Luettelomerkit ja numerointi

Luettelomerkittyjen tai numeroitujen luetteloiden luominen

Luettelomerkityissä luetteloissa jokaisen kappaleen alussa on luettelomerkki. Numeroiduissa luetteloissa kappaleet alkavat ilmaisulla, joka sisältää numeron tai kirjaimen ja erottimen, kuten pisteen tai sulkumerkin. Numeroidun luettelon numerot päivittyvät automaattisesti, kun luettelon kappalemäärä muuttuu. Voit muuttaa luettelomerkin tai numeroinnin tyyliä, erotinta, kirjasinmääritteitä ja merkkityylejä sekä sisennyksen tyyliä ja syvyyttä.

Luettelomerkkejä ja numeroita ei voi valita tekstityökalulla. Voit muokata muotoilua ja sisennystä Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunassa, Kappale-välilehdessä tai Kappaletyylit-valintaikkunan Luettelomerkit ja numerointi -osassa (jos luettelomerkit tai numerot liittyvät johonkin tyyliin).

Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot

Luettelomerkityn tai numeroidun luettelon voit luoda kätevästi kirjoittamalla luettelon, valitsemalla sen ja valitsemalla sitten Ohjaus-välilehdestä Luettelomerkitty luettelo tai Numeroitu luettelo. Näillä painikkeilla voit ottaa luettelon käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä vaihdella luettelomerkkien ja numeroiden välillä. Voit myös liittää luettelomerkit ja numeroinnit kappaletyyliin ja koota luetteloita määrittämällä tyylejä kappaleisiin.

Huomautus:

Automaattisesti luotuja luettelo- ja numeromerkkejä ei lisätä tekstiin, joten ne eivät näy tekstihakutuloksissa eikä niitä voi valita tekstityökalulla, ellei niitä muunneta tekstiksi. Luettelomerkit ja numerointi eivät näy myöskään juttueditorissa (paitsi kappaletyylisarakkeessa).

 1. Valitse luettelon muodostavat kappaleet tai napsauta kohtaa, josta haluat luettelon alkavan.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Ohjaus-välilehden Luettelomerkitty luettelo -painiketta  tai Numeroitu luettelo -painiketta  (Kappale-tilassa). Avaa Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkuna pitämällä Alt- (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) alhaalla napsauttaessasi painiketta.

  • Valitse Kappale-välilehdestä tai Komento-paneelista Luettelomerkit ja numerointi. Valitse luettelotyypiksi joko Luettelomerkit tai Numerot. Määritä haluamasi asetukset ja valitse OK.

  • Käytä luettelomerkit ja numeroinnin sisältävää kappaletyyliä.

 3. Voit jatkaa luetteloa seuraavaan kappaleeseen siirtämällä lisäyskohdan luettelon loppuun ja painamalla Enter- tai Return-näppäintä.
 4. Päätä luettelo (tai luettelon osa, jos luettelon on tarkoitus jatkua jäljempänä jutussa) valitsemalla uudelleen Luettelomerkitty luettelo tai Numeroitu luettelo Ohjauspaneelista tai valitsemalla Luettelomerkit ja numerointi Kappale-paneelivalikosta.

Luettelomerkityn tai numeroidun luettelon muotoileminen

 1. Valitse muokattavat luettelomerkityt tai numeroidut kappaleet tekstityökalulla .
 2. Avaa Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkuna jollakin seuraavista tavoista:
  • Valitse Kappale-tilassa olevan Ohjaus-välilehden tai Kappale-välilehden Luettelomerkit ja numerointi.

  • Napsauta joko Luettelomerkitty luettelo -painiketta  tai Numeroitu luettelo -painiketta  pitäen Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla.

 3. Tee jokin seuraavista toimista Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunassa:
  • Vaihda luettelomerkki.

  • Muuta numeroidun luettelon asetusta.

  • Valitse numero- tai luettelomerkkityyli Merkkityyli-luettelosta.

