Umisťování objektů v responzivních webech aplikace Adobe Muse

Další informace o zarážkách naleznete v tomto článku. Zjistěte, jak připínat objekty a měnit jejich velikost v responzivním rozvržení a formátovat text v zarážkách.

V responzivním návrhu nemusí jedno rozvržení objektů a textu vyhovovat všem velikostem obrazovky. Může dojít k přemístění obrazů, textu, widgetů a formulářů na jiné zarážky. Rámečky mohou přesáhnout šířku stránky, objekty do sebe mohou narážet a může dojít ke snížení čitelnosti textu. Musí dojít k přemístění obrazů, textu, widgetů a formulářů na jiné zarážky. Důležité je proto důmyslné rozmístění objektů a naformátování textu tak, aby jejich rozvržení vypadalo dobře při různých velikostech obrazovky. 

Po navržení stránky si můžete pomocí posuvníku zobrazit náhled rozvržení v různých velikostech obrazovky. Pokud zjistíte, že je nutné pro určité šířky prohlížečů objekty rozmístit jinak, můžete přidat zarážky.

V následujících odstavcích získáte další informace o zarážkách a efektivním způsobu navrhování rozvržení v responzivním rozvržení aplikace Adobe Muse.

Co jsou to zarážky?

Zarážky představují v responzivním rozvržení různé šířky prohlížečů v obrazových bodech. Zarážky umožňují vizualizovat návrh při různých šířkách prohlížeče a otestovat, jak objekty na stránce reagují na změnu šířky prohlížeče.

Přidávání zarážek

Nový web v aplikaci Adobe Muse obsahuje ve výchozím nastavení zarážku pro stolní počítače (šířka 960 obrazových bodů). Můžete začít navrhovat rozvržení pro tuto šířku. Po dokončení návrhu lze pomocí posuvníku zobrazit náhled rozvržení pro různé šířky. Toho lze využít k vypozorování a zaznamenání šířky, při které dochází k zalomení návrhu. Například řádek textu se rozdělí do dvou, nebo obrázky, které byly vedle sebe, budou seřazeny nad sebou. Tyto šířky vyžadují další zarážky. Po přidání požadovaných zarážek můžete doladit návrh a zajistit hezké rozvržení objektů.

Nakonec aplikace Adobe Muse vloží na web pro každou zarážku odpovídající deklaraci dotazu na média. Dotazy na média představuje modul CSS3, který umožňuje, aby se vykreslení obsahu přizpůsobilo různým velikostem obrazovky. Většina moderních prohlížečů dokáže interpretovat dotazy na média odpovídající těmto zarážkám. Při zobrazení vašich webových stránek na různých zařízeních je prohlížečem zvolen nejvhodnější dotaz na média a jemu odpovídající rozvržení návrhu, které se zobrazí uživateli.

 1. Přetáhněte posuvník na pruhu zarážek na místo, kam chcete přidat zarážku.

 2. Na pruhu zarážek klikněte na . Všimněte si, že se na pruh zarážek přidá nová zarážka. Vidíte také šířku prohlížeče v dané zarážce.

  Stejným způsobem přidáte zarážky na pruh zarážek, kdykoli potřebujete nastavit konkrétní šířku prohlížeče.

  Pokud kliknete na některou zarážku, stane se aktivní a zabarví se. Ostatní zarážky jsou zobrazeny šedě.

  Poznámka:

  Umístěním položky knihovny se zarážkami do zobrazení Návrh můžete také přidat zarážky. Otevřete panel Knihovna, vyberte objekt, který chcete umístit, klikněte na symbol + vedle objektu a přetáhněte objekt do zobrazení návrhu.

Kam mám přidat zarážky?

Zarážky můžete přidat jak na vzorovou, tak na jednotlivé stránky. Pokud přidáte zarážky na samostatnou stránku, jejich hodnoty se použijí pouze na tuto stránku.

