Tabel- og celleformater

Om tabel- og celleformater

På samme måde som du formaterer tekst ved hjælp af tekstformater, kan du formatere tabeller ved hjælp af tabelformater og celleformater. Et tabelformat er en samling tabelformateringsattributter, f.eks. tabelrammer og -rækker og kolonnestreger, der kan anvendes i ét samlet trin. Et celleformat indeholder formatering, f.eks. cellejusteringer, afsnitsformater, streger og fyld. Når du redigerer et format, opdateres de tabeller eller celler, som formatet anvendes på, automatisk.

Bemærk:

Der er en vigtig forskel mellem tekstformater og tabelformater. Mens alle tegnformatattributter kan være en del af et afsnitsformat, er celleformatattributter ikke en del af tabelformatet. Du kan f.eks. ikke bruge et tabelformat til at ændre rammefarven inde i cellerne. Du skal i stedet oprette et celleformat og medtage det i tabelformatet.

Formaterne [Grundlæggende tabel] og [Ingen]

Alle nye dokumenter indeholder som standard formatet [Grundlæggende tabel], som kan anvendes på de tabeller, der oprettes, og formatet [Ingen], som kan bruges til at fjerne eventuelle celleformater, der anvendes på celler. Det er muligt at redigere formatet [Grundlæggende tabel], men det er ikke muligt at omdøbe eller slette hverken formatet [Grundlæggende tabel] eller formatet [Ingen].

Bruge celleformater i tabelformater

Når du opretter et tabelformat, kan du angive, hvilke celleformater der skal anvendes på forskellige områder af tabellen, f.eks. på sidehoved- og sidefodrækker, venstre og højre kolonner og tabelkroprækker. Du kan f.eks. knytte et celleformat, der anvender et afsnitsformat, til rækken med sidehovedet og et andet celleformat, der anvender skraveret baggrund, til cellerne i venstre og højre kolonne.

Celleformater anvendt på forskellige områder i et tabelformat

A. Celleformater anvendt på forskellige områder i et tabelformat B. Venstre kolonne C. Tabelkropceller D. Højre kolonne 

Celleformatattributter

Celleformater indeholder ikke nødvendigvis alle formateringsattributterne i en markeret celle. Når du opretter et celleformat, kan du bestemme, hvilke attributter, der skal medtages. På denne måde er det kun de ønskede attributter, der bliver ændret, når du anvender celleformatet. Alle andre celleattributter ignoreres.

Prioriteringsrækkefølge for formatering i formater

I tilfælde af konflikt i den formatering, der anvendes i en tabelcelle, bestemmes den formatering, der skal anvendes, ud fra følgende prioriteringsrækkefølge:

Celleformatet har forrang

1. Sidehoved/sidefod 2. Venstre kolonne/højre kolonne 3. Tabelkroprækker. Hvis f.eks. en celle vises i både sidehovedet og venstre kolonne, er det formateringen fra celleformatet i sidehovedet, der anvendes.

Tabelformatet har forrang

1. Celletilsidesættelser 2. Celleformat 3. Celleformater, der anvendes fra et tabelformat 4. Tabeltilsidesættelser 5. Tabelformater. Hvis du f.eks. anvender ét fyld ved hjælp af dialogboksen Celleindstillinger og et andet fyld ved hjælp af celleformatet, er det fyldet fra dialogboksen Celleindstillinger, der anvendes.

Du kan se et videoselvstudium om brug af tabelformater på www.adobe.com/go/vid0084_dk.

Oversigt over panelerne Tabelformater/Celleformater

I panelet Tabelformater (Vindue > Formater > Tabelformater) kan du oprette og navngive tabelformater og anvende formaterne på eksisterende tabeller eller tabeller, du importerer eller opretter. I panelet Celleformater (Vindue > Formater > Celleformater) kan du oprette og navngive celleformater og anvende formaterne på tabelceller. Formater arkiveres sammen med dokumentet og vises i panelet, hver gang det pågældende dokument åbnes. Det er muligt at arkivere tabel- og celleformater i grupper, så de er nemmere at administrere.

Når indsættelsespunktet placeres i en celle eller tabel, fremhæves eventuelle anvendte formater i de respektive paneler. Navnet på et eventuelt celleformat, der anvendes via et tabelformat, vises i nederste venstre hjørne af området Celleformater. Hvis du markerer et udsnit af celler, som indeholder flere formater, fremhæves der ikke noget format, og "(Blandet)" vises i panelet Celleformater.

