Používání widgetů formulářů v aplikaci Adobe Muse

Naučte se přidávat, konfigurovat a testovat kontaktní formuláře do svého webu Adobe Muse. Využijte test reCAPTCHA k ochraně před spamem nebo phishingem.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Většina webů, které navštívíte, obsahuje kontaktní stránku umožňující návštěvníkům kontaktovat vlastníka webu. Pomocí formulářů můžete shromažďovat kontaktní informace potenciálních zákazníků a současně se bránit spamové poště, kterou může vyvolat publikování e-mailové adresy přímo na webové stránce.

V tomto článku se naučíte přidávat a konfigurovat kontaktní formuláře do webů Adobe Muse.

Přidání kontaktního formuláře na web

Pomocí následujícího postupu můžete přidat widget Kontaktní formulář do návrhu svého webu:

 1. Otevřete aplikaci Adobe Muse. Dvojitým kliknutím v zobrazení Návrh otevřete stránku, do které chcete vložit kontaktní formulář.

 2. Otevřete panel Knihovna widgetů (Okno > Knihovna widgetů). Klikněte na kategorii Formuláře a vyberte jeden ze dvou typů formulářů:

  • Podrobný kontakt
  • Jednoduchý kontakt
 3. Přetáhněte widget Kontakt na stránku.

  Rozbalte část Formuláře a přetáhněte na stránku formulář požadovaného kontaktu.
  Rozbalte část Formuláře a přetáhněte na stránku formulář požadovaného kontaktu.

  Poznámka:

  Pokud chcete, aby se formulář zobrazoval na každé stránce, přidejte widget Kontaktní formulář do vzorové stránky. Potom se bude kontaktní formulář zobrazovat na každé stránce založené na vzorové stránce.

 4. Po přetažení formuláře na stránku použijte nástroj pro výběr a jedním kliknutím formulář vyberte a následně jej umístěte na požadované místo.

  Widget Formuláře je responzivní, díky čemuž můžete zobrazit náhled a zkontrolovat funkčnost u různých velikostí obrazovky. Pokud chcete změnit umístění nebo obsah widgetu či upravit možnosti připnutí a změny velikosti polí kontaktního formuláře, je nejprve nutné přidat na požadované místo zarážku. Poté dvojitým kliknutím vyberte pole, které chcete připnout nebo jehož velikost chcete upravit. Můžete si vybrat z možností připnutí Žádné nebo Responzivní šířka.

  Pokud chcete připnout widget Formuláře na konkrétní místo na stránce, vyberte z panelu nástrojů v horní části možnost Připnout.

 5. Při návrhu responzivních webů můžete připnout pole formuláře konkrétního kontaktu na pevnou pozici. To provedete přidáním zarážky. Když se bude váš web zobrazovat na obrazovce o velikosti odpovídající této zarážce, bude se pole kontaktního formuláře jevit jako připnuté na místo, které určíte v dalším kroku.

  Poklepejte a vyberte pole, které chcete připnout, a pak vyberte požadovanou možnost připnutí.

 6. Můžete také vybrat požadovanou volbu změny velikosti pro widget Formuláře a pro jednotlivá pole formuláře. Vyberte prvek, pro který chcete nastavit vlastnosti změny velikosti, a vyberte volbu změny velikosti z Kontextové nabídky v horní části stránky.

  Pro kontaktní formuláře si můžete vybrat z možností změny velikosti Žádné nebo Responzivní šířka.

Konfigurace nastavení pro kontaktní formuláře

V této části se podíváte na nastavení widgetu Formuláře a naučíte se konfigurovat nastavení kontaktního formuláře pomocí nabídky Možnosti.

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte celý widget Kontaktní formulář. Když je vybraný celý formulář, zobrazuje indikátor výběru v levém horním rohu ovládacího panelu slova: Formulář: Normální

  Odkaz Normální je nabídka se čtyřmi možnými stavy, podobně jako položky nabídek nebo tlačítka:

  • Normální
  • Probíhá odesílání
  • Odeslání bylo úspěšné
  • Chyba při odesílání
  Indikátor výběru zobrazuje dostupné stavy pro celý formulář.