Pokud přidáte zarážky na vzorovou stránku, můžete na jednotlivé stránky aplikovat libovolné zarážky. Zarážky ze vzorových stránek se zobrazí na jednotlivých stránkách jako malé trojúhelníky. Prostým kliknutím na znak plus (+) aktivujete tyto zarážky na jednotlivých stránkách.

Zarážky vzorové stránky
Kliknutím na + přidáte zarážky vzorové stránky.

Podívejme se na následující scénář. Při rozvrhování webu může být nutné přidat určité zarážky pro telefony. Vhodné zarážky můžete přidat na vzorovou stránku, aby byly dostupné na jednotlivých stránkách. Při následném navrhování jednotlivých stránek nastavíte tyto zarážky na jednotlivých stránkách jediným kliknutím.

Poznámka:

Pokud na jednotlivou stránku použijete jinou vzorovou stránku, dojde k nahrazení zarážek ze staré vzorové stránky zarážkami z nové vzorové stránky.

Úprava zarážek

 1. Na pruhu zarážek přetáhněte posuvník na požadovanou hodnotu zarážky. To bude změněné umístění zarážky.

 2. Pokud chcete zobrazit nebo upravit barvu zarážky, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Vlastnosti zarážky nebo na zarážku dvakrát klikněte.

  Můžete zde upravit také barvu zarážky, šířku, výšku a okraje stránky.

  Vlastnosti zarážky pro zobrazení a úpravy barvy zarážky a hodnot okrajů
  Pomocí dialogového okna Vlastnosti zarážky můžete upravit barvu a hodnoty zarážky.

 3. Kliknutím na tlačítko OK uložte provedené změny.

Poznámka:

Na jednotlivých stránkách nelze upravit zarážky vzorové stránky.

Odstranění zarážek

 1. Pokud chcete odstranit zarážku, postupujte takto:

  • Klikněte na tlačítko X vlevo od aktivní zarážky.
  • Pravým tlačítkem myši klikněte na pruh zarážek a vyberte možnost Odstranit zarážku.

  Po odstranění zarážky se změní odpovídající rozvržení a dojde také k odstranění nastavení textu pro tuto zarážku.

  Odstranění zarážek
  Zarážku můžete odstranit kliknutím na symbol x.

  Odstranění zarážek kliknutím pravým tlačítkem
  Klikněte pravým tlačítkem na zarážky a odstraňte je.

  Poznámka:

  Na jednotlivé stránce nelze odstranit zarážku vzorové stránky.

Přecházení mezi zarážkami

Z aktuální zarážky můžete přejít na následující nebo předcházející zarážku. Chcete-li přejít na předchozí nebo následující zarážku, postupujte následujícím způsobem:

 • Uživatelé systému Windows:
  • Předchozí zarážka - stiskněte klávesy Ctrl + Shift + 5
  • Další zarážka - stiskněte klávesy Ctrl + Shift + 6
 • Uživatelé Mac OS:
  • Předchozí zarážka - stiskněte klávesy Cmd + Shift + 5
  • Další zarážka - stiskněte klávesy Cmd + Shift + 6

Práce s objekty v responzivním rozvržení

Pomocí následujících voleb zajistíte, že vaše rozvržení bude vypadat dobře ve všech zarážkách:

 • Zobrazit/skrýt objekty: Objekt můžete v případě potřeby skrýt na určité zarážce a na jiné zarážce jej zobrazit. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nebo skrytí objektů
 • Umístit objekty různě na různých zarážkách: Určitý objekt můžete v různých zarážkách umístit do různých poloh. Další informace naleznete v tématu Pozice objektů v návrhu responzivního webu.
 • Používat responzivní přichycení: Můžete se rozhodnout, které objekty budou statické a které budou tekuté. Statické objekty můžete přichytit tak, aby zůstávaly ve stejné pozici ve všech zarážkách. Další informace naleznete v tématu Responzivní přichycení.
 • Změnit velikost objektů: Velikost objektu můžete určit různě pro každou zarážku. Můžete také nastavit, aby objekt automaticky přizpůsobil svoji velikost podle šířky stránky. Další informace o změně velikosti objektů naleznete v tématu Změna velikosti objektů.
 • Formátování textu pro různé zarážky: Text můžete různě naformátovat pro různé zarážky, aby se zvýšila čitelnost textu při různých šířkách prohlížeče. Další informace naleznete v tématu Formátování textu v responzivních rozvrženích.