 4. Voit muuttaa luettelomerkin tai numeron paikkaa määrittämällä jonkin seuraavista:

  Tasaus

  Tasaa luettelomerkit tai numerot vasemmalle, keskelle tai oikealle numeroille varatun vaakasuuntaisen tilan puitteissa. (Jos tämä tila on kapea, näiden kolmen asetuksen välinen ero on mitätön.)

  Vasen sisennys

  Määrittää, miten kauas ensimmäisen rivin jälkeen tulevat rivit sisennetään.

  Ensirivin sisennys

  Määrittää, mihin luettelomerkki tai numero tulee.

  Suurenna ensirivin sisennysarvoa, jos haluat pitkien luetteloiden välimerkkien olevan tasattu. Jos haluat esimerkiksi luettelonumeroinnissa numeroiden 9. ja 10. olevan tasattu pisteeseen, vaihda tasaus oikealle ja kasvata vähitellen ensirivin sisennystä, kunnes numerot on tasattu haluamallasi tavalla (varmista, että esikatselu on käytössä).

  Jos haluat luoda riippuvan sisennystehosteen, määritä positiivinen arvo (kuten 2p0) vasemmalle tasaukselle ja määritä sitten vastaava negatiivinen arvo (kuten -2p0) ensirivin sisennykselle.

  Sijaintiasetukset

  Huomautus:

  Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunan Vasen sisennys-, Ensirivin sisennys- ja Sarkaimen sijainti -asetukset ovat kappalemääritteitä. Tämän vuoksi näiden asetusten muuttaminen Kappale-välilehdessä muuttaa myös luettelomerkityn ja numeroidun luettelon muotoilua

  Sarkaimen sijainti

  Aktivoi sarkaimen sijainnin ja luo tilan luettelomerkin tai numeron ja luettelokohdan alun välille.

Luettelomerkit ja numerot perivät oletusarvoisesti osan tekstimuotoilustaan sen kappaleen ensimmäisestä merkistä, johon ne liitetään. Jos jonkin kappaleen ensimmäinen merkki poikkeaa muiden kappaleiden ensimmäisistä merkeistä, numerointi tai luettelomerkki on erilainen kuin muussa luettelossa. Jos tämä ei ole haluamasi muotoilu, luo numeroille tai luettelomerkeille merkkityyli ja määritä se luetteloon Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunan kautta.

Jos vaiheen 3 ensimmäinen sana on kursivoitu, myös numerointi kursivoituu, ellet luo numeroille merkkityyliä ja määritä sitä luetteloon.

Luettelomerkkien vaihtaminen

Jos et halua käyttää valmiita luettelomerkkejä, voit lisätä uusia luettelomerkkejä Luettelomerkki-ruudukkoon. Luettelomerkit vaihtelevat kirjasinlajeittain. Voit määrittää, muistetaanko lisäämäsi luettelomerkin kirjasin.

Jos haluat käyttää luettelomerkissä tiettyä kirjasinta (kuten Dingbat-merkkien osoittavaa kättä), varmista, että luettelomerkki muistaa tämän kirjasimen. Perusluettelomerkin kirjasinta sen sijaan ei kannata muistaa, koska useimmissa kirjasimissa on oma perusluettelomerkki. Jos valitset luettelomerkkiasetukseksi Muista kirjasin, lisäämäsi luettelomerkki voi käyttää joko Unicode-arvoa ja tiettyä kirjasinperhettä tai pelkkää Unicode-arvoa.

Huomautus:

Vain Unicode-arvoon viittaavien luettelomerkkien (ei muistettua kirjasinta) yhteydessä näkyy punainen ”u”-merkki.

Luettelomerkit ja numerointi ‑valintaikkuna

A. Luettelomerkki, kirjasinta ei muisteta B. Luettelomerkki, kirjasin muistetaan 

Luettelomerkin vaihtaminen

 1. Valitse Ohjaus- tai Kappale-paneelivalikosta Luettelomerkit ja numerointi.
 2. Valitse Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunassa luettelotyypiksi Luettelomerkit.
 3. Valitse jokin muu luettelomerkki ja sitten OK.