  Když chcete upravit vzhled formuláře v jednotlivých stavech, můžete v této nabídce vybrat název požadovaného stavu.

  Formulář zobrazený ve stavu Chyba při odeslání.

  Když je zobrazen tento stav, můžete upravit vzhled chybové zprávy. Můžete například změnit obsah textu nebo změnit barvu textu chyby z červené na modrou.

 2. V nabídce indikátoru výběru znovu vyberte stav Normální.

 3. Když je celý formulář vybraný ve stavu Normální, otevřete kliknutím na modrou šipku nabídku Volby. Volby v nabídce Volby se vztahují na celý widget:

  Nabídka Volby obsahuje nastavení pro celý kontaktní formulář.

  Ve výchozím nastavení je pole Název formuláře vyplněno názvem aktuální stránky. Tento název můžete změnit.

  Pokud chcete, aby byl obsah odeslaných formulářů přeposílán na více e-mailových adres, můžete tyto adresy zadat (oddělené středníky) do pole E-mail pro.

  Chování odeslání formuláře se řídí volbou vybranou v nabídce Po odeslání. V nabídce Volby můžete vybrat následující volby:

  • Zůstat na aktuální stránce (výchozí)
  • Odkaz na soubor (po odeslání formuláře odeslat odkazovaný soubor)
  Pomocí nabídky Po odeslání můžete zvolit chování formuláře.

  Můžete přidat dva typy nových prvků formulářů:

  Standardní pole

  Seznam standardních polí zahrnuje:

  • E-mail
  • Společnost
  • Název
  • Telefonní číslo do zaměstnání
  • Mobilní telefonní číslo
  • Adresa do zaměstnání
  • Telefonní číslo domů
  • Web
  • Adresa domů
  • Test Captcha

  Pokud chcete přidat některé z těchto polí, stačí zaškrtnout požadované položky.

 4. Pokud chcete do kontaktních formulářů přidat vlastní pole, klikněte na tlačítko + vedle vlastního pole, které chcete přidat, a poté zadejte v zobrazení návrhu popis popisující právě přidávaný nový element pole formuláře.

  Do kontaktního formuláře můžete přidávat následující typy vlastních polí:

  • Jednořádkový text: Jednořádková pole jsou určena pro kratší text, například pro věk návštěvníka nebo PSČ.
  • Víceřádkový text: Chcete-li návštěvníkovi umožnit napsat více informací, například napsat komentář nebo položit dotaz, přidejte víceřádková textová pole.
  • Zaškrtávací pole
  • Skupina zaškrtávacích polí
  • Skupina přepínacích tlačítek

Konfigurace nastavení pro jednotlivé elementy formuláře

Po vybrání elementu formuláře se indikátor výběru aktualizuje, a začne zobrazovat název elementu, například Popis, Textový vstup nebo Odeslat. Kontrolou indikátoru výběru můžete snadno určit, který vnořený prvek ve formuláři je aktuálně vybraný.

 1. Jedním kliknutím na celý formulář vyberte widget Formuláře jako celek. Poklikáním na jednotlivé prvky ve widgetu Formuláře je vyberete.

  V indikátoru výběru můžete zjistit, zda je vybraný celý widget nebo samostatný prvek. Indikátor výběru zobrazuje formulář, pokud vyberete celý widget, případně textový vstup, pokud zvolíte konkrétní pole.

  Když je vybraný element formuláře Textový vstup a kliknutím na tlačítko modré šipky otevřete nabídku Volby, zobrazí se nastavení týkající se specificky tohoto elementu.

  Nabídka Volby zobrazuje kontextové volby pro vybraný element formuláře.

  Když je vybrán element Textový vstup můžete v nabídce Volby zvolit, jestli je toto pole povinné. Můžete také zvolit, jestli bude pole zobrazovat popisný text napomáhající návštěvníkovi pochopit, co má při vyplňování pole zadat.

  V oddíle Části můžete zaškrtnutím nebo vyprázdněním políček zobrazit či skrýt popis pole nebo text zprávy.

  Když je vybraný element formuláře, zobrazuje indikátor výběru název tohoto elementu a také nabídku Stavy, kterou najdete na ovládacím panelu (pokud se používá). Nabídka v indikátoru výběru usnadňuje výběr požadovaného stavu v průběhu upravování elementů formuláře.

