Marker tekst

 1. Vælg tekstværktøjet, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk I‑streg-markøren over et tegn, et ord eller en hel tekstblok for at markere elementet.

  • Dobbeltklik på et ord for at markere det. Mellemrum i forbindelse med ordet markeres ikke.

  • Dobbeltklik på et tegn for at markere sammenhængende tegn af samme type. For eksempel når latinsk tekst, kanji og hiragana vises i et afsnit, og du dobbeltklikker på et kanji, bliver tilstødende kanji i den samme streng markeret.

  • Klik tre gange på en linje for at markere den. Hvis Klik tre gange for at markere en linje er fravalgt, markeres hele afsnittet, hvis der klikkes tre gange.

  • Hvis Klik tre gange for at markere en linje er valgt, skal du klikke fire gange i et afsnit for at vælge hele afsnittet.

  • Klik fem gange for at markere hele tekstenheden, eller klik et sted i en tekstenhed, og vælg Rediger > Marker alle.

Bemærk:

Hvis du markerer tekst, der indeholder et noteanker, ved hjælp af en af ovennævnte fremgangsmåder, markeres noten og dens indhold også.

Hvis det ikke er muligt at markere tekst i en ramme, kan det skyldes, at tekstrammen er på et låst lag eller på en masterside. Prøv at låse laget op, eller gå til mastersiden. Tekstrammen er muligvis dækket af en anden tekstramme eller et gennemsigtigt objekt. Se Markere tekst i en ramme, der er dækket.

Omdefinere, hvad der sker ved tredobbelt klik

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Tekst (Mac OS)
 2. Vælg Klik tre gange for at markere en linje for at gøre det muligt at markere en linje ved at klikke tre gange (dette er standardindstillingen). Fravælg denne indstilling, hvis du vil markere et afsnit, når du klikker tre gange.

Markere tekst i en ramme, der er dækket

 1. Vælg markeringsværktøjet , og hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere tekstrammen.
 2. Vælg tekstværktøjet, og klik i tekstrammen, eller marker tekst.

Indsætte tekst

Det er muligt at indsætte tekst fra et andet program eller fra Adobe InCopy.

Hvis indsættelsespunktet ikke er placeret i en tekstramme, når teksten indsættes i InDesign, oprettes der en ny ren tekstramme. Hvis indsættelsespunktet er placeret i en tekstramme, indsættes teksten i den pågældende ramme. Hvis der er tekst markeret, når teksten indsættes, overskrives den markerede tekst med den indsatte tekst.

Når du bruger Rediger > Indsæt uden gitterformatering til at indsætte tekst i et rammenet, bevarer den indsatte tekst den kopierede teksts indstillinger for skrifttype, skrifttypestørrelse og tegnafstand. Du kan markere tekst og vælge Rediger > Anvend netformat til at formatere den indsatte tekst i henhold til tegnattributterne for rammelinjenettet.

Indsætte tekst fra et andet program

 1. Du kan bevare formatering og oplysninger, f.eks. formater og indeksmærker, ved at åbne afsnittet Håndtering af udklipsholder i dialogboksen Indstillinger og derefter vælge Alle oplysninger under Sæt ind. Du kan fjerne disse elementer og anden formatering, når teksten sættes ind, ved at vælge Kun tekst.
 2. Klippe eller kopiere tekst i et andet program eller et InCopy-dokument.
 3. Du kan evt. markere tekst eller klikke i en tekstramme. Ellers indsættes teksten i sin egen nye ramme.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Sæt ind. Den indsatte tekst indeholder ikke al formatering. Det kan være nødvendigt at ændre indstillingerne i dialogboksen Importindstillinger til RTF-dokumenter.

  • Rediger > Indsæt uden formatering Indsæt uden formatering er nedtonet, hvis du indsætter tekst fra et andet program, og Kun tekst er valgt under indstillingerne for Håndtering af udklipsholder.

  • Rediger > Indsæt uden gitterformatering

Bemærk:

Du kan også trække tekst fra et andet program og slippe det på et InDesign-dokument, eller du kan indsætte en tekst- eller tekstbehandlingsfil i et InDesign-dokument direkte fra Windows Stifinder eller Mac OS Finder. Teksten indsættes i en ny ramme. Hvis du holder Shift nede, mens du trækker, fjernes formateringen. De indstillinger, der vælges i afsnittet Håndtering af udklipsholder i dialogboksen Indstillinger, angiver, om oplysninger, f.eks. indeksmærker og farveprøver, skal bevares.

