Generelt om arbejdsrum

Oversigt over arbejdsrum

Du kan oprette og manipulere dine dokumenter og filer ved hjælp af en række elementer som f.eks. paneler, linjer og vinduer. Ethvert arrangement af disse elementer kaldes et arbejdsområde. Arbejdsrummene i de forskellige apps i Adobe® Creative Suite® 5 har det samme udseende, så du nemt kan skifte mellem dine apps. Du kan også tilpasse hver app til den måde, du arbejder på, ved at vælge mellem flere forudindstillede arbejdsrum eller ved at oprette dit eget.

Selvom arbejdsrummenes standardlayout varierer i forskellige produkter, kan du manipulere med elementerne på stort set samme måde i dem alle.

 • Applinjen hen over toppen indeholder en arbejdsrumskifter, menuer (kun Windows) og andre appkontrolelementer. På Mac kan du til visse produkter vise eller skjule den med menuen Vindue.

 • Værktøjspanelet indeholder værktøjer til at oprette og redigere billeder, illustrationer, sideelementer osv. Indbyrdes relaterede værktøjer er grupperet.

 • Kontrolpanelet viser indstillinger til det valgte værktøj. I Illustrator indeholder kontrolpanelet indstillinger for det markerede objekt. (I Adobe Photoshop® kaldes dette for indstillingslinjen. I Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® og Adobe Fireworks® kaldes dette for egenskabsfremviseren og indeholder egenskaber for det valgte element).

 • Dokumentvinduet viser den fil, du arbejder på. Dokumentvinduer kan inddeles i faner og i visse tilfælde grupperes og forankres.

 • Paneler hjælper dig med at overvåge og ændre arbejdet. Som eksempler kan nævnes tidslinjen i Flash, penselpanelet i Illustrator, lagpanelet i Adobe Photoshop® og CSS-formatpanelet i Dreamweaver. Paneler kan grupperes, stables eller forankres.

 • Apprammen grupperer alle elementer i arbejdsrum i ét integreret vindue, så du kan arbejde med appen som én enkelt enhed. Når du flytter eller ændrer størrelsen af apprammen eller nogen af elementerne deri, reagerer alle elementer på hinanden, så ingen af dem overlapper hinanden. Paneler forsvinder ikke, når du skifter mellem apps, eller hvis du kommer til at klikke uden for appen Hvis du arbejder med to eller flere apps, kan du placere dem side om side på skærmbilledet eller på flere skærme.

  Hvis du bruger en Mac og foretrækker den traditionelle, friformbrugergrænseflade, kan du slå apprammen fra. I Adobe Illustrator® skal du f.eks. vælge Vindue > Appramme for at slå det til eller fra. (I Flash er apprammen slået til permanent for Mac, og Dreamweaver til Mac bruger ikke en appramme).

Standardarbejdsrum i Illustrator
Standardarbejdsrum i Illustrator

A. Tabulerede dokumentvinduer B. Programlinje C. Arbejdsrumskifter D. Paneltitellinje E. Kontrolpanel F. Værktøjspanel G. Knappen Skjul som ikon H. Fire panelgrupper, som er forankret lodret 

Skjule eller vise alle paneler

 • (Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Når du vil skjule eller vise alle paneler, herunder værktøjspanelet og kontrolpanelet, skal du trykke på Tab.

 • (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Når du vil skjule eller vise alle paneler, undtagen værktøjspanelet og kontrolpanelet, skal du trykke på Skift+Tab.

Bemærk:

Du kan midlertidigt få vist paneler, som er skjult, hvis Vis automatisk skjulte paneler er valgt i Indstillinger for grænseflade. Det vises altid i Illustrator. Placer markøren på kanten af programvinduet (Windows®) eller kanten af skærmen (Mac OS®), og lad den hvile på den stribe, der vises

 • (Flash, Dreamweaver, Fireworks) Du kan vise eller skjule alle paneler ved at trykke på F4.

Vise panelindstillinger

 1. Klik på ikonet for panelmenuen i øverste højre hjørne af panelet.

  Bemærk:

  Du kan godt åbne en panelmenu, selvom panelet er minimeret.