  Když je vybrán element formuláře, můžete pomocí nabídky indikátoru výběru určit požadovaný stav.

  Když je vybrán určitý stav, můžete pomocí panelu Výplň nebo pomocí ovládacího panelu upravit jeho vzhled.

  U polí formulářů můžete konfigurovat tyto stavy:

  • Prázdný
  • Neprázdný
  • Myš nad
  • Fokus
  • Chyba

  Když je vybrané tlačítko Odeslat, zobrazí se stavy tohoto tlačítka.

  Můžete konfigurovat následující stavy tlačítka Odeslat:

  • Normální
  • Myš nad
  • Kliknutí myší
  • Probíhá odesílání
  Vyberte tlačítko Odeslat a zobrazí se jeho stavy.

  Po vybrání celého formuláře se zobrazí stavy celého formuláře:

  • Normální
  • Probíhá odesílání
  • Odeslání bylo úspěšné
  • Chyba při odesílání
  Když je vybraný celý formulář, můžete ovlivnit způsob jeho zobrazení zvolením stavu celého formuláře.

Úpravy stylu a vzhledu kontaktních formulářů

Vzhled widgetu Formuláře a elementů formulářů můžete upravovat stejně jako vzhled ostatních widgetů v aplikaci Adobe Muse. Držte se základního pracovního postupu:

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte celý formulář nebo element formuláře, který chcete aktualizovat.

  Pokud chcete například změnit text zobrazený na tlačítku Odeslat, můžete přímo v kontaktním formuláři dvakrát kliknout na tlačítko Odeslat. Text tlačítka Odeslat můžete změnit po výběru tohoto textu pomocí nástroje Text. Smažte text a zadejte nové slovo. Pomocí nabídky v indikátoru výběru můžete také zvolit jiné stavy tlačítka Odeslat a změnit text v jednotlivých stavech.

 2. Po vybrání elementu formuláře můžete upravit jeho vzhled.

  Můžete například dvojitým kliknutím vybrat pole Název. Pokud chcete vybrat textový vstup pro pole Název, můžete pomocí voleb na ovládacím panelu nebo panelu Výplň nastavit barvu pozadí textového pole.

  Použití panelu Výplň k nastavení barvy výplně polí Textový vstup.

  Pomocí voleb na panelu Výplň můžete nastavit barvu výplně na plnou nebo na přechod. Rovněž můžete nastavit obraz pozadí výplně a poté nastavit volby přizpůsobení a pozice. Upravit průhlednost výplně je možné pomocí nastavení krytí.

  Pamatujte si, že pokud nevypnete volbu Upravit společně (která je zapnutá ve výchozím nastavení), dojde po upravení jednoho pole k upravení všech polí. Tato funkce pomáhá vytvářet konzistentní vzhled formuláře a šetří čas. Pokud však chcete upravovat styl jednotlivých polí, můžete kdykoli vybrat celý formulář, kliknutím na tlačítko modré šipky otevřít nabídku Volby a zrušit zaškrtnutí políčka Upravit společně.

  Pokud je vypnutá volba Upravit společně, nebudou změny provedené v jednom typu elementu formuláře automaticky aplikovány na ostatní elementy stejného typu.

Testování formuláře a načtení odeslaných zpráv

Po dokončení úprav konfigurace a stylu formuláře web uložte a následně publikujte. Nyní můžete vyzkoušet formulář v prohlížeči.

 1. Klikněte na tlačítko Publikovat a poté klikněte na tlačítko OK.

  Publikování webu s posledními změnami.

  Otevře se okno prohlížeče s publikovaným webem.

 2. Navštivte stránku s kontaktním formulářem a vyzkoušejte ji ve skutečném provozu. Vyzkoušejte, co se stane, když odešlete formulář bez zadání obsahu do povinných polí. Zkontrolujte, jak formulář vypadá a jak funguje a dávejte pozor na způsob zobrazování chybových zpráv.

  Když zjistíte, že formulář funguje a zobrazuje se tak, jak má, zkuste jej odeslat s nějakou zástupnou zprávou, kterou byste měli obdržet. Zkontrolujte, jestli jste obdrželi e-mail s touto zprávou.