Justere mellemrum automatisk, når der indsættes tekst

Når du indsætter tekst er det muligt at tilføje eller fjerne mellemrum automatisk, afhængig af konteksten. Hvis du f.eks. klipper et ord og derefter indsætter det mellem to ord, tilføjes der automatisk et mellemrum før og efter ordet. Hvis du indsætter ordet til sidst i en sætning, inden punktummet, tilføjes der ikke noget mellemrum.

Bemærk:

Denne funktion bruges primært til at arbejde med latinsk tekst. Denne funktion er desuden kun tilgængelig, når den latinske tekst, der skal indsættes, er indstillet til et latinsk sprog i panelet Tegn.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Vælg Juster afstanden automatisk, når der klippes og indsættes ord, og klik derefter på OK.

Indsætte tekst i et rammelinjenet

Du kan indsætte tekst, som bevarer kildens formateringsattributter. Når du kopierer tekst med ændrede attributter fra ét rammelinjenet og indsætter den i et andet rammelinjenet, vil den indsatte tekst kun bevare disse ændrede attributter. Du kan også indsætte uden netformatering.

 1. Klippe eller kopiere tekst i et andet program eller et InCopy-dokument.
 2. Vis tekstens indsættelsespunkt, eller marker en tekstblok I rammelinjenettet.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil indsætte tekst, der svarer til netformatet, skal du vælge Rediger > Sæt ind.

  • Hvis du vil indsætte tekst uden netformatering, skal du vælge Rediger > Indsæt uden gitterformat.

Du kan altid anvende netformatering senere ved at vælge Rediger > Anvend netformat. Netformatattributterne, som er angivet i panelet Navngivne net, vil blive anvendt på teksten.

Anvende netformat på tekst

Du kan anvende netformatet på enhver tekst, der ikke svarer til netformatet.

 1. Marker teksten.
 2. Vælg Rediger > Anvend netformat.

Ændre tekstretningen

 1. Marker tekstrammen.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Skriveretning > Vandret eller Lodret.

  • Vælg Tekst > Tekstenhed for at få vist panelet Tekstenhed. Vælg Vandret eller Lodret i Tekstenhedens retning.

I spaltevisning eller tekstenhedsvisning vises teksten som vandret, selv hvis Lodret er markeret. I Layoutvisning er tekst lodret, hvis Lodret er markeret.

En lodret tekstramme eller et lodret rammelinjenet konverteres til vandret, og en vandret tekstramme eller et vandret rammelinjenet konverteres til lodret. Hvis dette ændres, bliver hele tekstenheden ændret, og alle rammer, der er kædet til de valgte rammer, vil blive påvirket.

Bemærk:

Hvis du vil ændre retningen for de enkelte tegn i en ramme, skal du bruge funktionen Tate-chu-yoko eller funktionen Tegnrotation i panelet Tegn.

Trække og slippe tekst

Du kan trække og slippe tekst i Teksteditor eller i Layoutvisning ved hjælp af musen. Du kan endda trække tekst fra Teksteditor til layoutvinduet (eller omvendt) eller til visse dialogbokse, f.eks. Find/Erstat. Hvis du trækker teksten fra en tekstenhed, som er låst, eller som allerede er checket ind, kopieres teksten i stedet for at blive flyttet. Du kan også kopiere tekst eller oprette en ny ramme, når du trækker og slipper tekst.

Du kan benytte musen til at trække og slippe tekst i Spaltevisning, Tekstenhedsvisning eller Layoutvisning. Du kan endda trække tekst i nogle dialogbokse som f.eks. Find/Erstat. Hvis du trækker teksten fra en tekstenhed, som er låst, eller som allerede er checket ind, bliver teksten kopieret i stedet for at blive flyttet. Du kan også kopiere tekst ved at trække.

Jeff Witchel viser et videoselvstudium om at trække og slippe data på Bruge Træk og slip tekst i InDesign.