  Bemærk:

  I Photoshop kan du ændre tekstens skriftstørrelse i paneler og værktøjstip. Vælg en størrelse i menuen Brugergrænseflade og skriftstørrelse i indstillingerne for grænsefladen.

(Illustrator) Justere panelets lysstyrke

 1. Flyt skydekontrollen Lysstyrke i Indstillinger for brugergrænseflade. Dette kontrolelement påvirker alle paneler, herunder kontrolpanelet.

Omkonfigurer værktøjspanelet

Du kan få vist værktøjerne i værktøjspanelet i en enkelt kolonne eller side om side i to kolonner. (Denne funktion er ikke tilgængelig i værktøjspanelet i Fireworks og Flash).

Bemærk:

I InDesign og InCopy kan du også skifte fra enkeltkolonne- til dobbeltkolonnevisning (eller enkeltrække) ved hjælp af en af indstillingerne for grænsefladen.

 1. Klik på dobbeltpilen øverst i værktøjspanelet.

Styre vinduer og paneler

Du kan oprette et brugerdefineret arbejdsrum ved at flytte og manipulere dokumentvinduer og paneler. Du kan også gemme arbejdsrum og skifte mellem dem. I Fireworks kan omdøbning af brugerdefinerede arbejdsrum føre til uventet funktionsmåde.

Bemærk:

Følgende eksempler bruger Photoshop til demonstrationsformål. Arbejdsrummet fungerer på samme måde i alle produkterne.

Omarrangerede, forankrede eller flydende dokumentvinduer

Når du åbner mere end én fil, er dokumentvinduerne arrangeret i faner.

 • Du kan ændre rækkefølgen af faneinddelte dokumentvinduer ved at trække et vindues fane til en ny placering i gruppen.
 • Du kan ophæve forankringen af et dokumentvindue (gøre det flydende eller fjerne fanen) fra en gruppe vinduer ved at trække vinduets fane ud af gruppen.
Bemærk:

I Photoshop kan du også vælge Vindue > Arranger > Flyd i vindue for at gøre et enkelt dokumentvindue flydende eller Vindue > Arranger > Flyd alle i vinduer for at gøre alle dokumentvinduer flydende på en gang. Se den tekniske bemærkning kb405298 for at få yderligere oplysninger.

Bemærk:

Dreamweaver understøtter ikke forankring og frigørelse af dokumentvinduer. Brug knappen Minimer i dokumentvinduet til at oprette flydende vinduer (Windows), eller vælg Vindue > Arranger lodret for at oprette dokumentvinduer side om side. Søg på "Arranger lodret" i Dreamweaver Hjælp for flere oplysninger om dette emne. Arbejdsforløbet for Macintosh-brugere adskiller sig en smule.

 • Du kan forankre et dokumentvindue i en separat gruppe dokumentvinduer ved at trække vinduet til gruppen.

 • Hvis du vil oprette grupper med stablede eller fliseinddelte dokumenter, skal du trække vinduet til en af dropzonerne i toppen, bunden eller siderne af et andet vindue. Du kan også vælge et layout for gruppen ved at bruge knappen Layout på programlinjen.

Bemærk:

Nogle produkter understøtter ikke denne funktion. Men dit produkt indeholder muligvis kommandoerne Overlappet og Fliser i menuen Window som hjælp til udformning af layoutet i dine dokumenter.

 • Hvis du vil skifte til et andet dokument i en faneopdelt gruppe, når du trækker en markering, skal du trække det markerede hen over dokumentets fane et øjeblik.
Bemærk:

Nogle produkter understøtter ikke denne funktion.

Forankre og fjerne forankring af paneler

En forankring er en samling af paneler eller panelgrupper, der vises sammen, oftest lodret. Du forankrer og fjerner forankringen af paneler ved at flytte dem til og fra en forankring.

 • Hvis du vil forankre et panel, skal du trække det ved hjælp af dets fane til forankringspladsen foroven, forneden eller mellem andre paneler.

