Redigere tekst

Marker tekst

 1. Vælg tekstværktøjet, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk I‑streg-markøren over et tegn, et ord eller en hel tekstblok for at markere elementet.

  • Dobbeltklik på et ord for at markere det. Mellemrum i forbindelse med ordet markeres ikke.

  • Dobbeltklik på et tegn for at markere sammenhængende tegn af samme type. For eksempel når latinsk tekst, kanji og hiragana vises i et afsnit, og du dobbeltklikker på et kanji, bliver tilstødende kanji i den samme streng markeret.

  • Klik tre gange på en linje for at markere den. Hvis Klik tre gange for at markere en linje er fravalgt, markeres hele afsnittet, hvis der klikkes tre gange.

  • Hvis Klik tre gange for at markere en linje er valgt, skal du klikke fire gange i et afsnit for at vælge hele afsnittet.

  • Klik fem gange for at markere hele tekstenheden, eller klik et sted i en tekstenhed, og vælg Rediger > Markér alt.

Bemærk:

Hvis du markerer tekst, der indeholder et noteanker, ved hjælp af en af ovennævnte fremgangsmåder, markeres noten og dens indhold også.

Hvis det ikke er muligt at markere tekst i en ramme, kan det skyldes, at tekstrammen er på et låst lag eller på en overordnet side. Prøv at låse laget op, eller gå til mastersiden. Tekstrammen er muligvis dækket af en anden tekstramme eller et gennemsigtigt objekt. Se Markere tekst i en ramme, der er dækket.

Omdefinere, hvad der sker ved tredobbelt klik

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Tekst (Mac OS)
 2. Vælg Klik tre gange for at markere en linje for at gøre det muligt at markere en linje ved at klikke tre gange (dette er standardindstillingen). Fravælg denne indstilling, hvis du vil markere et afsnit, når du klikker tre gange.

Markere tekst i en ramme, der er dækket

 1. Vælg markeringsværktøjet , og hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere tekstrammen.
 2. Vælg tekstværktøjet, og klik i tekstrammen, eller marker tekst.

Indsætte tekst

Det er muligt at indsætte tekst fra et andet program eller fra Adobe InCopy.

Hvis indsættelsespunktet ikke er placeret i en tekstramme, når teksten indsættes i InDesign, oprettes der en ny ren tekstramme. Hvis indsættelsespunktet er placeret i en tekstramme, indsættes teksten i den pågældende ramme. Hvis der er tekst markeret, når teksten indsættes, overskrives den markerede tekst med den indsatte tekst.

Når du bruger Rediger > Indsæt uden gitterformatering til at indsætte tekst i et rammenet, bevarer den indsatte tekst den kopierede teksts indstillinger for skrifttype, skrifttypestørrelse og tegnafstand. Du kan markere tekst og vælge Rediger > Anvend netformat til at formatere den indsatte tekst i henhold til tegnattributterne for rammelinjenettet.

Indsætte tekst fra et andet program

 1. Du kan bevare formatering og oplysninger, f.eks. formater og indeksmærker, ved at åbne afsnittet Håndtering af udklipsholder i dialogboksen Indstillinger og derefter vælge Alle oplysninger under Sæt ind. Du kan fjerne disse elementer og anden formatering, når teksten sættes ind, ved at vælge Kun tekst.
 2. Klippe eller kopiere tekst i et andet program eller et InCopy-dokument.
 3. Du kan evt. markere tekst eller klikke i en tekstramme. Ellers indsættes teksten i sin egen nye ramme.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Sæt ind. Den indsatte tekst indeholder ikke al formatering. Det kan være nødvendigt at ændre indstillingerne i dialogboksen Importindstillinger til RTF-dokumenter.

  • Rediger > Indsæt uden formatering Indsæt uden formatering er nedtonet, hvis du indsætter tekst fra et andet program, og Kun tekst er valgt under indstillingerne for Håndtering af udklipsholder.

  • Rediger > Indsæt uden gitterformatering

Bemærk:

Du kan også trække tekst fra et andet program og slippe det på et InDesign-dokument, eller du kan indsætte en tekst- eller tekstbehandlingsfil i et InDesign-dokument direkte fra Windows Stifinder eller Mac OS Finder. Teksten indsættes i en ny ramme. Hvis du holder Shift nede, mens du trækker, fjernes formateringen. De indstillinger, der vælges i afsnittet Håndtering af udklipsholder i dialogboksen Indstillinger, angiver, om oplysninger, f.eks. indeksmærker og farveprøver, skal bevares.

