Poznámky pod čarou

Vytváření poznámek pod čarou

Poznámka pod čarou se skládá ze dvou propojených částí: čísla odkazu poznámky pod čarou, které se zobrazuje v textu, a textu poznámky pod čarou, který se zobrazuje na konci sloupce. Poznámky pod čarou můžete vytvářet nebo importovat z dokumentů aplikace Word nebo RTF. Poznámky pod čarou se číslují automaticky při přidávání do dokumentu. Číslování začíná v každém článku znovu. Můžete nastavit styl číslování, vzhled a rozvržení poznámek pod čarou. Poznámky pod čarou nemůžete přidávat do textu poznámky pod čarou.

Šířka poznámky pod čarou se odvozuje z šířky sloupce, který obsahuje značku odkazu na poznámku pod čarou. Poznámky pod čarou nemohou vytvářet mezeru mezi sloupci v textovém rámečku.

 1. Umístěte textový kurzor tam, kde chcete zobrazit číslo odkazu poznámky pod čarou.
 2. Zvolte Text > Vložit poznámku pod čarou.
 3. Napište text poznámky pod čarou.
Poznámka pod čarou přidaná do dokumentu

A. Číslo odkazu B. Text poznámky pod čarou 

Při psaní v zobrazení rozvržení se oblast poznámky pod čarou zvětšuje, ale velikost textového rámečku se nemění. Oblast poznámky pod čarou se zvětšuje směrem vzhůru, dokud nedosáhne řádku s odkazem na poznámku pod čarou. V tomto okamžiku se poznámka pod čarou rozdělí na další stránku, pokud to je možné. Pokud poznámku pod čarou nelze rozdělit a pokud do ní přidáte více textu, než kolik se do oblasti poznámky pod čarou vejde, přesune se řádek obsahující odkaz na poznámku pod čarou na další stránku nebo se zobrazí ikona přesahujícího textu. V takovém případě byste měli zvážit, zda nezměníte formátování textu.

Poznámka:

Když je textový kurzor v poznámce pod čarou, můžete zvolit Text > Přejít na odkaz poznámky pod čarou, abyste se vrátili na místo, kde jste psali. Pokud tuto volbu používáte často, zvažte vytvoření klávesové zkratky.

Změna číslování a rozvržení poznámky pod čarou

Změny, které provedete v číslování a rozvržení poznámek pod čarou, ovlivní existující i nové poznámky pod čarou.

Poznámka:

V InCopy je vhodné měnit volby číslování a rozvržení poznámky pod čarou pouze pro samostatné dokumenty. Nastavení poznámky pod čarou dokumentu aplikace InDesign přepíše všechny změny, které provedete v připojeném (spravovaném) souboru v InCopy.

 1. Zvolte možnost Text > Volby poznámek pod čarou dokumentu.
 2. V záložce Číslování a formátování vyberte volby, které určují schéma číslování a vzhled formátování čísla odkazu a textu poznámky pod čarou.
 3. Klikněte na záložku Rozvržení a vyberte volby, které řídí vzhled oblasti poznámek pod čarou na stránce.
 4. Klikněte na OK.

Volby číslování a formátování poznámky pod čarou

V části Číslování a formátování v dialogovém okně Volby poznámek pod čarou se zobrazují následující volby:

Styl číslování

Zvolte styl číslování pro čísla odkazů poznámek pod čarou.

Začít na

Určete číslo pro první poznámku pod čarou v článku. Každý článek v dokumentu začíná stejným číslem Začít na. Pokud máte více dokumentů v knize s navazujícím číslováním stránek, možná budete chtít pokračovat v číslování poznámek pod čarou v každé kapitole tam, kde v předcházející kapitole skončilo.

Volba Začít od je obzvláště užitečná u dokumentů v knize. Číslování poznámek netvoří v jednotlivých dokumentech knihy souvislou řadu.

Číslování znovu začít na každé/každých

Pokud chcete v dokumentu začít číslovat znovu od začátku, vyberte tuto volbu a zvolte Stránka, Dvojstránka nebo Oddíl, abyste určili, kde číslování začne znovu. Některé styly číslování, například hvězdičky (*), fungují nejlépe, když začínají znovu na každé stránce.