 3. Na levém postranním pruhu klikněte v kategorii Oznámení na volbu Používání webových formulářů. Zobrazený graf znázorňuje poslední aktivitu formuláře týkající se jeho odesílání.

  V oznámení Používání webových formulářů zjistíte, kolik návštěvníků formulář odeslalo.

  Pomocí oznámení na řídicím panelu se můžete dozvědět řadu informací o návštěvnících vašeho webu. Můžete sledovat, kdy si návštěvníci nejvíce zobrazují váš web a také informace o formulářích, které jste do webu přidali.

  Tyto informace pomáhají při rozhodování, kdy přidat reklamu nebo aktualizovat obsah webu. Také vám pomáhají při komunikaci s návštěvníky, protože jim umožňují posílat vám zprávy a zpětnou vazbu. S návštěvníky webu tedy můžete vést dialog místo pouhé jednosměrné komunikace vycházející z vašeho webu.

  Další informace o vytváření webů pomocí aplikace Muse najdete na stránce s výukovými lekcemi pro aplikaci Adobe Muse. Také si prohlédněte stránku Site of the Day page, na které naleznete ukázky návrhů webů vytvořených pomocí aplikace Muse.

Přidání služby Google reCAPTCHA jako ochrany proti nevyžádané poště

Aplikace Adobe Muse umožňuje přidání služby reCAPTCHA, což je bezplatná služba společnosti Google, která chrání váš web před spamovými komentáři, falešnými registracemi atd. Služba reCAPTCHA v kontaktních formulářích aplikace Adobe Muse zajišťuje, aby informace ve vašem webu zadávali pouze platní uživatelé. Další informace o službě reCAPTCHA najdete v článku Google reCAPTCHA.

Služba reCAPTCHA vyžaduje vygenerování veřejných a soukromých klíčů jedinečných pro doménu vašeho webu. Před plnou aktivací služby reCAPTCHA ve vašem webu je nutné tyto klíče zkopírovat do určitých polí v aplikaci Adobe Muse.

Přidání služby reCAPTCHA do formuláře a její následná konfigurace

 1. V aplikaci Adobe Muse vyberte možnost nabídky Okno > Knihovna widgetů > Formuláře. Přetáhněte a přidejte jednoduchý či podrobný kontaktní formulář.

 2. Z rozevíracího seznamu Captcha na panelu Volby vyberte možnost reCAPTCHA v2.

  Doporučujeme vybrat možnost reCAPTCHA verze 2, protože Google již nadále nepodporuje reCAPTCHA verze 1.

  Přidání pole reCAPTCHA v2

  Do formuláře se přidá pole reCAPTCHA (ověření obrazem).

  Konfigurace nastavení pole reCAPTCHA v2

 3. Službu reCAPTCHA můžete nakonfigurovat pomocí následujících voleb:

  • Veřejný klíč: Používá se v kódu JavaScript prezentovaném vašim uživatelům. Další informace o generování klíčů reCAPTCHA najdete v článku Generování veřejných a soukromých klíčů.
  • Soukromý klíč: Používá se ke komunikaci mezi serverem vašeho webu a serverem Google. Privátní klíč doporučujeme důkladně uschovat a nikomu jej nepředávat. V případě ztráty si nelze privátní klíč od společnosti Google znovu vyžádat. Další informace o generování klíčů reCAPTCHA najdete v článku Generování veřejných a soukromých klíčů.
  • Požadovat zadání: Zadejte, jestli je používání služby reCAPTCHA povinné. Tato volba je ve výchozím nastavení zapnutá a nelze ji upravit.
  • Motiv: Vyberte, jestli chcete použít světlý nebo tmavý motiv pole reCAPTCHA.
  • Typ: Vyberte, jestli chcete pro ověření pole reCAPTCHA povolit ověřování obrázkem nebo přehrávání zvuku. Přehrávání zvuku umožňuje snadnou navigaci ve vašem webu nevidomým uživatelům nebo uživatelům se špatným zrakem.
  • Velikost: Vyberte, jestli má být velikost pole reCAPTCHA normální nebo kompaktní.
  • Popis: Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte popis pole reCAPTCHA. Pomocí tohoto pole můžete přidat titul do části formuláře se službou reCAPTCHA.
  • Text zprávy: Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte zprávu.