Justere mellemrum automatisk, når der indsættes tekst

Når du indsætter tekst er det muligt at tilføje eller fjerne mellemrum automatisk, afhængig af konteksten. Hvis du f.eks. klipper et ord og derefter indsætter det mellem to ord, tilføjes der automatisk et mellemrum før og efter ordet. Hvis du indsætter ordet til sidst i en sætning, inden punktummet, tilføjes der ikke noget mellemrum.

Bemærk:

Denne funktion bruges primært til at arbejde med latinsk tekst. Denne funktion er desuden kun tilgængelig, når den latinske tekst, der skal indsættes, er indstillet til et latinsk sprog i panelet Tegn.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Vælg Juster afstanden automatisk, når der klippes og indsættes ord, og klik derefter på OK.

Indsætte tekst i et rammelinjenet

Du kan indsætte tekst, som bevarer kildens formateringsattributter. Når du kopierer tekst med ændrede attributter fra ét rammelinjenet og indsætter den i et andet rammelinjenet, vil den indsatte tekst kun bevare disse ændrede attributter. Du kan også indsætte uden netformatering.

 1. Klippe eller kopiere tekst i et andet program eller et InCopy-dokument.
 2. Vis tekstens indsættelsespunkt, eller marker en tekstblok I rammelinjenettet.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil indsætte tekst, der svarer til netformatet, skal du vælge Rediger > Sæt ind.

  • Hvis du vil indsætte tekst uden netformatering, skal du vælge Rediger > Indsæt uden gitterformat.

Du kan altid anvende netformatering senere ved at vælge Rediger > Anvend netformat. Netformatattributterne, som er angivet i panelet Navngivne net, vil blive anvendt på teksten.

Anvende netformat på tekst

Du kan anvende netformatet på enhver tekst, der ikke svarer til netformatet.

 1. Marker teksten.
 2. Vælg Rediger > Anvend netformat.

Ændre tekstretningen

 1. Marker tekstrammen.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Skriveretning > Vandret eller Lodret.

  • Vælg Tekst > Tekstenhed for at få vist panelet Tekstenhed. Vælg Vandret eller Lodret i Tekstenhedens retning.

I spaltevisning eller tekstenhedsvisning vises teksten som vandret, selv hvis Lodret er markeret. I Layoutvisning er tekst lodret, hvis Lodret er markeret.

En lodret tekstramme eller et lodret rammelinjenet konverteres til vandret, og en vandret tekstramme eller et vandret rammelinjenet konverteres til lodret. Hvis dette ændres, bliver hele tekstenheden ændret, og alle rammer, der er kædet til de valgte rammer, vil blive påvirket.

Bemærk:

Hvis du vil ændre retningen for de enkelte tegn i en ramme, skal du bruge funktionen Tate-chu-yoko eller funktionen Tegnrotation i panelet Tegn.

Trække og slippe tekst

Du kan trække og slippe tekst i Teksteditor eller i Layoutvisning ved hjælp af musen. Du kan endda trække tekst fra Teksteditor til layoutvinduet (eller omvendt) eller til visse dialogbokse, f.eks. Find/Erstat. Hvis du trækker teksten fra en tekstenhed, som er låst, eller som allerede er checket ind, kopieres teksten i stedet for at blive flyttet. Du kan også kopiere tekst eller oprette en ny ramme, når du trækker og slipper tekst.

Du kan benytte musen til at trække og slippe tekst i Spaltevisning, Tekstenhedsvisning eller Layoutvisning. Du kan endda trække tekst i nogle dialogbokse som f.eks. Find/Erstat. Hvis du trækker teksten fra en tekstenhed, som er låst, eller som allerede er checket ind, bliver teksten kopieret i stedet for at blive flyttet. Du kan også kopiere tekst ved at trække.

Jeff Witchel viser et videoselvstudium om at trække og slippe data på Bruge Træk og slip tekst i InDesign.

