Přidávání textu

Přidávání textu

Text můžete přidat jeho zapsáním, vložením nebo importem textu z jiného souboru. Obecně můžete při práci s textem v InCopy používat standardní postupy zpracování textu jako v textovém editoru. V panelu nástrojů vyberte textový nástroj  a pak použijte postupy popsané níže. Tyto metody fungují stejným způsobem v zobrazení sloupců, článku i rozvržení, ať je nebo není obsah připojený k aplikaci Adobe InDesign®.

Psaní

Klikněte textovým kurzorem na místo, kam chcete přidat text, a začněte psát.

Vybírání

Kliknutím a tažením, dvojitým nebo trojitým kliknutím můžete vybrat jednotlivé znaky, slova, řádky nebo odstavce (podle nastavení Předvoleb). Případně klikněte kamkoli v obsahu a zvolte Úpravy > Vybrat vše.

Vkládání

Zkopírujte nebo vyjměte text, klikněte v požadovaném umístění a zvolte Úpravy > Vložit. Pokud chcete odstranit formátování vloženého textu, zvolte Úpravy > Vložit bez formátování. Chcete-li podle potřeby přidávat nebo odstraňovat mezery, vyberte Automaticky nastavit mezery při vyjmutí a vložení slov v sekci Text dialogového okna Předvolby.

Text můžete do mřížky rámečku vložit také pomocí příkazu Úpravy > Vložit bez formátu mřížky a v takovém případě vložený text zachová písmo, velikost písma a mezery znaků zkopírovaného textu.

Odstraňování

Vyberte text, který chcete odstranit, a zvolte Úpravy > Vymazat.

Můžete také importovat text přímo z jiného textového dokumentu.

Import souborů

Text můžete importovat z jiných článků InCopy, aplikací Microsoft® Word, Microsoft Excel a libovolné aplikace, která může exportovat text ve formátu RTF (Rich Text Format) nebo pouze text. Všechny importovatelné formáty souborů jsou uvedené v seznamu v dialogovém okně Umístit programu InCopy (v nabídce Typ souborů ve Windows®a v dílčím panelu se seznamem na pravé straně v Mac OS).

Formátování a styly dokumentu

Soubory můžete importovat s formátováním nebo bez něj. Pokud importujete soubory s formátováním, InCopy importuje většinu atributů formátování znaků a odstavců z textových souborů, ale ignoruje většinu informací o uspořádání stránky, například nastavení konců stránek, okrajů a sloupců (které můžete nastavit v aplikaci InDesign). InCopy obecně importuje všechny informace o formátování nastavené v textovém procesoru s výjimkou funkcí, které nejsou v InCopy podporované.

Pokud InCopy obsahuje filtr importu pro určitou aplikaci, můžete určit, jaké styly se importují a které formátování chcete použít v případu konfliktu názvů.

Poznámka:

Styly v připojených článcích InCopy určuje InDesign. Pokud dojde při umístění článku InCopy v aplikaci InDesign ke konfliktu názvů stylů, veškeré styly importované z dokumentu InCopy se v aplikaci InDesign přepíší.

Ukládání souborů pro import

Pokud vaše aplikace pro zpracování textu může ukládat soubory ve více než jednom formátu souborů, pokuste se použít formát schopný zachovat většinu formátování – buď nativní formát souboru aplikace nebo výměnný formát jako RTF (Rich Text Format).

Můžete importovat soubory vytvořené v nejnovějších verzích Microsoft Word. Pokud umísťujete soubor z jiného textového procesoru, z Wordu 95 pro Windows nebo starší verze, například z Wordu 6, otevřete soubor v původní aplikaci a uložte ho v kompatibilním formátu Wordu nebo ve formátu RTF, který zachová většinu formátování.

Umístění (import) textu

U velkých objemů textu je příkaz Umístit nejvhodnějším způsobem pro import obsahu. InCopy podporuje různé formáty souborů textových a tabulkových procesorů a textových souborů. Míra, do které se zachová původní formátování, závisí na importním filtru pro typ souboru a na volbách, které zvolíte při umísťování souboru. Soubory formátu Word, RTF a pouze text můžete také otevřít přímo v InCopy.