 • Hvis du vil forankre en panelgruppe, skal du trække den ved hjælp af dens titellinje (den tomme linje over fanerne) til forankringspladsen.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, skal du trække det ud af forankringen ved hjælp af dets fane eller titellinje. Du kan trække det til en anden forankringsplads eller gøre det fritflydende.

panel i ny forankring
Panelet Navigator trækkes til en ny forankring, hvilket fremgår af den blå, lodrette fremhævning

panel i egen forankring
Panelet Navigator er nu forankret

Bemærk:

Du kan forhindre, at paneler optager al plads i en forankring. Træk den nederste kant opad, så den ikke længere rører kanten af arbejdsrummet.

Flyt paneler

Når du flytter paneler, vises blå fremhævede dropzoner, dvs. områder, som du kan flytte panelet til. Du kan f.eks. flytte et panel op eller ned i en forankring ved at trække det til den smalle blå dropzone over eller under et andet panel. Hvis du trækker til et område, som ikke er en dropzone, flyder panelet frit i arbejdsrummet.

Bemærk:

Placeringen af musen (i stedet for placeringen af panelet) aktiverer dropzonen, så hvis du ikke kan se dropzonen, kan du prøve at trække musen til det sted, hvor dropzonen bør være.

 • Du flytter et panel ved at trække det ved hjælp af dets fane.

 • Hvis du vil flytte en panelgruppe, skal du trække titellinjen.

farvepanelforankring over lagpanel
En smal blå dropzone angiver, at farvepanelet forankres for sig selv over panelgruppen Lag.

A. Titellinje B. Tabulator C. Dropzone 

Bemærk:

Tryk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du flytter et panel, hvis du vil forhindre, at det forankres. Tryk på Esc, mens du flytter panelet, for at annullere handlingen.

Tilføj og fjern paneler

Hvis du fjerner alle paneler fra en forankring, forsvinder forankringen. Du kan oprette en forankring ved at flytte paneler til arbejdsrummets højre kant, indtil der vises en placeringszone.

 • Hvis du vil fjerne et panel, skal du højreklikke (Windows) eller holde Kontrol nede og klikke (Mac) på fanen og derefter vælge Luk eller fravælge den i menuen Vindue.

 • Hvis du vil tilføje et panel, skal du vælge det i menuen Vindue og forankre det, hvor du vil.

Manipuler panelgrupper

 • Du flytter et panel til en gruppe ved at trække panelets fane til den fremhævede dropzone i gruppen.

føj panel til gruppe
Tilføjelse af et panel i en panelgruppe

 • Hvis du vil ændre panelernes rækkefølge i en gruppe, skal du trække et panels fane til en ny placering i gruppen.

 • Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, så det flyder frit, skal du trække panelet ved hjælp af dets fane uden for gruppen.

 • Hvis du vil flytte en gruppe, skal du trække titellinjen (området over fanerne).

Stable flydende paneler

Når du trækker et panel ud af dets forankring, men ikke til en dropzone, flyder panelet frit. Når panelet er flydende, kan du placere det hvor som helst i arbejdsrummet. Du kan stable flydende paneler eller panelgrupper, så de flyttes som en enhed, når du trækker den øverste titellinje.

fritflydende paneler
Fritflydende, stablede paneler

 • Hvis du vil stable flydende paneler, skal du trække et panel ved hjælp af dets fane til dropzonen nederst i et andet panel.

 • Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen, skal du trække et panel opad eller nedad ved hjælp af dets fane.

Bemærk:

Sørg for at slippe fanen over den smalle dropzone mellem paneler og ikke over den brede dropzone på en titellinje.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stablen, så den flyder af sig selv, skal du trække panelet eller gruppen ud ved hjælp af fanen eller titellinjen.

Tilpasse panelers størrelse

 • Når du vil minimere eller maksimere et panel eller en panelgruppe eller stabler af paneler, skal du dobbeltklikke på en fane. Du kan også dobbeltklikke på faneområdet (det tomme område ved siden af fanerne).

 • Hvis du vil ændre et panels størrelse, skal du trække i en af panelets sider. Ikke alle panelers størrelse kan ændres ved at trække. Det gælder f.eks. farvepanelet i Photoshop.

