Rammer, linjenet, linealer og hjælpelinjer

Om rammer i InCopy-filer

Ligesom i Adobe InDesign, vises al InCopy-tekst og -grafik i rammer. Ved lænkede dokumenter styrer InDesign placeringen af og designet på rammer i en publikation. Du kan se InDesign-dokumentets rammestruktur i layoutvisning i InCopy.

Ændre rammer

Du (eller en anden i din gruppe) skal foretage alle ændringer i rammer fra InDesign-dokumentet, medmindre rammerne skal anvendes til indlejret grafik. Du kan flytte, skalere, rotere eller vride indlejrede grafikrammer, men ikke andre rammer. Du kan finde flere oplysninger i din workflow-dokumentation.

Sammenkæde tekst

En lang tekstenhed kan løbe fra en ramme til andre rammer, som står efter hinanden, eller som er sammenkædede. En sammenkædet tekstenhed begynder i en bestemt spalte på en side og kan fortsætte i andre spalter og sider i publikationen. InDesign-brugere angiver altid sammenkædningssekvensen for en InCopy-tekstenhed.

Når du tilføjer tekst til en sammenkædet tekstenhed, ombrydes tekstenheden gennem alle de rammer, der står ved siden af hinanden, indtil alle tildelte rammer er fyldt ud.

Ombrydning af tekst: Oprindelig tekst i sammenkædede rammer (øverst). Når du har tilføjet tekst til den første ramme, ombrydes teksten til den anden ramme (nederst)

Hvis teksten ikke kan være i den tildelte ramme, kaldes den skjulte del af tekstenheden for overskudstekst.

Ændre måleenheder og linealer

InCopy indeholder en lodret dybdelineal til teksttilpasning i spalte- og tekstenhedsvisning, samt vandrette og lodrette linealer i layoutvisning til opmåling af layout. Som standard begynder linealer målingen fra øverste venstre hjørne på siden eller opslaget. Du kan ændre dette ved at flytte nulpunktet.

Du kan arbejde med flere standardmåleenheder, ændre disse indstillinger når som helst og midlertidigt tilsidesætte de aktuelle måleenheder, når du indtaster en værdi. Når du ændrer måleenhederne, flyttes hjælpelinjer, linjenet og objekter ikke, så når linealmærkerne ændres, flugter de måske ikke med objekter, der er justeret med de gamle mærker.

Du kan indstille forskellige måleenhedssystemer for vandrette og lodrette linealer. Mange aviser måler f.eks. det vandrette layout i pica og de lodrette tekstenheder i tommer. Den enhed, du vælger for den vandrette lineal, gælder for tabulatorer, margener, indrykninger og andre mål. Hvert opslag har sin egen lodrette lineal, men alle lodrette linealer bruger de samme indstillinger, som du angiver under Enheder og intervaller i dialogboksen Indstillinger.

Standardmåleenheden til linealerne er pica (en pica er lig med 12 punkter). Du kan ændre linealenhederne og styre, hvor de overordnede mærker vises på en lineal. Hvis du f.eks. ændrer linealenheden for den lodrette lineal til 12 punkter, vises der et overordnet interval for hver 12 punkter (hvis det er muligt med den aktuelle forstørrelse). Mærkeetiketterne omfatter de brugerdefinerede overordnede mærker, så når linealen viser 3 i det samme eksempel, markeres den tredje forekomst af 12‑punkts intervallet eller 36 punkter.

Linealer

A. Mærker med etiket B. Overordnede mærker C. Underordnede mærker 

Lodret lineal med tommer (til venstre) og brugerdefinerede 12‑punkts intervaller (til højre)

Bemærk:

Det er nyttigt at definere brugerdefinerede linealintervaller på den lodrette lineal til justering af en lineals overordnede mærker med et grundlinjenet.

Angive måleenheder

Du kan ændre brugerdefinerede måleenheder for skærmlinealerne og til brug i paneler og dialogbokse. Du kan ændre disse indstillinger når som helst og midlertidigt tilsidesætte de aktuelle måleenheder, når du indtaster en værdi.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS).

 2. Vælg den måleenhed, du vil bruge til vandrette og lodrette dimensioner på linealer, i dialogbokse og på paneler, under Vandret og Lodret, eller vælg Brugerdefineret, og indtast det antal punkter, linealen skal vise overordnede mærker ved. Klik på OK.

Bemærk:

Du kan også ændre linealenhederne ved at højreklikke (Windows) eller trykke på Ctrl og klikke (Mac OS) på en lineal og vælge enhederne i genvejsmenuen.