Luettelomerkin lisääminen

 1. Valitse Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunassa luettelotyypiksi Luettelomerkit. Valitse sitten Lisää.
 2. Valitse kuvio, jota haluat käyttää luettelomerkkinä. (Eri kirjasinperheet ja kirjasintyylit sisältävät eri kuvioita.)
 3. Jos haluat uuden luettelomerkin muistavan valitun kirjasimen ja tyylin, valitse Muista luettelomerkin kirjasin.
 4. Valitse Lisää.
Huomautus:

Luettelomerkkien luettelo tallennetaan julkaisuun kappale- ja merkkityylien tavoin. Kun liität tai lataat kappaletyylejä toisesta julkaisusta, näissä tyyleissä käytetyt luettelomerkit näkyvät Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunassa muiden nykyiseen julkaisuun määritettyjen luettelomerkkien ohella.

Luettelomerkin poistaminen

 1. Valitse Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunassa luettelotyypiksi Luettelomerkit.
 2. Valitse poistettava luettelomerkki. Valitse Poista. (Ensimmäistä oletusluettelomerkkiä ei voi poistaa.)

Numeroidun luettelon asetusten muuttaminen

Numeroidun luettelon numerot päivittyvät automaattisesti, kun luettelon kappalemäärä muuttuu. Kappaleet, jotka kuuluvat samaan luetteloon, numeroidaan järjestyksessä. Näiden kappaleiden ei tarvitse olla peräkkäisiä, kun kappaleille määritetään luettelo.

Voit myös luoda monitasoisia luetteloita, joissa luettelokohdat numeroidaan jäsennysmuodossa ja sisennetään eri asteilla.

 1. Avaa Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkuna.
 2. Valitse haluamasi numerointitapa Numerointityyli-kohdan Muoto-valikosta.
 3. Käytä Numero-ruudussa joko oletusilmausta, eli pistettä (.) ja sarkainta (^t), tai koosta oma numeroilmaisu. Jos haluat luoda numeroilmaisun, poista numeron metamerkin (^#) jäljessä oleva piste ja tee jokin seuraavista:
  • Kirjoita merkki (esimerkiksi loppusulkumerkki) tai enemmän kuin yksi merkki pisteen tilalle.
  Huomautus:

  Voit lisätä myös täysleveän erottimen puolileveän piste-erottimen sijaan, josta on hyötyä erityisesti pystysuuntaisessa tekstissä.

  • Valitse jokin vaihtoehto (kuten Em-viiva tai Ellipsit) Lisää erikoismerkki -valikosta.

  • Kirjoita sana tai merkki numeron metamerkin edelle. Jos esimerkiksi haluat numeroida kysymyksiä luetteloon, voit lisätä sanan Kysymys.

 4. Valitse ilmauksen merkkityyli. (Valitsemaasi tyyliä käytetään koko numeroilmaisussa, ei vain numerossa.)
 5. Valitse Tila-kohdasta jokin seuraavista asetuksista:

  Jatka edellisestä numerosta

  Numeroi luettelot järjestyksessä.

  Aloita kohdasta

  Aloittaa numeroinnin tekstikenttään kirjoittamastasi numerosta tai muusta arvosta. Kirjoita numero, älä kirjainta, vaikka luettelossa käytettäisiin numeroinnissa kirjaimia tai roomalaisia numeroita.

 6. Määritä muut haluamasi asetukset ja valitse sitten OK.

Määritetyt luettelot

Määritetty luettelo voidaan keskeyttää muilla kappaleilla tai luetteloilla, ja luettelo voi jatkua eri juttuihin ja eri julkaisuihin kirjassa. Määritettyjen luetteloiden avulla voit esimerkiksi luoda koko julkaisun kattavan monitasoisen jäsennyksen tai juoksevan luettelon numeroitujen taulukoiden nimistä. Voit määrittää luetteloita myös keskenään sekoitettaville erikseen numeroiduille tai luettelomerkityille kohteille. Esimerkiksi kysymys- ja vastausluettelossa voit määrittää yhden luettelon kysymysten numerointia varten ja toisen vastausten numerointia varten.

