Bemærk:

I Photoshop CS6 var 3D-funktionerne en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud.

Oversigt over 3D-panel

Når du vælger et 3D-lag, viser 3D-panelet den tilknyttede 3D-fils komponenter. Den øverste del af panelet indeholder maskerne, materialerne og lysene i filen. Den nederste del af panelet viser indstillinger for den 3D-komponent, der er valgt i den øverste del.

3D-panelet med Scene-indstillinger i Photoshop
3D-panelet med indstillingen Scene vist

A. Viser indstillingerne Scene, Masker, Materialer eller Lys B. Menu med faste indstillinger for gengivelse C. Tilpasning af gengivelsesindstillinger D. Vælg tekstur, der skal males på E. Indstillinger for krydsudsnit F. Slå masker til eller fra G. Tilføj nyt lys H. Slet lys 

Knapperne øverst i 3D-panelet bruges til at filtrere de komponenter, der vises i den øverste del. Klik på knappen Scene for at få vist alle komponenter, klik på Materialer for kun at få vist materialer osv.

Vise 3D-panelet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Vindue > 3D.

  • Dobbeltklik på ikonet 3D-lag  i panelet Lag.

  • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Avanceret 3D.

Filtrere de viste 3D-indstillinger

 1. Klik på knappen Scene, Maske, Materialer eller Lys øverst i 3D-panelet.

Vise eller skjule en 3D-maske eller et 3D-lys

 1. Klik på øjeikonet ud for masken eller lyset i den øverste del af 3D-panelet.

  Bemærk:

  Du kan ikke slå materialevisning til eller fra i 3D-panelet. Hvis du vil vise eller skjule materialer, skal du ændre synlighedsindstillingerne for deres tilknyttede teksturer i panelet Lag. Se Indstillinger for 3D-materialer.

Adgangsindstillinger for 3D-scenen

 1. Klik på knappen Scene.

 2. Hvis scenen ikke allerede er valgt, kan du klikke på den øverst på komponentlisten.

Adgangsindstillinger for en maske, materiale eller lys

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Scene for at vise alle scenekomponenter. Vælg derefter en maske, materiale eller lys i øverste del.

  • Klik på knappen Masker, Materialer eller Lys for midlertidigt kun at vise disse komponenter. Vælg derefter en enkelt maske, et enkelt materiale eller et enkelt lys.

Udvide eller skjule materialer for en maske

 1. Klik på knappen Scene.

 2. Klik på trekanten til venstre for et maskeikon.

Vise grundplanet

Grundplanet er et gitter, der afspejler placeringen af grunden i forhold til 3D-modellen.

 • Hvis du vil se grundplanet, skal du klikke på ikonet Slå til/fra nederst i 3D-panelet og vælge 3D-grundplan.

Bemærk:

Du kan kun bruge ikonet Slå til/fra, hvis OpenGL er installeret på computeren.

Vise eller skjule hjælpelinjer

 1. Klik på ikonet Slå til/fra nederst i 3D-panelet, og vælg 3D-lys

Konturlinje omkring det valgte materiale eller den valgte maske i dokumentvinduet

 1. Klik på ikonet Slå til/fra nederst i 3D-panelet, og vælg 3D-valg.

Når du vælger materialer eller masker i panelet, vises der en farvet konturlinje i dokumentvinduet, som kan hjælpe dig med at identificere det nuværende element.

Bemærk:

Hvis du vil ændre farven på 3D-masker, f.eks. materialer og maskekonturer, kan du tilpasse indstillingerne i afsnittet 3D i dialogboksen Indstillinger.

Optegning af konturer på markerede elementer i Photoshop
Optegning af konturer på markerede elementer i dokumentvinduet

A. Materialer er omkranset af en farvet linje B. Masker af en afgrænsningsramme 

Indstillinger for 3D-scene

Brug indstillinger for 3D-scene til at ændre gengivelsestilstande, vælge en tekstur, der skal males på, eller oprette krydsudsnit. Du får adgang til sceneindstillinger ved at klikke på knappen Scene  i 3D-panelet og derefter vælge elementet Scene øverste i panelet.