Åbne panelet Tabelformater eller Celleformater

 1. Vælg Vindue > Formater, og vælg Tabelformater eller Celleformater.

Ændre, hvordan formater vises i panelet

 • Du kan få vist en kompakt udgave af formaterne ved at vælge Små panelrækker.
 • Træk formatet til en anden placering. Du kan også trække formater til grupper, du har oprettet.
 • Du kan få vist formaterne i alfabetisk rækkefølge ved at vælge Sorter efter navn i panelmenuen.

Definere tabel- og celleformater

Hvis du arbejder med en enkeltstående tekstenhed, har du adgang til at definere, ændre og anvende tabel- og celleformater i InCopy. Hvis de formater, der skal bruges, findes i et andet InCopy-dokument, er det muligt at importere de pågældende formater i det aktuelle dokument. Det er ikke muligt at importere tabel- eller celleformater fra et InDesign-dokument.

Du kan se et videoselvstudium om brug af tabelformater på www.adobe.com/go/vid0084_dk.

 1. Du kan basere et nyt format på formateringen i en eksisterende tabel eller celle ved at placere indsættelsespunktet i en celle.
 2. Angiv eventuelt et afsnitsformat for celleformatet.
 3. Vælg Vindue > Formater > Tabelformater for at åbne panelet Tabelformat, eller vælg Vindue > Formater > Celleformater for at åbne panelet Celleformater.
 4. Vælg Nyt tabelformat i menuen i panelet Tabelformater, eller vælg Nyt celleformat i menuen i panelet Celleformater.
 5. Skriv et navn under Formatnavn.
 6. Angiv, hvilket format det aktuelle format er baseret på i Baseret på.
 7. Definer en tastaturgenvej for formatet ved at placere indsættelsespunktet i feltet Genvej. Kontroller, at Num Lock er aktiveret. Hold derefter en kombination af Shift, Alt eller Ctrl (Windows) eller Shift, Alternativ og Kommando (Mac OS) nede, og tryk på et tal på det numeriske tastatur. Det er ikke muligt at definere tastaturgenveje for formater ved hjælp af bogstaver eller tal uden for det numeriske tastatur.
 8. Du kan angive formateringsattributter ved at klikke på en kategori til venstre og angive de relevante attributter. Du kan f.eks. knytte et afsnitsformat til et celleformat ved at klikke på kategorien Generelt og derefter vælge afsnitsformatet i menuen Afsnitsformat.

  I forbindelse med celleformater udelades ikke-markerede indstillinger i formatet. Du kan udelade en indstilling i et format ved at vælge (Ignorer) i menuen for indstillingen, slette indholdet i feltet, eller klikke på et afkrydsningsfelt, indtil der vises en lille kasse (Windows) eller en bindestreg (-) (Mac OS).

 9. Du kan få et nyt format, du har oprettet, vist i en formatgruppe ved at trække formatet til mappen med formatgruppen.

Indlæse (importerede) tabelformater fra andre dokumenter

Det er muligt at importere tabel- og celleformater fra et andet InDesign-dokument i det aktive dokument. Under importen kan du angive, hvilke formater der skal indlæses, og hvad der skal ske, hvis et indlæst format har samme navn som et format i det aktuelle dokument. Det er også muligt at importere formater fra et InCopy-dokument.

Du kan importere tabel- og celleformater fra et InDesign- eller et InCopy-dokument til et enkeltstående InCopy-dokument eller til InCopy-indhold, der er lænket til InDesign. Du kan angive, hvilke formater der skal indlæses, og hvad der skal ske, hvis et indlæst format har samme navn som et format i det aktuelle dokument.

Bemærk:

Hvis du importerer formater i lænket indhold, føjes der nye formater til InDesign-dokumentet, når indholdet opdateres, og alle formater med navnekonflikter tilsidesættes af InDesign-formatet med samme navn.

 1. Vælg Indlæs celleformater, Indlæs tabelformater eller Indlæs tabel- og celleformater i menuen i panelet Celleformater eller Tabelformater.
 2. Dobbeltklik på det InDesign-dokument, der indeholder de formater, der skal importeres.
 3. Kontroller, at afkrydsningsfeltet ud for det format, der skal importeres, er markeret i dialogboksen Indlæs formater. Vælg én af følgende indstillinger under Konflikt med eksisterende format, hvis et eksisterende format har samme navn som et af de indgående formater, og klik derefter på OK.