 1. Du kan aktivere træk og slip ved at vælge Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Tekst (Mac OS), vælge Aktiver i Layoutvisning, Aktiver i Teksteditor (InDesign) eller Aktiver i Spaltevisning/Tekstenhedsvisning (InCopy) og derefter klikke på OK.
 2. Marker den tekst, der skal kopieres.
 3. Hold markøren over den markerede tekst, indtil ikonet for træk og slip  vises, og træk derefter teksten.

  Mens du trækker, bliver den markerede tekst på sin oprindelige position, men der vises en lodret streg der, hvor teksten vil blive vist, når du slipper museknappen. Den lodrette streg vises i alle tekstrammer, du trækker musen hen over.

 4. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan slippe teksten på en ny placering ved at placere den lodrette streg der, hvor teksten skal indsættes, og derefter slippe museknappen.

  • Du kan slippe teksten i en ny ramme ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, efter du er begyndt at trække, og derefter slippe museknappen, inden du slipper tasten.

  • Du kan slippe teksten uden formatering ved at holde Shift nede, efter du er begyndt at trække, og derefter slippe museknappen, før du slipper tasten.

  • Du kan kopiere tekst ved at holde Alt (Windows) eller Indstilling (Mac OS) nede, efter at du begynder trække, og derefter slippe museknappen, før du slipper tasten.

Bemærk:

Du kan også bruge en kombination af disse redigeringstaster. Du kan f.eks. kopiere uformateret tekst til en ny ramme ved at holde Alt+Skift+Ctrl (Windows) eller Alternativ+Skift+Kommando (Mac OS) nede, efter du er begyndt at trække.

Hvis teksten, du indsætter, ikke har den rigtige brug af mellemrum, skal du vælge indstillingen Juster afstanden automatisk under Tekstindstillinger.

Ombytte tegn

Hvis du ombytter to tilstødende tegn, mens du skriver, kan du rette dem med kommandoen Ombyt. Hvis du f.eks. har skrevet 1243 i stedet for 1234, ombytter kommandoen Ombyt 4 og 3.

 1. Indsæt indsættelsespunktet mellem de to tegn, du ønsker at ombytte.
 2. Vælg Rediger > Ombyt.

Bemærk:

Kommandoen Ombyt kan kun benyttes til tegn og tal i tekstenheder. Den kan ikke flytte noteankre, tabeller, mellemrum eller andre tegn i InCopy, der ikke udskrives. Du kan ikke benytte Ombyt i en låst tekstenhed.

Vise skjulte tegn

Når du redigerer tekst, er det ofte nyttigt at se tegn, der ikke udskrives, som f.eks. mellemrum, tabulatorer og afsnitssymboler. Disse tegn er kun synlige i et dokumentvindue; de gengives eller udskrives ikke.

wt_01
Nonprinting characters hidden (top) and visible (bottom)
 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Vis skjulte tegn. Der vises et flueben ud for menukommandoen.

  • Klik på knappen Vis skjulte tegn  på den vandrette værktøjslinje.

Redigere tekst på en masterside

I InDesign-dokumenter er en masterside en slags skabelon, der benyttes på flere sider. Mastersider angiver typisk kun fælles layoutelementer, der vises på alle dokumentets sider, som f.eks. margener, sidetal, sidehoveder og sidefødder. Du kan benytte InCopy til at redigere tekst på en InCopy-masterside, hvis teksten er en lænket fil. Du kan dog ikke ændre rammeattributter, der styres af masteren, og du kan ikke redigere mastersidetekst fra andre (almindelige) sider i dokumentet.

Bemærk:

Hvis du ikke kan placere et indsættelsespunkt i en ulåst tekstramme på en almindelig side, kan det skyldes, at teksten findes på en masterside. Spørg den person, der har oprettet rammerne, samt dit designteam.

 1. Vælg Vis > Vis layout, hvis dit dokument ikke allerede er i Layoutvisning.
 2. Vælg masterside fra sidefeltet i den nederste venstre del af dokumentvinduet.
  wt_05
  Selecting the InDesign master page
 3. På mastersiden skal du vælge teksten, du ønsker at redigere, og foretage ændringerne.

For at redigere tekst på en masterside, skal mastersiden indeholde styrede tekstenheder, der er checket ud.

