Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 jsou 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

O balíčcích snímků

Balíček snímků spojuje skupinu snímků s podobným zaměřením, ale s různou kvalitou nebo s různým obsahem v sadě. Když se více snímků spojí do balíčku, můžete je zpracovat a vytvořit z nich složené zobrazení, které vyloučí nežádoucí obsah nebo šum.

Balíčky snímků můžete využít k vylepšení snímků mnoha způsoby:

 • Snížení šumu a deformace obrazu ve forenzních, lékařských nebo astronomických snímcích.

 • Odstranění nežádoucích nebo náhodných objektů z řady statických fotografií nebo řady snímků videa. Chcete například odstranit nějakou postavu zachycenou v chůzi na snímku nebo odstranit automobil přejíždějící před hlavním tématem snímku.

Balíčky snímků se ukládají jako inteligentní objekty. Volby zpracování, které můžete aplikovat na balíček, se nazývají režimy balíčků. Aplikování režimu balíčku na balíček snímků je nedestruktivní úprava. Režimy balíčků můžete změnit tak, abyste dosáhli různých efektů; původní informace snímku v balíčku zůstanou nezměněné. Chcete-li zachovat změny po aplikování režimu balíčku, uložte výsledek jako nový snímek nebo inteligentní objekt rastrujte. Balíček snímků můžete vytvořit ručně nebo pomocí skriptu.

Vytvoření balíčku snímků

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, měly by mít snímky obsažené v balíčku snímků stejné rozměry a převážně podobný obsah, jako například v sadě fotografií pořízených z pevného stanoviště nebo v sérii snímků ze stacionární videokamery. Obsah snímků by měl být natolik podobný, aby vám umožnil je sesouhlasit nebo zarovnat k ostatním snímkům v sadě.

 1. Zkombinujte samostatné snímky do jednoho snímku s více vrstvami. Viz Duplikování vrstev.

  Poznámka:

  Balíček snímků musí obsahovat alespoň dvě vrstvy.

  Snímky můžete také zkombinovat pomocí skriptu (Soubor > Skripty > Načíst soubory do balíčku).

 2. Zvolte Výběr > Všechny vrstvy.

  Poznámka:

  Chcete-li, aby bylo možné vrstvu Pozadí vybrat příkazem Všechny vrstvy, musíte ji nejdříve převést na normální vrstvu.

 3. Zvolte Úpravy > Automaticky zarovnat vrstvy a jako volbu zarovnání vyberte Automaticky. Pokud volba Automaticky vrstvy nezarovná správně, zkuste volbu Pouze změnit polohu.
 4. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Převést na inteligentní objekt.
 5. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Režim balíčku a z podnabídky vyberte režim balíčku.
  • Chcete-li potlačit šum, použijte zásuvný modul Střední hodnota nebo Medián.

  • Chcete-li ze snímku odstranit určité objekty, použijte zásuvný modul Medián.

   Výstupem je složený snímek se stejnou velikostí, jako má původní balíček snímků. Abyste dosáhli nejlepšího vylepšení pro konkrétní snímek, může být potřebné experimentovat s různými zásuvnými moduly.

   Chcete-li změnit efekt vykreslení, zvolte jiný režim balíčku z podnabídky. Vykreslení balíčku se nesčítají – každý efekt vykreslení zpracuje původní obrazová data v balíčku a nahradí předcházející efekty.

Režimy balíčků

Režimy balíčků fungují pouze na základě jednotlivých kanálů a pouze pro neprůhledné obrazové body. Například režim Maximální vrací maximální hodnoty pro průřez obrazových bodů pro červený, zelený a modrý kanál a ve vykresleném obraze je sloučí do hodnoty jednoho složeného obrazového bodu.

Název zásuvného modulu pro vykreslení

Výsledek

Poznámky

Entropie

entropie = – součet( (pravděpodobnost hodnoty) * log2( pravděpodobnost hodnoty) )

Pravděpodobnost hodnoty = (počet výskytů hodnoty) / (celkový počet neprůhledných obrazových bodů)

Binární entropie (neboli entropie nultého řádu) definuje dolní mez pro počet bitů, který by byl potřebný pro bezeztrátové zakódování informací v sadě.

Míra fluktuace

míra fluktuace = ( součet( (hodnota – střední hodnota)4 ) přes neprůhledné obrazové body ) / ( ( počet neprůhledných obrazových bodů – 1 ) * (standardní odchylka)4 ).

Míra špičatosti nebo plochosti v porovnání s normálním rozložením. Míra fluktuace pro standardní normální rozložení je 3,0. Míra fluktuace větší než 3 ukazuje špičaté rozložení a míra fluktuace menší než 3 ukazuje ploché rozložení (v porovnání s normálním rozložením).

Maximum

Maximální hodnoty kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Střední hodnota

Střední hodnoty kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Používá se pro potlačení šumu.

Medián

Medián hodnot kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Používá se pro potlačení šumu a odstranění nežádoucího obsahu ze snímku.

Minimum

Minimální hodnoty kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Rozsah

Maximum minus minimum hodnot neprůhledných obrazových bodů

Asymetrie

asymetrie = ( součet( (hodnota – střední hodnota)3 ) přes neprůhledné obrazové body ) / ( ( počet neprůhledných obrazových bodů – 1 ) * (standardní odchylka)3 )

Asymetrie je míra symetrie nebo asymetrie kolem statistické střední hodnoty.

Standardní odchylka

standardní odchylka = druhá odmocnina(rozptyl)

Součet

Součet hodnot kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Rozptyl

rozptyl = (součet( (hodnota – střední hodnota)2 ) přes neprůhledné obrazové body ) / (počet neprůhledných obrazových bodů – 1)

Odstranění vykreslení balíčku

 1. Chcete-li z balíčku snímků odstranit kterékoliv vykreslení a převést ho zpátky na normální inteligentní objekt, zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Režim balíčku > Žádný.

Úpravy balíčku snímků

Protože balíček snímků je inteligentní objekt, můžete kdykoli upravit původní snímky, které tvoří vrstvy balíčků.

 1. Zvolte příkaz Vrstva > Inteligentní objekty > Upravit obsah nebo poklepejte na miniaturu vrstvy. Po uložení upraveného inteligentního objektu se balíček automaticky vykreslí s použitím poslední aplikované volby vykreslení.

Převedení balíčku snímků

Chcete-li zachovat efekty vykreslení aplikované na balíček snímků, převeďte inteligentní objekt na normální vrstvu. (Před převedením můžete inteligentní objekt zkopírovat pro případ, že byste chtěli vykreslení balíčku snímků později změnit.)

 1. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Rastrovat.

Použití skriptu k vytvoření balíčku snímků

Skript Statistika můžete použít k automatizaci vytváření a vykreslování balíčku snímků.

 1. Zvolte Soubor > Skripty > Statistika.
 2. Z nabídky Zvolte režim balíčku zvolte požadovaný režim balíčku.
 3. Aplikujte režim balíčku na právě otevřené soubory nebo vyhledejte a vyberte složku nebo jednotlivé soubory.

  Soubory, které vyberete, se zobrazí v seznamu v dialogovém okně.

 4. V případě potřeby zvolte Zkusit automaticky zarovnat zdrojové obrazy (obdoba volby Úpravy > Automatické zarovnání vrstev). Pak klikněte na OK.

  Photoshop zkombinuje více snímků do jediného snímku s více vrstvami, převede vrstvy na inteligentní objekt a aplikuje vybraný režim balíčku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online