 1. Textovým nástrojem  klikněte v místě, kde se má text objevit.
 2. Zvolte Soubor > Umístit.
 3. Pokud chcete zobrazit dialogové okno obsahující volby importu pro typ souboru, který umísťujete, v dialogovém okně Umístit vyberte Zobrazit volby importu.
 4. Vyberte textový soubor, který chcete umístit, a pak klikněte na Otevřít. (Pokud kliknete se stisknutou klávesu Shift na Otevřít, objeví se dialogové okno Volby importu i v případě, že políčko Zobrazit volby importu není zaškrtnuté.)
 5. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Pokud dialogové okno zobrazuje volby importu pro typ souboru, který umísťujete, vyberte libovolné požadované volby a klikněte na OK.

  • Pokud dokument, který importujete, obsahuje písma, která ve vašem systému nejsou k dispozici, otevře se dialogové okno s upozorněním na nahrazení písma. Pokud chcete určit jiná nahrazující písma, klikněte na Hledat písmo a zvolte alternativní písmo.

Poznámka:

Pokud je v textu, který jste importovali do dokumentu, růžové, zelené nebo jiné zvýraznění, pravděpodobně máte zapnuté některé volby předvoleb sazby. Otevřete sekci Sazba v dialogovém okně Předvolby a všimněte si, které volby jsou zapnuté v části Zvýraznění. Pokud je například umístěný text formátován písmy, která nejsou v InCopy dostupná, zvýrazní se text růžově.

Volby importu

Při importu souborů ve formátu Word, Excel a tagovaného textu můžete určit, jak se budou soubory importovat.

Volby importu z aplikace Microsoft Word a z RTF

Pokud vyberete Zobrazit volby importu při umísťování souboru aplikace Word nebo souboru RTF, můžete volit z těchto voleb:

Text obsahu

Importuje obsah jako část textu v článku. Tyto položky se importují pouze jako text.

Text rejstříku

Importuje rejstřík jako část textu v článku. Tyto položky se importují pouze jako text.

Poznámky pod čarou

Importuje poznámky pod čarou aplikace Word. Poznámky pod čarou a odkazy se zachovají, ale přečíslují se podle nastavení poznámek pod čarou v dokumentu. Jestliže nejsou poznámky pod čarou z dokumentu aplikace Word importovány správně, zkuste uložit dokument aplikace Word ve formátu RTF a naimportovat soubor RTF.

Poznámky na konci

Importuje poznámky na konci jako část textu na konci článku.

Používat typografické uvozovky

Zajistí, aby se v importovaném textu použily levé a pravé uvozovky („ “) a apostrofy (’) místo rovných uvozovek (" ") a apostrofů (').

Odstranit styly a formátování z textu a tabulek

Odstraní formátování, jako je písmo, barva a řez písma z importovaného textu, včetně textu v tabulkách. Pokud je tato volba vybraná, neimportují se odstavcové styly ani včleněné grafiky.

Zachovat lokální změny

Když se rozhodnete z textu a tabulek odstranit styly a formátování, můžete vybrat Zachovat lokální změny a tím zachovat formátování znaků, například tučné a kurzíva, které je aplikované na část odstavce. Odznačte tuto volbu, chcete-li odstranit veškeré formátování.

Převést tabulky na

Pokud se rozhodnete z textu a tabulek odstranit styly a formátování, můžete tabulky převést na základní neformátované tabulky nebo na neformátovaný text oddělený tabulátory.

Pokud chcete importovat neformátovaný text a formátované tabulky, importujte text bez formátování a pak vložte tabulky z aplikace Word do aplikace InCopy.

Zachovat styly a formátování textu a tabulek

Zachová v dokumentu aplikace InDesign nebo InCopy formátování dokumentu aplikace Word. Můžete použít další volby v části Formátování, chcete-li určit způsob zachování stylů a formátování.