Fortryde handlinger

Du kan fortryde eller gentage op til flere hundrede af de seneste handlinger. Det præcise antal handlinger, du kan fortryde, begrænses af den tilgængelige mængde RAM og de typer handlinger, du har udført. Listen over seneste handlinger slettes, når du gemmer, lukker eller afslutter, så de ikke længere kan fortrydes. Du kan også annullere en funktion, før den afsluttes, eller vende tilbage til en tidligere gemt version.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil annullere den seneste ændring, skal du vælge Rediger > Fortryd [handling]. (Visse handlinger, f.eks. rulning, kan ikke fortrydes).

  • Hvis du vil gentage en handling, du lige har fortrudt, skal du vælge Rediger > Gentag [handling].

  • Hvis du vil fortryde alle ændringer, siden du sidst arkiverede projektet, skal du vælge Filer > Genindlæs.

  • Hvis du vil stoppe en ændring, som InCopy ikke er færdig med at behandle (hvis der f.eks. vises en statusbjælke), skal du trykke på Esc-tasten.

  • Hvis du vil lukke en dialogboks uden at anvende ændringerne, skal du klikke på Annuller.

Spring til positionsmarkører

En positionsmarkør er ligesom et bogmærke, og den benyttes til at markere en placering i et dokument. Det er nyttigt, hvis du har behov for at vende tilbage til placeringen hurtigt eller ofte. Et dokument kan kun have en positionsmarkør.

 1. Indsæt indsættelsespunktet der, hvor du ønsker at indsætte markøren.
 2. Vælg Rediger > Positionsmarkør > Indsæt markør. (Hvis du allerede har indsat en markør, så vælg Erstat markør).

For at hoppe til markøren fra et sted i dokumentet skal du vælge Rediger > Positionsmarkør > Gå til markør.

For at fjerne markøren skal du vælge Rediger > Positionsmarkør > Fjern markør. Markøren fjernes automatisk, når du lukker og åbner dokumentet igen.

Tilføjelse af spalte-, ramme- og sideskift

Styr spalte-, ramme- og sideskift ved at indsætte specialtegn i teksten.

 1. Vælg tekstværktøjet, og klik for at placere indsættelsespunktet på det sted, hvor skiftet skal være.
 2. Vælg Tekst > Indsæt skifttegn, og vælg et skifttegn i undermenuen.

Bemærk:

Du kan også oprette skift med Enter-tasten på taltastaturet. Tryk på Enter for at oprette et spalteskift, på Skift+Enter for at oprette et rammeskift og på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS) for at oprette et sideskift.

Du kan fjerne et linjeskifttegn ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn, således at du kan se tegn, der ikke udskrives, og derefter vælge og slette linjeskifttegnet.

Bemærk:

Hvis du opretter et skift ved at skifte afsnitsindstillinger (som i dialogboksen Hold tekst sammen), placeres skiftet foran afsnittet med indstillingen. Hvis du opretter et skift med et specialtegn, placeres skiftet umiddelbart efter specialtegnet.

Skiftindstillinger

Følgende indstillinger vises i menuen Tekst > Indsæt linjeskifttegn:

Spalteskift 

Skubber teksten til næste spalte i den aktuelle tekstramme. Hvis rammen kun har én spalte, går teksten til den næste sammenkædede ramme.

Rammeskift 

Skubber teksten til den næste sammenkædede ramme uden hensyntagen til den aktuelle tekstrammes spalteopsætning.

Sideskift 

Skubber teksten til den næste side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Skift ved side med ulige sidetal 

Skubber teksten til den næste ulige side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Skift ved side med lige sidetal 

Skubber teksten til den næste lige side med en tekstramme, der er kædet sammen med den aktuelle tekstramme.

Afsnitsskift 

Indsætter et afsnitsskift (svarer til at trykke på Enter eller Retur).

Tvunget linjeskift 

Forårsager et linjeskift, hvor tegnet indsættes, og starter på en ny linje, uden at der påbegyndes et nyt afsnit (svarer til at trykke på Skift+Enter eller Skift+Retur). Et tvunget linjeskift kaldes også et blødt linjeskift.

Diskret linjeskift 

Angiver, hvor der skal være et linjeskift, hvis et linjeskift er påkrævet. Et diskret linjeskift svarer til en diskret bindestreg, bortset fra at der ikke indsættes en bindestreg der, hvor linjeskiftet er.

Der er yderligere skiftindstillinger tilgængelige i dialogboksen Indstillinger for hold sammen og dialogboksen Indstillinger for afsnitsformat.