Määritettyjen luetteloiden avulla seurataan kappaleita numerointitarkoituksessa. Kun luot numeroinnille kappaletyylin, voit määrittää tyylin määritettyyn luetteloon. Tällöin kappaleet numeroidaan tällä tyylillä sen perusteella, missä ne ovat määritetyssä luettelossa. Ensimmäiseksi näkyvälle kappaleelle annetaan numero 1 (Taulukko 1) ja seuraavalle kappaleelle annetaan numero 2 (Taulukko 2), vaikka se olisi vasta monen sivun päässä. Koska kumpikin kappale kuuluu samaan määritettyyn luetteloon, ne voidaan numeroida järjestyksessä riippumatta siitä, kuinka kaukana toisistaan ne ovat julkaisussa tai kirjassa.

Määritä uusi luettelo jokaiselle numeroitavalle kohdetyypille, esimerkiksi vaiheittaisille ohjeille, taulukoille ja kuville. Määrittämällä useita luetteloita voit keskeyttää yhden luettelon toisella luettelolla ja säilyttää numeroinnin kummassakin luettelossa.

Huomautus:

Jos luettelokohteita esiintyy ketjuttamattomissa kehyksissä samalla sivulla, kohteet numeroidaan siinä järjestyksessä, jossa tekstikehykset lisätään sivulle. Jos haluat järjestää tekstikehykset uudelleen, leikkaa ja liitä kehykset yksitellen luetteloon haluamassasi järjestyksessä.

Määritettyjen luetteloiden avulla voit katkaista yhden luettelon toisella.

Luettelon määrittäminen

 1. Valitse Teksti > Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot > Määritä luetteloita.
 2. Valitse Määritä luetteloita -valintaikkunasta Uusi.
 3. Anna luettelolle nimi ja valitse, haluatko jatkaa numerointia eri juttujen välillä ja jatkaa numerointia kirjan aiemmista julkaisuista.
 4. Valitse OK kaksi kertaa.

Kun olet määrittänyt luettelon, voit käyttää sitä kappaletyylissä, kuten taulukkojen, kuvien tai järjestyksessä olevien luetteloiden tyylissä. Voit käyttää sitä myös Ohjaus- ja Kappale-välilehtien kautta.

Huomautus:

Jotkut luettelot määritetään automaattisesti. Kun esimerkiksi tuot numeroidun luettelon Microsoft Word -asiakirjasta, InDesign määrittää automaattisesti luettelon julkaisullesi.

Määritetyn luettelon muokkaaminen

 1. Valitse Teksti > Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot > Määritä luetteloita.
 2. Valitse luettelo ja sitten Muokkaa.
 3. Anna luettelolle uusi nimi tai muuta Jatka numerointia -asetusta.

Luetteloon määritetyt kappaletyylit määritetään luetteloon uudelleen uudella nimellä.

Määritetyn luettelon poistaminen

 1. Valitse Teksti > Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot > Määritä luetteloita.
 2. Valitse luettelo.
 3. Valitse Poista ja valitse sitten eri luettelo tai [Oletus]-luettelo, jolla luettelo korvataan.

Kappaletyylin luominen jatkuvia luetteloita varten

Jos haluat luoda jatkuvan luettelon (luettelo, jonka muut kappaleet keskeyttävät, tai joka jatkuu useisiin juttuihin tai julkaisuihin), luo kappaletyyli ja käytä tätä tyyliä kappaleissa, joiden haluat kuuluvan luetteloon. Kun haluat luoda julkaisuun esimerkiksi jatkuvan taulukkoluettelon, luo kappaletyyli nimeltä Taulukot, liitä määritetty luettelo osaksi tyyliä ja käytä sitten Taulukko-kappaletyyliä kaikissa kappaleissa, jotka haluat mukaan taulukkoluetteloon.