Skjul og udvid panelikoner

Du kan skjule paneler som ikoner for at gøre arbejdsrummet mere overskueligt. I nogle tilfælde skjules paneler som ikoner i standardarbejdsrummet.

paneler, som er skjult som ikoner
Paneler, som er skjult som ikoner

udvidede paneler
Paneler, som er udvidet fra ikoner

 • Hvis du vil skjule eller udvide alle panelikoner i en kolonne, skal du klikke på dobbeltpilen øverst i forankringen.
 • Hvis du vil udvide et enkelt panelikon, skal du klikke på det.
 • Hvis du vil ændre panelikonernes størrelse, så du kun ser ikonerne (og ikke etiketterne), skal du justere bredden på forankringen, indtil teksten forsvinder. Hvis du vil se ikonteksten igen, skal du gøre forankringen bredere.
 • Hvis du vil skjule et udvidet panel som et ikon igen, skal du klikke på dets fane, dets ikon eller dobbeltpilen på panelets titellinje.
Bemærk:

Hvis du i nogle produkter vælger Skjul ikonpaneler automatisk i Indstillinger for brugergrænseflade eller Grænsefladeindstillinger, skjules et udvidet panelikon automatisk, når du klikker uden for det.

 • Du kan føje et flydende panel eller en panelgruppe til en ikonforankring ved at trække panelets eller gruppens fane eller titellinje ind (paneler skjules automatisk som ikoner, når de føjes til en ikonforankring).

 • Hvis du vil flytte et panelikon (eller en gruppe panelikoner), skal du trække ikonet. Du kan trække panelikoner op og ned i forankringen, til andre forankringer (hvor de vises med den relevante paneltype) eller uden for forankringen (hvor de vises som flydende ikoner).

Gem og skift arbejdsrum

Hvis du gemmer panelers aktuelle størrelse som et navngivet arbejdsrum, kan du gendanne det pågældende arbejdsrum, også selvom du flytter eller lukker et panel. Navnene på gemte arbejdsrum vises i arbejdsrumskifteren på applinjen.

Gem et brugerdefineret arbejdsrum

 1. Når arbejdsrummet har den konfiguration, du vil gemme, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • (Illustrator) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Gem arbejdsrum.

  • (Photoshop, InDesign, InCopy) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Nyt arbejdsrum.

  • (Dreamweaver) Vælg Vindue > Arbejdsrumlayout > Gem arbejdsrum.

  • (Flash) Vælg Nyt arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på applinjen.

  • (Fireworks) Vælg Gem aktuelt fra arbejdsrumskifteren på applinjen.

 2. Skriv et navn til arbejdsrummet.

 3. (Photoshop, InDesign) Vælg en eller flere indstillinger under Hent:

  Arbejdsrum

  Gemmer de aktuelle panelplaceringer (kun InDesign).

  Tastaturgenveje

  Gemmer det aktuelle sæt tastaturgenveje (kun Photoshop).

  Menuer eller menutilpasning

  Gemmer det aktuelle sæt menuer.

Åbn eller skift arbejdsrum

 1. Vælg et arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på applinjen.

Bemærk:

I Photoshop kan hvert arbejdsrum tildeles tastaturgenveje for hurtigt at kunne navigere mellem dem.

Slet et brugerdefineret arbejdsrum

 • Vælg Administrer arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på applinjen, markér arbejdsrummet, og klik derefter på Slet. (Indstillingen er ikke tilgængelig i Fireworks).

 • (Photoshop, InDesign, InCopy) Vælg Slet arbejdsrum fra arbejdsrumvælgeren.

 • (Illustrator) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Administrer arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet, og klik derefter på ikonet Slet.

 • (Photoshop, InDesign) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Slet arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet, og klik derefter på Slet.

Gendan standardarbejdsrummet

 1. Vælg standardarbejdsrummet eller arbejdsrummet Vigtige punkter fra arbejdsrumskifteren på applinjen.

  Bemærk:

  I Dreamweaver er Designer standardarbejdsrummet.

 2. Slet følgende mapper, hvis du arbejder med Fireworks (Windows):

  Windows Vista

  \\Brugere\<brugernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\

  Windows XP

  \\Documents and Settings\<brugernavn>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

 3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Nulstil [arbejdsrummets navn].

(Photoshop) Gendan et gemt arrangement af arbejdsrum

I Photoshop vises arbejdsrum automatisk, som du sidst arrangerede dem, men du kan gendanne det oprindelige, gemte arrangement af paneler.