 1. Du kan aktivere træk og slip ved at vælge Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Tekst (Mac OS), vælge Aktiver i Layoutvisning, Aktiver i Teksteditor (InDesign) eller Aktiver i Spaltevisning/Tekstenhedsvisning (InCopy) og derefter klikke på OK.
 2. Marker den tekst, der skal kopieres.
 3. Hold markøren over den markerede tekst, indtil ikonet for træk og slip  vises, og træk derefter teksten.

  Mens du trækker, bliver den markerede tekst på sin oprindelige position, men der vises en lodret streg der, hvor teksten vil blive vist, når du slipper museknappen. Den lodrette streg vises i alle tekstrammer, du trækker musen hen over.

 4. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan slippe teksten på en ny placering ved at placere den lodrette streg der, hvor teksten skal indsættes, og derefter slippe museknappen.

  • Du kan slippe teksten i en ny ramme ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, efter du er begyndt at trække, og derefter slippe museknappen, inden du slipper tasten.

  • Du kan slippe teksten uden formatering ved at holde Shift nede, efter du er begyndt at trække, og derefter slippe museknappen, før du slipper tasten.

  • Du kan kopiere tekst ved at holde Alt (Windows) eller Indstilling (Mac OS) nede, efter at du begynder trække, og derefter slippe museknappen, før du slipper tasten.

Bemærk:

Du kan også bruge en kombination af disse redigeringstaster. Du kan f.eks. kopiere uformateret tekst til en ny ramme ved at holde Alt+Skift+Ctrl (Windows) eller Alternativ+Skift+Kommando (Mac OS) nede, efter du er begyndt at trække.

Hvis teksten, du indsætter, ikke har den rigtige brug af mellemrum, skal du vælge indstillingen Juster afstanden automatisk under Tekstindstillinger.

Ombytte tegn

Hvis du ombytter to tilstødende tegn, mens du skriver, kan du rette dem med kommandoen Ombyt. Hvis du f.eks. har skrevet 1243 i stedet for 1234, ombytter kommandoen Ombyt 4 og 3.

 1. Indsæt indsættelsespunktet mellem de to tegn, du ønsker at ombytte.
 2. Vælg Rediger > Ombyt.
Bemærk:

Kommandoen Ombyt kan kun benyttes til tegn og tal i tekstenheder. Den kan ikke flytte noteankre, tabeller, mellemrum eller andre tegn i InCopy, der ikke udskrives. Du kan ikke benytte Ombyt i en låst tekstenhed.

Vise skjulte tegn

Når du redigerer tekst, er det ofte nyttigt at se tegn, der ikke udskrives, som f.eks. mellemrum, tabulatorer og afsnitssymboler. Disse tegn er kun synlige i et dokumentvindue; de gengives eller udskrives ikke.

Skjulte (øverst) og synlige (nederst) tegn, der ikke udskrives

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Vis skjulte tegn. Der vises et flueben ud for menukommandoen.

  • Klik på knappen Vis skjulte tegn  på den vandrette værktøjslinje.

Rediger tekst på en overordnet side.

I InDesign-dokumenter er en overordnet side en slags skabelon, der benyttes på flere sider. Mastersider angiver typisk kun fælles layoutelementer, der vises på alle dokumentets sider, som f.eks. margener, sidetal, sidehoveder og sidefødder. Du kan benytte InCopy til at redigere tekst på en overordnet InDesign-side, hvis teksten er en lænket fil. Du kan dog ikke ændre rammeattributter, der styres af masteren, og du kan ikke redigere mastersidetekst fra andre (almindelige) sider i dokumentet.

Bemærk:

Hvis du ikke kan placere et indsættelsespunkt i en ulåst tekstramme på en almindelig side, kan det skyldes, at teksten findes på en overordnet side. Spørg den person, der har oprettet rammerne, samt dit designteam.

 1. Vælg Vis > Vis layout, hvis dit dokument ikke allerede er i Layoutvisning.
 2. Vælg den overordnede side fra sidefeltet i den nederste venstre del af dokumentvinduet.
  Markere en overordnet InDesign-side

 3. På den overordnede siden skal du vælge teksten, du ønsker at redigere, og foretage ændringerne.

For at redigere tekst på en overordnet side, skal den overordnede side indeholde styrede tekstenheder, der er checket ud.

