Du kan bruge maleværktøjerne i Photoshop til at male direkte på en 3D-model lige som på et 2D-lag. Brug markeringsværktøjer til at angive bestemte modelområder som mål, eller lad Photoshop identificere og fremhæve områder, der kan males. Med 3D-menukommandoer kan du rydde områder på en model for at få adgang til og male indre eller skjulte dele.

Ved maling direkte på modellen kan du vælge, hvilket underliggende teksturkort der skal anvendes maling på. Maling anvendes typisk på det spredningsteksturkort, som giver et modelmateriale sine farveegenskaber. Du kan også male på andre teksturkort, f.eks. ujævnhedskortet eller opacitetskortet. Hvis du maler på et modelområde, som mangler den type teksturkort, du maler på, oprettes der automatisk et teksturkort.

Video | Maling i 3D – det næste skridt

Video | Maling i 3D – det næste skridt
Corey Barker sammenligner projiceringsmaling og projiceringsmaling i lag...
Corey Barker

Tilgængelige metoder til 3D-maling

Forskellige malemetoder er egnede til forskellige tilfælde. I Photoshop kan man vælge følgende metoder til 3D-maling:

Direkte 3D-maling: (Standard i Photoshop) Penselstrøg, der udføres i 3D-modelvisningen eller i teksturvisningen, afspejles i realtid i den anden visning. Denne metode til 3D-maling giver høj ydeevne og minimal forvrængning.


Projiceringsmaling i lag: Værktøjet Farveforløb og filtre bruger denne malemetode. Projiceringsmaling i lag omfatter sammenfletning af et malet lag med det underliggende 3D-lag. Under sammenfletningen projicerer Photoshop automatisk malingen på de pågældende målteksturer.


Projiceringsmaling: (Standard i Photoshop Extended CS6) Projiceringsmaling egner sig til maling af flere teksturer samtidigt eller til maling af sømmen mellem to teksturer. Det er imidlertid en mindre effektiv malemetode, og den kan resultere i revner, når du maler komplekse 3D-objekter.

Teksturmaling: Du kan åbne 2D-teksturen og male den direkte.

3D-maling i Photoshop Live
Direkte 3D-maling

Tip til maling af 3D-modeller

 • Hvis modelområdet er skjult, kan du midlertidigt skære blokerende overfladeområder væk. Se Vise overflader, der skal males på.
 • Hvis du maler på buede eller uregelmæssige overflader, kan du få visuel feedback om, hvilke områder der bedst kan modtage maling, inden du maler. Se Identificere malbare områder. Du kan også indstille malingens aftagningsvinkel, som styrer den mængde maling, der anvendes på vinklede overflader. Se Indstille vinkel for aftagende maling.
 • Når der males tekstursømme, gælder et enkelt penselstempel kun for den ene side af sømmen. Flyt midten af penslen over på den anden side af sømmen for at male dens anden side.

Male et objekt i maletilstanden Direkte 3D-maling

 1. Åbn 3D-modellen i 3D-modelvisningen.
 2. Åbn det teksturdokument, du vil male. Det kan du gøre ved at dobbeltklikke på teksturens navn i panelet Lag.
 3. Vælg Vindue > Arranger > Fliseopdel for at se 3D-modelvisning og teksturdokumentet side om side.
 4. Mal 3D-modellen eller teksturdokumentet med brug af penselværktøjet. Dine penselstrøg reflekteres automatisk i den anden visning.

Skifte til tilstanden projiceringsmaling

 1. Opret eller åbn en 3D-model.
 2. Vælg 3D > Brug projiceringsmaling.
 3. Mal din 3D-model.

Bemærk:

I det originale 3D-dokument bruger Photoshop metoden Projiceringsmaling til malehandlinger som standard.

Pak UV'er af en 3D-model ud

Photoshop indeholder en funktion til automatisk udpakning af UV-kort til din 3D-model.