Indstillinger for gengivelse

Angiver faste indstillinger for gengivelse for modellen. Klik på Rediger, hvis du vil ændre indstillingerne. Du kan finde yderligere oplysninger under Rediger indstillinger for 3D-gengivelse.

Kvalitet

Vælg en indstilling, som giver den bedste visningskvalitet og samtidig opretholder god ydeevne:

Interaktivt (maling)

Gengiver vha. OpenGL og skærmkortets processor. Resultaterne bliver af høj kvalitet, men mangler detaljerede reflektioner og skygger. På de fleste systemer er denne indstilling bedst til redigering.

Stråleaftegnet udkast

Gengiver vha. processoren på computerens bundkort. Reflektioner og skygger er i kladdekvalitet. Hvis computeren har et kraftigt grafikkort, vil indstillingen Interaktivt sandsynligvis give resultater hurtigere.

Sidste output med stråleaftegnet

Denne indstilling bør kun bruges til det endelige output. Reflektioner og skygger bliver gengivet i deres helhed. Få mere at vide i Gengivelse af en 3D-fil til endeligt output.

Bemærk:

Der tegnes midlertidige fliser tværs over billedet ved en stråleaftegnet gengivelse. Du kan afbryde gengivelsesprocessen ved at klikke med musen eller trykke på mellemrumstasten. Hvis du vil ændre, hvor mange gange der tegnes fliserækker, for at gøre processen hurtigere på bekostning af kvaliteten, skal du ændre tærskelværdien for høj kvalitet under 3D-indstillinger.

Fliser midlertidigt tegnet hen over billedet i Photoshop
Der tegnes midlertidige fliser tværs over billedet ved en stråleaftegnet gengivelse.

Mal på

Brug denne menu til at vælge, hvilket teksturkort der skal males på, når du maler direkte på 3D-modellen. Se 3D-maling.

Bemærk:

Du kan også vælge målteksturen i menuen 3D > 3D-maletilstand.

Global omgivende farve

Angiver, at farven til globalt omgivende lys er synlig på reflekterende overflader. Denne farve interagerer med den omgivende farve for bestemte materialer. Se Indstillinger for 3D-materialer.

Krydsudsnit

Vælg for at oprette et plant krydsudsnit, som kan skære modellen i en vinkel, som du vælger. Giver mulighed for at skære gennem en model og se indholdet indvendigt. Se Vise krydsudsnit.

Vise krydsudsnit

Du kan få vist et krydsudsnit af en 3D-model ved at gennemskære den med et usynligt plan, der skærer gennem modellen ved enhver vinkel, og som kun viser indhold på den ene side af planet.

 1. Vælg Krydsudsnit i den nederste del af fanen Scene.

 2. Vælg indstillinger for justering, placering og retning:

  Plan

  Vælg for at vise det skæringsplan, som opretter krydsudsnittet. Du kan vælge planfarver og -opacitet.

  Skæring

  Vælg for at fremhæve det område i modellen, som krydsudsnittets plan gennemskærer. Klik på farveprøven for at vælge fremhævningsfarven.

  Vend krydsudsnit

  Ændrer det viste område af modellen til den modsatte side af det gennemskærende plan.

  Forskydning og Hældning

  Brug forskydning til at ændre planet langs dets akse, men uden at ændre dets hældning. Ved en standardforskydning på 0 gennemskærer planet 3D-modellen på dens midtpunkt. Ved maksimal positiv eller negativ forskydning flytter planet forbi alle skæringspunkter med modellen. Brug hældningsindstillinger til at rotere planet op til 3600 i en af de mulige hældningsretninger. For en bestemt akse roterer hældningsindstillingerne planet langs de andre to akser. Et plan, der er justeret til y-aksen, kan f.eks. roteres omkring x-aksen (Hældning 1) eller z-aksen (Hældning 2).

  Justering

  Vælg en akse (x, y eller z) til det gennemskærende plan. Planet er vinkelret på den valgte akse.

Anvende forskellige gengivelsestilstande på hvert krydsudsnit

Du kan variere gengivelsesindstillingerne for hver side af et krydsudsnit for at kombinere forskellige visninger af den samme 3D-model, f.eks. Trådramme med Ren.