Fortryde handlinger

Du kan fortryde eller gentage op til flere hundrede af de seneste handlinger. Det præcise antal handlinger, du kan fortryde, begrænses af den tilgængelige mængde RAM og de typer handlinger, du har udført. Listen over seneste handlinger slettes, når du gemmer, lukker eller afslutter, så de ikke længere kan fortrydes. Du kan også annullere en funktion, før den afsluttes, eller vende tilbage til en tidligere gemt version.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil annullere den seneste ændring, skal du vælge Rediger > Fortryd [handling]. (Visse handlinger, f.eks. rulning, kan ikke fortrydes).

  • Hvis du vil gentage en handling, du lige har fortrudt, skal du vælge Rediger > Gentag [handling].

  • Hvis du vil fortryde alle ændringer, siden du sidst arkiverede projektet, skal du vælge Filer > Genindlæs.

  • Hvis du vil stoppe en ændring, som InCopy ikke er færdig med at behandle (hvis der f.eks. vises en statusbjælke), skal du trykke på Esc-tasten.

  • Hvis du vil lukke en dialogboks uden at anvende ændringerne, skal du klikke på Annuller.

Spring til positionsmarkører

En positionsmarkør er ligesom et bogmærke, og den benyttes til at markere en placering i et dokument. Det er nyttigt, hvis du har behov for at vende tilbage til placeringen hurtigt eller ofte. Et dokument kan kun have en positionsmarkør.

 1. Indsæt indsættelsespunktet der, hvor du ønsker at indsætte markøren.
 2. Vælg Rediger > Positionsmarkør > Indsæt markør. (Hvis du allerede har indsat en markør, så vælg Erstat markør).

For at hoppe til markøren fra et sted i dokumentet skal du vælge Rediger > Positionsmarkør > Gå til markør.

For at fjerne markøren skal du vælge Rediger > Positionsmarkør > Fjern markør. Markøren fjernes automatisk, når du lukker og åbner dokumentet igen.

Tilføjelse af spalte-, ramme- og sideskift

Styr spalte-, ramme- og sideskift ved at indsætte specialtegn i teksten.

 1. Vælg tekstværktøjet, og klik for at placere indsættelsespunktet på det sted, hvor skiftet skal være.
 2. Vælg Tekst > Indsæt skifttegn, og vælg et skifttegn i undermenuen.
Bemærk:

Du kan også oprette skift med Enter-tasten på taltastaturet. Tryk på Enter for at oprette et spalteskift, på Skift+Enter for at oprette et rammeskift og på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS) for at oprette et sideskift.

Du kan fjerne et linjeskifttegn ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn, således at du kan se tegn, der ikke udskrives, og derefter vælge og slette linjeskifttegnet.

Bemærk:

Hvis du opretter et skift ved at skifte afsnitsindstillinger (som i dialogboksen Hold tekst sammen), placeres skiftet foran afsnittet med indstillingen. Hvis du opretter et skift med et specialtegn, placeres skiftet umiddelbart efter specialtegnet.

Skiftindstillinger

Følgende indstillinger vises i menuen Tekst > Indsæt linjeskifttegn:

Spalteskift 

Skubber teksten til næste spalte i den aktuelle tekstramme. Hvis rammen kun har én spalte, går teksten til den næste sammenkædede ramme.

Rammeskift 

Skubber teksten til den næste sammenkædede ramme uden hensyntagen til den aktuelle tekstrammes spalteopsætning.

Sideskift 

Skubber teksten til den næste side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Skift ved side med ulige sidetal 

Skubber teksten til den næste ulige side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Skift ved side med lige sidetal 

Skubber teksten til den næste lige side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Afsnitsskift 

Indsætter et afsnitsskift (svarer til at trykke på Enter eller Retur).

Tvunget linjeskift 

Forårsager et linjeskift, hvor tegnet indsættes, og starter på en ny linje, uden at der påbegyndes et nyt afsnit (svarer til at trykke på Skift+Enter eller Skift+Retur). Et tvunget linjeskift kaldes også et blødt linjeskift.

Diskret linjeskift 

Angiver, hvor der skal være et linjeskift, hvis et linjeskift er påkrævet. Et diskret linjeskift svarer til en diskret bindestreg, bortset fra at der ikke indsættes en bindestreg der, hvor linjeskiftet er.

Der er yderligere skiftindstillinger tilgængelige i dialogboksen Indstillinger for hold sammen og dialogboksen Indstillinger for afsnitsformat.