 • Hvis du vil gendanne et enkelt arbejdsrum, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum > Nulstil navn på arbejdsrum.

 • Hvis du vil gendanne alle de arbejdsrum, der er installeret med Photoshop, skal du klikke på Gendan standardarbejdsrum under indstillingerne for Grænseflade.

Bemærk:

Hvis du vil omarrangere arbejdsrummenes rækkefølge på applinjen, skal du trække dem.

Rediger indstillinger for brugergrænseflade

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Grænseflade (Mac OS).

 2. Vælg de indstillinger, du vil angive, og klik på OK.

Værktøjstip

Værktøjstip vises, når du holder musemarkøren hen over grænsefladeelementer, f.eks. værktøjer på værktøjslinjen og indstillinger i kontrolpanelet. Vælg Ingen for at slå værktøjstip fra.

Vis miniaturebilleder ved indsættelse

Når du indsætter grafik, vises der et miniaturebillede i den indlæste grafiks markør. Der vises også et miniaturebillede af de første få tekstlinjer i den indlæste tekstmarkør. Fjern markeringen i denne indstilling, hvis der ikke skal vises miniaturebilleder, når der indsættes grafik eller tekst.

Vis transformationsværdier

Når du opretter, tilpasser størrelsen på eller roterer et objekt, viser markøren oplysninger om [x,y]-koordinaterne, bredde og højde eller rotation.

Aktivér bevægelser med flere berøringer

Vælg denne indstilling for at få musebevægelser med flere berøringer i Windows og Mac OS til at fungere i InDesign. Når du f.eks. bruger Magic Mouse i Mac OS, ruller glidebevægelsen op eller ned eller går til forrige eller næste side eller opslag, og roteringsbevægelsen roterer opslaget.

Fremhæv objekt under markeringsværktøj

Vælg denne indstilling, hvis du vil fremhæve rammekanterne på objekter, når værktøjet Direkte markering flyttes henover.

Flydende værktøjspanel

Angiv, om værktøjslinjen skal vises som en enkelt kolonne, dobbelt kolonne eller enkelt række.

Minimer automatisk ikonpaneler

Når denne indstilling er valgt, lukkes det åbne panel automatisk, når du klikker på dokumentvinduet.

Vis automatisk skjulte paneler

Når du skjuler paneler ved at trykke på tabulatoren, kan du holde musemarkøren midlertidigt over siden af dokumentvinduet for at se panelerne, hvis denne indstilling er valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, skal du trykke på tabulatoren igen for at få vist panelerne.

Åbn dokumenter som faner

Når denne indstilling ikke er valgt, vises dokumenter, som du opretter eller åbner, som flydende vinduer frem for faneopdelte vinduer.

Aktivér forankring af flydende dokumentvindue

Når denne indstilling er valgt, kan du forankre flydende dokumenter med hinanden som faneopdelte vinduer. Når denne indstilling ikke er valgt, forankres flydende dokumentvinduer ikke med andre dokumentvinduer, medmindre du holder Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker med musen.

Håndværktøj

Træk håndværktøjets skydeknap til det ønskede niveau for hastighed kontra kvalitet for at bestemme, om tekst og billeder skal sløres, når du ruller i et dokument.

Dynamisk skærmtegning

Vælg en indstilling for at bestemme, om billedet skal gentegnes, når du trækker et objekt. Hvis Straks er valgt, gentegnes billedet, mens du trækker. Hvis Aldrig er valgt, vil trækning af et billede kun flytte rammen, og billedet flyttes, når du slipper museknappen. Hvis Forsinket er valgt, gentegnes billedet kun, hvis du holder en pause, før du trækker. Forsinket har samme funktionsmåde som i InDesign CS4.

Brug værktøjslinjer

Standardværktøjslinjerne indeholder knapper for mange almindelige værktøjer og kommandoer, såsom at åbne, arkivere, udskrive, rulle og zoome. Værktøjstip identificerer hver værktøjsknap.