 1. Vælg Krydsudsnit, og vælg derefter de ønskede indstillinger i den nederste del af fanen Scene. De aktuelle gengivelsesindstillinger anvendes på det synlige krydsudsnit.

 2. Klik på Gengivelsesindstillinger, eller vælg 3D > Gengivelsesindstillinger.

 3. Klik øverst i dialogboksen på knappen Krydsudsnit , der ikke er valgt i øjeblikket.

  Alle gengivelsesindstillinger er som standard slået fra for det alternative krydsudsnit, hvilket får det til at se usynligt ud.

 4. Vælg gengivelsesindstillinger for det alternative krydsudsnit, og klik på OK.

Indstillinger for 3D-maske

Hver maske i 3D-modellen vises på en separat linje i øverste del af 3D-panelet. Vælg en maske for at få adgang til maskeindstillinger og -oplysninger i den nederste del af 3D-panelet.

Oplysningerne omfatter antallet af materialer og teksturer, der er anvendt på masken, samt antallet af knudepunkter og flader, som den indeholder. Du kan også angive følgende indstillinger for maskevisning:

Bemærk:

Indstil lyset, og vælg Stråleaftegnet for at se skygger. Se Indstillinger for 3D-scene.

Opsamlingsskygger

Styrer, om den valgte maske viser skygger fra andre masker på sine flader.

Bemærk:

Hvis der skal opsamles skygger fra grundplanet på masker, skal du vælge 3D > Grundplan som skyggeindsamler. Hvis disse skygger skal justeres i forhold til objekterne, skal du vælge 3D > Fastgør objektet på grundplanet

Skyggeeffekt

Styrer, om den valgte maske kaster skygger på andre maskeflader.

Usynlig

Skjuler masken, men viser evt. skygger på dens overflade.

Skyggeopacitet

Styrer, hvor bløde skyggerne, som kastes af den valgte maske, skal være. Denne indstilling er praktisk, når 3D-objekter blandes med lagene nedenunder.

Vise eller skjule en maske

 1. Klik på øjeikonet ud for et maskenavn i den øverste del af 3D-panelet.

Manipulere enkelte masker

Brug maskeplaceringsværktøjerne til at flytte, rotere eller skalere en valgt maske uden at flytte hele modellen. Placeringsværktøjerne fungerer på samme måde som de generelle 3D-placeringsværktøjer i panelet Værktøjer. Oplysninger om hvert værktøj finder du i Flytte, rotere eller skalere en 3D-model.

 1. Vælg en maske i øverste del af 3D-panelet. Den valgte maske fremhæves med en rød boks i panelets nederste del.

 2. Vælg og brug et maskeplaceringsværktøj i den nederste del af panelet for at flytte masken.

Bemærk:

Hvis du vil manipulere hele modellen, mens en enkelt maske er valgt, skal du bruge 3D-værktøjerne i panelet Værktøjer.

Indstillinger for 3D-materialer

Den øverste del af 3D-panelet indeholder de materialer, der er brugt i 3D-filen. Et eller flere materialer kan bruges til at oprette modellens generelle udseende. Hvis en model indeholder flere masker, kan der være et bestemt materiale knyttet til hver maske. Det er også muligt at lave en model af en enkelt maske, men bruge forskellige materialer i forskellige områder.

Valgt materiale og dets tilknyttede teksturkort i Photoshop
Et valgt materiale og dets tilknyttede teksturkort.

A. Viser indstillingerne materialer B. Valgt materiale C. Materialevælger D. Værktøj til at slippe og vælge materiale E. Menuikon for teksturkort F. Teksturkorttyper 

Når der er valgt et materiale i den øverste del af 3D-panelet, viser den nederste del de bestemte teksturkort, der bruges af dette materiale. Nogle teksturtyper, f.eks. Spredning og Ujævnhed, får normalt den farve eller det mønster, som opretter teksturen, fra en 2D-fil. I forbindelse med andre teksturtyper kræves der ikke nødvendigvis en separat 2D-fil. Du kan f.eks. justere Glans, Lysskær, Opacitet og Reflektion direkte ved at angive en værdi.