Bruge betinget tekst

Betinget tekst er en måde til at oprette forskellige versioner af det samme dokument på. Når du har oprettet betingelserne, skal du anvende dem på tekstudsnit. Du kan derefter oprette forskellige versioner af dokumenter ved at vise og skjule betingelser. Hvis du f.eks. opretter en computervejledning, kan du oprette forskellige betingelser for Mac OS og Windows. Inden du udskriver Mac OS-versionen af brugervejledningen, kan du vise al den tekst, hvor "Mac"-betingelsen er gældende, og skjule al den tekst, hvor "Windows"-betingelsen er gældende. Du kan derefter vende betingelserne om, når du udskriver brugervejledningen til Windows.

Betinget tekst vises

A. Alle betingelser vises B. Betingede indikatorer 

Betinget tekst skjules

A. "Mac"-betingelse skjules B. Symboler for skjult betingelse 

Betingelser kan kun anvendes til tekst. Du kan gøre forankrede objekter betingede, men kun ved at vælge det forankrede objektmærke. Du kan anvende betingelser på tekst i tabelcellerne, men du kan ikke anvende betingelser på tabelceller, -kolonner eller -rækker. Du kan ikke anvende betingelser på tekst i låste InCopy-tekstenheder.

Du kan se et videoselvstudium om brug af betinget tekst på www.adobe.com/go/lrvid4026_id.

Planlægge betingede dokumenter

Når du planlægger et projekt med betinget tekst, skal du undersøge materialets karakter og se på, hvordan flere personer på skift kan arbejde med det, hvis dokumentet overdrages. Du kan planlægge at behandle betinget tekst ensartet, så dokumenterne er nemmere at bruge og vedligeholde. Brug følgende retningslinjer.

Antal versioner

Angiv, hvor mange versioner det færdiggjorte projekt skal indeholde. Hvis du f.eks. opretter en vejledning, der beskriver et program, der kører på både Windows- og Mac OS-platforme, vil du muligvis oprette mindst to versioner - en Windows-version og en Mac OS-version. Hvis du vil oprette disse versioner med redigeringskommentarer rundt om i teksten under korrekturfasen, skal du bruge endnu flere versioner: Mac OS med kommentarer, Mac OS uden kommentarer, Windows med kommentarer og Windows uden kommentarer.

I forbindelse med dokumenter med mange betingelser, kan du definere et betingelsessæt, der kan anvendes på dokumentet til hurtig versionering.

Antal påkrævede betingelsesmærker

Find ud af, hvor mange betingelsesmærker du har brug for til at oprette de ønskede versioner. En dokumentversion er defineret af et entydigt sæt af betingelsesmærker. En version af en færdiggjort Windows-vejledning defineres f.eks. ved, at der vises en Windows-betingelse, der skjules en Mac OS-betingelse og en kommentar-betingelse. I dette eksempel skal du finde ud af, om der skal bruges et betingelsesmærke til Windows-kommentarer, et andet for Mac OS-kommentarer, eller om der skal bruges et enkelt betingelsesmærke for både Windows- og Mac OS-kommentarer.

Organisering af indhold

Vurder i hvor vid udstrækning, at dokumentet kan være betinget, og hvordan du kan organisere materialet til at forenkle udvikling og vedligeholdelse. Hvis du f.eks. kan organisere en bog, så den betingede tekst er begrænset til få dokumenter. Du kan også vælge at beholde versioner af bestemte kapitler i separate filer frem for i betinget tekst og derefter bruge en forskellig bogfil til hver version af bogen.

I nogle tilfælde, f.eks. når du arbejder med flere sprog, vil du muligvis ønske at oprette separate lag, som du kan vise eller skjule, frem for at bruge betingelser sammen med hvert lag, herunder tekst på et andet sprog.

Strategi for mærkning

Bestem den mindste enhed af betinget tekst. Hvis et dokument f.eks. oversættes til et andet sprog, bliver en hel sætning den mindste mængde tekst, du kan gøre betinget. Da rækkefølgen af ord ofte ændres under oversættelsen, kan oprettelse af betinget tekst for en del af en sætning besværliggøre oversættelsen.