Zobrazit předponu/příponu

Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit předpony a přípony v odkazu poznámky pod čarou, v textu poznámky pod čarou nebo v obojím. Předpony se zobrazují před číslem (například [1) a přípony se zobrazují za číslem (například 1]). Tato volba je užitečná zejména pro vkládání poznámek pod čarou mezi znaky, například [1]. Napište znak nebo znaky nebo vyberte volbu pro Předpona, Přípona nebo obojí. Chcete-li vybrat speciální znaky, kliknutím na ikony vedle ovládacích prvků Přípona a Předpona zobrazte nabídku.

Poznámka:

Pokud se vám zdá, že je číslo odkazu poznámky pod čarou příliš blízko předcházejícímu textu, přidáním některého znaku mezery jako předpony můžete vzhled zlepšit. Na číslo odkazu můžete také aplikovat znakový styl.

Poloha

Tato volba určuje vzhled čísla odkazu poznámky pod čarou, standardně je to horní index. Pokud dáváte přednost formátování čísla pomocí znakového stylu (například znakového stylu obsahujícího nastavení horního indexu OpenType), zvolte Aplikovat normální a určete znakový styl.

Tato volba určuje vzhled čísla odkazu poznámky pod čarou, standardně je to Ruby. Volba Použít normální se používá, když chcete naformátovat umístění čísla odkazu pomocí stylu znaků.

Styl znaků

Možná budete chtít zvolit znakový styl pro formátování čísla odkazu poznámky pod čarou. Například místo horního indexu můžete chtít použít znakový styl v normální poloze se zvýšeným dolním účařím. V nabídce se zobrazují znakové styly, které jsou dostupné v panelu Znakové styly.

Styl odstavců

Možná budete chtít zvolit odstavcový styl pro formátování textu poznámky pod čarou pro všechny poznámky pod čarou v dokumentu. V nabídce se zobrazují odstavcové styly, které jsou dostupné v panelu Odstavcové styly. Standardně se používá styl [Základní odstavec]. Uvědomte si, že styl [Základní odstavec] nemusí mít stejný vzhled jako výchozí nastavení písma dokumentu.

Oddělovač

Oddělovač určuje prázdné místo, které se zobrazí mezi číslem poznámky pod čarou a začátkem textu poznámky pod čarou. Chcete-li oddělovač změnit, nejdříve vyberte nebo odstraňte stávající oddělovač a pak zvolte nový oddělovač. Můžete použít více znaků. Chcete-li vložit znaky pro prázdné místo, použijte příslušný metaznak, například ^m pro em mezeru.

Volby rozvržení poznámky pod čarou

V sekci Rozvržení v dialogovém okně Volby poznámek pod čarou se zobrazují následující volby:

Roztáhnout poznámky pod čarou přes sloupce

Pomocí této volby můžete všechny poznámky pod čarou v dokumentu roztáhnout přes sloupce.

Minim. mezera před 1. pozn. pod čarou

Tato volba určuje minimální mezeru mezi koncem sloupce a prvním řádkem poznámky pod čarou. Nemůžete použít zápornou hodnotu. Jakékoliv nastavení Mezera před pro odstavec poznámky pod čarou se ignoruje.

Mezera mezi pozn. pod čarou

Tato volba určuje vzdálenost mezi posledním odstavcem jedné poznámky pod čarou a prvním odstavcem následující poznámky pod čarou ve sloupci. Nemůžete použít zápornou hodnotu. Hodnoty Mezera před a Mezera za pro odstavce poznámky pod čarou se použijí pouze v případě, že text poznámky pod čarou má více odstavců.

Odsazení prvního účaří

Tato volba určuje vzdálenost mezi začátkem oblasti poznámky pod čarou (kde se standardně zobrazuje oddělovač poznámky) a prvním řádkem jejího textu.

Umístit poznámky pod čarou na konci článku na konec textu

Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby se poznámky pod čarou z posledního sloupce zobrazily přímo pod textem v posledním rámečku článku. Pokud tato volba není vybraná, poznámka pod čarou v posledním rámečku článku se zobrazí na dolním okraji sloupce.

Povolit rozdělené poznámky pod čarou

Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby text poznámky pod čarou pokračoval v dalším sloupci, když přesáhne místo, které je pro něj ve sloupci k dispozici. Pokud není rozdělování povoleno, přesune se řádek s číslem odkazu poznámky pod čarou do následujícího sloupce nebo bude text přesahovat.