Teksturkortene, der bruges af et materiale, vises som Teksturer i panelet Lag og er grupperet efter teksturkortkategorien.

Bemærk:

Hvis du vil se en miniatureudgave af et teksturkort, skal du holde markøren over navnet på teksturen (f.eks. Refleksion eller Belysning).

Spredning

Materialets farve. Spredningskortet kan være en ren farve eller 2D-indhold. Farveprøveværdien for Spredning indstiller spredningsfarven, hvis du vælger at flytte spredningsteksturkortet. Du kan også oprette et spredningskort ved at male direkte på modellen. Se 3D-maling.

Opacitet

Forøger eller formindsker materialets opacitet (0-100 %). Du kan bruge et teksturkort eller den lille skydeknap til at styre opaciteten. Teksturkortets gråtoneværdier styrer materialets opacitet. Hvide værdier opretter fuldstændig opacitet, og sorte værdier opretter fuldstændig gennemsigtighed.

Ujævnhed

Opretter ujævnheder i materialeoverfladen uden at ændre den underliggende maske. Et ujævnhedskort er et gråtonebillede, hvori lysere værdier opretter hævede overfladeområder, og mørkere værdier opretter fladere overfladeområder. Du kan oprette eller indlæse en ujævnhedskortfil eller begynde at male på modellen for automatisk at oprette en ujævnhedskortfil. Se 3D-maling.

Feltet Ujævnhed forøger eller formindsker graden af ujævnhed. Det er kun aktivt, hvis der findes et ujævnhedskort. Indtast et tal i feltet, eller brug den lille skydeknap for at forøge eller formindske ujævnhedsstyrken.

Bemærk:

Ujævnheden er mest udtalt, når en overflade ses lige på i stedet for i en vinkel.

Normal

Som en ujævnhedskorttekstur forøger et normalt kort overfladedetaljerne. I modsætning til et ujævnhedsteksturkort, som er baseret på et gråtonebillede med en enkelt kanal, er et normalt kort baseret på et billede med flere kanaler (RGB). Værdierne af de enkelte farvekanaler repræsenterer x-, y- og z-komponenterne i et normalt kort på modeloverfladen. Et normalt kort kan bruges til at udjævne overfladerne på lave polygonmasker.

Bemærk:

I Photoshop benyttes der normale World Space-kort, som er de hurtigste at behandle.

Miljø

Gemmer billedet af det miljø, der omgiver 3D-modellen. Miljøkort anvendes som sfæriske panoramaer. Indholdet af miljøkortet kan ses i modellens reflekterende områder.

Bemærk:

Du kan forhindre et miljøkort i at blive reflekteret på et givet materiale ved at ændre Refleksionsevne til 0 %, tilføje et refleksionsevnekort, som afmasker materialeområdet, eller fjerne miljøkortet for det pågældende materiale.

Reflektion

Forøger andre objekters refleksion i 3D-scenen, og miljøkortet, på materialeoverfladen.

Belysning

Definerer en farve, der ikke er afhængig af belysning for at blive vist. Opretter den effekt, at 3D-objektet belyses indefra.

Glans

Definerer mængden af lys fra en kilde, som reflekteres fra overfladen og tilbage til beskueren. Du kan justere glansen ved at angive en værdi i feltet eller bruge skydeknappen. Hvis du opretter et separat glanskort, styrer farveintensiteten i kortet glansen i materialet. Sorte områder opretter fuld glans, hvide områder fjerner al glans, og mellemværdier reducerer størrelsen på et højlys.

Lysskær

Definerer spredningen af det reflekterede lys, der genereres af indstillingen Glans. Lav glansfuldhed (høj spredning) producerer mere synligt lys, med mindre fokus. Høj glansfuldhed (lav spredning) producerer mindre synligt lys og mere klart, skarpt højlys.

Eksempler på forskellige procentdele af glans og lysskær i Photoshop
Justering af Glans (tallet til venstre) og Lysskær (tallet til højre)

Bemærk:

Hvis et 3D-objekt har mere end de ni teksturtyper, som Photoshop understøtter, vises yderligere teksturer i panelet Lag og på listen 3D-maletilstand. (Du kan få vist sidstnævnte ved at vælge 3D > 3D-maletilstand eller bruge menuen Mal på i afsnittet Scene i 3D-panelet

Spejlende

Den farve, der vises for spejlende egenskaber (f.eks. højlys-glans og glansfuldhed).