Zobrazení nebo skrytí objektů

Podívejme se na následující scénář: vložili jste tradiční nabídku pro stolní počítač. Tato nabídka ale na obrazovkách tabletů zabírá příliš mnoho místa. Pro tablety je vhodnější sendvičová nabídka nebo skládačka.

Řešení této situace je v rámci návrhu responzivního webu v aplikaci Adobe Muse velice jednoduché. V zobrazení pro stolní počítač můžete zobrazit tradiční nabídku a v zobrazení pro tablety sendvičovou nabídku tak, jak vidíte na následujících obrázcích.

Zobrazení nebo skrytí objektů v responzivním rozvržení
V zobrazení pro stolní počítač zobrazte tradiční nabídku a skryjte sendvičovou nabídku.

Zobrazení nebo skrytí objektů v responzivním rozvržení
V zobrazení pro mobilní zařízení zobrazte sendvičovou nabídku a skryjte tradiční nabídku.

Postup zobrazení nebo skrytí objektů v projektu aplikace Adobe Muse:

 1. Vložte všechny požadované objekty, včetně objektů, které chcete v některých zarážkách skrýt.

 2. Přetažením posuvníku přejděte do zobrazení určité zarážky.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na objekt, který chcete skrýt a klikněte na položku Skrýt zarážku.

  Objekt bude skryt v zobrazení aktuální zarážky, ale viditelný v jiných zarážkách. Pokud chcete objekt raději skrýt ve všech dalších zarážkách, klikněte na možnost Skrýt v jiných zarážkách. Pomocí panelu Vrstvy můžete tento objekt později zobrazit v určitých zarážkách.

  Skrytí objektů v zarážkách
  Skrytí objektů v zarážkách

  Nyní rozvrhněte objekty viditelné v zobrazení zarážky.

 4. Přejděte do zobrazení zarážky, ve kterém chcete zobrazit dříve skrytý objekt. Dosáhnete toho přetažením posuvníku.

 5. Klikněte na panel Vrstvy a vyhledejte vrstvu objektu, který chcete zobrazit. Při hledání vrstvy příslušného objektu může být nutné projít více různých vrstev.

  Zobrazení nebo skrytí objektů pomocí panelu Vrstvy
  Použití panelu Vrstvy k zobrazení nebo skrytí objektů

 6. Klikněte na první sloupec odpovídající vrstvě objektu. Zobrazí se malá tečka označující, že tento objekt je nyní viditelný v aktuálním zobrazení zarážky.

  Kliknutím zobrazte nebo skryjte objekty
  Objekty můžete zobrazit či skrýt kliknutím na první sloupec.

  Chcete-li objekt zobrazit ve všech ostatních zarážkách, klikněte na tento objekt pravým tlačítkem a vyberte možnost Zobrazit v jiných zarážkách.

Umístění objektů

Objekty můžete umístit různě v různých zobrazeních zarážek. V zobrazení pro stolní počítač můžete například umístit tři obrazy vodorovně a v zobrazení pro mobilní zařízení je můžete umístit svisle.

Aplikace Adobe Muse si zapamatuje pozice objektů a při změně velikosti obrazovky je zobrazí odpovídajícím způsobem.

Rozvržení objektů v zobrazení pro stolní počítač
Vodorovné rozvržení objektů v zobrazení pro stolní počítač.

Rozvržení objektů v zobrazení pro mobilní zařízení.
Svislé rozvržení objektů pro mobilní zařízení.