 1. Valitse Kappaletyylit-välilehden valikosta Uusi kappaletyyli.
 2. Kirjoita tyylille nimi.
 3. Valitse Uusi kappaletyyli -valintaikkunan vasemmasta reunasta Luettelomerkit ja numerointi.
 4. Valitse luettelotyypiksi Luettelomerkit tai Numerointi.
 5. Jos luot tyyliä numeroituja luetteloita varten, valitse määritetty luettelo Luettelo-valikosta tai valitse Uusi luettelo, ja määritä luettelo.
 6. Määritä luettelomerkin tai numeroinnin ominaisuudet.
 7. Voit muuttaa sisennystä Uusi kappaletyyli -valintaikkunan Luettelomerkin tai numeron sijainti -osassa. Jos haluat esimerkiksi luoda negatiivisen sisennyksen, kirjoita vasemmaksi sisennykseksi 2p ja ensirivin sisennykseksi ‑2p.
 8. Määritä tyylin muut kappaletyylimääritteet ja valitse OK.

Monitasoisten luetteloiden luominen

Monitasoinen luettelo on luettelo, jossa on useita kappaleluettelon välisiä suhteita kuvailevia hierarkkisia tasoja. Näitä luetteloita kutsutaan myös jäsennysluetteloiksi, koska ne muistuttavat hahmotelmia. Luettelon numerointi (ja sisennykset) osoittavat arvoaseman ja sen, miten osat ovat alistussuhteessa toisiinsa nähden. Luettelosta näkyy, miten kukin kappale sijoittuu luettelossa suhteessa sitä edeltäviin ja sen jäljessä oleviin kappaleisiin. Monitasoisessa luettelossa voi olla enintään yhdeksän tasoa.

Monitasoinen luettelo, jossa numerot ja kirjaimet osoittavat hierarkiatasot

Jos haluat luoda monitasoisen luettelon, määritä luettelo ja luo sitten kappaletyyli kullekin haluamallesi tasolle. Esimerkiksi nelitasoinen luettelo vaatii neljä kappaletyyliä (jokainen tyyli määritetään samaan luetteloon). Aina kun luot tyylin, määrität sen numerointimuodon ja kappalemuotoilun.

 1. Valitse Kappaletyylit-välilehden valikosta Uusi kappaletyyli.
 2. Kirjoita tyylille nimi.
 3. Jos olet jo luonut tyylin monitasoiseen luetteloosi, valitse Perustuu-valikosta tyyli, jonka haluat määrittää tätä ylemmille tasoille. Valitse muussa tapauksessa Ei kappaletyyliä tai Peruskappale.
 4. Valitse Uusi kappaletyyli -valintaikkunan vasemmasta reunasta Luettelomerkit ja numerointi.
 5. Valitse Luettelotyyppi-valikosta Numerot.
 6. Valitse määrittämäsi luettelo Luettelo-valikosta. Jos et ole vielä määrittänyt luetteloa, voit määrittää sen nyt valitsemalla valikosta Uusi luettelo.
 7. Kirjoita Taso-ruutuun numero, joka kuvaa mille monitasoisen luettelon tasolle luotava tyyli on tarkoitettu.
 8. Valitse haluamasi numerointityyppi Muoto-valikosta.
 9. Kuvaile tämän tason luettelokohdissa käytettävä numeromuotoilu kirjoittamalla metamerkkejä Numero-ruutuun tai valitsemalla metamerkkejä valikoista.
  • Jos haluat lisätä numeroinnin etuliitteitä korkeammilta tasoilta, kirjoita teksti tai napsauta Numero-ruudun alkua ja valitse Lisää numeron paikkamerkki. Valitse sitten Taso-asetus (esimerkiksi Taso 1) tai kirjoita ^ ja sitten luettelotaso (esimerkiksi ^1). Kun luettelossa ensimmäisten tasojen numerointi on 1, 2, 3, ja niin edelleen, ja toisten tasojen numerointi on a, b, c, ja niin edelleen, ensimmäisen tason etuliitteen lisääminen toiseen tasoon tuottaa toisen tason numeroinniksi 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c.

  • Jos haluat luoda numeroilmaisun, lisää välimerkit, lisää metamerkkejä tai valitse asetuksia Lisää erikoismerkki -luettelosta.