Tilsidesætte standardmåleenheder

Du kan angive en måleenhed, der er forskellig fra standardindstillingen.

 1. Fremhæv den eksisterende værdi i et panel eller i en dialogboks, og indtast en ny værdi med notationen i nedenstående tabel:

  Angiv:

  Indtast disse bogstaver efter værdien:

  Eksempler

  Resultat

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Tommer

  "

  "

  inch

  "

  5,25i

  5.25in

  5.25inch

  5.25”

  5 1/4 tomme

  Millimeter

  mm

  48 mm

  48 millimeter

  Centimeter

  cm

  12 cm

  12 centimeter

  Pica

  p

  3p

  3 pica

  Punkter

  pkt.

  p (før værdi)

  6 pkt.

  p6

  6 punkter

  Amerikanske punkter

  ap

  6ap

  6 amerikanske punkter

  Pica og punkter

  p (mellem værdier)

  3p6

  3 pica, 6 punkter

  Pixel

  px

  5 px

  5 pixel

  Cicero

  c

  5c

  5 cicero

  Agates

  ag

  5 ag

  agates

Japanske måleenheder

Q og Ha er enheder, der anvendes i en japansk manuel eller automatisk foto composer for at få vist skrifttypestørrelse, generel regulering eller længden på linjeafstand. Hver enhed har en værdi på 0,25 mm. Q bruges kun til at gengive skrifttypestørrelse, Ha kan bruges til at gengive retningen og længden for linjeafstand, objektafstand og lignende elementer.

Du kan også bruge punkter (også kaldet amerikanske punkter) til at angive skrifttypestørrelsen på computere, eller du kan bruge Adobe PostScript®-punkter til at angive linjeafstand eller afstand. Et amerikansk punkt er 0,35146 millimeter, og der går 72,27 amerikanske punkter på 1 tomme og 72 PostScript-punkter på 1 tomme.

Ændre nulpunktet

Den position, hvor nulpunktet på den vandrette og lodrette lineal skærer hinanden, hedder Nulpunktet. Nulpunktet ligger som standard i det øverste venstre hjørne på hvert opslags første side. Det betyder, at nulpunktets standardplacering altid er den samme i forhold til opslaget, men kan se ud til at være forskellig i forhold til montagebordet.

X- og Y-koordinaterne i kontrolpanelet, infopanelet og omdannelsespanelet vises i forhold til nulpunktet. Du kan flytte nulpunktet for at måle afstande, oprette et nyt referencepunkt for mål eller placere store sider side om side. Hvert opslag har som standard et nulpunkt i første sides øverste venstre hjørne, men du kan også placere det ved indbindingsryggen eller angive, at siderne i et opslag har hver deres nulpunkt.

Justere nulpunktet

Når du flytter nulpunktet, flytter det til den samme relative placering på alle opslag. Hvis du f.eks. flytter nulpunktet til øverste venstre hjørne på side 2 i et sideopslag, placeres det på dette sted på side 2 på alle andre opslag i dokumentet.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at flytte nulpunktet, skal du trække fra skæringspunktet mellem den vandrette og lodrette lineal til det sted i layoutet, hvor nulpunktet skal være.
  Etablering af et nyt nulpunkt

  • For at nulstille nulpunktet skal du dobbeltklikke på skæringspunktet mellem den vandrette og lodrette lineal .

  • For at låse nulpunktet eller låse det op skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på linealernes nulpunkt og markere Lås nulpunkt eller fjerne markeringen af Lås nulpunkt i genvejsmenuen.

Ændring af standardnulpunktet

Ved hjælp af indstillingen Begyndelse i dialogboksen Indstillinger, kan du angive standardnulpunktet for linealer og den vandrette lineals rækkevidde. Omfang bestemmer om linealen måler siden, hele opslaget eller, hvis der er opslag med flere sider, fra midten af ryggen.

Hvis du indstiller linealnulpunktet ved hvert opslags indbindingsryg, låses det ved ryggen. Du kan ikke ændre linealnulpunktets placering ved at trække det fra linealernes skæringspunkt, medmindre du vælger en anden nulpunktsindstilling.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS).
 2. Under Måleenheder for lineal skal du i menuen Begyndelse gøre et af følgende:
  • For at placere linealnulpunktet i hvert opslags øverste venstre hjørne skal du vælge Opslag. Den vandrette lineal måler hen over hele opslaget.

  • For at placere linealudgangspunktet i hvert opslags øverste venstre hjørne skal du vælge Side. Den vandrette lineal starter ved nul for hver side i et opslag.