Inkonsekvent anvendelse af betingelser på mellemrum og tegnsætning kan resultere i ekstra mellemrum eller stavefejl. Find ud af, om mellemrum og tegnsætning skal betinges. Hvis betinget tekst starter eller slutter med et punktum, skal tegnsætning også gøres betinget. Det gør teksten nemmere at læse, når du får vist mere end én version.

Hvis du vil undgå mellemrumsproblemer, f.eks. hvis et ubetinget mellemrum efterfølges af et betinget mellemrum, skal du oprette standarder for håndtering af mellemrum efter betinget tekst (enten altid betinget eller altid ubetinget).

Hvis du vil undgå forvirring, skal du finde ud af, hvilken rækkefølge betinget tekst vises i, og bruge denne rækkefølge hele dokumentet igennem.

Indeks og krydshenvisninger

Når du indekserer et dokument, skal du være opmærksom på, om indeksmærker er placeret inden i eller uden for betinget tekst. Husk på, at indeksmærker i skjult betinget tekst ikke er inkluderet i det genererede indeks.

Hvis du opretter en krydshenvisning til betinget tekst, skal du sørge for, at kildeteksten har samme betingelse. Hvis du f.eks. føjer en krydshenvisning til et "Windows"-afsnit, og tekstankeret vises i en "Mac"-betingelse, er krydshenvisningen uløst, når "Mac"-betingelsen er skjult. "ST" vises ved siden af krydshenvisningen i panelet Hyperlinks.

Hvis du opretter en krydshenvisning til et afsnit, hvor noget af teksten er betinget, og du derefter ændrer synlighedsindstillingerne, skal du opdatere krydshenvisningen.

Opret betingelser

Betingelser, du opretter, gemmes i det aktuelle dokument. Hvis du ikke har noget dokument åbent, når du opretter en betingelse, vises den betingelse i alle de nye dokumenter, du opretter.

Du kan gøre betinget tekst nemt at identificere ved at angive tilstandsindikatorer, f.eks. en rød, bølget understregning.

I styrede InCopy-filer kan du anvende eksisterende tilstande, men du kan ikke oprette eller slette tilstande. Du kan skjule eller vise betinget tekst i InCopy, men ændringerne vises ikke i InDesign, når de styrede filer checkes ind. I InCopy-standalone-dokumenter kan du oprette, anvende og ændre synligheden af tilstande, som i InDesign.

 1. Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Betinget tekst for at få vist panelet Betinget tekst.
 2. Vælg Ny betingelse i panelmenuen Betinget tekst, og navngiv betingelsen.
 3. I indikatorgruppen skal du angive visningen af indikatoren, som betingelsen anvendes på.

  Indikatorer, f.eks. røde, bølgede understregninger, vises som standard i dokumentet, men udskrives ikke. Du kan vælge en indstilling i menuen Indikatorer i panelet Betinget tekst for at skjule indikatorer eller for at udskrive dem, hvilket kan være nyttigt i forbindelse med korrektur.

 4. Klik på OK.

Anvend betingelser på tekst

Du kan anvende flere betingelser på samme tekst. Betingelsesindikatorer identificerer som standard betinget tekst. Hvis indikatorer er skjulte, kan du dog bruge panelet Betinget tekst til at bestemme, hvilke betingelser der er anvendt på den aktuelle tekst. Et fremhævet markering angiver, at betingelsen er anvendt på den aktuelle tekst. En nedtonet markering angiver, at betingelsen kun er anvendt på den del af det markerede.

 1. Markér den tekst, som betingelsen skal anvendes på.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåde i panelet Betinget tekst (Vindue > Tekst og tabeller > Betinget tekst):
  • Hvis du vil anvende en betingelse, skal du klikke på betingelsen eller klikke på feltet ved siden af betingelsesnavnet.

  • Du kan anvende en betingelse og fjerne andre anvendte betingelser i teksten ved at vælge Alt-klik (Windows) eller Alternativ-klik (Mac OS) på en betingelse.

  • Fjern markeringen i feltet ved siden af betingelsesnavnet, hvis du vil fjerne en betingelse. Du kan også klikke på [Ingen betingelse], hvis du vil fjerne alle betingelser fra den valgte tekst.

Bemærk:

Du kan ikke anvende tastaturgenveje til specifikke betingelser. Du kan dog anvende betingelser ved hjælp af Anvend hurtigt.

