Med eksport til XHTML kan du nemt gøre dit InDesign-indhold klar til internettet. Når du eksporterer indhold til HTML, kan du kontrollere, hvordan tekst og billeder eksporteres. InDesign bevarer navnene på de afsnits-, tegn-, objekt-, tabel- og celleformater, der er anvendt på det eksporterede indhold, ved at mærke HTML-indholdet med CSS-formatklasser med samme navn. Med Adobe Dreamweaver eller en anden CSS-kompatibel HTML-editor, kan du hurtigt anvende formatering og layout på indholdet.

Det bliver eksporteret

InDesign eksporterer alle tekstenheder, sammenlænkede og integrerede grafikelementer, SWF-filmfiler, fodnoter, tekstvariabler (som tekst), punktopstillinger og nummererede lister samt hyperlinks, der springer til tekst eller websider. Tabeller eksporteres også, men visse typer formatering, f.eks. tabel- og cellestreger, eksporteres ikke. Tabeller tildeles entydige id'er, så der kan henvises til dem som Spry-datasæt i Dreamweaver. Placerede lyd- og h.264-videofiler er omgivet af HTML5-mærkerne <audio> og <video>.

Det bliver ikke eksporteret

InDesign eksporterer ikke objekter, som du tegner (f.eks. rektangler, ovaler og polygoner), hyperlinks (med undtagelse af lænker til websider og lænker, der anvendes på tekst, som springer til tekstankerpunkter i det samme dokument), indsatte objekter (herunder indsatte Illustrator-billeder), tekst, som er konverteret til konturer, XML-mærker, bøger, bogmærker, SING-glyphlets, sideovergange, indeksmærker, objekter på montagebordet, som ikke er markerede og som ikke berører siden, eller mastersideelementer (medmindre de tilsidesættes eller markeres forud for eksporten).

  1. Hvis du ikke eksporterer hele dokumentet, skal du markere de tekstrammer, det tekstudsnit, de tabelceller eller den grafik, som du vil eksportere.
  2. Vælg Filer > Eksporter, og vælg HTML på listen Filtype.
  3. Angiv navn og placering for HTML-dokumentet, og klik derefter på Arkiver.
  4. Angiv de ønskede indstillinger i områderne Generelt, Billede og Avanceret i dialogboksen HTML-eksportindstillinger, og klik derefter på OK.

Der oprettes et dokument med det angivne navn og filtypenavnet .html (f.eks. "nyhedsbrev.html"), hvis det er angivet, og en undermappe med billeder til internettet (f.eks. "internetbilleder til nyhedsbrev") arkiveres på den samme placering.

HTML-eksportindstillinger

Angiv følgende indstillinger i dialogboksen HTML.

Generelle indstillinger

Området Generelt indeholder følgende indstillinger.

Eksporter

Afgør, om det kun er markerede elementer eller hele dokumentet, der eksporteres. Hvis en tekstramme er markeret, bliver hele tekstenheden inklusive overskudstekst eksporteret.

Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideelementer fra alle opslag med undtagelse af mastersideelementer, som ikke er tilsidesat, og sideelementer i usynlige lag. XML-mærker og genererede indekser og indholdsfortegnelser ignoreres også.

Indholdsrækkefølge / sortere

Giver mulighed for at angive læserækkefølgen af sideobjekter.

Baseret på sidelayout

Placeringen af elementerne på siden bestemmer læserækkefølgen.

Hvis der er valgt Baseret på sidelayout, bestemmer InDesign rækkefølgen for læsning af sideobjekterne ved at scanne fra venstre mod højre og fra top til bund. I visse tilfælde, særligt i komplicerede dokumenter med flere kolonner, vises designelementerne muligvis ikke i den ønskede rækkefølge for læsning. Du kan ændre rækkefølgen og formatere indholdet ved hjælp af Dreamweaver.

(Kun asiatiske versioner) Hvis der er valgt Baser på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign rækkefølgen for læsning af sideobjekterne i henhold til dokumentets indbinding (fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre). I visse tilfælde, særligt i komplicerede dokumenter med flere kolonner, vises de eksporterede designelementer muligvis ikke i den ønskede læserækkefølge. Du kan ændre rækkefølgen og formatere indholdet ved hjælp af Dreamweaver.