Bruge betinget tekst

Betinget tekst er en måde til at oprette forskellige versioner af det samme dokument på. Når du har oprettet tilstandene, skal du anvende dem på tekstudsnit. Du kan derefter oprette forskellige versioner af dokumenter ved at vise og skjule tilstande. Hvis du f.eks. opretter en computervejledning, kan du oprette forskellige tilstande for Mac OS og Windows. Inden du udskriver Mac OS-versionen af brugervejledningen, kan du vise al den tekst, hvor "Mac"-tilstanden er gældende, og skjule al den tekst, hvor "Windows"-tilstanden er gældende. Du kan derefter vende tilstandene om, når du udskriver brugervejledningen til Windows.

iu_text_conditional_1
Conditional text shown

A. All conditions shown B. Conditional indicators 
iu_text_conditional_2
Conditional text hidden

A. “Mac” condition hidden B. Hidden condition symbols 

Tilstande kan kun anvendes til tekst. Du kan gøre forankrede objekter betingede, men kun ved at vælge det forankrede objektmærke. Du kan anvende tilstande på tekst i tabelcellerne, men du kan ikke anvende tilstande på tabelceller, -kolonner eller -rækker. Du kan ikke anvende tilstande på tekst i låste InCopy-tekstenheder.

Du kan se et videoselvstudium om brug af betinget tekst på www.adobe.com/go/lrvid4026_id.

Planlægge betingede dokumenter

Når du planlægger et projekt med betinget tekst, skal du undersøge materialets karakter og se på, hvordan flere personer på skift kan arbejde med det, hvis dokumentet overdrages. Du kan planlægge at behandle betinget tekst ensartet, så dokumenterne er nemmere at bruge og vedligeholde. Brug følgende retningslinjer.

Antal versioner

Angiv, hvor mange versioner det færdiggjorte projekt skal indeholde. Hvis du f.eks. opretter en vejledning, der beskriver et program, der kører på både Windows- og Mac OS-platforme, vil du muligvis oprette mindst to versioner - en Windows-version og en Mac OS-version. Hvis du vil oprette disse versioner med redigeringskommentarer rundt om i teksten under korrekturfasen, skal du bruge endnu flere versioner: Mac OS med kommentarer, Mac OS uden kommentarer, Windows med kommentarer og Windows uden kommentarer.

I forbindelse med dokumenter med mange tilstande, kan du definere et tilstandssæt, der kan anvendes på dokumentet til hurtig versionering.

Antal påkrævede tilstandsmærker

Find ud af, hvor mange tilstandsmærker du har brug for til at oprette de ønskede versioner. En dokumentversion er defineret af et entydigt sæt af tilstandsmærker. En version af en færdiggjort Windows-vejledning defineres f.eks. ved, at der vises en Windows-tilstand, der skjules en Mac OS-tilstand og en kommentar-tilstand. I dette eksempel skal du finde ud af, om der skal bruges et tilstandsmærke til Windows-kommentarer, et andet for Mac OS-kommentarer, eller om der skal bruges et enkelt tilstandsmærke for både Windows- og Mac OS-kommentarer.

Organisering af indhold

Vurder i hvor vid udstrækning, at dokumentet kan være betinget, og hvordan du kan organisere materialet til at forenkle udvikling og vedligeholdelse. Hvis du f.eks. kan organisere en bog, så den betingede tekst er begrænset til få dokumenter. Du kan også vælge at beholde versioner af bestemte kapitler i separate filer frem for i betinget tekst og derefter bruge en forskellig bogfil til hver version af bogen.

I nogle tilfælde, f.eks. når du arbejder med flere sprog, vil du muligvis ønske at oprette separate lag, som du kan vise eller skjule, frem for at bruge tilstande sammen med hvert lag, herunder tekst på et andet sprog.

Strategi for mærkning

Bestem den mindste enhed af betinget tekst. Hvis et dokument f.eks. oversættes til et andet sprog, bliver en hel sætning den mindste mængde tekst, du kan gøre betinget. Da rækkefølgen af ord ofte ændres under oversættelsen, kan oprettelse af betinget tekst for en del af en sætning besværliggøre oversættelsen.

