Tekstvariabler

Oprette og redigere tekstvariabler

En tekstvariabel er et element, som du indsætter i dokumentet, og som varierer i forhold til konteksten. Variablen Sidste sidenummer viser f.eks. sidetallet for den sidste side i dokumentet. Hvis du tilføjer eller fjerner sider, opdateres variablen tilsvarende.

InCopy indeholder flere foruddefinerede tekstvariabler, som du kan indsætte i dokumentet. Du kan redigere formatet for disse variabler, eller du kan oprette dine egne. Nogle variabler, f.eks. Fortløbende sidehoved og Kapitelnummer, er særligt nyttige at tilføje til mastersider for at sikre konsekvent formatering og nummerering. Andre variabler, f.eks. Oprettelsesdato og Filnavn, er nyttige at tilføje til satslinjeområdet i forbindelse med udskrivning.

Bemærk:

Hvis du tilføjer for meget tekst til en variabel, kan der forekomme overskudstekst eller komprimeret tekst. Variabeltekst opdeles ikke på flere linjer.

Oprette eller redigere tekstvariabler

De indstillinger, der er tilgængelige til oprettelse af en variabel, afhænger af typen af variabel, du angiver. Hvis du f.eks. vælger typen Kapitelnummer, kan du angive tekst, der kan vises både før og efter nummeret, og du kan angive nummereringsformatet. Du kan oprette flere forskellige variabler, der er baseret på den samme variabeltype. Du kan f.eks. oprette en variabel, der vises som "Kapitel 1" og en anden, der vises som "Kap. 1."

På samme måde kan du, hvis du vælger typen Fortløbende sidehoved, angive det format, der skal bruges som basis for sidehovedet, og du kan vælge indstillinger for sletning, tegnsætning og skift mellem små og store bogstaver.

 1. Hvis du vil oprette tekstvariabler, der skal bruges i alle nye dokumenter, du opretter, skal du lukke alle dokumenter. Ellers vises de tekstvariabler, som du angiver, kun i det aktuelle dokument.

 2. Vælg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 3. Klik på Ny, eller marker en eksisterende variabel og tryk på Rediger.

 4. Indtast et navn til variablen, f.eks. "Samlet kapitel" eller "Fortløbende titel".

 5. Vælg en variabeltype i menuen Tekst, angiv indstillingerne for den pågældende type og klik derefter på OK.

  De tilgængelige indstillinger afhænger af den variabeltype, du vælger.

  Tekst før / Tekst efter

  Til alle variabeltyper (undtagen Brugerdefineret tekst) kan du angive tekst, der tilføjes før eller efter variablen. Du kan for eksempel tilføje ordet "af" før variablen Sidste sidenummer og tekststrengen "sider i alt" efter variablen for at skabe en "af 12 sider i alt"-effekt. Du kan også indsætte tekst i boksene, men specialtegn som f.eks. tabulatorer og automatiske sidetal udelades. Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du klikke på trekanten til højre for tekstboksen.

  Format

  Til alle nummererede variabeltyper kan du angive nummereringsformatet. Hvis [Aktuelt nummerformat] vælges, bruger variablen det nummereringsformat, som er valgt i dialogboksen Nummererings- og sektionsindstillinger for dokumentet.

Variabeltyper

Kapitelnummer

En variabel, der oprettes med typen Kapitelnummer, indsætter kapitelnummeret. Du kan indsætte tekst før eller efter kapitelnummeret, og du kan angive et nummereringsformat.

Hvis dokumentets kapitelnummer er indstillet, så det fortsætter fra det forrige dokument i bogen, skal du muligvis opdatere bogens nummerering, før det rigtige kapitelnummer vises.

Oprettelsesdato, Ændringsdato og Outputdato

Oprettelsesdato indsætter datoen eller klokkeslættet for den første arkivering af dokumentet. Ændringsdato indsætter datoen eller klokkeslættet for den seneste arkivering på disken. Outputdato indsætter datoen eller klokkeslættet, hvor dokumentet starter et udskriftsjob eller en eksport til PDF, eller hvor dokumentet pakkes. Du kan indsætte tekst før og efter datoen, og du kan ændre datoformatet for alle datovariabler.

Datoformat

Du kan indtaste datoformater direkte i boksen Datoformat, eller du kan vælge formateringsindstillinger ved at klikke på trekanten til højre for boksen. Datoformatet "MM/dd/yy" vises for eksempel som 22-12-07. Hvis formatet ændres til "MMM. d, yyyy", vises datoen som Dec. 22, 2007.

Datovariabler bruger det anvendte sprog til tekst. For eksempel kan oprettelsesdatoen i spansk tekst vises som "01 diciembre 2007", mens den i tysk tekst bliver vist som "01 Dezember 2007".