Samme som XML-struktur

Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer panelet XML-struktur rækkefølgen af det eksporterede indhold, og hvilket indhold der bliver eksporteret. Hvis indholdet allerede er mærket, kan du trække mærkerne i panelet XML-struktur for at angive XHTML-eksportrækkefølgen. Hvis indholdet ikke er mærket, kan du vælge Tilføj umærkede elementer i panelmenuen Struktur for at generere mærker, hvis rækkefølge du kan ændre. Hvis du vil udelade et element i eksporten, kan du blot slette mærket i panelet XML-struktur. (Sletning af et mærke sletter ikke indholdet fra INDD-filen). Se Mærk sideelementer.

Samme som artikelpanel

Læserækkefølgen bestemmes af elementernes rækkefølge i artikelpanelet. Kun de markerede artikler eksporteres. Se Medtage artikler til eksport.

Margen

Angiv en enkel margen i geviert eller pixel. Hvis margenerne angives i geviert, er der størst chance for, at bogen kan vises på flere skærme. Den samme værdi anvendes på alle margener: top, bund, venstre og højre.

Punkttegn

Vælg Knyt til usorteret liste for at konvertere afsnit med punkttegn til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af <ul>-mærket. Vælg Konverter til tekst for at formatere ved hjælp af <p>-mærket med punkttegn som tekst. Hvis du har brugt oprindelige automatiske InDesign-punkttegn, medtages underpunkttegn også.

Tal

Afgør, hvordan tal skal konverteres i HTML-filen. Hvis du har brugt oprindelig automatisk InDesign-nummerering, medtages underpunkttegn også.

Knyt til sorteret liste

Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af <ol>-mærket.

Knyt til statisk sorteret liste

Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, men tildeler en <value>-attribut ud fra afsnittets aktuelle nummer i InDesign.

Konverter til tekst

Konverterer opstillinger med nummerering til afsnit, der starter med afsnittets aktuelle nummer som tekst.

Vis HTML efter eksport

Starter browseren, hvis den er tilgængelig.

Billedindstillinger

Kopier billeder

Angiver, hvordan billeder eksporteres til HTML.

Original

Eksporterer det oprindelige billede til undermappen "<dokumentnavn>-web-images". Når denne indstilling er valgt, nedtones alle andre indstillinger.

Optimeret

Giver dig mulighed for at ændre indstillinger for at bestemme, hvordan billedet eksporteres.

Lænke til serversti

I stedet for at eksportere billeder til en undermappe kan du med denne indstilling angive en lokal URL (f.eks. "billeder/"), der vises foran billedfilen. I HTML-koden viser lænkeattributten den sti og det filtypenavn, som du angiver. Denne indstilling er særligt effektiv, når du selv konverterer billeder til webkompatible billeder.

Bevar udseende fra layout

Marker dette for at arve attributterne for billedobjekter fra layoutet.

Opløsning (ppi)

Angiv opløsningen af billederne i ppi (pixel pr. tomme). Mens operativsystemer benytter standardopløsninger på enten 72 ppi eller 96 ppi, ligger opløsningerne for mobilenheder på fra 132 ppi (iPad) til 172 ppi (Sony Reader) til over 300 ppi (iPhone 4). Du kan angive en ppi-værdi for hvert af de valgte objekter. Gyldige værdier er 72, 96, 150 (gennemsnittet for alle e-bogenheder i dag) og 300.

Billedstørrelse

Angiv, om billedstørrelsen skal være fast eller tilpasses i forhold til siden. Relativ i forhold til sidebredde angiver en relativ procentværdi ud fra størrelsen på billedet i forhold til bredden af InDesign-siden. Denne indstilling medfører, at billederne skaleres proportionalt i forhold til bredden af læseområdet.

Billedjustering og -afstand

Angiv billedjustering, venstre, centreret, højre, og mellemrum foran og bagefter.

Indstillingerne gælder for forankrede objekter

Marker dette for at anvende indstillingerne på alle forankrede objekter.

Billedkonvertering

Giver dig mulighed for at vælge, om de optimerede billeder i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Vælg Automatisk for at lade InDesign beslutte, hvilket format der skal bruges i hvert enkelt tilfælde. Hvis du vælger PNG, deaktiveres billedets komprimeringsindstillinger.. Brug PNG til billeder uden tab eller til billeder, der indeholder gennemsigtighed.