Inkonsekvent anvendelse af tilstande på mellemrum og tegnsætning kan resultere i ekstra mellemrum eller stavefejl. Find ud af, om mellemrum og tegnsætning skal betinges. Hvis betinget tekst starter eller slutter med et punktum, skal tegnsætning også gøres betinget. Det gør teksten nemmere at læse, når du får vist mere end én version.

Hvis du vil undgå mellemrumsproblemer, f.eks. hvis et ubetinget mellemrum efterfølges af et betinget mellemrum, skal du oprette standarder for håndtering af mellemrum efter betinget tekst (enten altid betinget eller altid ubetinget).

Hvis du vil undgå forvirring, skal du finde ud af, hvilken rækkefølge betinget tekst vises i, og bruge denne rækkefølge hele dokumentet igennem.

Indeks og krydshenvisninger

Når du indekserer et dokument, skal du være opmærksom på, om indeksmærker er placeret inden i eller uden for betinget tekst. Husk på, at indeksmærker i skjult betinget tekst ikke er inkluderet i det genererede indeks.

Hvis du opretter en krydshenvisning til betinget tekst, skal du sørge for, at kildeteksten har samme tilstand. Hvis du f.eks. føjer en krydshenvisning til et "Windows"-afsnit, og tekstankeret vises i en "Mac"-tilstand, er krydshenvisningen uløst, når "Mac"-tilstand er skjult. "ST" vises ved siden af krydshenvisningen i panelet Hyperlinks.

Hvis du opretter en krydshenvisning til et afsnit, hvor noget af teksten er betinget, og du derefter ændrer synlighedsindstillingerne, skal du opdatere krydshenvisningen.

Oprette tilstande

Tilstande, du opretter, arkiveres i det aktuelle dokument. Hvis du ikke har noget dokument åbent, når du opretter en tilstand, vises den tilstand i alle de nye dokumenter, du opretter.

Du kan gøre betinget tekst nemt at identificere ved at angive tilstandsindikatorer, f.eks. en rød, bølget understregning.

I styrede InCopy-filer kan du anvende eksisterende tilstande, men du kan ikke oprette eller slette tilstande. Du kan skjule eller vise betinget tekst i InCopy, men ændringerne vises ikke i InDesign, når de styrede filer checkes ind. I InCopy-standalone-dokumenter kan du oprette, anvende og ændre synligheden af tilstande, som i InDesign.

 1. Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Betinget tekst for at få vist panelet Betinget tekst.
 2. Vælg Ny tilstand i panelmenuen Betinget tekst, og navngiv tilstanden.
 3. I indikatorgruppen skal du angive visningen af indikatoren, som tilstanden anvendes på.

  Indikatorer, f.eks. røde, bølgede understregninger, vises som standard i dokumentet, men udskrives ikke. Du kan vælge en indstilling i menuen Indikatorer i panelet Betinget tekst for at skjule indikatorer eller for at udskrive dem, hvilket kan være nyttigt i forbindelse med korrektur.

 4. Klik på OK.

Anvende tilstande på tekst

Du kan anvende flere tilstande på samme tekst. Tilstandsindikatorer identificerer som standard betinget tekst. Hvis indikatorer er skjulte, kan du dog bruge panelet Betinget tekst til at bestemme, hvilke tilstande der er anvendt på den aktuelle tekst. Et fremhævet markering angiver, at tilstanden er anvendt på den aktuelle tekst. En nedtonet markering angiver, at tilstanden kun er anvendt på den del af det markerede.

 1. Marker den tekst, som tilstanden skal anvendes på.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåde i panelet Betinget tekst (Vindue > Tekst og tabeller > Betinget tekst):
  • Hvis du vil anvende en tilstand, skal du klikke på tilstanden eller klikke på feltet ved siden af tilstandsnavnet.

  • Du kan anvende en tilstand og fjerne andre anvendte tilstande i teksten ved at vælge Alt-klik (Windows) eller Alternativ-klik (Mac OS) på en tilstand.

  • Fjern markeringen i feltet ved siden af tilstandsnavnet, hvis du vil fjerne en tilstand. Du kan også klikke på [Ingen tilstand], hvis du vil fjerne alle tilstande fra den valgte tekst.

Bemærk:

Du kan ikke anvende tastaturgenveje til specifikke tilstande. Du kan dog anvende tilstande ved hjælp af Anvend hurtigt.