Poznámka:

Pokud je volba Povolit rozdělené poznámky pod čarou zapnutá, můžete přesto zabránit rozdělení určité poznámky pod čarou, když do jejího textu umístíte textový kurzor, z nabídky panelu Odstavec zvolíte Volby rozdělování odstavců a pak vyberete volby Nerozdělovat řádky a Všechny řádky odstavce. Pokud poznámka pod čarou obsahuje více odstavců, použijte v prvním odstavci textu poznámky pod čarou volbu Spojit s dalšími X řádky. Můžete zvolit Text > Vložit znak rozdělení > Nový sloupec a tím nastavit místo rozdělení poznámky pod čarou.

Poznámka pod čarou rozdělená přes sloupce.

Linka nad

Zadejte umístění a vzhled dělicí čáry poznámky pod čarou nad textem poznámky pod čarou. Dělicí čára (zvaná také „oddělovač“) se rovněž zobrazí nad texty všech poznámek pod čarou, které pokračují v samostatných rámečcích. Vybrané volby se použijí buď na První poznámku pod čarou ve sloupci, nebo na Pokračování poznámky pod čarou, podle výběru v nabídce. Tyto volby se podobají nastavení linek odstavců. Chcete-li odstranit dělicí čáru poznámky pod čarou, vypněte volbu Linka je zapnutá.

Práce s textem poznámky pod čarou

Při úpravách textu poznámky pod čarou si pamatujte následující pravidla:

 • Když je textový kurzor v textu poznámky pod čarou, příkaz Úpravy > Vybrat vše vybere celý text této poznámky pod čarou, ale ne další poznámky pod čarou nebo text.

 • Mezi poznámkami pod čarou se můžete pohybovat pomocí kláves šipek.

 • Číslování poznámek netvoří v jednotlivých dokumentech knihy souvislou řadu. Pokud si nepřejete, aby číslování začalo v každém dokumentu knihy od začátku, musíte v každém dokumentu po dokončení úprav ručně změnit volbu Začít od.

 • V editoru článku můžete poznámky pod čarou rozbalit a sbalit kliknutím na ikonu poznámky pod čarou. Můžete rozbalit nebo sbalit všechny poznámky pod čarou, když zvolíte Zobrazení > Editor článku > Rozbalit všechny poznámky pod čarou nebo Sbalit všechny poznámky pod čarou.

 • V zobrazení sloupců nebo článků můžete poznámky pod čarou rozbalit a sbalit kliknutím na ikonu poznámky pod čarou. Kliknutím pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na poznámku pod čarou a výběrem příkazu Rozbalit všechny poznámky pod čarou nebo Sbalit všechny poznámky pod čarou můžete rozbalit nebo sbalit všechny poznámky pod čarou.

 • Text poznámky pod čarou můžete vybrat a aplikovat na něj formátování znaků nebo odstavců. Také můžete vybrat a změnit vzhled čísla odkazu poznámky pod čarou, ale doporučený postup je použít dialogové okno Volby poznámek pod čarou dokumentu.

 • Pokud vyjmete nebo zkopírujete text obsahující číslo odkazu poznámky pod čarou, přidá se do schránky také text poznámky pod čarou. Pokud zkopírujete text do jiného dokumentu, použijí se pro poznámky pod čarou v tomto textu vlastnosti vzhledu číslování a rozvržení nového dokumentu.

 • Pokud nechtěně odstraníte číslo poznámky pod čarou na začátku textu poznámky, můžete ho přidat zpět tak, že umístíte textový kurzor na začátek textu poznámky pod čarou, kliknete pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) a zvolíte Vložit speciální znak > Značky > Číslo poznámky pod čarou.

 • Obtékání textu nemá na text poznámky pod čarou vliv.

 • Pokud v odstavci se značkou odkazu poznámky pod čarou vymažete lokální změny a znakové styly, ztratí čísla odkazů poznámek pod čarou atributy, které jste aplikovali v dialogovém okně Volby poznámek pod čarou.

Roztáhnout poznámky pod čarou přes sloupce

Postup roztažení všech poznámek pod čarou v dokumentu přes sloupce:

 1. Zvolte možnost Text > Volby poznámek pod čarou dokumentu.

 2. Vyberte kartu Rozvržení.

 3. Zaškrtněte možnost Roztáhnout pozn. pod čarou přes sloupce.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Roztažení všech poznámek přes sloupce

Odstranění poznámek pod čarou

 1. Chcete-li poznámku pod čarou odstranit, vyberte číslo odkazu poznámky pod čarou v textu a pak stiskněte klávesu Backspace nebo Delete. Pokud odstraníte pouze text poznámky pod čarou, číslo odkazu poznámky i její struktura zůstanou zachovány.

Další podobné

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.