 1. Åbn 3D-modellen.
 2. Vælg 3D > Generér UV'er.
 3. Advarslen Når du bruger Generer UV'er, samkopieres alle maskematerialernes teksturer vises. Klik på OK for at fortsætte.
 4. I dialogboksen Generér UV'er, skal du vælge følgende materiale og udpakningsindstillinger:

Flet materialer

Hvis flere kort – f.eks. diffusions- og ujævnhedskort – findes på en enkelt maske, kan du kombinere dem i ét kort.

Eksempel: Kombiner to forskellige diffusionskort til ét diffusionskort.

Hvis du har flere masker, har de stadig deres eget kort. Hvis du f.eks. har tre separate masker med tre diffusionskort, har du stadig tre separate diffusionskort for hver maske.

Bevar udseende

Bevarer udseendet af 3D-modellen og dens teksturer, når nye UV'er genereres, på bedst mulige måde. Hvis du vælger ikke at aktivere denne indstilling, bevares aktuelle teksturer ikke.

UV-kortstørrelse

Vælg den ønskede størrelse på det genererede UV-kort (pixels x pixels). Du har mulighed for at vælge 128, 256, 512, 1024, 2048 eller 4096.

Lav forvrængning

Bevarer teksturmønsteret mere intakt, men kan oprette flere søm på modeloverfladen.

Færre søm

Minimerer antallet af søm, der vises på modellen. Det kan afhængigt af modellen medføre, at teksturen strækkes eller klemmes mere.

 1. Klik på OK.
 2. Du kan få vist de genererede UV'er under Spredning i panelet Lag.

Bemærk:

Når UV'er til en Fuse model er blevet genereret, flyttes modellen fra den oprindelige placering. Dette er en forventet adfærd i de fleste manipulerede modeller, da den manipulerede placering er forskellig fra placeringen af masken. Modellen skifter til maskeposition, da manipuleringen fjernes, når der genereres UV'er for den pågældende model.

Bemærk:

Hold markøren over lagelementet i panelet Lag for at få vist en af de genererede UV-kort. Dobbeltklik på lagelementet for at åbne UV-kortet i et separat vindue.

Udpege en teksturtype til maling

Du kan udpege otte forskellige teksturtyper til maling:

 1. Med 3D-modellen åben vælger du 3D > Mal på Måltekstur.
 2. Vælg den teksturtype, du vil male.

Bemærk:

I 3D-modeller med flere teksturer er det kun den tekstur, du åbner og begynder at male på, der bliver malet.

Vælg Mal på måltekstur fra menuen i Photoshop
Male en målteksturtype

Male i den ubelyste tilstand

Du kan vælge at male dine 3D-objekter i den ubelyste tilstand. I denne tilstand ignoreres belysningen i din scene, og der lægges rå teksturdata af den pågældende type omkring dine 3D-objekter. Når du maler i den ubelyste tilstand, kan du male uden skygger og med større farvenøjagtighed.

Benyt denne fremgangsmåde:

 1. Vælg Scene i 3D-panelet.
 2. Vælg Overflade i panelet Egenskaber.
 3. Vælg Ubelyst tekstur i pop op-menuen Type.

Vise overflader, der skal males på

Til mere komplekse modeller med indre eller skjulte områder kan du skjule dele af modellen for at få nemmere adgang til de overflader, som du vil male. Hvis du vil påføre maling på instrumentbrættet i en bil, kan du f.eks. midlertidigt fjerne taget eller forruden og derefter zoome inde i bilen for at få et uhindret udsyn.

 1. Marker et område i modellen, som du vil fjerne, ved hjælp af et markeringsværktøj som f.eks. værktøjet Lasso eller Markeringsramme.

 2. Brug en eller flere af følgende 3D-menukommandoer til at vise eller skjule områder i modellen:

  Skjul nærmeste overflade

  Skjuler kun det første lag i modelpolygoner i 2D-markeringen. Hvis du hurtigt vil skrælle overflade af modellen, kan du bruge denne kommando flere gange, mens du holder markeringsområdet aktivt.