Vis eller skjul betingelser

Når du skjuler en betingelse, skjules al den tekst, som den pågældende betingelse er anvendt i. Hvis betingelser skjules, ændres sidenummereringen ofte i et dokument eller en bog. Du kan bruge funktionen Smart tekstombrydning til at tilføje eller fjerne sider automatisk, mens du skjuler og viser betingelser.

Skjult betinget tekst ignoreres generelt i dokumentet. F.eks. udskrives og eksporteres skjult tekst ikke, indeksmærker i skjult betinget tekst inkluderes ikke i et genereret indeks, og skjult betinget tekst er ikke inkluderet, når der søges i tekst, eller når der køres stavekontrol.

Hvis du skjuler en betingelse, arkiveres den skjulte tekst i et symbol for skjult betingelse . Hvis du vælger tekst, der indeholder et skjult tilstandssymbol, og du forsøger at slette det, beder InCopy dig om at bekræfte, at du vil slette den skjulte betingede tekst. Du kan ikke anvende andre betingelser, formater eller formateringer på skjult betinget tekst.

Hvis der er anvendt flere betingelser i teksten, og mindst én af betingelserne vises, mens en anden er skjult, skjules teksten ikke.

 • Du kan få vist eller skjule betingelser ved at klikke på synlighedsfeltet ved siden af navnet på betingelsen. Øjeikonet angiver, at betingelsen vises.
 • Du kan vise eller skjule alle betingelser ved at vælge Vis alle eller Skjul alle i panelmenuen Betinget tekst.

Brug betingelsessæt

Et betingelsessæt medtager synlighedsindstillingerne for alle betingelserne, så du hurtigt kan anvende forskellige dokumentgengivelser. Forudsæt, at du f.eks. har et komplekst dokument med platformsbetingelser til Mac OS, Windows XP, Vista, UNIX, sprogbetingelser til engelsk, fransk, tysk og spansk og redigeringsbetingelser som f.eks. Redaktørgennemgang og Interne kommentarer. Hvis du vil gennemgå Vista-versionen på fransk, kan du oprette et sæt, der kun viser betingelserne Vista, Fransk og Redaktørgennemgang, og som skjuler resten.

Mens sæt ikke nødvendigvis gør dette, hjælper de dig hurtigt og pålideligt med at ændre synlighedsindstillingerne for forskellige betingelser.

 1. Anvend betingelser til tekst efter behov.
 2. Hvis menuen Sæt ikke vises i panelet Betinget tekst, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen Betinget tekst.
 3. I panelet Betinget tekst skal du vise eller skjule betingelser efter behov.
 4. Vælg Opret nyt sæt i menuen Sæt, navngiv sættet, og klik på OK.

  Det nye sæt bliver det aktive sæt.

 5. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan anvende betingelsessættet i et dokument ved at vælge navnet på betingelsessættet i menuen Sæt.

  • Du kan ignorere et betingelsessæt ved at vælge det sæt, der gør det aktivt, og ændre synlighedsindstillingerne i en vilkårlig betingelse. Der vises et plustegn (+) ved siden af betingelsessættet. Vælg betingelsessættet igen for at fjerne tilsidesættelser. Vælg Omdefiner "[betingelsessæt]" for at opdatere betingelsessættet med de nye synlighedsindstillinger.

  • Du kan slette et betingelsessæt ved at markere betingelsessættet og derefter vælge Slet "[betingelsessæt]". Hvis du sletter et betingelsessæt, betyder det ikke, at sættets betingelser slettes, og det fjerner heller ikke betingelserne på de steder, hvor de er anvendt.

Håndter betingelser

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  Slet en betingelse

  Vælg en betingelse, og klik på ikonet Slet betingelse nederst i panelet Betinget tekst. Angiv en betingelse, der skal erstatte den slettede betingelse, og klik på OK. Den betingelse, du angiver, anvendes på den tekst, hvor den slettede betingelse blev anvendt.

  Skift+klik for at vælge tilstødende betingelser, eller Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (Mac OS) for at vælge ikke tilstødende betingelser, hvis du vil slette flere betingelser, og klik derefter ikonet Slet betingelse.

  Fjern en betingelse fra teksten

  Fjernelse af et betingelsesmærke fra teksten er forskellig fra sletning af et mærke fra et dokument. Når du fjerner et mærke fra tekst, forbliver mærket i dokumentet, så det kan anvendes igen senere.