Chcete-li přesunout objekty přes zarážky, postupujte následovně:

 1. Vyberte zarážku, do které chcete umístit svůj objekt.

 2. Přetáhněte objekt do požadovaného umístění.

  Poznámka:

  Při rozmísťování objektů nezapomeňte zkontrolovat vzdálenost mezi objekty a vzdálenost mezi objektem a okrajem prohlížeče. Problémy v návrhu, ke kterým může dojít mezi zarážkami, může být nutné vyřešit úpravou umístění objektů nebo přidáním dalších zarážek.

Přesouvání více objektů jako skupiny

V responzivním rozvržení můžete společně přesunout skupinu objektů. Chcete-li přesunout skupinu svisle zarovnaných objektů, stačí vybrat objekt nahoře. Všimněte si, že v levém okraji aplikace Adobe Muse se zobrazí svislé táhlo.

Táhlo svislého přesunu v aplikaci Adobe Muse
Přesuňte skupinu svisle zarovnaných objektů.

Když kliknete na táhlo a začnete jej přesouvat nahoru nebo dolů, uvidíte, že se vybraný objekt a všechny objekty pod ním pohybují jako skupina.

Umístění objektů se zarážkami

Umístěním položky knihovny se zarážkami do zobrazení Návrh můžete přidat sadu zarážek. Otevřete panel Knihovna (Okna > Knihovna). Vyberte položku, kterou chcete přidat do stránky. Klikněte na symbol plus vedle položky a přetáhněte položku do zobrazení Návrh.

Přidávání zarážek pomocí položek knihovny
Kliknutím na symbol + umístěte objekty se zarážkami

Všimněte si sady zarážek, která se automaticky přidá do stránky. Pokud jste do stránky již přidali nějaké zarážky a přidáte položku knihovny se zarážkami, aktivují se na stránce všechny tyto zarážky.

Položky knihovny se zarážkami můžete používat k rychlé replikaci zarážek nejen mezi různými stránkami, ale také mezi různými soubory .muse.

Přichycení objektů

Pokud chcete, aby byly v aplikaci Adobe Muse některé objekty statické, můžete použít přichycení. Objekt můžete přichytit buď ke stránce, nebo k prohlížeči:

 • Přichytit objekt k prohlížeči: Pokud chcete, aby se objekt zobrazoval i při používání posuvníku prohlížeče, můžete jej přichytit k prohlížeči. Například panel nabídek, který bude viditelný i při posouvání nahoru nebo dolů. Další informace o přichycení objektů k prohlížeči naleznete na tomto odkazu.
 • Přichytit objekty ke stránce: Pokud chcete, aby objekt zůstal pevný vzhledem k webové stránce, můžete jej přichytit ke stránce. Například logo společnosti, které se bude vždy zobrazovat v pravém horním rohu webové stránky.

Postup přichycení objektu ke stránce v responzivním návrhu naleznete v další části tohoto článku.

Poznámka:

Nutnost přichycení objektu zjistíte tak, že si pomocí posuvníku zobrazíte stránku při různých šířkách prohlížeče. Pokud máte i nadále pocit, že je nutné objekt ke stránce přichytit, postupujte následovně:

 1. Vyberte objekt, který chcete přichytit.

 2. Nahoře, ve volbě Přichytit, vyberte políčko odpovídající požadovanému způsobu přichycení objektu ke stránce.

  Používání volby Přichytit ke stránce v responzivním návrhu
  Použití nabídky Přichytit k přichycení objektů v responzivním návrhu.