Ruční přechody na novou stránku

Určuje způsob formátování konců stránek ze souboru aplikace Word v aplikaci InDesign nebo InCopy. Vyberte Zachovat přechody na novou stránku, aby se použily stejné konce stránek jako v aplikaci Word nebo vyberte Převést na nové sloupce nebo Bez rozdělení.

Importovat grafiky včleněné do textu

Tím se v aplikaci InCopy zachová grafika dokumentu Word.

Importovat nepoužité styly

Importuje všechny styly z dokumentu aplikace Word, i když nejsou v textu použité.

Převést odrážky a číslování na text

Importuje odrážky a číslování jako skutečné znaky, a tím zachová vzhled odstavce. V číslovaných seznamech se ale čísla při změně položek seznamu automaticky neaktualizují.

Sledování změn

Výběrem této volby dojde k tomu, že se v dokumentu aplikace InCopy zobrazí značky nástroje Sledování změn z dokumentu aplikace Word. V aplikaci InDesign lze sledování změn zobrazit v nástroji Editor článku.

Automaticky importovat styly

Importuje styly z dokumentu aplikace Word do dokumentu aplikace InDesign nebo InCopy. Pokud se u položky Konflikty názvů stylů zobrazí žlutý varovný trojúhelník, má jeden nebo více odstavcových nebo znakových stylů z dokumentu aplikace Word stejný název jako styl aplikace InCopy.

Chcete-li určit způsob řešení těchto konfliktů názvů stylů, vyberte volbu z nabídky Konflikty odstavcových stylů a Konflikty znakových stylů. Volba Použít definici stylu v aplikaci InCopy zformátuje importovaný text na základě stylu aplikace InCopy. Volbou Předefinovat styl v aplikaci InCopy importovaný text zformátujete na základě stylu aplikace Word a stylem aplikace Word zformátujete i stávající text v aplikaci InCopy. Pokud vyberete Automaticky přejmenovat, importované styly aplikace Word se přejmenují. Má-li například aplikace InCopy a Word styl Subheading, styl importovaný z aplikace Word se při výběru volby Automaticky přejmenovat přejmenuje na Subheading_wrd_1.

Poznámka:

Aplikace InCopy převede odstavcové a znakové styly, ovšem nikoli styly seznamů s odrážkami a čísly.  

Nastavit import stylů

K výběru stylu aplikace InCopy, který se má v importovaném dokumentu použít u každého stylu aplikace Word, použijte dialogové okno Mapování stylů.

Uložit přednastavení

Uloží aktuální nastavení voleb importu z aplikace Word, abyste ho mohli později použít znovu. Určete volby importu, klikněte na Uložit přednastavení, zadejte název přednastavení a klikněte na OK. Při příštím importu stylů z Word můžete vytvořené přednastavení vybrat z nabídky Přednastavení. Klikněte na Nastavit jako výchozí, chcete-li vybrané přednastavení používat jako výchozí při příštích importech dokumentů aplikace Word.

Volby importu textového souboru

Pokud při umísťování textového souboru vyberete volbu Zobrazit volby importu, můžete nastavit následující volby:

Znaková sada

Určuje znakovou sadu počítače, například ANSI, Unicode UTF-8 nebo Windows CE, která byla použita pro vytvoření textového souboru. Výchozí volbou je znaková sada, která odpovídá výchozímu jazyku a platformě aplikace InDesign nebo InCopy.

Určuje sadu znaků počítače, například ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS nebo Čínský Big 5, použitou k vytvoření textového souboru. Výchozí volbou je znaková sada, která odpovídá výchozímu jazyku a platformě aplikace InDesign nebo InCopy.

Platforma

Určuje, zda byl soubor vytvořen ve Windows nebo v Mac OS.

Nastavit slovník na

Určuje slovník, který se použije pro importovaný text.