GIF-indstillinger (palet)

Giver mulighed for at styre hvordan InDesign håndterer farver, når GIF-filer optimeres. GIF-formatet bruger en begrænset farvepalet, som ikke kan indeholde mere end 256 farver.

Vælg Adaptiv for at oprette en palet med et repræsentativt udvalg af farver i grafikken uden rastersimulering (blanding af små farveprikker for at simulere flere farver). Vælg Web for at oprette en palet med websikre farver, der er en delmængde af Windows- og Mac OS-systemfarver. Vælg System (Win) eller System (Mac) for at oprette en palet ved hjælp af de indbyggede systemfarvepalet. Dette kan resultere i uventede resultater.

Vælg Skærminterlacing for at indlæse billederne progressivt ved at udfylde de manglende linjer. Hvis denne indstilling ikke er valgt, er billedet uskarpt til at begynde med og bliver tydeligere, efterhånden som det når sin fulde opløsning.

JPEG-indstillinger (billedkvalitet)

Bestemmer forholdet mellem komprimering (resulterer i mindre filstørrelser) og billedkvalitet for hvert JPEG-billede, der oprettes. Lav resulterer i den mindste filstørrelse og den laveste billedkvalitet.

JPEG-indstillinger (formateringsmetode)

Afgør, hvor hurtigt JPEG-grafik vises, når den fil, der indeholder billedet, åbnes på internettet. Vælg Proces for at få vist JPEG-billederne gradvist og med flere detaljer, efterhånden som de downloades. (Filer, der oprettes med denne indstilling, er lidt større og kræver mere RAM ved visning). Vælg Grundlinje, hvis hver JPEG-fil først skal vises når den er downloadet helt. En pladsholder vises ved filens placering, indtil filen vises.

Ignorer konverteringsindstillinger for objekt

Ignorerer de indstillinger for objekteksport, der er anvendt på individuelle billeder. Se Anvend indstillinger for objekteksport.

Avancerede indstillinger

Brug området Avanceret til angivelse af indstillinger for CSS og JavaScript.

CSS-indstillinger

Cascading Style Sheets (CSS) er en samling af formateringsregler, der styrer udseendet af indhold på en webside. Når du bruger CSS til formatering af en side, adskilles indhold fra præsentation. Sidens indhold – HTML-koden – findes i selve HTML-filen, mens CSS-reglerne, der definerer hvordan koden præsenteres, findes i en anden fil (et eksternt stylesheet) eller i HTML-dokumentet (som regel i Head-sektionen). Du kan f.eks. angive forskellige skriftstørrelser til markeret tekst, og du kan ved hjælp af CSS styre format og placering af elementer, der befinder sig på blokniveau på en webside.

Integreret CSS

Ved eksport til XHTML kan du oprette en liste over CSS-formater, der vises i Head-afsnittet i HTML-filen med erklæringer (attributter).

Hvis Medtag formatdefinitioner er valgt, forsøger InDesign at matche attributterne for InDesign-tekstformatering med de tilsvarende CSS-attributter. Når denne indstilling ikke er markeret, indeholder HTML-filen tomme erklæringer. Du kan efterfølgende redigere disse erklæringer i Dreamweaver.

Hvis Bevar lokale tilsidesættelser er valgt, medtages lokal formatering som f.eks. kursiv og fed.

Ingen CSS

Hvis du vælger denne indstilling, udelades CSS-sektionen i HTML-filen.

Ekstern CSS (CS5.5)

Angiv URL'en for det eksisterende CSS-typografiark, der normalt er en relativ URL, f.eks. "/styles/style.css". InDesign kontrollerer ikke, om CSS-opsætningen eksisterer eller er gyldig. Du kan bekræfte den eksterne CSS-opsætning ved hjælp af Dreamweaver.

Yderligere CSS (CS6)

Angiv CSS med knappen Tilføj typografiark

JavaScript-indstillinger

Vælg Lænke til eksternt JavaScript for at køre et JavaScript, når HTML-siden åbnes. Angiv URL'en til JavaScript'et. Dette er normalt en relativ URL. InDesign kontrollerer ikke, om JavaScript'et findes eller er gyldigt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online