  • Hvis du vil indstille linealstartpunktet midt i ryggen, skal du vælge Ryg. Den vandrette lineal måler i negative tal til venstre for ryggen og positive tal til højre for ryggen.

Bemærk:

Du kan også ændre indstillingerne for det vandrette linealnulpunkt via genvejsmenuen, der vises, når du højreklikker (Windows) eller trykker på Ctrl og klikker (Mac OS) på den vandrette lineal.

Bruge linjenet

I layoutvisning kan du få vist (eller skjule) et netværk af linjenet og hjælpelinjer for at vise objekternes placering og justering. I de fleste arbejdssystemer vil en designer, der arbejder med InDesign, angive net og hjælpelinjer for publikationen. InCopy-brugere kan se disse layout-hjælpemidler, når en InCopy-tekstenhed er blevet sammenlænket med InDesign-dokumentet.

Du kan oprette linjenet i InCopy. Men eftersom InDesign-net tilsidesætter InCopy-indstillinger, når filer lænkes, er denne funktion mere nyttig til enkeltstående dokumenter, som du publicerer direkte fra InCopy.

Disse net og hjælpelinjer kan aldrig ses på udskrifter eller eksporterede udskrifter. Der er et sæt linealer og linjenet på hver side, men en hjælpelinje kan gå på tværs af alle sider i et opslag eller på en enkelt side.

Bemærk:

Linjenet, linealer og hjælpelinjer er ikke tilgængelige i spalte- eller tekstenhedsvisning.

Oprette et grundlinjenet

Brug indstillingerne under Grundlinjenet til at definere et grundlinjenet til hele dokumentet.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Linjenet (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Linjenet (Mac OS).

 2. Angiv en farve til grundlinjenettet ved at vælge en farve i menuen Farve. Du kan også vælge Brugerdefineret i menuen Farve.

 3. Angiv i Relativt i forhold til, om nettet skal starte øverst på siden eller i topmargenen.

 4. Først skal du indtaste en værdi, der forskyder linjenettet fra sidens top eller fra sidens topmargen, afhængigt af den indstilling du vælger i menuen Relativ i forhold til. Hvis du har problemer med at justere den lodrette lineal til dette net, kan du prøve at starte med værdien nul.

 5. Indtast en værdi for afstanden mellem linjerne i nettet ved Interval hver. I de fleste tilfælde skal du indtaste en værdi, der er lig med brødtekstens linjeafstand, så tekstlinjerne justeres perfekt med linjenettet.

  Grundlinjenet i dokumentvindue

  A. Første linje i linjenet B. Interval mellem linjerne 

 6. Indtast en værdi under Visningstærskel, der angiver den forstørrelse, hvorunder linjenettet ikke vises. Øg visningstærsklen for at forhindre, at der bliver for mange linjer ved lille forstørrelse.

  Grundlinjenet ved en forstørrelse under visningstærskel (til venstre) og over visningstærskel (til højre)

 7. Klik på OK.

Bemærk:

Kommandoen Fastgør til hjælpelinjer styrer både fastgørelse til hjælpelinjer og til grundlinjenet.

Oprette et dokumentlinjenet

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Linjenet (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Linjenet (Mac OS).

 2. Angiv en farve til dokumentlinjenettet ved at vælge en farve i menuen Farve. Du kan også vælge Brugerdefineret i menuen Farve.

 3. Angiv en værdi, der definerer den vandrette afstand i nettet, i feltet Linje hver under Vandret under Dokumentlinjenet, og angiv underinddelingen mellem linjerne i feltet Underinddelinger.

 4. Angiv en værdi, der definerer den lodrette afstand i nettet, i feltet Linje hver under Lodret under Dokumentlinjenet, og angiv underinddelingen mellem linjerne i feltet Underinddelinger.

 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:

  • Sørg for, at Linjenet bagest er markeret, hvis dokument- og grundlinjenettet skal placeres bag alle andre objekter.

  • Sørg for, at Linjenet bagest ikke er markeret, hvis dokument- og grundlinjenettet skal placeres foran alle andre objekter.

Bemærk:

For at placere hjælpelinjer bag alle andre objekter kan du også markere Hjælpelinjer bagest i den kontekstmenu, der vises, når du højreklikker (Windows) eller trykker på Ctrl og klikker (Mac OS) i et tomt område i dokumentvinduet.

Vise eller skjule linjenet

 • Vælg Vis > Net og hjælpelinjer > Vis/Skjul grundlinjenet for at vise eller skjule grundlinjenettet.

 • Vælg Vis > Net og hjælpelinjer > Vis/Skjul dokumentlinjenet for at vise eller skjule dokumentlinjenettet.