Vise eller skjule tilstande

Når du skjuler en tilstand, skjules al den tekst, som den pågældende tilstand er anvendt i. Hvis tilstande skjules, ændres sidenummereringen ofte i et dokument eller en bog. Du kan bruge funktionen Smart tekstombrydning til at tilføje eller fjerne sider automatisk, mens du skjuler og viser tilstande.

Skjult betinget tekst ignoreres generelt i dokumentet. F.eks. udskrives og eksporteres skjult tekst ikke, indeksmærker i skjult betinget tekst inkluderes ikke i et genereret indeks, og skjult betinget tekst er ikke inkluderet, når der søges i tekst, eller når der køres stavekontrol.

Hvis du skjuler en tilstand, arkiveres den skjulte tekst under et skjult tilstandssymbol . Hvis du vælger tekst, der indeholder et skjult tilstandssymbol, og du forsøger at slette det, beder InCopy dig om at bekræfte, at du vil slette den skjulte betingede tekst. Du kan ikke anvende andre tilstande, formater eller formateringer på skjult betinget tekst.

Hvis der er anvendt flere tilstande i teksten, og mindst én af tilstandene vises, mens en anden er skjult, skjules teksten ikke.

 • Du kan få vist eller skjule tilstande ved at klikke på synlighedsfeltet ved siden af navnet på tilstanden. Øjeikonet angiver, at tilstanden vises.
 • Du kan vise eller skjule alle tilstande ved at vælge Vis alle eller Skjul alle i panelmenuen Betinget tekst.

Bruge tilstandssæt

Et tilstandssæt medtager synlighedsindstillingerne for alle tilstandene, så du hurtigt kan anvende forskellige dokumentgengivelser. Forudsæt, at du f.eks. har et komplekst dokument med platformstilstande til Mac OS, Windows XP, Vista, UNIX, sprogtilstande til engelsk, fransk, tysk og spansk og redigeringstilstande som f.eks. Redaktørgennemgang og Interne kommentarer. Hvis du vil gennemgå Vista-versionen på fransk, kan du oprette et sæt, der kun viser tilstandene Vista, Fransk og Redaktørgennemgang, og som skjuler resten.

Mens sæt ikke nødvendigvis gør dette, hjælper de dig hurtigt og pålideligt med at ændre synlighedsindstillingerne for forskellige tilstande.

 1. Anvend tilstande til tekst efter behov.
 2. Hvis menuen Sæt ikke vises i panelet Betinget tekst, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen Betinget tekst.
 3. I panelet Betinget tekst skal du vise eller skjule tilstande efter behov.
 4. Vælg Opret nyt sæt i menuen Sæt, navngiv sættet, og klik på OK.

  Det nye sæt bliver det aktive sæt.

 5. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan anvende tilstandssættet i et dokument ved at vælge tilstandssætnavnet i menuen Sæt.

  • Du kan ignorere et tilstandssæt ved at vælge det sæt, der gør det aktivt, og ændre synlighedsindstillingerne i en vilkårlig tilstand. Der vises et plustegn (+) ved siden af tilstandssættet. Vælg tilstandssættet igen for at fjerne tilsidesættelser. Vælg Omdefiner "[tilstandssæt]" for at opdatere tilstandssættet med de nye synlighedsindstillinger.

  • Du kan slette et tilstandssæt ved at markere tilstandssættet og derefter vælge Slet "[tilstandssæt]". Hvis du sletter et tilstandssæt, betyder det ikke, at sættets tilstande slettes, og det fjerner heller ikke tilstandene på de steder, hvor de er anvendt.

Håndtere tilstande

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  Slet en tilstand

  Vælg en tilstand, og klik på ikonet Slet tilstand nederst i panelet Betinget tekst. Angiv en tilstand, der skal erstatte den slettede tilstand, og klik på OK. Den tilstand, du angiver, anvendes på den tekst, hvor den slettede tilstand blev anvendt.

  Skift+klik for at vælge tilstødende tilstande, eller Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (Mac OS) for at vælge ikke tilstødende tilstande, hvis du vil slette flere tilstande, og klik derefter ikonet Slet tilstand.

  Fjern en tilstand fra teksten

  Fjernelse af et tilstandsmærke fra teksten er forskellig fra sletning af et mærke fra et dokument. Når du fjerner et mærke fra tekst, forbliver mærket i dokumentet, så det kan anvendes igen senere.