Nadbytečné konce řádků

Určuje, jak se importují nadbytečné konce odstavců. Zvolte Odstranit na konci každého řádku nebo Odstranit mezi odstavci.

Nahradit

Nahradí zadaný počet mezer tabulátorem.

Používat typografické uvozovky

Zajistí, aby se v importovaném textu použily levé a pravé uvozovky („ “) a apostrofy (’) místo rovných uvozovek (" ") a apostrofů (').

Volby importu pro Microsoft Excel

Při importu souboru Microsoft Excel můžete volit z těchto voleb:

List

Určuje tabulku, kterou chcete importovat.

Zobrazení

Určuje, zda se mají importovat uložené vlastní nebo osobní pohledy, nebo zda se tyto pohledy mají ignorovat.

Rozsah buněk

Určuje rozsah buněk s použitím dvojtečky (:) pro označení rozsahu (například A1:G15). Pokud v tabulce existují pojmenované rozsahy, zobrazí se tyto jejich v nabídce Rozsah buněk.

Importovat skryté buňky neuložené v pohledu

Zahrne také všechny buňky formátované v tabulce aplikace Excel jako skryté.

Tabulka

Určuje, jak se informace z tabulkového procesoru zobrazí v dokumentu.

Formátovaná tabulka

Aplikace InCopy se pokusí zachovat stejné formátování, jaké bylo použité v aplikaci Excel. Formátování textu ve všech buňkách se ale nemusí zachovat. Pokud je tabulka připojená a ne vložená, aktualizace vazby přepíše případné formátování aplikované v aplikaci InCopy.

Neformátovaná tabulka

Tabulka se importuje bez formátování tabulkového procesoru. Když je vybraná tato volba, můžete na importovanou tabulku aplikovat styl tabulky. Pokud formátujete text pomocí odstavcového stylu a znakového stylu, formátování se zachová i v případě, že aktualizujete vazbu na soubor tabulkového procesoru.

Neformátovaný text s tabulátory

Tabulka se importuje jako text oddělený tabulátory, který pak můžete převést na tabulku v aplikaci InDesign nebo v InCopy.

Formátovaný pouze jednou

V průběhu počátečního importu zachová InDesign stejné formátování, které je použité v aplikaci Excel. Pokud je tabulka připojená, nikoli vložená, změny formátování provedené v tabulce budou v připojené tabulce po aktualizace vazby ignorovány. Tato volba není v InCopy dostupná.

Styl tabulky

Aplikuje na importovaný dokument styl tabulky, který určíte. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná volba Neformátovaná tabulka.

Zarovnání buňky

Určuje zarovnání buněk pro importovaný dokument.

Zahrnout včleněné grafiky

Tím se v aplikaci InCopy zachová grafika dokumentu Excel.

Počet desetinných míst

Určuje počet desetinných míst pro čísla z tabulkového procesoru.

Používat typografické uvozovky

Zajistí, aby se v importovaném textu použily levé a pravé uvozovky („ “) a apostrofy (’) místo rovných uvozovek (" ") a apostrofů (').

Volby importu pro tagovaný text

Pomocí formátu tagovaný text můžete importovat (nebo exportovat) textový soubor, který může využít možnosti formátování aplikace InCopy. Soubory tagovaného textu jsou textové soubory obsahující informace, popisující formátování, které chcete v aplikaci InCopy použít. Správně tagovaný text může popisovat téměř vše, co se v článku InCopy zobrazuje, včetně všech atributů na úrovni odstavce, atributů na úrovni znaků i zvláštních znaků.

Informace o definujících tazích obsahuje soubor Tagged Text PDF na adrese www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_cz (PDF).

Následující volby jsou dostupné, když importujete soubor tagovaného textu a vyberete volbu Zobrazit volby importu v dialogovém okně Umístit.

Používat typografické uvozovky

Zajistí, aby se v importovaném textu použily levé a pravé uvozovky („ “) a apostrofy (’) místo rovných uvozovek (" ") a apostrofů (').