Omgivende

Angiver, at farven til omgivende lys er synlig på reflekterende overflader. Denne farve interagerer med den globale omgivende farve for hele scenen. Se Indstillinger for 3D-scene.

Brydning

Indstiller brydningsindekset, når scenens kvalitet er indstillet til Stråleaftegnet, og indstillingen Brydninger er valgt (3D > Gengivelsesindstillinger, dialogboksen Fladegengivelse). Brydning er ændringen i lysretning, der forekommer ved skæringspunktet mellem to medier (f.eks. luft og vand) med forskellige brydningsindeks. Standardværdien for nye materialer er 1,0 (den omtrentlige værdi for luft).

Indsamle materialeprøver fra og anvende materialer direkte på objekter

3D-værktøjet til at slippe materialer fungerer stort set på samme måde som den almindelige malerspand, dvs. du kan tage farveprøver og anvende dem direkte på 3D-objekter.

 1.  Vælg 3D-værktøj til at slippe materiale i 3D-panelet.

 2.  Hold markøren over 3D-objektet i dokumentvinduet. Når det materiale, du vil bruge, er vist, skal du trykke på Alt og klikke (Windows) eller på Alternativ og klikke (Mac OS).

 3.  Flyt markøren hen over konturen på det materiale, du vil ændre, og klik.

Bemærk:

Du kan se et eksempel på et materiale med konturlinjer i Konturlinje omkring det valgte materiale eller den valgte maske i dokumentvinduet.

Vælge materialer direkte på objekter

 1.  I 3D-panelet skal du holde 3D-værktøj til at slippe materiale nede og vælge 3D-værktøj til at vælge materiale .

 2.  Hold markøren over 3D-objektet i dokumentvinduet. Når materialet er markeret med en konturlinje, skal du klikke.

Sådan anvendes, gemmes og indlæses faste materialeindstillinger

Du kan bruge de faste indstillinger for materialer til hurtigt at anvende en gruppe teksturindstillinger. Standardforudindstillingerne omfatter en række almindelige materialer som stål, stof og træ.

Anvend, gem og indlæs faste materialeindstillinger i Photoshop
Klik på materialeeksemplet for at åbne pop up-panelet med faste indstillinger.

 1. Klik på materialeeksemplet i 3D-panelet.

 2. Gør et af følgende i pop up-panelet med faste indstillinger:

  • Dobbeltklik på miniatureeksemplet for at anvende den pågældende faste indstilling.

  • Hvis du vil oprette en fast indstilling med de nuværende teksturindstillinger, skal du klikke på pop op-menuikonet og vælge Nyt materiale.

  • Hvis du vil omdøbe eller slette den markerede faste indstilling, skal du klikke på pop up-menuikonet og vælge enten Omdøb eller Slet materiale.

  • Hvis du vil gemme den nuværende gruppe af faste indstillinger, skal du klikke på pop up-menuikonet og vælge Gem materialer.

  • Hvis du vil redigere den viste gruppe, skal du klikke på pop up-menuikonet. Vælg derefter Nulstil materialer, hvis du vil gendanne en gemt gruppe, Indlæs materialer, hvis du vil tilføje en gemt gruppe, eller på Erstat materialer.

Oprette et teksturkort

 1. Klik på mappeikonet ved siden af teksturkorttypen.

 2. Vælg Ny tekstur.

 3. Indtast navn, dimensioner, opløsning og farvetilstand for det nye kort, og klik derefter på OK.

  Bemærk:

  Hvis du vil matche et eksisterende teksturkorts størrelsesforhold, skal du vise dets dimensioner ved at placere musemarkøren over teksturkortets navn i panelet Lag.

  Navnet på det nye teksturkort vises ud for teksturkorttypen i panelet Materialer. Det føjes også til teksturlisten under 3D-laget i panelet Lag. Standardnavnet er den teksturkorttype, der er tilføjet materialenavnet.