Generování veřejných a soukromých klíčů

 1. Poznámka:

  Není nutné získávat klíče pro weby, které jsou aktuálně publikované v systému Business Catalyst.

  V prohlížeči otevřete stránku konzoly Google pro správu. Na stránce konzoly Google pro správu klikněte na možnost Sign Up Now (Přihlásit se) a přihlaste se do svého účtu Google nebo se zaregistrujte pomocí volby Create An Account (Vytvořit účet).

  Po přihlášení budete přesměrováni na domovskou stránku služby Google reCAPTCHA.

  Google reCAPTCHA

 2. V horní části stránky klikněte na tlačítko Získat reCAPTCHA.

 3. Do pole Doména zadejte název domény svého webu. Nezadávejte celou adresu URL webu, ale pouze název domény. Například mysamplemusewebsite.com.

  Registrace webu ve službě Google reCAPTCHA
  Registrace webu ve službě Google reCAPTCHA

 4. Kliknutím na možnost Registrovat vygenerujte jedinečný veřejný a soukromý klíč pro váš web.

  Všimněte si, že se vygeneruje veřejný klíč (klíč webu) a soukromý klíč (tajný klíč).

  Generování veřejných a soukromých klíčů
  Generování veřejných a soukromých klíčů

 5. Zkopírujte klíč webu a tajný klíč do polí Veřejný klíč a Soukromý klíč v aplikaci Adobe Muse.

  Klíče musíte zkopírovat celé, nesmí dojít k vynechání žádných znaků.

  Po získání dvojice klíčů pro určitou doménu bude tato dvojice klíčů sdílena ve všech formulářích v tomto webu Adobe Muse. Změna jednoho z nich automaticky vyvolá změnu všech a dojde k naplánování opakovaného exportu všech stránek a odpovídajících skriptů .php. Používáte-li k odeslání souborů na server aplikaci FTP třetí strany, tak zkontrolujte, jestli došlo ke zkopírování všech souborů .html a .php (soubory .php se nacházejí ve složce "/scripts"), a nikoli pouze souborů, ve kterých došlo k aktualizaci.

 6. Vytvořte náhled v prohlížeči nebo v aplikaci Adobe Muse a službu reCAPTCHA vyzkoušejte.

   

Řešení potíží s kontaktními formuláři

Pomocí aplikace Adobe Muse není možné upravovat kontaktní formuláře. K úpravě kontaktních formulářů však můžete použít widgety třetích stran. Rovněž můžete navrhovat vlastní formuláře vložením vlastního HTML kódu nebo pomocí widgetů třetích stran.

Kontaktní formuláře je možné upravovat také pomocí systému Business Catalyst. Další informace o práci s formuláři pomocí systému Business Catalyst najdete na stránkách http://docs.businesscatalyst.com/user-manual/CRM/web-forms/customizing-webforms.

Společnost Google vydala službu reCAPTCHA v2. Pokud používáte starší verzi služby reCAPTCHA, musíte mít beze změny veřejné a soukromé klíče. Google již verzi služby reCAPTCHA v1 nepodporuje. Jednodušším řešením bude přechod na službu reCAPTCHA v2. Chcete-li zjistit, jak nakonfigurovat a používat službu reCAPTCHA v2 v aplikaci Adobe Muse, přečtěte si téma Konfigurace služby reCAPTCHA v aplikaci Adobe Muse.

Někteří weboví hostitelé nepodporují všechny požadavky pro kontaktní formuláře v aplikaci Adobe Muse. Při odesílání hostiteli pomocí funkce pro odeslání přes FTP v aplikaci Adobe Muse se logika služby pokusí určit, zda je na serverech poskytovatele hostingu vše správně nakonfigurováno. Pokud ne, aplikace Adobe Muse zobrazí varování s informacemi o chybějících požadavcích. Můžete se obrátit na svého poskytovatele webového hostingu a požádat jej o vyřešení problémů s konfigurací.