  Hvis du vil fjerne en betingelse fra tekst, skal du markere teksten og fjerne markeringen i feltet ved siden af betingelsen eller klikke på [Ingen betingelse] for at fjerne alle betingelse fra den valgte tekst.

  Indlæs (importér) betingelser

  Vælg Indlæs betingelser (hvis du kun vil indlæse betingelser) eller Indlæs betingelser og sæt i panelmenuen Betinget tekst. Vælg det InDesign-dokument, som du vil importere betingelserne fra, og klik på Åbn. Indlæste betingelser og sæt overskriver alle betingelser eller sæt med samme navne.

  Du kan ikke indlæse betingelser fra en InCopy-fil i InDesign, men du kan indlæse betingelser fra en InDesign-fil i både InDesign og InCopy.

  Indlæste betingelser tilsidesætter synlighedsindstillingerne i de betingelser, der i øjeblikket er i panelet Betinget tekst.

  Synkroniser betingelser i en bog

  Hvis du vil sikre dig, at du bruger de samme betingelser i alle dokumenter i en bog, skal du oprette de ønskede betingelser i formatkildedokumentet, vælge Indstillinger for betinget tekst i dialogboksen Synkroniseringsindstillinger og derefter synkronisere bogen.

  Vis eller skjul betingelsesindikatorer

  Vælg Vis eller Skjul i menuen Indikatorer i panelet Betinget tekst for at vise eller skjule betingelsesindikatorer. Hvis du får vist én version, og du ønsker at se, hvilke områder der er betingede, skal du se betingelsesindikatorerne. Hvis du synes, at betingelsesindikatorerne er forstyrrende, mens du kontrollerer layoutet, kan du skjule betingelsesindikatorerne. Vælg Vis og udskriv, hvis du vil udskrive og vise betingelsesindikatorerne.

  Skift et betingelsesnavn

  Klik på en betingelse i panelet Betinget tekst, hold pause, og klik derefter på navnet på betingelsen for at vælge det. Skriv et andet navn

  Rediger betingelsesindikatorer

  Dobbeltklik på en betingelse i panelet Betinget tekst, eller vælg en betingelse, og vælg Betingelsesindstillinger i panelmenuen. Angiv indikatorindstillinger, og klik på OK.

Finde og erstatte betinget tekst

Brug dialogboksen Find/Erstat til at finde tekst, hvor der er anvendt en eller flere betingelser og udskift med en eller flere betingelser.

 1. Vis den betingede tekst, du vil medtage i søgningen.

  Skjult tekst udelukkes fra søgningen.

 2. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 3. Klik på Flere indstillinger, hvis felterne Find format og Erstat format ikke vises nederst i dialogboksen.
 4. Klik på feltet Find format for at få vist dialogboksen Indstillinger for Find format. Vælg [Enhver tilstand] under Tilstande for at søge efter tekst, hvor alle tilstande er anvendt, [Ingen tilstand] for at søge efter tekst, hvor der ikke er anvendt en tilstand, eller vælg den eller de specifikke tilstande, du vil søge efter. Klik på OK.

  Denne funktion finder tekst, der passer perfekt til de valgte betingelser. Hvis du f.eks. vælger både Betingelse 1 og Betingelse 2, findes tekst, hvor kun én af betingelserne er anvendt, ikke. Tekst findes heller ikke, hvis der er anvendt en betingelse mere ud over de to.

 5. Klik på feltet Erstat format for at få vist dialogboksen Indstillinger for Erstat format. Angiv den anden formateringsindstilling, f.eks. en betingelse eller et tegnformat, og klik derefter på OK.

  Hvis du vælger afsnittet Betingelser i dialogboksen Rediger formatindstillinger, foretager [Enhver betingelse] ingen ændringer i den fundne betingede tekst. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil anvende en anden formatering, f.eks. et tegnformat. Vælg [Ingen betingelse] for at fjerne alle betingelser i den fundne tekst. Hvis du vælger en specifik betingelse, skal du angive, om den skal erstatte en tidligere anvendt betingelse i den fundne tekst, eller om den skal tilføjes dertil.

 6. Klik på Find, og erstat betingelsen ved hjælp af knapperne Erstat, Erstat/Find eller Erstat alle.
Adobe-logo

Log ind på din konto