 3. Objekt můžete ke stránce přichytit jedním z následujících způsobů:

  • Přichytit vlevo : Toto políčko zaškrtněte, chcete-li objekt přichytit k levé části webové stránky. Vzdálenost mezi okrajem prohlížeče a levým okrajem objektu bude konstantní.
  • Přichytit na střed : Toto políčko zaškrtněte, chcete-li objekt přichytit ke středu. Vzdálenost mezi levým a horním okrajem objektu a okrajem prohlížeče bude konstantní.
  • Přichytit vpravo : Toto políčko zaškrtněte, chcete-li objekt přichytit k pravé části webové stránky. Vzdálenost mezi okrajem prohlížeče a pravým okrajem objektu bude konstantní.

  Pokud máte například tlačítko jako Předběžná objednávka, které se musí zobrazovat v pravém rohu stránky ve všech zarážkách, musíte toto tlačítko vybrat a přichytit jej vpravo tak, jak vidíte na obrázku.

  Kliknutím na políčko přichyťte objekt vpravo.
  Kliknutím na políčko vpravo přichyťte objekt vpravo.

  Při přichycení objektu ke stránce zobrazí aplikace Adobe Muse od tohoto objektu tečkované čáry znázorňující pozici přichycení ke stránce. Na následujícím obrázku vidíte tečkovanou čáru sahající až k pravému okraji stránky. Znamená to, že objekt je přichycen k pravé straně stránky.

  Páka Přichytit ke stránce
  Tečkované čáry označují pozici přichycení ke stránce.

 4. Pomocí posuvníku si zobrazte rozvržení při různých šířkách stránky. Zkontrolujte, jestli má přichycení vliv na stránku při změnách velikosti stránky.

Změna velikosti objektů

 1. Přejděte do zobrazení zarážky, ve kterém chcete změnit velikost objektu.

 2. Klikněte na objekt pravým tlačítkem a vyberte možnost Změnit velikost > <volba změny velikosti>.

  Poznámka:

  Volba změny velikosti se liší u různých objektů. V responzivním rozvržení můžete například změnit velikost šířky i výšky obrazu, ale u textového pole můžete změnit pouze jeho šířku.

  Objekty, které nejsou pohyblivé, nemají volbu Změnit velikost.

 3. Přetáhněte objekt a změňte jeho velikost pro aktuální zarážku.

  Všimněte si například, že na prvním obrázku obraz přesahuje šířku v zarážce na 768 obrazových bodech. Přetažením můžete upravit velikost tohoto obrazu tak, aby odpovídala šířce stránky tak, jak vidíte na druhém obrázku.

  Obraz přesahuje šířku stránky.
  Obraz přesahuje šířku stránky.

  Změňte velikost objektů pro různé zarážky.
  Přetažením změňte velikost objektů v různých zarážkách.

 4. Zobrazte si náhled této změny v prohlížeči. Měňte velikost prohlížeče, dokud šířka prohlížeče nedosáhne hodnoty zarážky. Všimněte si změny velikosti objektu, když šířka prohlížeče dosáhne hodnoty zarážky.

Poznámka:

Pokud jsou položky uvnitř stavového tlačítka nebo jakéhokoli jiného kontejneru widgetu nastaveny jako pohyblivé, provede se při změně velikosti kontejneru jejich přemístění nebo změna velikosti.

Kopírování velikosti a pozice objektů

Velikost a pozici objektů v různých zarážkách můžete zkopírovat následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na objekt, který chcete zkopírovat.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vybráním možnosti Kopírovat velikost a pozici do > <hodnota určité zarážky> aplikujete aktuální velikost a pozici objektu na určitou zarážku.
  • Vybráním možnosti Kopírovat velikost a pozici do > Všechny zarážky aplikujete aktuální velikost a pozici objektu na všechny zarážky.

Formátování textu v responzivním rozvržení

Zpracování textu pro různé šířky prohlížeče tak, aby byl jasný a čitelný, je v responzivním návrhu velice důležité. Text umístěný v jednom zobrazení zarážky se může v jiném zobrazení zarážky náhle zalomit. Při přepnutí zarážek se také mohou objevit nežádoucí konce řádků.