Odstranit formátování textu

Odstraní z importovaného textu formátování, jako je písmo, barva a řez písma.

Vyřešit konflikty textových stylů pomocí

Určuje, který znakový nebo odstavcový styl se použije při konfliktu mezi stylem v souboru tagovaného textu a stylem v dokumentu aplikace InDesign. Vyberte Definice z publikace, chcete-li použít definici, která už pro daný styl existuje v dokumentu aplikace InDesign. Vyberte Definice z tagovaného souboru, chcete-li použít styl definovaný v tagovaném textu.

Před umístěním zobrazit problémové tagy

Zobrazí seznam nerozpoznaných tagů. Pokud se tento seznam objeví, můžete import zrušit nebo v něm pokračovat. Pokud budete pokračovat, nemusí soubor vypadat podle očekávání.

Import dokumentů Buzzword

Buzzword je webový textový editor, který uživatelům umožňuje vytvářet a ukládat textové soubory na webový server. V aplikaci InCopy CS5 můžete importovat a exportovat text z dokumentů aplikace Buzzword.

Když importujete dokument aplikace Buzzword, vytvoří se vazba založená na adrese URL k dokumentu aplikace Buzzword na serveru. Při aktualizaci dokumentu Buzzword mimo aplikaci InCopy lze použít panel Vazby, a aktualizovat tak importovanou verzi v aplikaci InCopy. Tím však odstraníte všechny změny textu Buzzword, které jste v aplikaci InCopy provedli.

Poznámka:

Aplikace Acrobat.com Buzzword je dostupná pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

 1. Vyberte Soubor > Umístit z aplikace Buzzword.

 2. Pokud jste již přihlášeni na CS Live, klikněte na Přihlásit, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klikněte na Přihlásit.

  Po přihlášení zobrazí dialogové okno Umístit dokumenty Buzzword seznam dokumentů aplikace Buzzword, které můžete importovat.

 3. Vyberte jeden nebo více dokumentů pro import nebo vložte adresu URL dokumentu aplikace Buzzword do pole Vložit URL.

 4. Zadejte některou z následujících voleb a klikněte na OK.

  Zobrazit volby importu

  Jestliže vyberete tuto volbu, zobrazí se před vložením souboru dialogové okno Volby importu Buzzword.

  Nahradit vybranou položku

  Výběrem této volby nahradíte aktuálně vybraný objekt v dokumentu.

  Vazba na dokument

  Výběrem této volby vytvoříte vazbu mezi dokumentem Buzzword a umístěným textem. Jestliže vytvoříte vazbu a zaktualizujete dokument Buzzword, panel Vazby bude signalizovat, že soubor byl upraven. Pokud vazbu aktualizujete, aktualizuje se text v aplikaci InCopy. Přijdete však o změny formátování textu provedené v aplikaci InCopy.

  Aplikovat formát mřížky

  Přeformátujte importovaný text podle atributů mřížky.

 5. Máte-li vybráno Zobrazit volby importu, zadejte nastavení v dialogovém okně Volby importu Buzzword.

  Toto dialogové okno obsahuje většinou stejné volby jako dialogové okno Volby importu RTF. Viz Volby importu z aplikace Microsoft Word a z RTF. Aplikace Buzzword v současnosti nemá funkci stylů, proto zatím nejsou platné žádné volby stylu.

 6. Po načtení textového kurzoru vytvořte textový rámeček kliknutím nebo přetažením.

Psaní asijského textu pomocí inline vstupu

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Další volby textu (Windows) nebo InCopy > Předvolby > Další volby textu (Mac OS).
 2. Vyberte volbu Používat vstup v řádku pro ne-latinkový text a pak klikněte na OK.

Můžete použít systémovou vstupní metodu, pokud je k dispozici, pro zadávání dvoubytových a čtyřbytových znaků. Tato metoda je zejména užitečná pro zadávání asijských znaků.

K zadání asijského textu přímo do textových rámečků můžete použít speciální zadávací program.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online