Po odeslání webu aplikace Adobe Muse obsahujícího kontaktní formulář můžete prohlížeč odkázat na adresu <adresa-vaseho-webu.com/scripts/form_check.php>. Pokud váš web podporuje vše, co je potřeba pro fungování webových formulářů, měli by být na této stránce zobrazeny tři zelené symboly zaškrtnutí. Pokud nejsou, obraťte se na svého poskytovatele hostingu. Ten by měl být schopen vyhledat kód PHP pro daný soubor a určit, jaké změny konfigurace je třeba na serveru provést, aby PHP formuláře aplikace Muse fungovaly správně.

Tato situace může být způsobena některými problémy. K jejich vyřešení postupujte takto:

1. Ověřte složku s nevyžádanou poštou ve své e-mailové schránce. Pokud ve složce s nevyžádanou poštou najdete nějaké zprávy týkající se formulářů, označte je jako vyžádanou poštu.

2. Někteří poskytovatelé hostingu odmítají odesílat e-maily na e-mailové adresy v doménách na jiných webech. Pokud je například váš web www.priklad.com, ale formulář je nakonfigurován pro odeslání e-mailu na adresu nekdo@email.com, váš poskytovatel webového hostingu může odmítnout odeslání e-mailu vygenerovaného widgetu Formuláře.

Chcete-li tento problém vyřešit:

 • Aktualizujte formulář k odesílání e-mailových zpráv na adresu nekdo@priklad.com. Tato změna mohla problém vyřešit a umožnit zprávám projít. Pokud je vaším poskytovatelem hostingu GoDaddy a vaše e-mailová adresa formuláře je jiným než e-mailovým účtem GoDaddy, je nutné v části cPanel povolit „vzdálenou“ poštu. (Podobná změna může být potřeba i u jiných poskytovatelů hostingu).
 • Ze stránky GoDaddy přejděte do části cPanel. Zde lze spravovat webový hosting.
 • Na hlavní stránce cPanel přejděte dolů do části, kde je zobrazeno slovo „:::E-mail“
 • Klikněte na tlačítko „Položka MX“, která je umístěná hned pod nadpisem „Účty“. Jedná se o nastavení služby Mail Exchanger. Ve výchozím nastavení GoDaddy předpokládá, že budete používat e-mailový účet GoDaddy.
 • Ujistěte se, že je vybrána položka „Vzdálená služba Mail Exchanger“.
 • Ve výchozím nastavení GoDaddy předpokládá, že budete hostit svůj e-mail prostřednictvím systému GoDaddy. Pokud jste nastavili e-mailovou adresu pro formulář, který není e-mailovou adresou hostovanou systémem GoDaddy, nebude ji systém GoDaddy ve výchozím nastavení přijímat. Musíte dát systému GoDaddy oprávnění k odesílání formuláře něčemu, co systém GoDaddy považuje za „vzdálenou“ e-mailovou adresu.

3. Některá IT oddělení blokují e-maily z adresy někdo@velkaspolecnost.com na adresu nekdo_jiny@velkaspolecnost.com, pokud e-mailovou zprávu neposílají standardní poštovní servery velkaspolecnost.com. Zkuste změnit volby formuláře tak, aby byla přidána jiná e-mailová adresa (uvedena jako první), která nekončí řetězcem: @velkaspolecnost.com. Tato změna umožňuje doručování zpráv formuláře na obě e-mailové adresy.

4. Přejděte na stránku http://my-site.com/scripts/form_check.php ve webovém prohlížeči a ujistěte se, že jsou zobrazeny všechny zelené symboly zaškrtnutí. Pokud některé položky nezobrazují zelené symboly zaškrtnutí, znamená to, že hostitelský server není správně nakonfigurován tak, aby umožňoval widgetům Formulář odesílat e-mailové zprávy na adresu, kterou jste určili.

V otázce problému s konfigurací serveru se obraťte na svého poskytovatele webového hostingu. Popište položky, které nejsou na stránce kontroly formuláře označeny zeleně, aby vám mohli pomoci nastavit servery na použití správných nastavení.