  Brug definition fra indgående format

  Overskriver det eksisterende format med det indlæste format og anvender de nye attributter på alle de celler i det aktuelle dokument, som benyttede det gamle format. Definitionen på de indgående og eksisterende formater vises i bunden af dialogboksen Indlæs formater, hvor du har mulighed for at sammenligne dem.

  Omdøb automatisk

  Omdøber det indlæste format. Hvis begge dokumenter f.eks. indeholder et format, der hedder "Tabelformat 1", omdøbes det indlæste format til "Tabelformat 1 kopi" i det aktuelle dokument.

Anvende tabel- og celleformater

I modsætning til afsnits- og tegnformater deler tabel- og celleformater ikke attributter, så anvendelse af et tabelformat medfører ikke tilsidesættelse af celleformatering, og anvendelse af et celleformat medfører ikke tilsidesættelse af tabelformatering. Når et celleformat anvendes, fjernes formateringen fra et eventuelt tidligere celleformat som standard, men lokal celleformatering forbliver uændret. Tilsvarende når der anvendes et tabelformat, fjernes formateringen fra et eventuelt tidligere tabelformat som standard, men tilsidesættelser, der er oprettet via dialogboksen Tabelindstillinger, fjernes ikke.

I formatpanelet vises et plustegn (+) ud for det aktuelle celle- eller tabelformat, hvis den markerede celle eller tabel indeholder yderligere formatering, som ikke indgår i det anvendte format. Denne form for yderligere formatering kaldes en tilsidesættelse.

 1. Placer indsættelsespunktet i en tabel, eller marker de celler, hvorpå formatet skal anvendes.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på tabel- eller celleformatet i panelet Tabelformater eller Celleformater (vælg Vindue > Formater > Tabelformater eller Celleformater). Hvis formatet er en del af en gruppe, kan du finde formatet ved at udvide gruppen.

  • Tryk den tastaturgenvej, du har defineret for formatet. Kontroller, at Num Lock er aktiveret.

Basere et tabel- eller celleformat på et andet

Du kan nemt oprette lænker mellem formater, der ligner hinanden, ved at oprette et basisformat eller et overordnet format. Når det overordnede format redigeres, ændres eventuelle ændrede attributter, der vises i de underordnede formater, også. Tabelformater er som standard baseret på [Intet tabelformat], og celleformater er som standard baseret på [Ingen].

 1. Opret et nyt format.
 2. Vælg det overordnede format i menuen Baseret på i dialogboksen Nyt tabelformat eller Nyt celleformat. Det nye format bliver det underordnede format.
 3. Angiv formatering for det nye format, så det er muligt at skelne det fra det overordnede format.

Redigere tabel- og celleformater

En af fordelene ved at anvende formater er, at du, når du ændrer indstillingerne for et format, samtidig ændrer alle de tabeller eller celler, der er formateret med det pågældende format, så de afspejler de nye indstillinger for formatet.

Bemærk:

Hvis du redigerer formater i InCopy-indhold, der er lænket til et InDesign-dokument, tilsidesættes ændringerne, når det lænkede indhold opdateres.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan undlade at anvende formatet på en markeret tabel eller celle ved at højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på formatet i panelet Formater og vælge Rediger [formatnavn].

  • Dobbeltklik på formatet i formatpanelet, eller marker formatet, og vælg Formatindstillinger i formatpanelmenuen. Bemærk, at med denne metode anvendes celleformatet på alle markerede celler, eller tabelformatet anvendes på alle markerede tabeller. Hvis der ikke er markeret nogen tabel, kan du angive et tabelformat, der skal bruges som standardformat for de tabeller, der oprettes, ved at dobbeltklikke på tabelformatet.

 2. Juster indstillingerne i dialogboksen, og klik derefter på OK.

Slette tabel- og celleformater

Når du sletter et format, kan du vælge et andet format, der skal erstatte det slettede format, og du kan vælge, om formateringen skal bevares.

 1. Vælg formatet i formatpanelet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Slet format i panelmenuen.

  • Klik på ikonet Slet  i bunden af panelet, eller træk formatet hen på ikonet Slet.

  • Højreklik (Windows), eller hold Control nede, og klik (Mac OS) på formatet, og vælg derefter Slet format. Denne metode er særligt anvendelig til sletning af et format uden at anvende det på den markerede celle eller tabel.