Aplikace Adobe Muse umožňuje různé formátování textu pro různé zarážky. Můžete například použít velikost písma 20 bodů pro tablety a 15 bodů pro mobilní zařízení.

Formátování textu pro zobrazení na stolním počítači
Formátování textu pro zobrazení na stolním počítači

Formátování textu pro zobrazení na mobilním telefonu
Formátování textu pro zobrazení na mobilním telefonu

Pro formátovaní textu v responzivním návrhu nabízí aplikace Adobe Muse ikonu formátování textu nacházející se ve stejném panelu, ve kterém naleznete i nástroj oříznutí a nástroj pro výběr. Tato ikona obsahuje dvě volby a při formátování textu můžete použít kteroukoli z nich.

Výběrem možnosti Formátovat text přes všechny zarážky můžete naformátovat text přes všechny zarážky na stránce. Vyberete-li tuto možnost, stačí text naformátovat pouze v jednom zobrazení zarážky. Text se automaticky naformátuje i v dalších zarážkách.

Pokud ale potřebujete naformátovat text pro určitou zarážku, vyberte možnost Formátovat text na aktuální zarážce. Při rozvrhování textu pro mobilní telefony můžete například zvětšit velikost textu na hodnotu 24.

Formátování textu se uloží a ve webové stránce se při různých šířkách prohlížeče zobrazí odpovídajícím způsobem.

Formátování textu v responzivním rozvržení

 1. Přejděte do zobrazení požadované zarážky.

 2. Vyberte textové pole a přetažením myši upravte jeho velikost. Při změně velikosti textového pole se přeformátuje i text.

  Poznámka:

  Pravá hranice textového pole definuje rozsah, do kterého se může roztáhnout text, když dojde ke změně velikosti pole.

 3. Chcete-li text naformátovat, vyberte příslušný text a klikněte na jednu z následujících možností:

  • Formátovat text přes všechny zarážky naformátuje text ve všech zarážkách.
  • Formátovat text na aktuální zarážce naformátuje text pouze v aktuální zarážce.

  Obě tyto možnosti se nacházejí na levém panelu obsahujícím také nástroj text a nástroj oříznutí.

  Formátovat text v zarážkách
  Formátování textu v responzivním návrhu

  A. Formátovat text přes všechny zarážky B. Formátovat text na aktuální zarážce 

  Poznámka:

  Volba formátování textu mění v responzivním rozvržení jen formátování textu. U jednotlivých zarážek nelze měnit slova nebo celý obsah.

Kopírování formátovaní textu přes všechny zarážky

Chcete-li zkopírovat velikost a pozici textu mezi různými zarážkami a šířkami prohlížeče, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyberte text, který chcete zkopírovat.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Kopírovat formátování textu do > <hodnota určité zarážky> aplikujete atributy aktuálního textu na příslušnou zarážku.
  • Kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Kopírovat formátování textu do > Všechny zarážky aplikujete atributy aktuálního textu na všechny další zarážky.

  Pomocí posuvníku si zobrazte rozvržení ve všech jednotlivých zarážkách. V případě potřeby můžete rozvržení pro různé šířky prohlížeče optimalizovat přidáním zarážek.

Používání efektů posouvání v responzivním rozvržení

Do responzivního rozvržení můžete přidat efekty posouvání. Efekty posouvání jsou podporovány pouze s pevnými zarážkami. Pevné zarážky označují, že rozvržení je pevné při dané šířce stránky. Přidejte pevnou zarážku, vyberte objekt, na který chcete použít efekty posouvání, a poté nakonfigurujte nastavení funkce Efekty posouvání.

 1. Otevřete stránku aplikace Adobe Muse, do které chcete přidat efekt posouvání. Efekty posouvání můžete například přidat pro navigaci nebo obraz pozadí v záhlaví.

 2. Po otevření responzivního rozvržení si všimněte zarážek na stránce. Zobrazené zarážky jsou tekuté a tato skutečnost je označována ikonou s šipkami oběma směry.