 10. Valitsemalla Aloita tämän tason numerointi uudelleen seuraavan kohdan jälkeen voit aloittaa numeroinnin uudelleen numerosta 1, kun tämän tason kappale tulee korkeamman tason kappaleen jälkeen. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat numeroida tämän tason kappaleet peräkkäin koko luettelossa riippumatta siitä, mihin kappaleet sijoittuvat luettelon hierarkiassa.

  Jos haluat aloittaa numerot uudelleen tietyn tason tai tasoalueen jälkeen, kirjoita tason numero tai alue (esimerkiksi 2–4) Aloita tämän tason numerointi uudelleen seuraavan kohdan jälkeen -kenttään.

 11. Voit sisentää tämän tason luettelokohdat korkeampien tasojen luettelokohtia syvemmälle valitsemalla Luettelomerkin tai numeron sijainti -alueelta Sisennyksen tai sarkaimen sijainti -asetuksia. Sisentäminen auttaa erottamaan luettelon alistussuhteiset kohdat.
 12. Valitse OK.

Joskus, kuten numeroitujen vaiheiden yhteydessä, saatat joutua aloittamaan numeroinnin uudelleen saman jutun sisällä. Jos haluat välttyä luettelonumeroinnin aloittamisesta uudelleen manuaalisesti, luo tason 1 tyyliä vastaava erillinen tyyli, jossa on yksi poikkeus. Valitse Tilaksi Aloita kohdasta ja määritä 1. Anna tyylille nimeksi esimerkiksi Taso 1 aloita uudelleen.

Jatkuvien kuvatekstien luominen kuville ja taulukoille

Jatkuvat kuvatekstit numeroivat kuvat, taulukot ja muut kohteet järjestyksessä julkaisussa. Esimerkiksi ensimmäinen kuvateksti alkaa sanoilla ”Kuva 1”, toinen sanoilla ”Kuva 2”, ja niin edelleen. Voit varmistaa, että kuvat, taulukot ja vastaavat kohteet numeroidaan järjestyksessä, määrittämällä kohteelle luettelon ja luomalla sitten kappaletyylin, joka sisältää luettelomääritelmän. Voit lisätä kappaletyylin numerointiin myös kuvaavia sanoja, kuten ”Kuva” tai ”Taulukko”.

Huomautus:

Luettelokohteet numeroidaan siinä järjestyksessä, jossa ne lisätään sivulle. Jos haluat järjestää kohteet uudelleen, leikkaa ja liitä kohteet yksitellen luetteloon haluamassasi järjestyksessä.

 1. Luo uusi kappaletyyli ja valitse Kappaletyylit-valintaikkunan Luettelomerkit ja numerointi -osan Luettelotyyppi-valikosta Numerot.
 2. Valitse määritetty luettelo Luettelo-valikosta (tai määritä luettelo valitsemalla Uusi luettelo).
 3. Valitse haluamasi numerointitapa Numerointityyli-kohdan Muoto-valikosta.

  Voit esimerkiksi luoda luettelon ”Kuva A”, ”Kuva B” ja niin edelleen valitsemalla A, B, C, D... -asetuksen.

 4. Kirjoita Numero-ruutuun kuvaava sana sekä (tarvittaessa) välilyönnit ja välimerkit sekä numeroinnin metamerkit.

  Jos haluat luoda esimerkiksi ”Kuva A” -tehosteen, kirjoita sana ”Kuva” ja välilyönti numeroinnin metamerkkien edelle (esimerkiksi Kuva ^#.^t). Tämä lisää sanan ”Kuva”, jota seuraavat järjestysnumero (^#), piste ja sarkain (^t).

  Huomautus:

  Jos haluat lisätä lukujen numeroita jatkuviin kuvateksteihin, valitse Numero-luettelosta Lisää numeron paikkamerkki > Lukunumero tai kirjoita ^H kohtaan, jossa haluat luvun numeron näkyvän numeroinnissa.

 5. Päätä tyylin luominen ja valitse OK.

Kun olet luonut tyylin, käytä sitä kuvateksteissä tai taulukoiden otsikoissa.