  Hvis du vil fjerne en tilstand fra tekst, skal du markere teksten og fjerne markeringen i feltet ved siden af tilstanden eller klikke på [Ingen tilstand] for at fjerne alle tilstande fra den valgte tekst.

  Indlæs (importer) tilstande

  Vælg Indlæs tilstande (hvis du kun vil indlæse tilstande) eller Indlæs tilstande og sæt i panelmenuen Betinget tekst. Vælg det InDesign-dokument, som du vil importere tilstandene fra, og klik på Åbn. Indlæste tilstande og sæt overskriver alle tilstande eller sæt med samme navne.

  Du kan ikke indlæse tilstande fra en InCopy-fil i InDesign, men du kan indlæse tilstande fra en InDesign-fil i både InDesign og InCopy.

  Indlæste tilstande tilsidesætter synlighedsindstillingerne i de tilstande, der i øjeblikket er i panelet Betinget tekst.

  Synkroniser tilstande i en bog

  Hvis du vil sikre dig, at du bruger de samme tilstande i alle dokumenter i en bog, skal du oprette de ønskede tilstande i formatkildedokumentet, vælge Indstillinger for betinget tekst i dialogboksen Synkroniseringsindstillinger og derefter synkronisere bogen.

  Vis eller skjul tilstandsindikatorer

  Vælg Vis eller Skjul i menuen Indikatorer i panelet Betinget tekst for at vise eller skjule tilstandsindikatorer. Hvis du får vist én version, og du ønsker at se, hvilke områder der er betingede, skal du se tilstandsindikatorerne. Hvis du synes, at tilstandsindikatorerne er forstyrrende, mens du kontrollerer layoutet, kan du skjule tilstandsindikatorerne. Vælg Vis og udskriv, hvis du vil udskrive og vise tilstandsindikatorerne.

  Skift et tilstandsnavn

  Klik på en tilstand i panelet Betinget tekst, hold pause, og klik derefter på navnet på tilstanden for at vælge det. Skriv et andet navn

  Rediger tilstandsindikatorer

  Dobbeltklik på en tilstand i panelet Betinget tekst, eller vælg en tilstand, og vælg Tilstandsindstillinger i panelmenuen. Angiv indikatorindstillinger, og klik på OK.

Finde og erstatte betinget tekst

Brug dialogboksen Find/Erstat til at finde tekst, hvor der er anvendt en eller flere tilstande og udskift med en eller flere tilstande.

 1. Vis den betingede tekst, du vil medtage i søgningen.

  Skjult tekst udelukkes fra søgningen.

 2. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 3. Klik på Flere indstillinger, hvis felterne Find format og Erstat format ikke vises nederst i dialogboksen.
 4. Klik på feltet Find format for at få vist dialogboksen Indstillinger for Find format. Vælg [Enhver tilstand] under Tilstande for at søge efter tekst, hvor alle tilstande er anvendt, [Ingen tilstand] for at søge efter tekst, hvor der ikke er anvendt en tilstand, eller vælg den eller de specifikke tilstande, du vil søge efter. Klik på OK.

  Denne funktion finder tekst, der passer perfekt til de valgte tilstande. Hvis du f.eks. vælger både Tilstand 1 og Tilstand 2, findes tekst, hvor kun én af tilstandene er anvendt, ikke. Tekst findes heller ikke, hvis der er anvendt en tilstand mere ud over de to.

 5. Klik på feltet Erstat format for at få vist dialogboksen Indstillinger for Erstat format. Angiv den anden formateringsindstilling, f.eks. en tilstand eller et tegnformat, og klik derefter på OK.

  Hvis du vælger afsnittet Tilstande i dialogboksen Rediger formatindstillinger, foretager [Enhver tilstand] ingen ændringer i den fundne betingede tekst. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil anvende en anden formatering, f.eks. et tegnformat. Vælg [Ingen tilstand] for at fjerne alle tilstandene i den fundne tekst. Hvis du vælger en specifik tilstand, skal du angive, om den skal erstatte en tidligere anvendt tilstand i den fundne tekst, eller om den skal tilføjes dertil.

 6. Klik på Find, og erstat tilstanden ved hjælp af knapperne Erstat, Erstat/Find eller Erstat alle.