Forkortelse

Beskrivelse

Eksempel

M

Månedsnummer, uden foranstillet nul

8

MM

Månedsnummer, med foranstillet nul

08

MMM

Forkortet månedsnavn

Aug

MMMM

Fuldt månedsnavn

August

d

Dagnummer, uden foranstillet nul

5

dd

Dagnummer, med foranstillet nul

05

E

Navn på ugedag, forkortet

Fre

EEEE

Fuldt navn på ugedag

Fredag

yy eller YY

Årstal, sidste to cifre

07

y (Y) eller yyyy (YYYY)

Fuldt årstal

2007

G eller GGGG

Tidsalder, forkortet eller udvidet

Efter vor tidsregning

h

Time, uden foranstillet nul

4

hh

Time, med foranstillet nul

04

T

Time, uden foranstillet nul, 24‑timers‑format

16

HH

Time, med foranstillet nul, 24‑timers‑format

16

m

Minut, uden foranstillet nul

7

mm

Minut, med foranstillet nul

07

s

Sekund, uden foranstillet nul

7

ss

Sekund, med foranstillet nul

07

a

AM eller PM, to tegn

PM

z eller zzzz

Tidszone, forkortet eller udvidet

PST eller Pacific Standard Time

Filnavn

Denne variabel indsætter navnet på den aktuelle fil i dokumentet. Den indsættes normalt i satslinjeområdet i forbindelse med udskrivning eller bruges i sidehoveder eller sidefødder. Ud over Tekst før og Tekst efter kan du vælge følgende indstillinger.

Medtag hele mappestien

Vælg denne indstilling, hvis du vil medtage hele mappestien sammen med filnavnet. Standardstikonventionerne til Windows eller Mac OS anvendes.

Medtag filtype

Vælg denne indstilling, hvis du vil medtage filtypenavnet.

Variablen Filnavn opdateres, hver gang du arkiverer filen under et nyt navn eller på en ny placering. Stien eller filtypen vises ikke i dokumentet, før det arkiveres.

Billednavn

Variablen Billednavn er velegnet til generering af automatiske billedtekster ud fra metadata. Variablen Billednavn omfatter variabeltypen Billedtekst til metadata. Hvis en tekstramme, der indeholder denne variabel, er placeret ved siden af eller grupperet sammen med et billede, viser variablen billedets metadata. Du kan redigere variablen Billednavn for at bestemme, hvilket metadatafelt der skal bruges.

Sidste sidenummer

Typen Sidste sidenummer kan bruges, når det samlede antal sider i et dokument skal tilføjes til sidehoveder og sidefødder med det almindelige format "Side 3 af 12". I dette tilfælde genereres nummeret 12 som nummeret på den sidste side, og det opdateres hver gang der tilføjes eller fjernes sider. Du kan indsætte tekst før eller efter nummeret på den sidste side, og du kan angive et nummereringsformat. I menuen Virkefelt skal du vælge en indstilling, der bestemmer om sidste sidenummer i sektionen eller sidste sidenummer i dokumentet skal bruges.

Bemærk, at variablen Sidste sidenummer ikke tæller siderne i dokumentet.

Fortløbende sidehoved (afsnits- eller tegnformat)

Variabler til fortløbende sidehoveder indsætter den første eller sidste forekomst på siden af den tekst, som det angivne format anvendes på. Hvis ingen tekst på siden er formateret med det angivne format, bruges teksten fra en tidligere side.

Brugerdefineret tekst

Denne variabel bruges normalt til indsættelse af pladsholdertekst eller en tekststreng, som muligvis skal ændres hurtigt. Hvis du f.eks. arbejder på et projekt, hvor der bruges et kodenavn for et firma, kan du oprette en variabel af typen Brugerdefineret tekst til kodenavnet. Når du senere kan bruge firmaets rigtige navn, behøver du bare at ændre variablen for at opdatere alle forekomsterne.

Hvis du vil indsætte specialtegn i en tekstvariabel, skal du klikke på trekanten til højre for tekstboksen.

Indsætte tekstvariabler

 1. Placer indsættelsespunktet på det sted, hvor fodnotens referencenummer skal vises.

 2. Vælg Tekst > Tekstvariabler > Indsæt variabel, og marker derefter den variabel, som du vil indsætte.

Variablen vises på siden, på samme måde som hvis du havde indtastet den i dokumentet. Oprettelsesdato kan f.eks. blive vist som 22. december 2007. Hvis du vælger Tekst > Vis skjulte tegn, omgives variabelinstansen af en tekstboks med den aktuelle lagfarve.

Bemærk:

Tekstvariabler opdeles ikke på flere linjer.

Slette, konvertere og importere tekstvariabler

Brug dialogboksen Tekstvariabler for at slette, konvertere og importere tekstvariabler.

Slette tekstvariabler

Hvis du vil slette en forekomst af en tekstvariabel, der er indsat i et dokument, skal du blot markere variablen og trykke på Backspace eller Delete. Du kan også slette selve variablen. Når du gør dette, kan du bestemme, hvordan de variabler, der er indsat i dokumentet, skal erstattes.