Indlæse et teksturkort

Du kan indlæse en eksisterende 2D-teksturfil til en af de ni tilgængelige teksturkorttyper.

 1. Klik på mappeikonet ved siden af teksturtypen.

 2. Vælg Indlæs tekstur, vælg og åbn derefter 2D-teksturfilen.

Oprette et ujævnhedsteksturkort

Et ujævnhedsteksturkort fyldt med en neutral gråtoneværdi giver et større område, når der males på kortet.

 1. Klik på farveprøven Indstil baggrundsfarve i panelet Værktøjer.

 2. Indstil lysstyrken til 50 % og R-, G- og B-værdier til ens værdier i farvevælgeren. Klik på OK.

 3. Klik på mappeikonet ud for Ujævnhed i 3D-panelet.

 4. Vælg Ny tekstur.

 5. Vælg følgende indstillinger i dialogboksen Ny:

  • Vælg Gråtone under Farvetilstand

  • Vælg Baggrundsfarve i Baggrundsindhold.

  • (Valgfrit) Indstil Bredde og Højde til at stemme overens med dimensionerne for spredningsteksturkortet til materialet.

 6. Klik på OK.

Ujævnhedsteksturkortet oprettes og tilføjes de teksturkortfiler, der er anført i panelet Materialer. Det vises også som en tekstur i panelet Lag.

Åbne et teksturkort til redigering

 1. Klik på billedikonet , og vælg Åbn tekstur.

  Teksturkortet åbnes som et Smart Object i sit eget dokumentvindue. Gør 3D-modellens dokumentvindue aktivt efter redigering af teksturen for at se opdateringer af modellen. Se Redigering af teksturer i 3D.

Slette et teksturkort

 1. Klik på billedikonet ud for teksturtype.

 2. Vælg Fjern tekstur.

Bemærk:

Hvis den slettede tekstur er en ekstern fil, kan du indlæse den igen med kommandoen Indlæs tekstur i teksturkortmenuen. For teksturer, der henvises til internt af 3D-filen, kan du vælge Fortryd eller Et trin tilbage for at gendanne en slettet tekstur.

Redigere teksturegenskaber

Et teksturkort anvendes på et bestemt overfladeområde på modellen, afhængigt af dens parametre for UV-kortlægning. Du kan om nødvendigt justere UV-skala og -forskydning for at forbedre den måde, som teksturen knyttes til modellen på.

 1. Klik på billedikonet ud for teksturtype.

 2. Vælg Rediger egenskaber.

 3. Vælg et mållag, og angiv værdier for UV-skalering og -forskydning. Du kan angive værdier direkte eller bruge de små skydeknapper.

  Mål

  Bestemmer, om indstillinger anvendes på et bestemt lag eller det sammensatte billede.

  U- og V-skala

  Tilpasser størrelsen på tilknyttede teksturer. Formindsk værdien for at oprette et gentagelsesmønster.

  U- og V-forskydning

  Ændrer placeringen af tilknyttede teksturer.

Indstillinger for 3D-lys

3D-lys belyser modeller fra forskellige vinkler og tilføjer realistisk dybde og skygge.

Tilføje eller slette enkelte lys

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i 3D-panelet:

  • Hvis du vil tilføje et lys, skal du klikke på knappen Opret et nyt lys  og vælge lystypen:

   • Punktlys skinner i alle retninger ligesom lyspærer.

   • Spotlights skinner i en kegleform, som kan justeres.

   • Uendelige lys skinner fra et retningsplan som f.eks. sollys.

   • Billedbaserede lys overfører et oplyst billede på 3D-scenen.

  • Hvis du vil slette et lys, skal du markere det på listen øverst i afsnittet Lys . Klik derefter på knappen Slet  nederst i panelet.

Justere lysegenskaber

 1. Marker et lys på listen i afsnittet Lys  i 3D-panelet.

 2. I den nederste del af panelet kan du indstille følgende muligheder:

  Forudindstilling

  anvender en gemt gruppe lys og indstillinger. (Se Sådan gemmes, erstattes eller tilføjes grupper af lys).