Vise eller skjule en værktøjslinje

 1. Vælg værktøjslinjens navn i menuen Vindue. Der vises et flueben ud for værktøjslinjens navn, hvis den aktuelt vises.

Tilpas en værktøjslinje

Du kan angive, hvilke værktøjer der skal vises på en værktøjslinje, ændre retningen af værktøjslinjen og kombinere eller adskille værktøjslinjer.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil angive, hvilke værktøjer der skal vises på en værktøjslinje, skal du klikke på trekanten i enden af værktøjslinjen, vælge Tilpas og vælge værktøjer. Menuen indeholder indstillinger, der er specifikke for den valgte værktøjslinje.

  • Du flytter en værktøjslinje ved at trække i dens titellinje.

  • Hvis du vil kombinere værktøjslinjer, skal du klikke på værktøjslinjens gribeområde og trække værktøjslinjen hen over en anden værktøjslinje eller langs samme kant af programvinduet (Windows®) eller skærmen (Mac OS®).

  gribeområde
  Værktøjslinjens gribeområde

  Kombinere værktøjslinjer
  Kombinere værktøjslinjer

  • Hvis værktøjslinjen skal være flydende, skal du klikke på gribeområdet for værktøjslinjen og trække værktøjslinjen væk fra kanten af programvinduet (Windows) eller skærmen (Mac OS).

  • Hvis du vil adskille en grupperet værktøjslinje, skal du klikke på værktøjslinjens gribeområde og trække værktøjslinjen væk fra gruppen. Hvis du trækker en værktøjslinje ud af en eksisterende gruppe, oprettes en ny værktøjslinje.

Vis værktøjstip

I panelet Værktøjstip er det beskrevet, hvordan redigeringstaster virker sammen med det valgte værktøj.

 1. Vælg Vindue > Værktøjer > Værktøjstip for at åbne panelet Værktøjstip.

 2. Vælg et værktøj i værktøjspanelet for at se en beskrivelse af det og dets genvejstaster og redigeringstaster.

Brug genvejsmenuer

Til forskel fra menuerne øverst på skærmen indeholder de kontekstafhængige menuer kommandoer, der er relevante for det aktive værktøj eller den aktive markering. Du kan bruge genvejsmenuer som en hurtig genvej til de mest almindelige kommandoer.

 1. Placer markøren over dokumentet, objektet eller panelet.
 2. Klik med højre museknap.
Bemærk:

(Mac OS) Hvis du ikke har en mus med to knapper, kan du åbne en genvejsmenu ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke med musen.

Tilpas menuer

Du kan fjerne menuoverlapning og fremhæve menuer, du ofte bruger, ved at skjule og farvelægge menukommandoer. Bemærk, at når du skjuler en menukommando, fjernes menukommandoen blot fra visningen, og ingen funktioner deaktiveres. Du kan til enhver tid få vist skjulte kommandoer ved at vælge kommandoen Vis alle menuelementer nederst i en menu, eller du kan vælge Vindue > Arbejdsrum > Vis hele menuer for at få vist alle menuer for det valgte arbejdsrum. Du kan medtage tilpassede menuer i arbejdsrum, der aktiveres.

Du kan tilpasse hovedmenuen, genvejsmenuer og panelmenuer. Genvejsmenuer vises, når du højreklikker (Windows) eller holder Control nede og klikker (Mac OS) på et område. Panelmenuer vises, når du klikker på ikonet øverst til højre på et panel.

Bemærk:

Hvis du vælger et andet arbejdsområde, f.eks. Kom i gang, er nogle af menukommandoerne skjult. Hvis du vil have vist menukommandoerne, skal du vælge Vis alle menuelementer nederst i menuen eller vælge et andet arbejdsrum som f.eks. Avanceret.

Oprette et brugerdefineret menusæt

 1. Vælg Rediger > Menuer.

  Du kan ikke redigere standardmenusættet.

 2. Klik på Gem som, skriv navnet på menusættet, og klik på OK.
 3. Vælg Appmenuer eller Genvejs- og panelmenuer i kategorimenuen for at afgøre, hvilke menuer er tilpasset.
 4. Klik på pilene til venstre for menukategorierne for at få vist underkategorier eller menukommandoer. For hver kommando, du vil tilpasse, skal du klikke på øjeikonet under Synlighed for at få vist eller skjule kommandoen. Klik på Ingen under Farve for at vælge en farve i menuen.
 5. Klik på Arkiver, og klik derefter på OK.