 1. Vælg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Marker variablen, og klik derefter på Slet.

 3. Angiv, hvordan variablen skal erstattes ved at angive en anden variabel, konvertere variabelinstanserne til tekst eller slette alle variabelinstanserne fuldstændigt.

Konvertere tekstvariabler til tekst

 • Hvis du vil konvertere en enkelt forekomst, skal du markere tekstvariablen i dokumentvinduet og derefter vælge Tekst > Tekstvariabler > Konverter variabel til tekst.

 • Hvis du vil konvertere alle forekomster af tekstvariablen i dokumentet, skal du vælge Tekst > Tekstvariabler > Definer, markere variablen og derefter klikke på Konverter til tekst.

Importere tekstvariabler fra et andet dokument

 1. Vælg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Klik på Indlæs, og dobbeltklik derefter på dokumentet, der indeholder de variabler, som du vil importere.

 3. Kontroller, at der vises et flueben ved siden af de variabler, du vil importere, i dialogboksen Indlæs tekstvariabler. Vælg en af følgende indstillinger under Konflikt med eksisterende tekstvariabel, hvis en eksisterende variabel har samme navn som en af de variabler, som skal importeres, og klik derefter på OK.

  Brug indgående definition

  Overskriver den eksisterende variabel med den indlæste variabel og tilføjer dens attributter til al tekst i det aktuelle dokument, som benyttede den gamle variabel. Definitionerne af de indgående og eksisterende variabler vises nederst i dialogboksen Indlæs tekstvariabler, så du kan se en sammenligning.

  Omdøb automatisk

  Omdøber den indlæste variabel.

 4. Vælg OK, og klik derefter på Udført.

Bemærk:

Du kan også kopiere variabler til andre dokumenter, når du synkroniserer en bogfil.

Oprette variabler til fortløbende sidehoveder og sidefødder

Variablerne til fortløbende sidehoved indsætter som standard første forekomst (på siden) af den tekst, som det angivne format anvendes på. Variabler til fortløbende sidehoveder er især velegnet til visning af den aktuelle overskrift eller titel i sidehovedet eller sidefoden.

 1. Hvis indholdet ikke allerede er formateret, kan du oprette og anvende afsnits- eller tegnformatet til den tekst, der skal vises i sidehovedet (f.eks. i form af titel- eller sidehovedformat).
 2. Vælg Tekst > Tekstvariabler > Definer.
 3. Klik på Ny, og indtast derefter et navn til variablen.
 4. Vælg Fortløbende sidehoved (afsnitstype) eller Fortløbende sidehoved (tegntype) i menuen Tekst.
 5. Angiv følgende indstillinger:

  Format

  Vælg det format, der skal vises i sidehovedet eller sidefoden.

  Brug

  Beslut, om du vil bruge den første eller sidste forekomst af formatet, der anvendes på siden. Først på side er det første afsnit (eller tegn), der begynder på en side. Hvis der ikke er nogen forekomster af formatet på siden, bruges den seneste forekomst af det anvendte format. Hvis der ikke er nogen tidligere forekomst i dokumentet, er variablen tom.

  Slet slutpunktum

  Hvis denne mulighed vælges, viser variablen teksten uden eventuel tegnsætning i slutningen (punktummer, kolonner, udråbs- og spørgsmålstegn).

  Skift majuskler/minuskler

  Vælg denne mulighed for at skifte mellem store og små bogstaver i den tekst, der vises i sidehovedet eller sidefoden. Det kan f.eks. være, at du vil anvende første bogstav i sætningen med majuskel i sidefoden, selvom sidehovedet på siden vises med stort begyndelsesbogstav for hvert ord.

 6. Klik på OK, og klik derefter på Udført i dialogboksen Tekstvariabler.

  Nu kan du indsætte variablen i det sidehoved og den sidefod, som du opretter på den overordnede side.

  Hvis der er oprettet en tekstramme for sidehoved eller sidefod på den overordnede side i InDesign-dokumentet, kan du indsætte variablen i sidehovedet eller sidefoden. (Se Rediger tekst på en overordnet side).

Definere variabler til billedtekst

Hvis en tekstramme, der indeholder en variabel til billedtekst, flyttes hen ved siden af et billede, opdateres billedteksters variabler automatisk. Som standard anvendes navnemetadata til den variable type, når du vælger Tekst > Tekstvariabler > Indsæt variabel > Billednavn. Du kan ændre denne billednavnsvariabel, eller du kan oprette nye variabler, der angiver billedmetadata.

 1. Vælg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Vælg Ny for at oprette en variabel eller Rediger for at redigere en eksisterende variabel.

 3. Vælg Billedtekst til metadata til tekst.

 4. Vælg en indstilling i menuen Metadata.

 5. Angiv den tekst, der vises før eller efter metadataene, og vælg derefter OK.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online