 • Vælg Vis > Net og hjælpelinjer > Vis/Skjul layoutlinjenet for at vise eller skjule layoutlinjenettet.

 • Vælg Vis > Net og hjælpelinjer > Vis/Skjul rammelinjenet for at vise eller skjule rammelinjenet.

Vise linealhjælpelinjer

Linealhjælpelinjer adskiller sig fra linjenet ved, at de kan placeres frit på en side eller et montagebord. I InDesign kan du oprette to typer linealhjælpelinjer:side hjælpelinjer, som kun vises på den side, hvor du opretter dem, eller opslags hjælpelinjer, som strækker over alle sider og montagebordet i et opslag med flere sider. Du kan få vist linealhjælpelinjer, hvis de findes i InDesign-dokumentet eller opgavefilen, men du kan ikke oprette dem i InCopy.

Hjælpelinjer

A. Opslagshjælpelinje B. Sidehjælpelinje 

Vise eller skjule linealhjælpelinjer

 1. Kontroller, at du har valgt layoutvisning. Hvis det er nødvendigt, kan du klikke på fanen Layout øverst i redigeringsruden
 2. Vælg Vis > Linjenet og hjælpelinjer > Vis/skjul hjælpelinjer.

Vise linealhjælpelinjer bag objekter

Linealhjælpelinjer vises som standard foran alle andre hjælpelinjer og objekter. Nogle linealhjælpelinjer kan dog blokere for objekter som f.eks. streger med lille stregbredde.

Du kan ændre indstillingen Hjælpelinjer bagest for at få vist linealhjælpelinjerne foran eller bag alle andre objekter. Men uanset indstillingen Hjælpelinjer bagest ligger objekter og linealhjælpelinjer altid foran margen- og spaltehjælpelinjer.

 1. Vælg Rediger  > Indstillinger  > Hjælpelinjer og montagebord (Windows) eller InCopy  > Indstillinger  > Hjælpelinjer og montagebord (Mac OS).
 2. Marker Hjælpelinjer bagest, og klik på OK.

Tilpasse montagebordet og hjælpelinjerne

 1. I menuen Rediger (Windows) eller InCopy (Mac  OS) skal du vælge Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord.
 2. Hvis du vil ændre farven på margen- eller spaltehjælpelinjer, skal du vælge en forudindstillet farve fra en menu, eller vælge Brugerdefineret og angive en farve ved hjælp af farvevælgeren.
 3. Hvis du vil gøre montagebordet større eller mindre, skal du indtaste en værdi under Minimum lodret forskydning.
 4. Klik på OK.

Bruge lag

Lag er som gennemsigtige ark, der er stablet oven på hinanden. Hvis der ikke er nogen objekter på et lag, kan du se igennem det til objekter på lagene bag det.

Du kan kun oprette lag i InDesign. InCopy-brugere kan vise eller skjule lag, vise eller skjule objekter på lag og ændre indstillinger for lag. Hvis InDesign-brugeren har oprettet flere lag i dokumentet, kan du skjule lag i InCopy, så du kan redigere specifikke områder eller indholdstyper i dokumentet, uden at det påvirker andre områder eller indholdstyper. Hvis dit dokument f.eks. udskrives langsomt, fordi det indeholder mange store grafikelementer, kan du skjule alle lag, som ikke er tekstlag, og hurtigt udskrive tekstlaget til korrekturlæsning.

Yderligere oplysninger om lag:

 • Objekter på mastere vises nederst på hvert lag. Masterobjekter kan vises foran dokumentsideobjekter, hvis e overordnede sideobjekter er på et højere lag.

 • Lag involverer alle siderne i et dokument, herunder mastere. Hvis du f.eks. skjuler Lag 1, mens du redigerer side 1 i dokumentet, skjules laget på alle sider, indtil du beslutter at vise det igen.

Panelet Lag viser lagene med det forreste lag øverst på panelet.

Vise eller skjule lag

 1. Vælg Vindue > Lag.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder i panelet Lag:
  • Hvis du vil skjule et bestemt lag, skal du klikke på øjeikonet til venstre for lagets navn.

  • Hvis du vil have vist et bestemt lag, skal du klikke i feltet til venstre for lagets navn.

  • Klik på trekanten ud for navnet på et lag for at få vist lagobjekterne. Klik på øjenikonet for at vise eller skjule individuelle objekter.

  • Vælg Vis/Skjul alle lag i panelmenuen for at vise eller skjule alle lag på én gang.

Bemærk:

Det er kun synlige lag og objekter, der udskrives.

Adobe-logo

Log ind på din konto