Huomautus:

Voit luoda taulukko- tai kuvaluettelon Sisällysluettelo-ominaisuuden avulla.

Luettelon numeroinnin aloittaminen uudelleen tai jatkaminen

InDesign sisältää komentoja, joilla voidaan aloittaa luettelo uudelleen tai jatkaa luetteloa:

Numeroidun luettelon aloittaminen uudelleen

Aseta lisäyskohta kappaleeseen ja valitse pikavalikosta Aloita numerointi uudelleen tai valitse Teksti > Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot > Aloita numerointi uudelleen. Tavallisissa luetteloissa tämä komento määrittää numeron 1 (tai kirjaimen A) johonkin kappaleeseen ja tekee siitä luettelon ensimmäisen kappaleen. Monitasoisissa luetteloissa tämä komento määrittää ensimmäisen alemman tason numeron sisäkkäiseen kappaleeseen.

Numeroidun luettelon jatkaminen

Valitse pikavalikosta Jatka numerointia tai valitse Teksti > Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot > Jatka numerointia. Tämä komento jatkaa huomautuksen, kuvan tai sisäkkäisten luettelokohtien katkaiseman luettelon numerointia. InDesign sisältää myös komentoja, joilla voidaan numeroida luetteloita, jotka alkavat yhdessä jutussa tai kirjassa ja jatkuvat seuraavassa jutussa tai kirjassa.

Aiemman tai nykyisen jutun luettelon numeroiminen

Luettelon numeroinnin jatkuminen aiemmasta jutusta tai numeroinnin alkaminen uudelleen nykyisessä jutussa määräytyy luettelon määritysten perusteella.

 1. Valitse Teksti > Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot > Määritä luetteloita.
 2. Valitse luettelo ja napsauta Muokkaa-painiketta.

  Älä valitse oletusluetteloa, sillä se ei voi jatkua jutusta toiseen.

 3. Jos haluat jatkaa luettelon numerointia aiemmasta jutusta, valitse Jatka numerointia juttujen välillä. Jos haluat aloittaa luettelon nykyisessä jutussa numerosta 1 (tai kirjaimesta A), poista tämän asetuksen valinta.
 4. Valitse OK kaksi kertaa.

Luettelon numerointi kirjan aiemmasta tai nykyisestä julkaisusta

Luettelon numeroinnin jatkuminen kirjan aiemmasta julkaisusta tai numeroinnin alkaminen uudelleen nykyisessä julkaisussa määräytyy luettelon määritysten perusteella.

 1. Valitse Teksti > Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot > Määritä luetteloita.
 2. Valitse luettelo ja napsauta Muokkaa-painiketta.
 3. Jos haluat jatkaa luettelon numerointia aiemmasta julkaisusta, valitse Jatka numerointia kirjan edellisestä julkaisusta (tämän asetuksen käyttö edellyttää, että Jatka numerointia juttujen välillä -asetus on valittuna). Jos haluat aloittaa luettelon nykyisessä julkaisussa numerosta 1 (tai kirjaimesta A), poista tämän asetuksen valinta.
 4. Valitse OK kaksi kertaa.
Huomautus:

Varmista, että kirjan numerointi päivitetään kunnolla synkronoimalla kirjan sisältämät julkaisut ja valitsemalla Kirjat-paneelivalikosta Päivitä numerointi > Päivitä kaikki numerot.

Luettelomerkkien tai numeroiden muuntaminen tekstiksi

 1. Valitse kappaleet, joissa on luettelomerkittyjä tai numeroituja luetteloita.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Kappale-välilehden valikosta Muunna numerointi tekstiksi tai Muunna luettelomerkit tekstiksi.

  • Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitse Muunna numerointi tekstiksi tai Muunna luettelomerkit tekstiksi.

  Huomautus:

  Jos haluat poistaa luettelon numerot tai luettelomerkit, poista luettelomuotoilu valitusta tekstistä napsauttamalla Numeroitu luettelo -painiketta tai Luettelomerkitty luettelo -painiketta.

Lisää samankaltaisia

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?