EPUB-forbedringer i InDesign CC

Tilknytning af format til klassenavn

Når der oprettes et klassenavn ud fra et formatnavn, opretter InDesign nu et fuldt kvalificeret klassenavn: <style group name>_<style name>.

Ejerskab af formatklasse - håndtering af sammenfaldende CSS-klassenavne

Hvis to formater knyttes til det samme klassenavn, medfører det en konflikt, hvis du prøver at generere CSS for det tilknyttede dokument. InDesign genererer nu en advarsel og viser en meddelelse om konflikten, når der eksporteres.

Sammenfaldende CSS-klassenavne

Ryd markering for sorterede/nummererede lister

Den genererede markering for indstillingerne "Knyt til usorterede lister" og "Knyt til sorterede lister" under indstillingerne EBook-eksport > Generelt > Tekst indeholder ikke længere ekstra klasser. InDesign indsætter ikke længere tegn og opretter ikke spænd, men overlader ansvaret for sammensætning af listerne til browseren eller enheden.

Forbedret heuristik til bestemmelse af punkttegns- og nummereringsstruktur

Heuristikken til bestemmelse af punkttegns- og nummereringsstrukturen er forbedret betydeligt med henblik på at registrere den semantiske struktur af punkttegn og tal og udtrykke det i HTML-koden.

For punkttegn:

  • InDesign opfatter to afsnit, der deler ALLE de samme punkttegnsrelaterede attributter, herunder indrykning fra venstre, som en del af den samme liste.
  • Et afsnit, der ikke har et punkttegn, men som følger efter et afsnit med punkttegn og har den samme indrykning fra venstre, opfattes nu som et "indlejret" afsnit og bliver en del af listen.

For tal:

  • Da designere kan indstille attributten for den "Liste", som den er en del af, har denne indstilling højere prioritet end indrykning fra venstre eller andre talrelaterede attributter.
  • Selvom InDesign understøtter indstilling af værdiattributten for mærket, er det ikke muligt at oprette en nummereret liste, der krydser Tabel- og Tekstenhedsgrænser, i HTML.

Eksporter til EPUB 3.0 for at oprette korrekt nummerering.

Statisk sorteret liste fjernet fra EPUB-eksport

Eftersom InDesign nu har ægte (strippet) mærkning for lister, der respekterer startnummerværdier, er indstillingen Statisk sorteret liste fjernet fra dialogboksen EPUB-eksport.

Forbedret HTML-markering og CSS for eksportindstillingen Konverter til tekstliste

HTML-markeringen og CSS-koden for eksportindstillingen "Konverter til tekst" er forbedret. InDesign indsætter nu de nødvendige punkttegn eller nummereringstegn og tilsidesætter formateringen, så listens overordnede udseende forbliver tæt på det udseende, den har i InDesign.

Metadata for versionsstreng

Der er føjet et versionsnummer til generatorens metadata:

<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Forbedret navngivningskonvention for CSS-klasser, så det svarer til deres formål

InDesign genererer forskellige ekstra klasser med det formål at forbedre den visuelle overensstemmelse og begrebstilknytningen mellem InDesign og EPUB.

Klasserne har fået nye navne, der svarer til og tydeliggør deres formål.

Præfiks for genereret CSS-klasse Beskrivelse
CharOverride-# Tilknytning af brugeranvendt tilsidesættelse af tegnattribut til CSS-egenskaber
ParaOverride Tilknytning af brugeranvendt tilsidesættelse af afsnitsattribut til CSS-egenskaber
TableOverride-#
Tilknytning af brugeranvendt tilsidesættelse af tabelattribut til CSS-egenskaber
CellOverride-#
Tilknytning af brugeranvendt tilsidesættelse af celleattribut til CSS-egenskaber
ObjectOverride-#
Tilknytning af brugeranvendt tilsidesættelse af objektattribut (sideelement) til CSS-egenskaber
_idGenParaOverride-#
Håndter nedarvning af CSS-egenskab (f.eks. indrykning fra venstre)
_idGenCharOverride-# Håndter nedarvning af CSS-egenskab (f.eks. punktstørrelse)
_idGenDropcap-# Få uncial til at se mere ud som i forlægget
_idGenBNMarker-# Få punkttegn og nummereringstegn til at se mere ud som i forlægget
_idGenRuby-# Rediger Ruby CSS
_idGenStoryDirection Understøt tekstenhedsretning
_idGenTableRowColumn Understøt skiftende tabelstreger og -udfyldninger
_idGenPageitem-# Overfør bredde og højde af sideelementet/objektet

CSS genereret for japansk ruby-mærke

InDesign genererer nu en separat CSS-regel, der kun indeholder de ruby-relaterede attributter.