  Tekuté zarážky
  Tekuté zarážky označené ikonou s dvojitou šipkou

  Když se podíváte na panel Efekty posouvání, uvidíte, že tato volba je vypnutá.

  Vypnuté efekty posouvání pro tekuté zarážky
  Efekty posouvání jsou vypnuté pro tekuté zarážky

 3. Efekty posouvání můžete zapnout přidáním pevné zarážky. Chcete-li přidat pevnou zarážku, klikněte na pruh zarážek a poté klikněte na možnost Přidat zarážku. 

 4. V rozevírací nabídce vyberte možnost Pevná šířka a klikněte na tlačítko OK.

  Přidání zarážky s pevnou šířkou
  Přidání zarážky s pevnou šířkou

  Pevné zarážky
  Všimněte si pevných zarážek se čtvercovými ikonami

  Všimněte si, že pevná zarážka na stránce je označena čtvercem. Když si stránku zobrazíte s šířkou prohlížeče 1225 pixelů nebo větší, zůstane stránka přichycena na hodnotě 1225 pixelů tak, jak zde vidíte. V této zarážce se rozvržení nestane tekutým.

 5. Vyberte objekt, na který chcete použít efekty posouvání a poté nakonfigurujte nastavení pro funkci Efekty posouvání.

  Použití efektů posouvání na vybrané objekty
  Použití efektů posouvání na vybrané objekty

  Poznámka:

  Efekty posouvání můžete použít pouze v případě, že se nacházíte na pevné zarážce a nikoli na jiných zarážkách (tekutých).

  Postup přidávání a používání efektů posouvání v aplikaci Adobe Muse naleznete v článku Používání efektů posouvání v aplikaci Adobe Muse.

Časté otázky

Pokud chcete navrhnout web pro určité zařízení, můžete přidat odpovídající zarážku. Uživatelé si ale mohou váš web zobrazit na libovolném zařízení s libovolnou velikostí obrazovky. Proto doporučujeme přidávat zarážky pouze do míst, kde dochází k zalomení návrhu. Zajistíte tak, že rozvržení webu bude vypadat dobře na všech zařízeních.

Zarážky ze vzorové stránky se na jednotlivých stránkách zobrazí jako bílé trojúhelníky. Chcete-li tyto zarážky povolit na jednotlivých stránkách, klikněte na bílý trojúhelník na pruhu zarážek a poté klikněte na znak plus (+).

Dalším způsobem, jak lze snadno přenést zarážky ze vzorové stránky na určitou stránku je zkopírovat prvek vzorové stránky, přejít na stránku, ve které chcete zarážky použít, vybrat příkaz Upravit > Vložit se zarážkami a poté vloženou položku odstranit z plátna. Položka bude odstraněna, ale zarážky ze vzorové stránky zůstanou zachovány.

Velikost textových polí se nemění, takže pokud nejsou „tekutá“, může dojít k jejich vzájemnému překrývání. Chcete-li, aby se textová pole stala tekutými, klikněte na každé z nich pravým tlačítkem a vyberte možnost Změnit velikost > Responzivní šířka.

Nadbytečné či bílé místo může vzniknout z různých důvodů, například kvůli funkci Zápatí vždy dole nebo skrytému objektu. Další podrobnosti o řešení tohoto problému naleznete v tomto článku.

Pokud se v náhledu zobrazí šedá oblast, pokuste se vyhledat externí objekt nebo skrytý objekt umístěný mimo stránku. Všechny objekty můžete vybrat kliknutím na příkaz Zobrazit > Zobrazit okraje rámečku. Můžete také zmenšit zobrazení a zobrazit umístění všech objektů. Tento problém lze vyřešit vyhledáním skrytého nebo vnějšího objektu a jeho umístěním do rozvržení.

V současnosti nejsou žádné widgety v aplikaci Adobe Muse responzivní. Responzivní chování jednotlivých widgetů naleznete v této tabulce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.