Vælge et brugerdefineret menusæt

 1. Vælg Rediger > Menuer.
 2. Vælg menusættet i menuen Sæt, og klik derefter på OK.

Redigere eller slette et brugerdefineret menusæt

 1. Vælg Rediger > Menuer.
 2. Vælg menusættet i menuen Sæt, og gør derefter et af følgende:
  • Hvis du vil redigere et menusæt, skal du ændre menukommandoers synlighed eller farve, klikke på Gem og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil slette et menusæt, skal du klikke på Slet og derefter på Ja. Hvis du har ændret menusættet uden at gemme det, bliver du bedt om at gemme det aktuelle menusæt. Klik på Ja for at gemme menusættet, eller klik på Nej for at annullere ændringerne.

Vis skjulte menuelementer

 • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Vis hele menuer. Denne kommando aktiverer alle menuer for det valgte arbejdsrum. Du kan skjule menuerne igen ved at nulstille arbejdsrummet.
 • Vælg Vis alle menuelementer nederst i den menu, der omfatter skjulte kommandoer.
Bemærk:

Hvis du holder Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikker på et menunavn, vises de menukommandoer, du har skjult ved at tilpasse menuer, midlertidigt.

Brug tastaturgenvejssæt

InCopy har tastaturgenveje til mange menukommandoer, funktioner, scripts og kontroller. Du kan også definere dine egne tastaturgenveje. Med dialogboksen Tastaturgenveje kan du:

 • Vælge det sæt, du vil bruge.

 • Få vist eksisterende genvejskommandoer.

 • Generere en oversigt over genvejskommandoer.

 • Oprette dine egne genveje og genvejssæt.

 • Redigere nuværende genveje.

  Dialogboksen Tastaturgenveje viser også en liste over alle de kommandoer, der kan tilknyttes genveje, men ikke endnu har genvejene oprettet i genvejssættet.

Rediger det aktive genvejssæt

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.
 2. Vælg et genvejssæt i menuen Sæt.
 3. Klik på OK.

Vise genveje

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.
 2. Vælg et genvejssæt under Sæt.
 3. Vælg det område, der indeholder de ønskede kommandoer, under Produktområde.
 4. Vælg en kommando under Kommandoer. Genvejen vises under Aktuelle genveje.

Opret en oversigt over genveje

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.
 2. Vælg et genvejssæt i menuen Sæt.
 3. Klik på Vis sæt.

Der åbnes en tekstfil med alle aktuelle og udefinerede genveje for sættet.

Opret et nyt genvejssæt

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.
 2. Klik på Nyt sæt.
 3. Angiv et navn til det nye sæt, vælg et genvejssæt i menuen Baseret på sæt, og klik på OK.

Opret eller omdefiner en genvej

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.
 2. Vælg et genvejssæt under Sæt, eller klik på Nyt sæt for at oprette et nyt genvejssæt.
  Bemærk:

  Du kan foretage ændringer i standardgenvejssættet, men det anbefales ikke. Rediger i stedet en kopi af standardgenvejssættet.

 3. Vælg området med den kommando, du vil definere eller omdefinere, under Produktområde.
 4. Vælg den kommando, du vil definere eller omdefinere, i listen Kommandoer.
 5. Klik i feltet Ny genvej, og tryk på de taster, du vil bruge som den nye tastaturgenvej. Hvis tastsekvensen bruges af en anden kommando, viser InCopy denne kommando under Aktuelle genveje. Du kan vælge også at ændre den oprindelige genvej eller prøve en anden.
  Bemærk:

  Hvis du knytter genveje med én tast til menukommandoer, vil de komme i konflikt med almindelig tekstindtastning. Hvis et indsættelsespunkt er aktivt, når du indtaster en genvej med én tast, udfører InCopy kommandoen i stedet for at indsætte tegnet.

 6. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Tildel for at oprette en ny genvej, hvor der ikke er nogen i forvejen.

  • Klik på Tildel for at føje en anden genvej til kommandoen.

 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen, eller klik på Arkiver for at holde dialogboksen åben, mens du indtaster flere genveje.

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online