  Lystype

  Du kan vælge mellem de muligheder, der er beskrevet i Tilføje eller slette enkelte lys.

  Intensitet

  Justerer lysstyrken.

  Farve

  Definerer lysets farve. Klik i boksen for at få adgang til farvevælgeren.

  Billede

  I forbindelse med billedbaserede lys angives en bitmap- eller 3D-fil. (Hvis du vil opnå dramatiske effekter, kan du prøve at bruge 32-bit HDR-billeder).

  Opret skygger

  Kaster skygger fra forgrundsflader på baggrundsflader, fra en enkelt maske på sig selv eller fra én maske på en anden. Deaktivering af denne indstilling forbedrer ydelsen en anelse.

  Blødhed

  Slører kanten på skygger og producerer en gradvis aftagning.

 3. Angiv disse ekstraindstillinger for punktlys eller spotlights:

  Hotspot

  (Kun spotlights) Indstiller bredden på lysets skarpe midtpunkt.

  Aftagning

  (Kun spotlights) Indstiller lysets udvendige bredde.

  Brug dæmpning

  Indstillingerne Indvendigt og Udvendigt bestemmer dæmpningskeglen, og hvor hurtigt lysintensiteten formindskes, efterhånden som afstanden fra objekter forøges. Når et objekt er tættere på end den indvendige grænse, har lyset fuld styrke. Når et objekt er længere væk end den udvendige grænse, har lyset nul styrke. Ved en mellemafstand dæmpes lyset lineært fra fuld styrke til nul.

  Bemærk:

  Placer markøren over dæmpningsindstillingerne Hotspot, Aftagning samt Indvendigt og Udvendigt. Røde konturer i ikonet til højre angiver det påvirkede lyselement.

Placere lys

 1. Vælg en af følgende i afsnittet Lys  i 3D-panelet:

  Rotation, værktøj

  (Spotlight, uendelige og billedbaserede lys) Roterer lys og bevarer samtidig dets placering i 3D-rum.

  Bemærk:

  Hvis du hurtigt vil rette et lys mod et bestemt område, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke i dokumentvinduet.

  Panoreringsværktøj

  (Kun spotlights og punktlys) Flytter lyset til en anden placering i det samme 3D-plan.

  Værktøjet Flyt skydeknappen 

  (Kun spotlights og punktlys) Flytter lyset til et andet 3D-plan.

  Punktlys ved startpunkt 

  (Kun spotlight) Retter lyset mod modellens centrum.

  Flyt til aktuel visning 

  Placerer lys i den samme position som kameraet.

Bemærk:

Hvis du vil placere billedbaserede lys helt nøjagtigt, skal du bruge 3D-akse, hvor billedet foldes omkring en sfære. (Se 3D-akse.)

Tilføje hjælpelinjer for lys

Hjælpelinjer for lys giver rumlige referencepunkter til dine justeringer. Disse hjælpelinjer reflekterer typen, vinklen og dæmpningen for hvert lys. Punktlys vises som en kugle, spotlights som en kegle og uendelige lys som en linje.

 1. Klik på ikonet Slå til/fra nederst i 3D-panelet, og vælg 3D-lys.

Bemærk:

Du kan ændre hjælpelinjefarven i afsnittet 3D i dialogboksen Indstillinger.

Forskellige hjælpelinjer for lys i Photoshop
Hjælpelinjer for lys:

A. Punktlys B. Spotlight C. Uendeligt lys 

Gemme, erstatte eller tilføje grupper af lys

Hvis du vil gemme grupper af lys til senere brug, skal du gemme dem som faste indstillinger. Hvis du vil medtage den faste indstilling i andre projekter, skal du enten føje den til eller erstatte det eksisterende lys.

 1. Vælg en af følgende kommandoer i menuen  i 3D-panelet:

  Gem forudindstilling for lys

  Gemmer den aktuelle gruppe lys som en forudindstilling, som du kan indlæse igen med følgende kommandoer.

  Tilføj lys

  Føjer en forudindstilling for lys, som du vælger, til de eksisterende lys.

  Erstat lys

  Erstatter de eksisterende lys med en forudindstilling, som du vælger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online