  Bemærk:

  Når du skjuler overflader, kan du om nødvendigt rotere modellen for at placere overflader, så de er vinkelrette på dit aktuelle udsyn.

  Skjul kun omsluttede polygoner

  Når kommandoen Skjul nærmeste overflade er valgt, påvirker den kun polygoner, som befinder sig helt inden for markeringen. Når den ikke er valgt, skjuler den polygoner, der berøres af markeringen.

  Inverter synlige overflader

  Gør synlige overflader usynlige og omvendt.

  Vis alle overflader

  Gør alle skjulte overflader synlige igen.

Indstille vinkel for aftagende maling

Når der males på en model, styrer malingens aftagningsvinkel, hvor meget maling der anvendes på en overflade, når den buer væk fra den visning, der vender fremad. Aftagningsvinklen beregnes på grundlag af en "normal" eller lige linje, der stikker ud af den del af modeloverfladen, som vender mod dig. I en sfærisk model af en fodbold er aftagningsvinklen på boldens nøjagtige midtpunkt, når det vender mod dig, f.eks. 0 grader. Når boldens overflade buer væk, forøges aftagningsvinklen op til 90 grader ved boldens kanter.

Indstilling af vinkel for aftagende maling i Photoshop
A. Øje/kameravinkel B. Minimumsvinkel C. Maksimumsvinkel D. Start på udtoning af maling E. Slut på udtoning af maling 
 1. Vælg 3D > Aftagende 3D-maling.

 2. Angiv indstillinger for minimums- og maksimumsvinkel.

  • Det maksimale område for malingens aftagning er 0-90 grader. Ved 0 grader anvendes maling kun på overfladen, hvis den vender direkte fremad, uden aftagningsvinkel. Ved 90 grader kan maling følge en buet overflade som f.eks. en sfære til dens synlige kanter. Med en indstilling på 45 grader er det malede område begrænset til de områder på sfæren, som ikke buer væk med mere end 45 grader.

  • Med minimumsaftagningsvinklen indstilles et område, som maling gradvist udtones inden for, når det nærmer sig den maksimale aftagningsvinkel. Hvis den maksimale aftagningsvinkel f.eks. er 45, og den mindste aftagning er 30, formindskes malingsopaciteten fra 100 til 0 procent mellem 30 og 45 graders aftagning.

Identificere malbare områder

Det fremgår muligvis ikke tydeligt ved blot at se på en 3D-model, om det er muligt at male på visse områder. Eftersom modelvisningen muligvis ikke giver et forhold på 1 til 1 med selve 2D-teksturen, er det anderledes at anvende maling direkte på modellen end at male direkte på et 2D-teksturkort. Hvad der ser ud til at være en lille pensel på modellen, kan rent faktisk være meget større i forhold til teksturen, afhængigt af teksturens opløsning, eller hvor tæt du er på modellen, når du anvender maling.

Gode malbare områder er områder, hvor du kan anvende maling eller andre justeringer på modeloverfladen med den mest ensartede og forudsigelige effekt. I andre områder kan maling være undersamplet eller oversamplet på grund af din vinkel eller afstand fra modeloverfladen.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg 3D > Vælg malbare områder. En markeringsramme fremhæver de bedste områder til maling på modellen.

  • Vælg Malemaske i menuen Forudindstilling i afsnittet Scene i 3Dpanelet.

   I tilstanden Malemaske viser hvid områder, der er gode til maling, blå viser områder, hvor maling vil blive undersamplet, og rød viser områder, hvor maling vil blive oversamplet. (Hvis du vil male på modellen, skal du først skifte fra gengivelsestilstanden Malemaske til en gengivelsestilstand, som understøtter maling, f.eks. Ren).

Bemærk:

De områder, der vælges med Vælg malbare områder, og de malbare områder, der er vist i tilstanden Malemaske, bestemmes delvist af den aktuelle indstilling for Aftagende maling. En højere indstilling for malingsaftagning forøger det malbare område, og en lavere indstilling formindsker det malbare område. Se Indstille vinkel for aftagende maling.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online