Scriptstøtte til EPUB-bogeksport

Scriptstøtten fandtes ikke i CS6, men er nu tilgængelig.

Ny advarsels- eller fejldialogboks for eksport

Den nye dialogboks gør det lettere at læse flere advarsler eller fejlmeddelelser fra eksporten.

Forbedret tilknytning af punkttegn til egenskaben for listeformattype

Hvis der registreres en anden Unicode-værdi end dem, der vises i tabellen nedenfor, vil CSS-koden ikke angive den og overlader det til enhedens eller browserens standardværdi (normalt "disc").

Id-Unicode-værdi

CSS-egenskab

0x2022 (punkttegn)

"disc"

0x25CB (hvid cirkel)

"cirkel"

0x25A0 (sort firkant)

"firkant"

De forskellige InDesign-typer af nummererede lister er nu knyttet til CSS-egenskaberne som vist i nedenstående tabel.

ITextAttrNumberingStyle

CSS-egenskab

1,2,3,4

"decimal"

01,02,03,

"decimal-­‐leading-­‐zero"

I, II, III,

"upper-­‐roman"

i, ii, iii,

"lower-­‐roman"

A,B,C,D

"upper-­‐alpha"

a,b,c,d

"lower-­‐alpha"

001,002,003,

"decimal-­‐leading-­‐zero"

0001,0002,0003,

"decimal-­‐leading-­‐zero"

Skift før egenskabstilknytning

Attributten for Beholder-indstillingen "Afsnitsstart" er nu knyttet korrekt til en gyldig CSS-egenskab. Alle andre værdier for denne attribut end 'kStartAnywhere' er knyttet til 'pagebreak-before:always'.

Skifttegn understøttes stadig ikke.

Adgang til enhedsskrifttyper til iBooks Reader

iBooks Reader understøtter et stort udvalg af enhedsskrifttyper (http://iosfonts.com/), og disse skrifttyper er ikke aktiveret som standard, når der henvises til dem via @font-face, medmindre den særlige XML-indstillingsfil META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml føjes til pakken.

Indstillingsfilen er nu føjet til både EPUB2.0- og EPUB3.0-pakkerne.

Integrering af skrifttyper på iBooks Reader understøttes nu

EPUBCheck er ændret, så den accepterer det integrerede skriftformat som acceptabelt for iBooks Reader.

Indstillingen 'EPUB 3.0 med Layout' er fjernet fra EPUB-eksport

Da DPS Reader har besluttet ikke at understøtte dette format, er indstillingen 'EPUB 3.0 med layout' fjernet fra dialogboksen EPUB-eksport.

Tilknytning af afsnit beholder attributter til CSS-afsnitsegenskaber

Afsnitsattribut

CSS-egenskab

Hold sammen med forrige

page-break-before:avoid

Hold alle linjer sammen

orphans: 99

Hold første N

franske horeunger: #

Hold sidste N

window: #

Hold sammen med næste N

page-break-after:avoid

I en tidligere ændring blev Afsnitsstart knyttet til CSS-egenskaben 'page-break-before:avoid'. Da denne attribut og Hold sammen med forrige deler den samme tilknyttede egenskab, har Afsnitsstart prioritet i tilfælde af konflikt, som det er tilfældet i InDesign.

Bemærk:

Tilknytning af Hold sammen med næste N ignorerer alle værdier undtagen én. Skifttegn (gå til næste N) understøttes heller ikke på dette tidspunkt.

Understøttelse af mere end ét CSS-klassenavn i 'Format til mærke-/Klasse'-felter i afsnits-, tegn- og objektformater

Flere klassenavne skal være adskilt af et eller flere mellemrum, og det første klassenavn bruges til at generere CSS-koden for format, hvis Medtag CSS er aktiveret for dette format.

For eksempel vil en Afsnitstype, der siger:

Class: InDesign er det bedste

Medføre:

<p class=”InDesign er det bedste”>foo</p>

p.InDesign {…}

Formålet med denne funktion er at gøre det muligt for designerne at tilsidesætte eller udvide CSS-egenskaber vha. mekanismen "Yderligere CSS-fil" på fanen Avanceret i dialogboksen EPUB-eksport.

Der udføres ingen yderligere kontrol af de angivne værdier, og under eksporten viderefører InDesign dem blot til markeringsformål, ellers ignoreres de.

Tomme <p>- og <li>-områder fjernes

Tomme afsnit i InDesign er ikke tomme – de indeholder et vognretur og har lodret højde.

I HTML knytter InDesign afsnit til mærkerne <p> og <li> efter behov, og vognreturen er ikke en del af den tilknytning, der kan medføre tomme mærker.

Adobe-logo

Log ind på din konto