K získávání informací z adresy URL potřebujete JavaScript, nebo potřebujete dynamický back-end, který vyplní pole formuláře. Chcete-li předvyplnit pole formuláře v aplikaci Adobe Muse, integrujte svůj kontaktní formulář do stránky aplikace Adobe Muse pomocí volby Vložit HTML.

Integrujte odkaz na skript preset.js v nastavení na stránce aplikace Adobe Muse (nadpis). Poté integrujte kód <body onload="populate('myForm');"> pomocí možnosti Vložit HTML v aplikaci Adobe Muse.

Abyste vyřešili tento problém s kontaktním formulářem, zkontrolujte že:

 • Váš poskytovatel hostingových služeb podporuje PHP verze 5.1 nebo vyšší. Aby fungoval kontaktní formulář Adobe Muse, musí být na serveru PHP 5.1 nebo vyšší.
 • K této chybě došlo po přidání pole reCAPTCHA 2.0. Pokud ano, zobrazuje se tato chyba, protože volba PHP položky url_fopen je nastavena na Off (Vypnuto). Aby formuláře správně fungovaly, musí být tato volba nastavena na On (Zapnuto). 

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na svého poskytovatele hostingových služeb a požádejte ho o změnu hodnoty url_fopen. Poskytovatel by měl upravit soubor přizpůsobení php.ini ve vašem účtu ve složce public_html. Tento soubor je dostupný na straně serveru. Požádejte poskytovatele o změnu proměnné hodnoty url_fopen na On (Zapnuto).

Časté otázky týkající se konfigurace PHP

PHP je jazyk pro vytváření skriptů na straně serveru. Často se používá k dynamickému vytváření webových stránek. Další informace o PHP najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/PHP.

Pokud použijete funkci „Synchronizovaný text“ v aplikaci Adobe Muse, aplikace provede výstup libovolné stránky, která využívá synchronizovaný obsah, jako je soubor PHP, při odesílání do webového hostitele přes FTP. To se provádí proto, že webová stránka obsahuje pouze jednu kopii sdílených dat. Tato sdílená data se dynamicky vloží do stránek a používají se při vykreslování těchto stránek.

Soubory PHP také umožňují synchronizovaný obsah pomocí technologie pro úpravy v prohlížeči od společnosti Adobe. Obsah vám tak stačí upravit pouze jednou a aktualizace se projeví všude na webových stránkách, kdekoli byl synchronizovaný obsah opakovaně použit.

Při odesílání pomocí FTP se aplikace Adobe Muse pokusí ověřit, zda server webového hostingu podporuje technologii, která je nezbytná k tomu, aby funkce Synchronizovaný text fungovala pro návštěvníky webu. Pokud hostitel PHP vůbec nepodporuje, nebo podporuje pouze velmi starou verzi PHP, aplikace Adobe Muse deaktivuje generování PHP. Výsledkem jsou varování během procesu odesílání.

Soubor .htaccess používá většina webových serverů ke konfiguraci přesměrování stránek a nastavení dalších voleb. Další informace o souborech .htaccess naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Pokud aplikace Adobe Muse vygeneruje soubory PHP pro váš web, pokusí se přesměrovat jakékoli žádosti o vaši starou stránku (například mysite.com/about.html) do nové stránky php (mysite.com/about.php). Toho lze dosáhnout pomocí souboru .htaccess.

V současné době aplikace Adobe Muse vyžaduje pro dynamickou podporu funkce Synchronizovaný text PHP verze 5.1.

Pro kontaktní formuláře v aplikaci Adobe Muse potřebujete PHP verze vyšší než 5.1.

Měli byste se obrátit na svého poskytovatele hostingu a požádat jej o pomoc při zprovoznění fungování PHP pro váš web. Případně zvažte možnost přechodu k jinému poskytovateli hostingu, který PHP podporuje.

Ano. Otevřete v aplikaci Adobe Muse dialog Vlastnosti webu. V části Úpravy v prohlížeči zrušte zaškrtnutí políčka Povolit pro Synchronizovaný text. Aplikace Adobe Muse teď bude místo souborů .php generovat soubory .html. Políčko byste měli znovu zaškrtnout, pokud chcete pomocí funkce pro úpravy v prohlížeči od společnosti Adobe upravovat Synchronizovaný text na jednom místě.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.