 3. Marker det format, der skal erstatte det slettede format.

  Hvis du vælger [Intet tabelformat] som erstatning for et tabelformat eller [Ingen] som erstatning for et celleformat, kan du bevare formateringen i den tabel eller celle, hvor formatet anvendes, ved at vælge Bevar formatering. Tabellen eller cellen bevarer sin formatering, men er ikke længere knyttet til et format.

 4. Klik på OK.

Omdefinere tabel- og celleformater baseret på aktuel formatering

Når du har anvendt et format, kan du tilsidesætte alle dets indstillinger. Du kan beholde de ændringer, du har foretaget, ved at omdefinere formatet, så det afspejler den nye formatering.

Bemærk:

Hvis du omdefinerer formater i InCopy-indhold, der er lænket til et InDesign-dokument, tilsidesættes ændringerne, når det lænkede indhold opdateres.

 1. Placer indsættelsespunktet i den tabel eller celle, der er formateret med det format, der skal omdefineres.
 2. Foretag eventuelle ændringer i tabellen eller cellen.
 3. Vælg Omdefiner format i formatpanelmenuen.
Bemærk:

I forbindelse med celleformater aktiveres kommandoen Omdefiner format kun, når der foretages ændringer i de attributter, der indgår i celleformatet. Hvis celleformatet f.eks. indeholder en rød fyldfarve, og du tilsidesætter denne fyldfarve i en celle, så der i stedet bruges en blå fyldfarve, er det muligt at omdefinere formatet baseret på den pågældende celle. Hvis du derimod ændrer en attribut, som udelades i celleformatet, har du ikke adgang til at omdefinere celleformatet med udgangspunkt i den pågældende attribut.

Tilsidesætte tabel- og celleformater

Når du har anvendt et tabel- eller celleformat, kan du tilsidesætte alle dets indstillinger. Du kan tilsidesætte et tabelformat ved at ændre indstillinger i dialogboksen Tabelindstillinger. Du kan tilsidesætte en celle ved at ændre indstillinger i dialogboksen Celleindstillinger eller ved at ændre streg eller fyld ved hjælp af andre paneler. Hvis du markerer en tabel eller celle, som indeholder en tilsidesættelse, vises et plustegn (+) ud for formatet i formatpanelet.

Du kan slette tabel- og celletilsidesættelser, når du anvender et format. Du kan også slette tilsidesættelser i en tabel eller celle, hvor der allerede er anvendt et format.

Bemærk:

Hvis der er vist et plustegn (+) ud for et format, kan du få vist en beskrivelse af tilsidesættelsesattributterne ved at holde musemarkøren hen over formatet.

Bevare eller fjerne tilsidesættelser ved anvendelse af et tabelformat

 • Du kan anvende et tabelformat og bevare celleformater, men fjerne tilsidesættelser, ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på formatet i panelet Tabelformater.
 • Du kan anvende et tabelformat og fjerne både celleformater og tilsidesættelser ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på formatet i panelet Tabelformater.
Bemærk:

Højreklik (Windows), eller hold Control nede, og klik (Mac OS) på formatet i panelet Tabelformater, og anvend derefter et format og slet celleformater ved at vælge Anvend [tabelformat], Slet celleformater.

Fjerne tilsidesættelser ved anvendelse af et celleformat

 1. Du kan anvende et celleformat og fjerne tilsidesættelser ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på navnet på formatet i panelet Celleformater.
  Bemærk:

  Kun de attributter, der indgår i celleformatet, betragtes som tilsidesættelser. Hvis f.eks. celleformatet indeholder en rød fyldfarve, og alle andre attributter udelades, betragtes ændring af en anden celleindstilling ikke som en tilsidesættelse.

Rydde attributter, der ikke er defineret af et celleformat

 1. Vælg Ryd attributter, der ikke er defineret af format i menuen i panelet Celleformater.

Slette tabel- og celletilsidesættelser

 1. Vælg den tabel eller de celler, som indeholder tilsidesættelserne.
 2. Klik på ikonet Slet tilsidesættelser i det markerede  i formatpanelet, eller vælg Slet tilsidesættelser i formatpanelmenuen.

Når du bryder kæden mellem tabeller og celler og det format, der anvendes på dem, bevarer tabellerne eller cellerne deres aktuelle formatering. Fremtidige ændringer i formatet afspejles dog ikke i de pågældende tabeller eller celler.

 1. Marker de celler, som formatet er anvendt på.
 2. Vælg Bryd kæde til format i formatpanelmenuen.
Adobe-logo

Log ind på din konto