolů/vlevo nebo Zarovnat.
 4. V sekci Svislé zarovnání dialogového okna Volby textového rámečku zvolte jednu z následujících voleb z nabídky Zarovnat:
  • Chcete-li text zarovnat svisle dolů od horního okraje rámečku, zvolte Nahoru. (To je výchozí nastavení.)

  • Chcete-li zarovnat text v rámečku na střed, zvolte Na střed.

  • Chcete-li zarovnat řádky textu svisle nahoru od dolního okraje rámečku, zvolte Dolů.

  • Chcete-li svisle rovnoměrně rozmístit řádky textu mezi horním a dolním okrajem rámečku, zvolte Do bloku.

 5. Pokud zvolíte Do bloku a chcete zabránit tomu, aby se hodnota prokladu zvětšila na nepřiměřeně větší hodnotu než je hodnota mezer odstavce, zadejte hodnotu do pole Limit mezer odstavců. Mezery mezi odstavci se rozšíří maximálně na zadanou hodnotu; pokud text stále nevyplňuje rámeček, upraví se mezery mezi řádky, aby se rámeček vyplnil. Hodnota limitu mezer odstavců se přidává k hodnotám Mezera před nebo Mezera za zadanými v panelu Odstavec.
  op_16
  Paragraph spacing limit set to zero (left) and 1 pica (right)

  Poznámka:

  Při svislém zarovnání do bloku v textových rámečcích s více sloupci buďte opatrní. Pokud poslední sloupec obsahuje pouze několik řádků, mezi řádky se může objevit příliš velké prázdné místo.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Nejjednodušší způsob, jak nastavit hodnotu Limit mezer odstavců, je vybrat Náhled a pak několikrát kliknout na šipku nahoru nebo dolů vedle hodnoty Limit mezer odstavců, až budou mezery odstavců vyvážené s prokladem.